Пропаганда фізичної культури й спорту серед населення невеликих міст

 

Міністерство освіти і науки України

Вищий навчальний заклад

Відкритий міжнародний університет розвитку людини „Україна"

Горлівська філія

Кафедра фізичної реабілітації

Кваліфікаційна робота

за темою «Пропаганда фізичної культури й спорту серед населення невеликих міст»Зміст


Вступ

ГЛАВА 1. Пропаганда фізичної культури і спорту серед населення

.1 Аналіз літературних даних

.2 Історія розвитку фізичної культури та спорту

.3 Організація та проведення фізичних і спортивних заходів

.4 Зміст і методика фізкультурно-оздоровчих занять із дітьми дошкільного віку

ГЛАВА 2. Агітація й пропаганда фізкультури й спорту, здорового способу життя

.1 Класифікація заходів агітації й пропаганди

.2 Організація й проведення фізкультурно-спортивних, масово-оздоровчих заходів

ГЛАВА 3. Дослідження пропаганди фізичної культури й спорту серед населення в місті Дзержинську

.1 Дослідження у дошкільних та шкільних закладах

.2 Усна пропаганда на промислових підприємствах й установах

.3 Пропаганда фізичної культури й спорту за місцем проживання

.4 Наочна агітація

.5 Друкована наочна агітація

Заключення

Висновок

Список використаної літератури

пропаганда фізична культура спорт

Вступ


Фізична культура - складова частина загальної культури суспільства, що спрямована на зміцнення здоров'я, розвиток фізичних, морально-вольових та інтелектуальних здібностей людини з метою гармонійного формування її особистості.

Фізична культура є важливим засобом підвищення соціальної і трудової активності людей, задоволення їх моральних, естетичних та творчих запитів, життєво важливої потреби взаємного спілкування, розвитку дружніх стосунків між народами і зміцнення миру.

Спорт є органічною частиною фізичної культури, особливою сферою виявлення та уніфікованого порівняння досягнень людей у певних видах фізичних вправ, технічної, інтелектуальної та іншої підготовки шляхом змагальної діяльності. Соціальна цінність спорту визначається його дійовим стимулюючим впливом на поширення фізичної культури серед різних верств населення.

Основними завданнями фізичної культури і спорту є постійне підвищення рівня здоров'я, фізичного та духовного розвитку населення, сприяння економічному у соціальному прогресу суспільства, а також утвердження міжнародного авторитету України у світовому співтоваристві.

Держава регулює відносини у сфері фізичної культури і спорту шляхом формування державної політики у цій сфері, створення відповідних державних органів, фінансового, матеріально-технічного, кадрового, інформаційного, нормативно-правового та іншого забезпечення розвитку фізичної культури і спорту, а також визнання широкого самодіяльного статусу фізкультурно-спортивного руху в Україні і комплексної взаємодії державних органів з громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості.

Держава визнає і всебічно підтримує олімпійський рух в Україні, діяльність всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, національних спортивних федерацій, інших громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості. (Стаття З в редакції Закону N1453-ІП (1453-14) від 10.02.2000 * )

Громадяни мають право займатися фізичною культурою спортом незалежно від походження, соціального і майнового стану, расової і національної належності, статі, освіти, віросповідання, роду і характеру занять, місця проживання та інших обставин.

Держава надає необхідну допомогу, пільги та гарантії окремим категоріям громадян, в тому числі інвалідам, для реалізації ними своїх прав у сфері фізичної культури і спорту. Держава забезпечує пріоритетний розвиток фізичної культури і спорту на селі, створює необхідні умови для занять фізичною культурою і спортом сільських працівників і членів їх сімей.

Держава гарантує надання в порядку, передбаченому Кабінетом Міністрів України, безкоштовних та пільгових фізкультурно-оздоровчих послуг дітям, в тому числі: дітям-сиротам та дітям, що залишилися без піклування батьків, дітям, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дітям з багатодітних та малозабезпечених сімей, дІтям-інвалідам.

Держава забезпечує в межах, визначених Кабінетом Міністрів України, надання безкоштовних та пільгових фізкультурно-оздоровчих послуг дітям дошкільного віку, учням загальноосвітніх та професійних і навчальнавиховних закладів, ветеранам війни і особам, прирівняним до них, а також встановлює пільги при наданні таких послуг іншим категоріям громадян.

Держава створює умови для правового захисту інтересів громадян у сфері фізичної культури і спорту, розвиває фізкультурно-спортивну індустрію та інфраструктуру, заохочує прагнення громадян зміцнювати своє здоров'я, вести здоровий спосіб життя.

Фізкультурний рух в Україні спирається на різнобічну діяльність громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості.

Первинною ланкою самодіяльної організації фізкультурного руху є колективи фізкультури на підприємствах, в установах, організаціях, що об'єднують на засадах добровільності громадян за їх інтересами у фізкультурно-спортивному русі.

Громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості (добровільні спортивні товариства, спортивні федерації, клуби тощо) реалізують завдання на всіх рівнях і напрямах фізкультурно-спортивної діяльності у взаємодії з державними органами, профспілками, іншими об'єднаннями громадян, суб'єктами підприємництва, відповідними міжнародними організаціями.

Основними показниками стану фізичної культури і спорту є рівень здоров'я і фізичного розвитку різних верств населення; ступінь використання фізичної культури в різних сферах діяльності, рівень розвитку системи фізичного виховання, самодіяльного масового спорту; високі досягнення спортсменів України в окремих видах спорту; рівень забезпеченості кваліфікованими кадрами, спортивними спорудами та майном.

На підставі зазначених показників розробляється державна програма розвитку фізичної культури і спорту в Україні.

Ця робота покликана сприяти більше широкому залученню населення до занять фізичною культурою й спортом, збільшенню їхньої масовості. У процесі цієї роботи населення знайомити з різними формами й методами фізкультурної й спортивної роботи, їхнім змістом. Пропаганда повинна вестися систематично, бути дохідливої, конкретної, достовірної й оперативної. Цілеспрямовано проведена така робота сприяє вихованню у фізкультурників, спортсменів, населення, морально-вольових якостей, етики, моральності, допомагає виробленню в населення звички до самостійних, систематичних занять фізкультурою й спортом, збагачує додатковими знаннями й уміннями в області фізичної культури й спорту.


Глава 1. Пропаганда фізичної культури і спорту серед населення


.1 Історія розвитку фізичної культури та спорту


Виникнення й первісний розвиток фізичного виховання як суспільного явища визначалося буттям і свідомістю народу, було цілеспрямованим.

Виникнення фізичного виховання ставиться до самого раннього періоду в історії людського суспільства. Воно обумовлено взаємодією об'єктивних (характер, рівень виробництва й викликані їм потреби суспільства) і суб'єктивних (свідомість людини) факторів. Тисячоріччями чоловік "змагався" із тваринами в силі, витривалості, швидкості й спритності. Успіх у цьому "змаганні" міг бути досягнуть тільки за умови гарної фізичної підготовленості всього мисливського колективу. Метання копій, дротиків і т.п. , тобто використання знарядь праці, було специфічною людською діяльністю, що вимагала тривалої виучки для формування якісно нових рухових навичок. Однак потреби виробництва у фізично підготовлених людях ще не могли привести до виникнення фізичного виховання. Необхідно було, щоб ці потреби привели людини до усвідомлення ефекту упражняемости, тобто до розуміння їм впливу попередньої фізичної підготовки на ефективність володіння знаряддями праці, на процес праці.

Усвідомивши ефект вправопроведення, людина став імітувати не обходжені йому в трудовій діяльності руху (дії) поза реальним трудовим процесом, наприклад, кидати дротик у зображення тварини. Як тільки трудові дії почали застосовувати поза реальними трудовими процесами, вони перетворилися

Фізичні вправи й тим самим відокремилися від цих процесів. Дії, на основі яких виникли фізичні вправи, стали безпосередньо впливати не на предмет праці, а на людину.

За допомогою фізичних вправ люди стали готовити себе до реальних дій у трудовій практиці. Підвищуючи рівень здоров'я й фізичної підготовленості, фізичні вправи опосередковано впливали й на виробництво матеріальних благ. Перетворення трудових дій у фізичні вправи незмірно розширило сферу їхнього впливу на людину, і в першу чергу в шині всебічного фізичного вдосконалювання.

Таким чином, об'єктивно причиною виникнення фізичного виховання ярилася потреба в передачі накопиченого досвіду у виготовленні й застосуванні знарядь праці.

У зв'язку з тим, що жодна з форм людської діяльності біологічно не успадковується, вона може стати надбанням людини тільки шляхом вправи, освоєння багаторазовим повторенням. Але ефективність процесу освоєння трудових дій залежала від рівня духовного розвитку людини. Необхідно "було усвідомити, що передача й використання досвіду, що був, заснований на механізмах соціальних відносин. Розуміння ролі спілкування для збереження придбаних людьми знань і навичок й їхнього вдосконалювання привело до виникнення цілеспрямованого процесу навчання й виховання, у тому числі фізичного виховання.

Спочатку передача знань відбувалася шляхом наслідування. Діти переймали в батьків і старших родичів трудові дії, коли ті полювали, ловили рибу, збирали дикоростучі плоди й ін. Однак наслідування ще не було тим процесом спілкування людей, яким характеризується виховання. Виховання з'явилося лише тоді, коли люди усвідомлено стали піддавати один одного (інших членів роду) продуманому впливу з метою формування їхнього поводження відповідно до потреб родини, суспільства.

Виникнувши як засіб і метод підготовки людини до трудових дій, фізичне виховання на первісному етапі розвитку було настільки тісно пов'язане із трудовими процесами, що фактично зливалося з ними.

Надалі більше високий рівень суспільного буття й свідомості, збільшення частки вільного часу привели до поділу фізичного виховання на утилітарне й властиво ігрове.

Таким чином, у процесі творчої праці, у процесі створення другої природи - культури, людина праці вийшла з-під дії законів чисто біологічного розвитку й вступила в поле дії соціальних законів. Для передачі накопиченого соціального досвіду, і насамперед досвіду по виготовленню й застосуванню знарядь праці, людству знадобилися принципово інші, надбіологічні механізми соціального спадкування: у противному випадку кожному новому поколінню людей знову й знову доводилося б винаходити лук і стріли, кам'яна сокира й колесо. Таким механізмом стало виховання. Виховання як соціальне явище опиралося на вроджені механізми передачі видового досвіду, властиві дитині - наслідування, гру.

Культура, яка ускладнюється, суспільні відносини проте не нейтральні стосовно людини, - вони самі впливають на людей. Тому класики марксизму під вихованням розуміли не тільки спеціально організовані, але й стихійні впливи суспільства на людину, його участь у суспільній практиці: людина не тільки виховується навколишньою дійсністю, але й докорінно змінює неї, і в процесі цієї зміни дійсності він змінюється сам. У цьому змісті справедливе твердження, що людини виховує увесь навколишній світ.

Зміна економічного й політичного укладу життя суспільства вело до зміни існуючої системи фізичного виховання або появі принципово нової системи. Змінювалися мета й завдання системи фізичного виховання, засобу, принципи, методи й форми організації занять фізичними вправами, але як суспільне явище фізичне виховання, один раз виникнувши в житті людини, стає вічною категорією. Зміна мети й завдань системи фізичного виховання насамперед позначалося на специфічному засобі фізичного виховання - фізичних вправах.

Одні фізичні вправи тільки видозмінювалися, інші відмирали й на зміну їм приходили нові. Обумовлювалося це двома причинами.

По-перше, на кожному етапі розвитку умов матеріального життя суспільство жадало від людини певних рухових якостей і навичок. Нові завдання породжували нові системи фізичних вправ.

По-друге, розвиток науки про фізичне виховання дозволяло глибше пізнавати закономірності рухової діяльності людини й у результаті, з одного боку, розробляти фізичні вправи, що раніше не зустрічалися в житті людини, а з іншого боку - вишукувати найбільш ефективні засоби сприятливого впливу на людину.

З розвитком фізичного виховання збільшувалася розмаїтість фізичних вправ. Вони запозичилися не тільки із трудової діяльності, але й з військового справи, з ритуальних танців і мистецтва. Із часом фізичні вправи стали створюватися штучно на основі пізнання людиною можливостей рухів свого організму.


.2 Організація та проведення фізичних і спортивних заходів з метою пропаганди здорового образа життя


Фізкультурні свята й фізкультурно-спортивні видовища залучають своєю барвистістю й інтересом маси людей. Спортивно-масові заходи, спортивні свята й змагання служать справі подальшого посилення виховної роботи, вони пропагують фізкультуру й спорт, здоровий спосіб життя, патріотизм, інтернаціоналізм. Звичайно вони присвячуються знаменним датам, подіям (відкриття сезону, дня міста, свята професії й т.д.). Популярні серед населення "Дні здоров'я й спорту". Крім оздоровчої й фізкультурної спрямованості ці свята є прекрасним засобом активного відпочинку.

У популяризації масової фізкультури, значне місце займають фізкультурно-спортивні свята, вечори, різні народні ігри, атракціони, змагання, спортивні змагання. Яка ж методика організації й проведення їх?

Для проведення фізкультурно-спортивного свята, будь-якого масового заходу, з метою залучення до здорового способу життя населення, фізкультурники й спортсмени, необхідно завчасно розробити його план або сценарій. Створити організаційний комітет з його проведенню, куди входять представники, відповідальні за організацію, проведення певних розділів, заходів свята. План повинен включати заходу, що передбачають широке висвітлення населення про майбутнє свято, підготовку й оформлення місць, де вони будуть проводитися, перелік видів програми і їхня черговість, музичне супровід, ритуали, символіку, атрибутику. Визначити осіб, відповідальних за кожен розділ сценарію. Художнє оформлення свят повинне бути яскравим, змістовним, агітаційним. У тематиці свят повинні знайти відбиття патріотизм і любов до Батьківщини, державі, досягнення в спорті й ін. Агітаційно-масова робота, що передує фізкультурному святу, повинна передбачати: випуск планів, барвистих оголошень, проведення бесід і лекцій на фізкультурно-спортивну тематику, організацію виставок призів, грамот, вимпелів, спортивних значків і медалей, спортивних марок і т.д. Фізкультурні свята й видовища можуть проводитися на спортивних площадках мікрорайону, районних і міських стадіонах, у садах і скверах, парках культури й відпочинку, площах, комплексних площадках.

У заходи свята включаються: Парад учасників, показові виступи, комбіновані естафети, змагання двірських команд, конкурс силачів, матчеві зустрічі по шахам, шашкам, сеанс одночасної гри, турніри по волейболі, баскетболу, футболу, ручному м'ячу, городкам і т.п., різноманітні конкурси й вікторини, атракціони. Різноманітна програма свят викликає великий інтерес у глядачів і залучає до них численних шанувальників фізкультури й спорту.

Спортивні свята, показові виступи й фізкультурні вечори мають велике виховне значення. Організація на них зустрічей з відомими фахівцями, тренерами, спортсменами допомагає формувати в підлітків поважне відношення до дорослих, їхній праці, розвиває організаторські й загальнолюдські навички роботи в колективі. Висновок: Фізкультурні свята включають:

.Урочисте відкриття й парад учасників, вітання.

.Показові виступи.

.Масові змагання.

.Масові спортивні й рухливі ігри, атракціони, розваги.

.Закриття свята, підведення підсумків, нагородження переможців.

СЦЕНАРІЙ

по проведенню внутрішконоїспартакіди

"УЧОБА, СПОРТ І ПРАЦЯ - В ОДНУ,СТРОКУ ЙДУТЬ»

.Оголошення про проведення спартакіади.

. Побудова команд на відкриття спартакіади

(Усе в спортивній формі).

. Вихід учасників під спортнвний марш. 4. 4.Здача рапорту директорові школи.

. Винести прапор УРСР, вогонь. (Смолоскип, чаша)

. Запросити спортсменів і тренерів.

. Вітання учасників спартакіади Директор, гості (жива газета)

. Показові виступи: Художня гімнастика,

Фехтування, спортивна гімнастика,

Бокс, велогонка, волейбол

Боротьба "Самбо"

. Програма змагань:

-3 класиБег - 30 м

-9 класи- 60 м

класи- 100м

. Обслуговування змагань.

. Нагородження учасників змагань грамотами.

Коваль

Бочаров

физорги

Радиоузел Сахно

судья

Русанов

Петров

караван Т.В.

Воронов

Борксенко

Судейска Швайковскдй ВБ бригада

Методика проведення масових спортивних змагань, робота суддівської колегії.

Спортивні змагання є важливою складовою частиною педагогічного процесу, спрямованого на виховання фізично розвиненої, вольової, загартованої людини. Перед системою організації спортивних масових змагань ставляться завдання подальшого стимулювання високої якості процесу фізичного виховання й масового залучення широких верств населення в регулярні заняття фізичними вправами й спортом.

Змагання - це діючий засіб перевірки роботи будь-якої організації, установи, педагогічної майстерності викладацьких і тренерських кадрів, обміну досвідом кращих спортсменів, поширення сучасної техніки елементів вправ, найбільш зроблених методів тренування.

Змагання з масових видів спорту (легка атлетика, волейбол, баскетбол, футбол, теніс, шахи, шашки, гімнастика й ін.) підвищує інтерес до систематичних занять обраним фізичним вправам.

Залежно від завдань й умов визначення переможців змагання класифікуються:

особисті, у яких визначаються місця всіх учасників (по підлозі,

віку, спортивній кваліфікації) у кожному виді програми;

-особисто-командні, у яких визначаються особисті й командні результати учасників даних змагань;

командні, у яких визначається тільки місця, зайняті командою,

(вони носять характер матчевих зустрічей між командами колективів, клубів, громадських організацій, районів, міст, областей, країн й ін.)

колективні змагання, у яких місця що беруть участь организацій визначаються по сумісць, зайнятих декількома командами (дорослих, юніорів, юнаків, чоловіків, жінок і т.д.)

По характері проведення змагання бувають:

. Офіційні першості, у яких розігрується звання чемпіона даної спортивної організації, району, міста, області, галузі, країни, континенту, миру. Вони діляться на відомчі (спортивні суспільства "Динамо", "Буревісник", профспілки, галузі - зв'язок, вуглярі й ін.) і територіальні (по адміністративному подолу, район, місто, область і т.д.);

. Традиційні спортивні змагання, у яких грають призи;

.Товариські або матчеві зустрічі за участю певних, заздалегідь кількістю організацій, числа учасників і програми;

.Класифікаційні змагання, у яких ставиться завдання визначення спортивної кваліфікації учасників;

.Масові змагання, призначаються для залучення молоді й трудящих у регулярні заняття фізичними вправами, спортом для оздоровлення.

У нас у країні існує струнка система проведення змагань по масових видах спорту. Її основними рисами є відповідність проведених змагань організаційній структурі фізкультурного руху, послідовність і наступність всіх змагань, регулярний і плановий їхній характер, стабільність і традиційність.

Масові змагання проводяться на відкритому й закритому спортивному спорудженнях, стадіонах і поза ними, широко доступних для населення парках, місцях відпочинку, заміських шосе або міських вулицях, площах (марафонський біг, спортивна ходьба, пробіги, естафети й т.д.), на пересіченій місцевості (кроси).

Наприклад: легка атлетика - жоден вид спорту не може зрівнятися з легкою атлетикою по достатку вправ, у яких проводяться змагання. Тільки на олімпійських іграх реєструються офіційні рекорди миру, 41 (17 - дружин, 24 - чоловік.)

Щорічно розігруються чемпіонати й першості країни й суспільств, областей, міст, районів, фізкультурних організацій всіх віків.

Основні вимоги до організації змагань: створення сприятливих умов для учасників, суддів, глядачів; оперативне обслуговування інформаційними матеріалами; наявність сучасного спортивного інвентарю, технічного встаткування для суддівського апарата й всіх служб, що працюють на змаганнях.

Найбільш сприятливими умовами для учасників масових змагань є: створення найкращих можливостей для проведення змагань й якісної розминки перед виступами, дотримання графіка змагань, об'єктивне суддівство, доброзичливість суддів й обслуговуючого персоналу, наявність сучасного інвентарю й устаткування, повна й своєчасна інформація;

Для суддів:

добре обладнані місця для роботи, своєчасна допоміжна техніка (оргтехніка);

Для глядачів:

зручність спостереження за ходом змагань, своєчасна повна наочна інформація;

Для преси:

максимум зручності в роботі, своєчасна й точна інформація.

Щоб змагання пройшли організовано, цікаво й захоплююче, принесли радість глядачам, учасникам й організаторам, треба прикласти чимало сил, енергії, досвіду, знань багатьох фахівців: працівників комітетів, спортивних суспільств, колективів, працівників фізкультури, спорту, тренерів, працівників спортивних баз, тренерів стадіонів, редакцій газет, журналів й ін.

Спортивні змагання проводяться відповідно до річних календарних планів, затвердженим вищим органом провідної організації.

Календар спортивних змагань складається виходячи з календаря міжнародної федерації, республіканського, обласного, міського, районного календаря до колективу фізкультури. Кожен календар повинен ураховувати змагання вищестоящої організації.

Календарне планування змагань сприяє регулярному проведенню учбово-тренувальної роботи у всіх ланках фізкультурного руху, залученню до регулярних занять спортом широких мас населення, підвищенню їхньої спортивної підготовленості.

Кожне змагання проводиться в межах виділених на нього асигнувань.

Приклади: календарний план;

кошторис змагань.

Змагання проводяться відповідно до положення, складеному провідною організацією, де передбачаються наступні розділи:

.мета й завдання;

.керівництво змаганнями;

.місце й дата проведення;

.система проведення, що беруть участь організації й учасники змагань (підлога, рік народження), чисельний склад спортсменів, суддів;

.програма змагань по днях;

.система оцінки результатів (порядок й умови визначення переможців) особистої й командної першості;

.порядок нагородження переможців і призерів;

.умови прийому учасників і суддів;

.порядок і строк подачі заявок, форма заявки;

.порядок подачі протестів й їхній розгляд.

Організація, підготовка й проведення змагань.

Для здійснення комплексу заходів щодо організаційної підготовки й проведення змагань високого рангу (міжнародні зустрічі, чемпіонати країни й ін.) організація, що проводить змагання, створює організаційний комітет, а при проведенні інших змагань, робочі групи. У них залучаються працівники спортивних організацій, ветерани, представники великих промислових підприємств, установ, керівники державних органів. Діяльність організаційних комітетів здійснюється відповідно до плану, у який включаються заходи щодо організації й проведення змагань. В оргкомітеті доцільно створити комісії, на які покладають реалізація заходів щодо того або іншого розділу плану роботи (розділу плану).

Приклад: чемпіонат Європи серед юніорів, по легкій атлетиці, 1977 р. Донецьк.

Комісії організаційного комітету чемпіонату Європи по легкій атлетиці, 1977р.

.Комісія зі спортивних споруджень й об'єктів технологічного

забезпечення:

а.контроль за виконанням спортивно-технологічних вимог при проектуванні, реконструкції спортивних споруджень, призначених для проведення чемпіонату й використання в післязмагальний період;

б.контроль за підготовкою спортивних споруджень для проведення

чемпіонату (стадіон, запасні поля, траси, ходьба, марафону й ін.).

.Комісія із прийому й розміщення:

а.підготовка й організація прийому й розміщення офіційних осіб,

учасників, журналістів, туристів;

б.розробка програм перебування в країні офіційних осіб, журналістів, учасників, туристів;

в.відправлення їх.

.Комісія по комунальному, побутовому обслуговуванню, торгівлі:

а.підготовка підприємств комунально-побутового обслуговування в районі перебування;

б.організація побутових послуг;

в.організація торгівлі.

.Комісія з медичного обслуговування:

а.медико-санітарне обслуговування, противоепідеміологічне забезпечення;

б.організація пункту антидопінгового контролю.

.Комісія із транспорту.

.Комісія з безпеки та суспільного порядку.

.Комісія по організації харчування.

.Комісія із проведення змагань - суддівська колегія; (Забезпечення програмою, афішею, квитками учасників й ін.); Атрибути, спортивно-технічні сторони підготовки й проведення змагань, розробок регламенту врочистих й офіційних церемоній, структури, складу; Матеріально - технічне забезпечення суддівської колегії й інших служб; спільна участь із комісією в підготовці й роботі зв'язку, радіо, телебачення, комплексу судейско - інформаційної служби та й ін.

.Комісія зі зв'язку, телебаченню й радіомовленню.

.Комісія із пропаганди й агітації.

Робота організаційного комітету (робітників груп) по проведенню змагань.

Робота організаційного комітету (робітників груп) по проведенню змагань здійснюється відповідно до плану, складається з наступних більших розділів.

. Попередня організаційна робота.

Постанова міськвиконкому, кошторису витрат, плани роботи оргкомітету, комісій, оформлення місць змагань, призначення керівних органів, суддів головних, суддівських колегій, складання регламенту, розкладу, планів семінарів, випуск афіш, програм, значків, вимпелів і т.д., призи, трансляція по телебаченню й т.д.

.Організаційна робота.

Випуск суддівської документації. Регламент, розклад, сценарій урочистого відкриття нагородження переможців і закриття соревнова ний, проведення семінарів суддів, учасників, бланки протоколів й ін. суддівської документації, устаткування приміщень суддівської колегії, виклики суддям іногороднім, стартові номери учасникам, екіпірування суддів, готовність стадіону, прокат устаткування, апаратури, фотофінішу, хронометрів, радіофікації й ін.

.Робота в період безпосереднього проведення змагань.

Зустріч, оркестр, прапори, гімни, свято відкриття.

Медичне обслуговування: медкабинет, карета швидкої допомоги, місця розминки, наради суддів, бригад, місце секретаріату, перевірка інвентарю, устаткування й апаратур на відповідність стандартам й ін., акредитація журналістів, прес-конференції й ін.

.Пропагандистсько-агітаційна робота.

Афіші, щити, листівки, сувеніри, запрошення почесних гостей, питання безкоштовного запрошення школярів й ін.

Робота суддівської колегії.

Для проведення кожного змагання створюється суддівська колегія. Суддівська колегія, її склад: головний суддя і його заступник, головний секретар і його заступник, керівник суддівських служб, або (на ранг нижче змаганнях) тільки головний суддя й головний секретар затверджується організацією провідного змагання й відповідним комітетом з фізичній культурі й спорту. Вона здійснює безпосереднє керівництво проведенням змагань.

Функціональні обов'язки суддівської колегії і їхнього права визначені правилами змагань по виду спорту.

Перелік суддівських посад і рекомендує число, що, суддів визначається залежно від масштабу змагань, обсягу програми, графіка проведення змагань, кількості місць змагань, числа учасників. Наприклад, по легкій атлетиці.3-21

Судді повинні бути в уніформі, нарукавні пов'язки, головний суддя, головний секретар судді, старший секретар й ін.

Організаційна структура секретаріату:

Керівний склад;

Служба прийому заявок і жеребкування;

Служба обробки даних, протоколів

Група суддівської документації;

Служба випуску матеріалів;

Служба по роботі із представниками команд;

Довідкова служба;

Секретарі суддівських бригад.

Технологія проведення змагань.

Заявки на долю. Учасники допускаються до змагань на підставі заявок, підписаних у суддівську колегію в строгій відповідності з вимогами положення й правил.

Форма заявки (включає відомості):

.Прізвище. Ім'я. По батькові;

.Рік, число, місце народження;

.Спортивний розряд і звання;

.Місто;

.Спортивна організація;

.Стартовий номер учасника;

.Назва виду програми, у якому він заявлений;

.Віза лікаря;

. Колір спортивної форми: майка, труси;

.Ф.І.Б. представника команди, судді (суддів) від команди й ін.;

.Обов'язково підпис лікаря, керівника команди (представника), капітана команди, печатки, лікувальної установи, організації від якої виставлена команда, учасники.

Обов'язково заноситься до протоколу неявка учасника на змагання.

Змагання - спортивний результат, показаний спортсменом, зізнається дійсним, коли показаний на офіційних змаганнях з використанням інвентарю, затвердженого правилами змагань.

Порушення правил - незалік, дискваліфікація. Штовхнув, перебіг доріжки - дискваліфікація. Форма й взуття учасника - згідно правил. Номера - згідно правил 150x25 див. одного типу, відповідно до заявок.

Змагання з бігу обслуговують бригади суддів:

На фініші9-11 чоловік

Бригади хронометражу10-12 чоловік

Бригада фотофінішу5-6 чоловік

Бригада по фіксації проміжних результатів 4-8 чоловік

Бригада суддів на дистанції8-24 чоловік

Бригада суддів стартерів4-16 чоловік

Бригада по вимірі швидкості вітру2 чоловік

Змагання:

по метаннях (диск, спис, молот, ядро);

по стрибках (у довжину, у висоту, тичину, потрійний).

Ведення інформації на змаганнях.

Працює бригада радіоінформації:

Керівник служби;

Диктори, диктори на іноземних мовах, на разминочних зонах;

Група збору інформації;

Робота служби світлового табло.

Суддівство многоборий, марафонів, ходьби здійснює суддівська бригада.

Нагородження. Технічна документація: протоколи, зведені протоколи, розклад, записки, графіки, таблиці, звіти, протести, нагородні відомості (розглянемо на практичних заняттях).

Звіт головного секретаря змагань. Звіт головного судді змагань.


.3 Зміст і методика фізкультурно-оздоровчих занять із дітьми дошкільного возроста з метою пропаганди фізичної культури й спорту, здорового способу життя


Відвідуючи дошкільну установу, дитина в основному компенсує потреба в русі, тому що програма фізичного виховання в дитячому саду передбачає широкий спектр форм і засобів фізичного виховання. Однак у цей час більше 50% дітей дошкільного віку виховують будинку мама, бабуся, нянька, що різко обмежує їхню рухову активність, знижує обсяг освоєних рухів, лімітує розвиток фізичних якостей. Внаслідок цього відзначаються порушення у фізичному розвитку, надмірна або недостатня маса тіла, порушення постави, часті гострі респіраторні захворювання, тривалий процес адаптації при надходженні в школу й різке відставання від своїх однолітків у прояві рухової активності.

У зв'язку із цим виникає необхідність підвищити рівень фізичної культури батьків шляхом створення спеціальних телевізійних освітніх програм, організації шкіл здоров'я, консультативних пунктів при оздоровчих центрах, підготовки й видання спеціальної й популярної літератури.

Біологічна потреба в руховій активності найбільшою мірою проявляється й задовольняється в дошкільному віці за умови правильної організації режиму дня й широкого використання засобів фізичного виховання. Здорова дитина рухлива, енергійний, емоційний і допитливий

Форми занять фізичними вправами

Організація раціонального режиму фізичної активності дітей 3-6 років включає використання різноманітних форм фізичного виховання, засобів і методів їхнього застосування, що відповідають віковим особливостям дітей. Форми організації фізичного виховання дітей можна підрозділити на визначені й невизначені.

Визначені форми - це фізкультурні заняття в дошкільних установах, невизначені - фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі дня, організовані групові, індивідуальні, а також самостійні заняття.

Крім того, на музичних заняттях широко застосовуються фізичні вправи без предметів і із предметами; рухливі ігри під музику, елементи танців, танцю, які також сприяють рішенню завдань фізичного виховання. У дитячому саду всім формам фізкультурних занять відведене певне місце в режимі дня. Вони регламентуються вимогами, викладеними в програмі, зв'язані між собою, доповнюють один одного й проводяться в обов'язковому порядку з усіма дітьми. У роботі з дітьми дошкільного віку необхідно забезпечити наступність у змісті занять.

У дитячих садах одержали поширення наступні форми фізкультурних занять із дітьми:

заняття фізичними вправами у формі уроку;

заняття фізичними вправами в режимі дня дитячого саду

(ранкова гімнастика, гігієнічна гімнастика після денного

сну, рухливі ігри, спортивні розваги, физкультминутки, прогулянки, дні здоров'я);

фізкультурні свята;

самостійні заняття дітей;

пішохідні прогулянки в зони відпочинку

У міру нагромадження певного рухового досвіду у віці від 1

року до 3 років заняття фізичними вправами проводять із декількома дітьми (3-6 чоловік) і з підгрупами до 12 чоловік. До півтора років заняття проводять щодня, а з більше старшими дітьми - не рідше трьох разів у тиждень.

Основне завдання фізичного виховання дітей другого року життя -удосконалювання ходьби в різноманітних умовах, навчання лазанью, подлезанию, пролезанию, катанню й кидкам м'ячів. У них формується вміння самостійне рухатися й танцювати, виконувати індивідуальні й спільні рухи під музику й співати. У заняттях з дітьми третього року життя вдосконалюють уміння ходити, бігати, лазать, кидати, стрибати.

Фізкультурні заняття визначеного типу - основна форма роботи з фізичного виховання дітей дошкільного віку. Саме на спеціальних заняттях діти вчасно опановують із обсягом знань, рухових умінь і навичок, які не можуть бути засвоєні тільки в процесі ігор, повсякденного спілкування з дорослими, самостійної рухової діяльності. Освоєні дітьми на заняттях уміння й навички є основою змісту інших занять фізичними вправами

З дітьми 3-7 років проводять заняття визначеного типу не рідше трьох разів у тиждень тривалістю від 20 хв у молодшій групі й до 35 хв - у підготовчій. Зміст занять визначені "Програмою виховання в дитячому саду". В основу побудови занять покладений загальноприйнятий розподіл його на увідно-підготовчі, основну й заключну частини.

Завдання увідно-підготовчої частини - організувати дітей, сконцентрувати їхню увагу на майбутніх рухових завданнях, а також підготувати організм до виконання вправ основної частини.

В основній частині здійснюється формування й удосконалювання рухових умінь і навичок, розвиток фізичних якостей. У цю частину заняття, крім передбачених програмою вправ, обов'язково включають рухливу гру. Гри можуть становити основний зміст будь-якої частини заняття.

У заключній частині вирішують завдання поступового переходу до інших видів діяльності й приведення організму дітей у відносно спокійний стан. Для цього використаються ходьба, малорухомі ігри, хороводи.

Ранкова гімнастика. До третього року створюються сприятливі передумови для щоденного проведення ранкової гімнастики перед сніданком.

Систематичне й кваліфіковане проведення ранкової гімнастики відіграє істотну роль у системі фізичного виховання дітей дошкільного віку, тому що розширює їхній руховий режим, робить на них не тільки оздоровче, але виховний й освітній вплив

У цей період удосконалюється виконання деяких уже відомих вправ, формується звичка систематично використати їх в оздоровчих цілях. Діти довідаються про значення ранкової гімнастики для зміцнення здоров'я (дозволяє організовано почати день у дитячому саду, сприяє виконанню передбаченого режиму).

Якщо для першої молодшої групи комплекс включає 3-4 вправи ігрового й наслідувального характеру в сполученні з ходьбою, бігцем, підскіками тривалістю до 5 хв, то для підготовчої до школи групи його збільшують до 7 - 8 вправ тривалістю до 12 хв.

До дітей сьомого року життя вимоги зростають загальрозвиваючі вправи вони повторюють 10 - 12 разів, тривалість перегони по залі в середньому темпі доводить до 2 - 5 хв, а кількість стрибків на закінчення ранкової гімнастики - до 35 разів. Таким чином, у цілому збільшується фізіологічний вплив на організм дітей.

Рухливі ігри організує вихователь щодня по нескольку раз під час прогулянок до обіду й після денного сну. Гра - важлива самостійна діяльність дітей і займає значне місце в їхньому житті.

У виховній роботі дитячого саду велика увага приділяється іграм творчого характеру, однієї з форм яких служить гра з різноманітними предметами. Ігрові дії визначаються характером предметів: з обручами треба бігати, стрибати, м'ячі - кидати, катати. Ці ігри мало регламентовані, прості за структурою, допускають будь-яка кількість учасників і відносно більшу самостійність дітей. Наявність широких можливостей діяти згідне із самотужки робить такі ігри найбільш доступними й привабливими для дітей.

Часто діти самі придумують зміст гри: перестрибувати через скакалку доти , поки не зачепиш її ногами; кидати й ловити м'яч, поки не упустиш його, і т.п.

Цікавим і досить ефективним для дошкільників видом ігрової діяльності є ігри-завдання, зміст яких становлять доступні дітям дії (добігти першим до умовної риси, докотити обруч до кінця доріжки, не упустивши його, і т.п.).

Не маючи достатнього запасу рухових умінь і навичок, дошкільники, особливо молодших груп, у самостійних іграх не відразу проявляють активність й ініціативу. У результаті цього основний задум гри часто буває обмеженим, а руху - одноманітними. В іграх із чітким завданням, завдяки контрастності змісту, дії дітей здобувають цілеспрямований, осмислений характер.

Багаторазове повторення рухів у таких іграх під контролем вихователя сприяє вдосконалюванню рухових умінь і більше інтенсивному розвитку відповідних якостей. Умовно їх можна назвати іграми-вправами.

Більше складний вид рухливих ігор, широко застосовуваний для рішення завдань фізичного виховання дошкільників, - сюжетні ігри із правилами. Вони жадають від дітей уміння діяти в колективі, погоджувати свої рухи з іншими учасниками гри, виконувати встановлені правила.

Ефективність рухливих ігор для рішення завдань фізичного виховання багато в чому залежить від умов їхнього проведення - емоційної насиченості, розмаїтості рухливого змісту, наявності просторого приміщення, площадки й достатньої кількості необхідних для дітей предметів

Рухлива гра як самостійна форма фізкультурних занять дошкільників істотно доповнює заняття визначеного типу й по змісту повинна бути тісно пов'язана з ними. У процесі гри створюються сприятливі можливості для вдосконалювання рухових дій, вивчених на заняттях.

Прогулянки займають велике місце в режимі дня дошкільників. На них приділяється від 50 хв до 2 ч часи в першій і другій половинах дня.

Основне призначення прогулянок - тривале перебування дітей на відкритому повітрі, заповнене рухливими іграми й фізичними вправами.

Зміст прогулянок тісно пов'язане з основними завданнями фізичного виховання дошкільників. Головна з них - навчання дітей застосуванню рухових умінь і навичок у природних умовах, які часто змінюються. Організують прогулянки так, щоб діти більше часу проводили в русі, але не занадто перегрівалися.

Тривалість прогулянок за межі дитячого саду залежить від віку дітей (5-7 років) і змінюється залежно від пори року, погоди, змісту. Вихователь повинен спеціально готуватися до проведення таких прогулянок: продумати маршрут, передбачити місця відпочинку, ігри, спортивні розваги, підготувати необхідний інвентар. Бажано, щоб у проведенні прогулянок за межі дитячого саду брали участь не менш двох дорослих (вихователь, нянька, вихователь-методист, завідувачка, хто-небудь із батьків).

Фізкультурна хвилинка як форма активного відпочинку під час малорухомих занять застосовується починаючи зі старшого дошкільного віку.

Ціль проведення фізкультурної хвилинки - підвищити або удержати розумову працездатність на Заняттях по рахунку, розвитку мови й т.п., активізувати функції, що придушують статичними положеннями тіла.

Власне кажучи, фізкультурна хвилинка проводиться з метою забезпечити короткочасний активний відпочинок (1,5 - 2 хв), активізувати організм дітей у цілому й загальний обмін речовин, зокрема , сприяти випрямленню й розвантаженню хребта.

Спортивні розваги. У практиці цілеспрямованого використання засобів фізичної культури, починаючи із четвертого року життя дітей, широке поширення одержали такі види, як катання на санках, ковзанах, велосипедах, пересування на лижах, плавання, деякі прийоми бадмінтону, настільного тенісу й т.п.

Вправи з різних видів спорту умовно названі спортивними розвагами у зв'язку із застосуванням їх без установки на спортивний результат. Головне їхнє завдання - розвага, задоволення, відносна свобода дій, відсутність строгої регламентації, наявність яскравих ігрових моментів й елементів змагання.

Спортивні розваги можна вважати хоча й досить елементарної, але діючою формою початкової спортивної підготовки. Діти опановують нескладними й доступними для них елементами техніки спортивних вправ й ігор у процесі занять фізкультурою й на прогулянках.

Фізкультурні свята як форма епізодичного використання фізичної культури в дитячому саду проводяться два рази в рік у старшій і підготовчій до школи групах.

Призначення таких свят -продемонструвати результати, досягнуті в оволодінні фізичними вправами, іграми за певний проміжок часу. Крім того, дітям надається можливість позмагатися у святковій обстановці в силі, спритності, кмітливості, умінні орієнтуватися в несподіваних ситуаціях. Свята проводяться для однієї, декількох одновікових або для суміжних за віком груп. Місцем проведення свята може бути фізкультурний зал, площадка, басейн, ковзанка, лижня.

Програмами виховання в дитячому саду передбачені Дні здоров'я, а також два рази в рік - канікули. Вони повинні бути заповнені різноманітними цікавими фізкультурними заходами, що забезпечують активний відпочинок дітей, зміцнення їхнього здоров'я, підвищення працездатності організму

Самостійна рухова діяльність дітей. Поряд з організованими формами фізкультурних занять у дитячому саду рекомендується створювати умови для самостійної рухової діяльності дітей, що будується на самодіяльних початках за їхнім бажанням й ініціативі. Значення цієї діяльності зберігається для всіх дошкільних віків, зміст її поступово розширюється у зв'язку з нагромадженням старшими дошкільниками рухового досвіду. Стимулюючий вплив на самостійну рухову активність робить оснащення прогулянкових площадок спеціальним устаткуванням, фізкультурними посібниками й інвентарем.

Самостійні заняття фізичними вправами повинні бути забезпечені педагогічним керівництвом вихователя, батьків. При цьому треба уникати надмірної регламентації діяльності дітей, надавати їм більшу самостійність, заохочувати ініціативність, прагнення до рухової творчості, розвивати організаторські здатності.

Бажано також участь вихователя в деяких іграх. Це підвищує інтерес дітей до рухової діяльності, дозволяє краще керувати групою й направляти діяльність кожної дитини. При кваліфікованому керівництві самостійна рухова діяльність істотно розширює руховий досвід дітей, що, у свою чергу, створює передумови для успішного оволодіння програмним матеріалом на заняттях.

Форми організації фізичного виховання являють собою виховно-освітній комплекс різноманітної діяльності, основу якої становить рухова активність дитини. Сукупність цих форм створює певний руховий режим, необхідний для повноцінного фізичного розвитку й зміцнення здоров'я дітей.

Особливості методики занять фізичними вправами. Розглянемо завдання, які вирішуються в процесі фізкультурно-оздоровчих занять.

Зміцнення здоров'я, гармонічний фізичний розвиток, підвищення фізичної й розумової працездатності дітей. З огляду на незрілість, більшу піддатливість кістяка, слабість м'язів, низький рівень опірності організму, важливо уникати таких впливів, які виходять за межі можливостей організму дітей і тому викликають різні перенапруги, сповільнюють і порушують нормальний процес їхнього розвитку. Майбутні успіхи в різноманітних областях навчальної, трудової, військової, наукової, спортивної діяльності зажадають від людини, насамперед , наявності гарного здоров'я, високої працездатності, опірності несприятливим впливам навколишнього середовища.

Тому фізичне виховання повинне бути спрямоване на загартовування, підвищення життєздатності й опірності дитячого організму, несприятливим факторам зовнішнього середовища, на зміцнення кісткової й м'язової систем, а також суглобово-зв'язкового апарата, на вдосконалювання функцій серцево-судинної, дихальної, нервової й іншої систем. У дошкільному віці створюються сприятливі передумови для формування правильної постави. У зв'язку із цим центральне місце займає всебічне й гармонійне зміцнення всіх груп м'язів, особливо спини, живота, стіп. Досвід дитячих садів й окремих родин переконує в тім, що при систематичному й правильному використанні всіх засобів фізичної культури вдається досягти значних успіхів у зміцненні здоров'я дітей, формуванні статури й розвитку моторики.

.Своєчасний розвиток моторики, формування життєво необхідних рухових умінь і пов'язаних з ними елементарних знань. За перші сім років життя дитина проходить величезний і важливий шлях у розвитку моторики від хаотичних елементарних рухів руками й ногами в перші місяці життя до складних рухових дій, якими є ходьба, біг, стрибки, метання й ін. Цьому дитина вперше вчиться саме в дошкільному віці. Причому розвиток рухів уідбувається одночасно з фізичним розвитком. Обидва процеси перебувають у складній взаємодії, доповнюють і стимулюють один одного. Поступове нагромадження рухового зі сприятливо впливає на дитячий організм, а затримка й відхилення від норми у фізичному розвитку сповільнюють формування життєво важливих умінь.

Добре організоване й своєчасне використання передбачених програмою засобів фізичної культури в сполученні з режимом харчування, сну й т.п. полегшує й стимулює розвиток моторики дітей дошкільного віку. Причому від якості й кількості засвоєних різноманітних рухових дій істотно залежить діапазон контактів з реальною дійсністю, а значить і психічний розвиток дітей.

.Спрямований вплив на розвиток спритності, швидкості, гнучкості, сили, загальної витривалості. У дошкільному віці не здійснюється спеціально організований розвиток тієї або іншої якості. У міру нагромадження рухового досвіду, удосконалювання морфофункциональних властивостей дитячого організму створюються сприятливі передумови для розвитку всіх якостей.

Організовані групові заняття фізичними вправами під керівництвом кваліфікованого вихователя сприяють розвитку вмінь орієнтуватися в просторі й у часі, погодженості й координированности рухів (власній і колективних), точності й ритмічності. Все це, а також сам процес оволодіння новими рухами, розвиток руховий аналізатор дозволяють удосконалювати така складна й важлива якість, як спритність.

Ігрові завдання, пов'язані з необхідністю вчасно й швидко реагувати на різні сигнали, сприяють розвитку швидкості рухової реакції. Поступово, у міру оволодіння різноманітними способами ходьби й перегони, підвищуються вимоги до швидкості пересування, розвивається здатність до прискорень. Оскільки дітей дошкільного віку привчають до правильної постави, тобто до втримання раціональної пози під час всіх видів діяльності, встає питання про необхідність розвитку м'язової сили. Час утримання пози поступово збільшується, що сприяє зміцненню м'язів живота, спини. Однак важливо використати й спеціальні вправи, що розвивають силу відповідних м'язів, у тому числі й м'язів стопи, від яких залежить формування повноцінного зводу й успішність оволодіння життєво важливими рухами. Для розвитку сили доречні короткочасні швидкісно-силові вправи (стрибки, метання), а також деякі вправи в подоланні ваги власного тіла (лазаньї й т.п.).

Поступовий розвиток силових здатностей у дітей дошкільного віку забезпечується використанням щодо невисоких навантажень, створюваних, головним чином, за рахунок подолання ваги власного тіла й дрібного інвентарю (палички, м'ячі, обручі й т.п.).

Гармонійність фізичного розвитку людини в значній мірі залежить від рухливості суглобів й еластичності м'язово-зв'язкового апарата. Тому оптимальний рівень розвитку гнучкості забезпечує необхідну волю рухів дитини в повсякденному житті. У дошкільному віці дитина має всі необхідні передумови для успішного розвитку гнучкості. Морфологічні особливості опорно-рухового апарата (висока еластичність м'язів, рухливість хребетного стовпа) сприяють підвищенню ефективності вправ для розвитку цієї якості.

У дошкільному віці розвівають тільки загальну витривалість. Поступове збільшення тривалості виконуваних рухових дій при збереженні достатньої інтенсивності, чередуемое з паузами відпочинку, сприяє вдосконалюванню вегетативних функцій, від яких залежить підвищення працездатності. Фактично всі виконувані рухові дії вносять певний вклад у розвиток загальної витривалості.

У процесі занять фізичними вправами створюються сприятливі можливості для комплексного й всебічного формування особистості дошкільників. Однак можливості можуть бути реалізовані за умови своєчасного рішення завдань розумового, морального, эстетического, трудового виховання. Групова рухова діяльність, особливо ігрова, стимулює формування взаємин з навколишнім світом

Важливо формувати культуру поводження в руховій діяльності, звичку й навіть потреба в систематичних заняттях фізичними вправами, уміння стримувати свої бажання, емоції, підкорятися вимогам вихователя, колективу, виховувати скромність, чесність, увічливість, доброзичливість і люб'язність стосовно товаришів, прагнення допомагати один одному й багато чого іншого.

Доброзичливе відношення, повага до дитини повинні бути основою педагогічної позиції вихователя у формуванні моральних і вольових якостей у дітей в процесі проведення різних форм фізичної культури в дошкільній установі.

Методика занять фізичними вправами залежить від спрямованості, завдань і конкретного змісту занять, умов їхнього проведення, вікових особливостей і рухових можливостей дітей

Одна з першорядних і важливих цілей використання фізичного виховання в дошкільному віці - розвиток у дітей рухів. Від цього в значній мірі залежить взаємодія з навколишнім світом і фізичний розвиток дітей. У свою чергу, ефективність розвитку рухів залежить від навколишніх умов, головним чином, від відповідного навчання й виховання. До сприятливих умов можна віднести: наявність простору для рухів й однолітків для ігор, посібників, предметів, іграшок, а головне - кваліфікованого керівництва з боку дорослих.

Якщо в роботі з дітьми першого року життя основне місце в розвитку рухів займали методи вправи, то методика рухової підготовки дітей другого й третього років життя опирається, крім того, на методи словесних завдань і демонстрації вправ. Це порозумівається інтенсивним розвитком мови й здатності наслідувати. Мова дітей стає засобом спілкування з навколишніми й здобуває вирішальне значення для їхнього розвитку. Розвиток здатності наслідувати має особливе значення не тільки для вдосконалювання поводження й оволодіння мовою, але й для розгортання на більше високому рівні рухової діяльності.

Ігрова діяльність дітей третього року життя стає складніше й разнообразней. Велике місце в їхній руховій підготовці займають сюжетні й рольові ігри. Оскільки вже на другому році життя відзначаються значні розходження в темпі й характері розвитку окремих дітей чи індивідуальних особливостей кожної дитини здобуває першорядне значення.

Індивідуальна робота з дітьми дошкільного віку спрямована на додаткове навчання відстаючих, активізацію малорухомих і поліпшення фізичної підготовленості ослаблених дітей, своєчасне виявлення й виправлення відхилень у статурі. Індивідуальна робота здійснюється протягом усього дня в годинники ігор і прогулянок, з однією дитиною або невеликою групою дітей

Велике місце в навчанні дітей рухам займають так називані ігрові прийоми (імітація рухів, їхня образність, сюжетність, завдань й ін.)- Особливо це стосується дітей молодшого дошкільного віку, робота з якими насичена рухливими іграми й "ігровими вправами". Ніж моложе вік, тим менше грань між "пограти" й "повчитися".

Однак було б помилкою зводити навчання дітей рухам тільки до ігор. Особливо це ставиться до дітей старшого дошкільного віку, до яких можна пред'явити вже більші вимоги.

Рухливі ігри із правилами мають свої особливості в педагогічному процесі. Більша емоційність, підвищена збудливість, своєрідність взаємин дітей під час гри відволікають їх від вказівок і пояснень вихователя, спрямованих на поліпшення якості рухів. Особливо це помітно в іграх з елементами змагання й з подоланням перешкод.

Процес гри утрудняє виправлення помилок дітей. Обіг вихователя з метою корекції дій граючих дітей може порушити хід і навіть зміст гри (швидко піти від небезпеки, вчасно перебороти перешкоду, виявити спритність, сміливість і багато чого іншого).

У ряді випадків початкове навчання, особливо складним рухам, здійснюється за допомогою методів вправи. Тим більше, що вправи в бігу, стрибках, метанні, лазаній настільки емоційні самі по собі, викликають такий інтерес у дітей, що ігрове оформлення стає зайвим. Особливо важливо виховати в дітей позитивне відношення до процесу вправи з метою засвоєння правильних способів виконання рухів не тільки для підвищення ефективності навчання, але й для підготовки до більше складного навчання в школі.

Дітей дошкільного віку, ще нестійких у своїх настроях, легко збудливих, не можна перевантажувати емоціями. Насиченість заняття голосною музикою, яскравими предметами, іграшками, сміхом викликає занадто велике порушення, відволікає їхня увага від вказівок, вимог вихователя, утрудняє процес активного гальмування.

Треба оберігати нервову систему дитини від сверхсильних роздратувань. Разом з тим необхідно розвивати активне гальмування: вислухувати до кінця вказівки вихователя, припиняти ввои дії по сигналі й т.п. Що стосується кількісних досягнень, то вони недоцільні без придбання дітьми найпростіших рухових умінь. У міру оволодіння основами техніки будуть створюватися сприятливі передумови для підвищення кількісних показників дітей.

Навчання техніці рухів важливо починати із чотирирічного віку, оскільки цей період характеризується великою пластичністю кори головного мозку.

Завдяки цьому порівняно легко утворяться нервові зв'язки, але вони нестійкі й вимагають ґрунтовного закріплення. Щоб діти навчилися правильно виконувати руху, потрібно більша й досить тривала робота в цьому напрямку. При цьому немаловажне використання показу разом з поясненнями. При сполученні слова й показу діти одержують можливість бачити рух, розширювати уявлення про нього, привчатися усвідомлювати, осмислювати свої дії.

При навчанні дітей дошкільного віку рухам широко використаються конкретні рухові завдання. Вони, як правило, побудовані на діях із предметами: м'ячами, обручами, гімнастичними ціпками й ін.

Дитині пропонують пролізти в обруч, не зачіпаючи підвішене брязкальце, пройти по дошці, утримуючи на голові мішечок з піском, гумове кільце й т.п. Такий спосіб допомагає дітям усвідомити поставлене завдання й діяти більш цілеспрямовано.

Починаючи із четвертого року життя й до сьомого включно, зміст фізичного виховання істотно розширюється й ускладнюється. Послідовно включаються більше складні форми ходьби, перегони, стрибків, метання, лазанья, рівноваги й т.п. Все більше місце займають загальноосвітні вправи. Хоча показ і наслідування продовжують відігравати значну роль, поступово розширюється сфера застосування словесних завдань, вказівок, коротких пояснень, порівнянь й оцінок

Зміст всієї виховної роботи з дітьми сьомого року життя обумовлено завданнями підготовки до школи.

Зміст фізкультурно-оздоровчих занять.

При проведенні організованих фізкультурно-оздоровчих занять як визначеного, так і невизначеного типу рекомендується дотримуватися певної структури, що передбачає виділення увідно-підготовчої, основної й заключної частин, з відповідним рішенням у них оздоровчих, виховних й освітніх завдань. Тривалість занять 25 - 35 хв, періодичність -2-4 рази в тиждень.

Для визначення правильності побудови занять і розподілу фізичного навантаження проводиться вимір ЧСС до початку заняття, наприкінці кожної його частини й у відбудовному періоді.

При правильно побудованому занятті пульс частішає під час увідно-підготовчої частини на 10 - 15%, під час основної частини після виконання основних видів рухів - на 40 - 50%, у рухливій грі на 60 - 70% (у значній мірі за рахунок емоцій). У заключній частині пульс знижується.

При виконанні основних рухів вирішуються завдання не тільки навчального, але й розвиваючого характеру

При систематичних заняттях фізичними вправами й відповідною методикою, правильному дозуванні фізичних навантажень відбувається більше інтенсивний розвиток рухових якостей і підвищення рівня фізичної підготовленості.

Кожне заняття незалежно від віку дитини можна проводити за наступною схемою:

.Ходьба з різними завданнями (зі зміною темпу, з імітацією дітьми звичок тварин і птахів і т.д.), біг у середньому темпі (при проведенні заняття на повітрі). Виконання загальрозвиваючих вправ.

.Виконання основних рухів (двох-трьох); бажано, щоб вони розрізнялися за своїм впливом на організм дитини, розвивали різні м'язові групи. Наприклад, недоцільно виконувати стрибок у глибину, а потім стрибок у довжину з місця. Раціонально поєднувати вправи в стрибках з рівновагою, лазание з метанням і т.д.

.Рухлива гра, у якій закріплюються й удосконалюються раніше розучені з дітьми основні рухи.

Закінчується заняття бігцем у повільному темпі (якщо проводилися ігри середньої інтенсивності), ходьбою з уповільненням темпу в межах 30 -50 з і виконанням дихальних вправ на розслаблення - підняти повільно руки через сторони нагору й опустити вниз (6 - 8разів)

Швидкість рухів, спритність, гнучкість, сила, витривалість мають велике значення для зміцнення здоров'я, фізичного вдосконалювання дітей, оволодіння широким колом рухів. Рухові якості відіграють вирішальну роль в іграх і різноманітній діяльності дітей при мінливих умовах середовища, сприяють прояву активності, самостійності.

Розвиток уміння діяти ощадливо, проявляючи необхідні в конкретних умовах рівень швидкості, спритності, сили. витривалості, підвищує фізичну працездатність, адаптаційні можливості дітей.

Розвиток рухових якостей у дошкільника відбувається поо впливом двох факторів: вікових змін організму (морфологічна й функціональна перебудова) і режимів рухової активності, до яких ставиться весь комплекс організованих форм фізичного виховання і його самостійна рухова діяльність.

Засоби розвитку рухових якостей, методи їхнього виконання й дозування фізичного навантаження повинні відповідати віковим особливостям дітей

Оздоровча спрямованість фізичного виховання в

загальноосвітній школі.

Специфіка педагогічного процесу фізичного виховання

визначається:

переважним впливом на рухові здатності людини;

безпосереднім створенням оздоровчого ефекту

Ціль фізичного виховання в шкільні роки - зміцнити здоров'я, підвищити рівень фізичного стану, фізичну підготовленість і працездатність, задовольнити потреби окремих учнів і суспільства у формуванні духовно й фізично розвиненої людини і його активний жизненной позиції.

Основні завдання в різних літературних джерелах (підручниках, навчальних і методичних посібниках, програмах й інших офіційних документах) можуть бути сформульовані по-різному. Однак фундаментальний зміст цього процесу включає п'ять загальних завдань

Основні завдання фізичного виховання в школі

.Зміцнення здоров'я, підвищення рівня життєдіяльності, опірності організму несприятливим впливам зовнишнього середовища.

.Підвищення функціональних можливостей організму до безпечного або належного рівня, розвиток рухових умінь, навичок й якостей.

.Повідомлення знань в області фізичної культури й навчання прикладному їхньому використанню по вдосконалюванню свого організму.

.Формування мотиваційних установок на фізичне й духовне самовдосконалення людини.

.Формування світогляду, етичне й моральне виховання

Приватні методичні завдання окремих процесів фізичного виховання випливають із основних (загальних) завдань і формуються конкретно з урахуванням підлоги, віку, стану здоров'я, рівня фізичної підготовленості, періоду або етапу реального педагогічного процесу, умов його проведення й т.д.

Ефективність будь-яких форм організації занять у великій мері залежить від правильності постановки приватних завдань перед кожним етапом педагогічного процесу фізичного виховання або перед окремим заняттям. Фактори, що визначають правильність постановки завдань -кваліфікація й творчий потенціал педагога-фахівця. Тому йому так важливо постійно обновляти свої знання, збагачувати наявний руховий досвід, підвищувати свою професійну кваліфікацію.

У педагогічному процесі фізичного виховання в шкільні роки цілеспрямовано й стихійно формуються загальні й спеціальні завдання морального, розумового, фізичного, эстетического й трудового виховання, а також необхідні погляди й переконання.


Розділ 2 Агітація й пропаганда фізкультури й спорту, здорового способу життя


У процесі агітації населення знайомить з формами й методами фізкультурно-спортивної роботи. Така робота сприяє вихованню в населення морально-вольових якостей, допомагає у виробленні у населення звички до самостійності, збагачує додатковими знаннями й уміннями в області фізичної культури й спорту.


.1 Класифікація засобів агітації й пропаганди


Найпоширеніші форми агітації фізичної культури й спорту, здорового способу життя є:

.Усне

.Наочне

.Друковане

.1.1. Усна пропаганда

У неї входять:

. Лекції

. Бесіди

. Конференція

. Зустрічі светеранами спорту, чемпіонами, рекордсменами

. Збори

. Інформація про физкултуре й спорт, здоровий спосіб життя на радіо й телебаченні

. Використання сучасних комп'ютерних, навчальних програм

. Фізкультурно-оздоровчих програм

. Елементи усної пропаганди й агітації фізкультури й спорту при проведенні физкультурно-спортивних, оздоровчо-масових заходів, змагань

Зразкові теми лекцій:

.Організація самостійних занять по фізичної культури й спорту за місцем проживання.

.Ради батькам про фізичне виховання дітей

.Велосипед - киломметри бадьорості

.У ліс за азоном (туризм)

.Бадмінтон - популярна гра з воланом

.Олімпіади - міфи й сучасність

.Утрення гімнастика - бадьорість на весь день

.Секрети оздоровчого бігу

.Піші прогулянки - бадьорість і здоров'я

.Футбол - гра мільйонів

.Корольова спорту - легка атлетика

.Самоконтроль у процесі занять фізкультурою й спортом

.Роби як я - роби краще мене

.Сімейний туризм

.Всією родиною на стадіон

.Смуга здоров'я - для всіх

.Як позбутися від зайвої маси

Зразковий план лекцій для батьків школярів перших - третіх класів

.Про здоров'я дітей

.Фізичному розвитку дітей

.Фізична підготовка дітей

.Правила поведінки при виконанні вправ

.Ради

.Наставляння

.Рекомендації

Зразковий план бесід з родителями по темі "Сімейний туризм і здоров'я".

.Здоровий спосіб життя

.Підготовка до подорожі

.Розробка маршруту й графіка подорожі

.Спорядження

.Підготовка спорядження до подорожі, догляд за ним і ремонт

.Харчування

.Організація харчування у в походе

.Поповнення продуктових запасів на маршруті

.Пиготовление їжі в похідних умовах

.Прийоми орієнтації на місцевості

.Привали й нічліги

.Установка й устаткування намету

.Багаття й вогнища

.Найпростіші вкриття

.Безопастность подорожі й надання першої допомоги

.Лікарські трави при наданні першої медичної допомоги

Правила безпеки при проведенні туристичних заходів

У магазинах продаються поролонові спальні мішки. Вони дуже легкі й зручні в поході. Треба знати, що досить потрапити на поролон невеликій іскрі - і матеріал почне жевріти. Горіння відбувається дуже повільно й часто буває непомітний для ока. Але при горінні виділяється синильна кислота. Заходу вона не має, і туристи можуть заснути й не прокинутися. Зайнятися матеріал може в багаття, а частіше этo під час застосування "димарей" проти комарів або паління в наметі (нехай педагоги не закривають очі й наївно не затверджують, що школярі не курять). Звичайно, не можна заборонити хлопцям брати із собою в похід такі спальні мішки.

Але обов'язок педагога - знати про їхню наявність. Особливо важливо стежити за наметами, де ці мішки перебувають, і пояснити хлопцям небезпека користування ними.

У моду ввійшли сонцезахисні окуляри. Люблять їх тому, що вони, пропускаючи ультрафиалетовие промені, не залишають навколо очей світлих плям шкіри. Однак, поза тим що носіння кольорових окулярів порушує сприйняття природи (фільтри спотворюють натуральні фарби), ці окуляри небезпечні для очей. Око людини улаштоване так, що він автоматично реагує на кількість вступника на нього світла. При яскравому світлі зіниця звужується й на сітчасту оболонку надходить менше променів. Темні окуляри не дозволять зіниці зменшитися: світла начебто надходить мало. Але ультрафіолетові промені, вільно прохоящие через пластмасу, можуть викликати сильні опіки сітчастої оболонки.

І чим окуляри темніше, тим сильніший може бути опік. Скляні захисні окуляри нешкідливі. Стекло затримує ультрафіолетові промені. Є різні засоби для боротьби з комарами.

Всі мазі, креми, рідини містять диметилфталат. Звичайно на впакуваннях говориться, що треба уникати влучення цього засобу в очі. Лихо не в тім, що диметилфталат, потрапивши в очі, буде щипати, і з'являться сльози. Він небезпечний для очей тим, що може викликати помутніння кришталика. А це майже не піддається лікуванню.

Як би акуратно хлопці цими засобами не мазали, завжди будуть випадки, коли при протиранні пальцями око або з потім, що стікає із чола диметилфталат потрапить на рогову оболонку ока. Сльоза змиє його, але є ризик й ушкодження кришталика.

Важливо розповісти хлопцям про небезпеці застосування засобів від комарів, пояснити, що користуватися ними можна рідко, надзвичайно акуратно й лише в дуже насичених комарами місцях.

Мазати тільки шию, підборіддя й щоки, але аж ніяк не чоло. Руки після цього треба вимити з милом або протерти одеколоном.

Зразкова гра проведена з учасниками туристичного походу з відбиттям питань агітації й пропаганди здорового способу життя.

"До походу готовий"

Бере участь у ній 12 команд. Підготовка до гри починається за 2-3 дня. Фізкультурний керівник знайомить педагогічну раду зі змістом гри, викладає умови заліку й види нагородження.

Далі про це ж розповідається на об'єднаному засіданні рад дружини; фізоргів, активу.З вожатих і хлопців, звільнених від занять фізичної, культурою, комплектується суддівська бригада.

Команди тренуються у виконанні завдань, консультуючись із лікарем, вихователями, досвідченими туристами й ін., готовлять інвентар, роблять емблеми, прапори, пишуть гасла, упорядковують костюми. Художник оформляє маршрутні аркуші й назви етапів. Карти-схеми етапів, вивішуються на видному місці. Гра починається з того, що всі загони будуються й начальник табору вручає їм маршрутні аркуші (у них зазначена черговість проходження етапів). Судді розводять команди по етапах.

-й етап. Екіпірування. На землі лежать різні потрібного й непотрібні для походу речі. Суддя викликає з команди 5 чоловік і перевіряє, наскільки правильно й швидко вони вміють укласти рюкзак, скачати ковдру, прикріпити казанок або флягу до рюкзака й ін.

-й етап. Суддя опитує кількох людей з команди, як потрібно вибирати місце для біваку. Потім умовно позначається місце багаття й пропонується встановити за 3 хв. старшим команди засобами: на рюкзаку, ковдрі, саморобних носилках, на руках способами "один за одним", "на замку" й "напівзамку" (практично). Місцеві лікарські насіння й трави, їстівні й неїстівні гриби і ягоди.

-й етап. Орієнтування. Суддя перевіряє: наскільки хлопці розуміють по карті-схемі позначення доріг, озер, струмків, рік боліт, гір, просік у лісі, ліній зв'язку, населених пунктів, окремих домах, як уміють орієнтуватися по сонцю, шуму доріг і працюючих моторів на полях й у лісі, по гудках пароплава або поїзда, а також по далеко видимих місцевих предметах заводським трубам, церквям, вежам; чи правильно визначають сторони світла по компасі, сонцю, години, Полярній зірці, мохам і лишайнику, крони дерев.

-й етап. Переправа. Через струмок шириною близько 5м перекинута товста водопровідна труба (колода, жердина) діаметром 100 мм. над нею на висоті 1,5 м натягнуть прорезинений кабель (канат). Завдання: перейти по трубі на протилежну сторону струмка, вдаючись до допомоги товаришів і підручних засобів, потім повернутися по канаті, тримаючись за нього руками й ногами. Молодшій команді дозволяється пролізти до половини каната, тримаючись за нього стати на трубу й пройти по ній іншу відстань.

-й етап. Брід. Хлопці повинні пройти вбрід ділянку чистого ставка (струмка, неглибокої річки), несучи в руках над головою особистий одяг. Старші команди, крім того, переносять "постраждалого", не замочивши його.

На шляху проходження встановлюються віхи й натягаються доріжки або мотузки. Оцінюється організованість загону й швидкість переходу. За шум, лементи, порушення будуючи штраф.

-й етап. Спорт. Перше завдання. Для старших команд - кидок м'яча в плетений кошик зі штрафної оцінки, для середніх - дистанція зменшується, для молодших - кидок у таз, поставлений на землі в

м від умовної лінії. Кожний має право кинути м'яч один раз, за промах штраф. Друге завдання. Хлопці стріляють (кожний -один раз), у табірному тирі із пневматичної гвинтівки в положенні лежачи, .дистанція - 5 м. Мішень: для старшої команди стандартна (0 = 3 див), для середньої -саморобна подвоєного розміру {або № 6), для молодших - =12 див. За кожен промах (мимо "яблучка") загону нараховується штрафне очко.

-й етап. Атака траншій. Використається траншея довжиною 15 м, шириною 1,5 м, вирита для навчань по цивільній обороні. Дистанція для старшої команди-15 м (хлопчики із гранату, дівчата -рюху або гранату), для середніх -12 м, для молодших - 8 м (ті й інші кидають рюху). За промах штрафне очко.

Всі загони одночасно зайняті на різних етапах, і їхній перехід з одного місця на інше регулюється графіком, зазначеним у маршрутному аркуші. Але тому що виконання завдань на етапах вимагає різного часу, можливо одночасне прибуття двох (дуже рідко трьох) команд до одного етапу. Тоді завдання можуть виконувати одночасно обидві команди або команда відхиляється від графіка й переходить на етап, що звільнився. Якщо табір великий й у грі одночасно бере участь 20-30 команд, їх варто розбити на дві-три вікові групи, які будуть змагатися в різні дні.

Число хлопців у командах при підведенні підсумків гри не враховується, тому що перевіряється готовність до походу цілком всієї команди. Однак не беручий участь у грі без поважної причини приносить команді штрафне очко за кожен етап (зараховується до невиполнившим завдання).

Пересування хлопців ладом, побудова команди, порядок і дисципліна оцінюються так само, як і виконання завдань. За помилки штраф.

Місця між командами розподіляються від кількості штрафних балів. При рівній сумі штрафних балів у двох команд (що зустрічається рідко) перевага віддається молодшим, а в рівновозрастних командах - дівчинкам.

Входить:

.Виставки

.Стенди

.Плакати

.Стінгазети

.Афіші

.Призи

.Грамоти

.Кубки

.Медалі

.Вимпели

.Проведення видовищних заходів

Приклади виставки

.Кращі в спорті - кращі в навчанні

.Кращі в спорті - кращі в праці

.Значки медалі

.Пизи - грамоти

.Наші спортсмени олімпійці

.Вимпели й спортивна атрибутика

.Спортивні книги й журнали

.Спортивні марки, конверти, листівки

.Спортивні плакати, програми, квитки

.Почесні нагороди й пам'ятні медалі

Приклади стендів

. Ради самостійно займаються фізичною культурою й спортом

. Кинопрограмми по окремих видах спорту

. Досвід роботи клубу аматорів перегони

. З досвіду кращої спортивної родини

. Фізкультурні свята клубу, заводу, мікрорайону

. Комплекси ранкової гімнастики

. Норми й вимоги до фізичної підготовленості

. Розмірні норми й вимоги

. Гартуй свій організм

.Ради про самостійний туризм

. Куточок фізкультурника й спортсмена

Приклади плакатів

."Усе на стадіон"

."За масовість фізкультурного руху"

."Всією родиною на старт"

."Лижня завіт у похід"

."Олімпійці серед нас"

Стінгазети - випускаються регулярно й висвітлюють роботу секції, груп, колективу фізкультури, націлюють на участь в основних заходах, підводять підсумки, узагальнюють і передають досвід кращих спортсменів, фізкультурників, секцій, колективів, необхідно ілюструвати.

Оголошення (афіша) - містять короткі відомості про майбутні змагання, спортивно-масові заходи, фізкультурні свята, включають інформацію про результати змагань, досягнень і рекордах, запис бажаючих займатися в спортивних групах, командах, секціях.

Елементи наочної пропаганди здорового способу життя, фізкультури й спорту в засобах масової інформації.

Коли в місті був створений боксерський клуб "Лідер", скептики пророкували йому недовге майбутнє. Мовляв, в умовах хронічної нестачі грошей усім буде не до спорту. Але роки йшли, клуб розвивався, усе голосніше заявляючи про себе на міських й обласних змаганнях.. Допомагали в цьому й місцева влада, і профком шахти "Торецкая", і як територіальна організація профспілки уголициков, і інші спонсори.

Сьогодні вихованці клубу можуть похвастати багатьма трофеями, чесно завойованими на боксерському ринзі.

В 2003 році "лидерци" взяли участь у першості України по боксу серед кадетів. Потім були ІV літні спортивні ігри школярів, І Міжнародний турнір, першість Донецької області. У всіх цих змаганнях юні майстри "Лідера" проявляли небувалий характер і волю до перемоги. І перемоги не змусили себе довго чекати. На відкритій першості ДЮСШ спортклубу "Кочегарня" відразу трохи "лидерцев" здобули перемогу в принципових двобоях -

Андрій й Ярослав Дуброви, Сергій Новиков, Сергій Мартинейко, а Іван Перфильев одержав 2 перемоги над кандидатами в майстра спорту й зайняв 1 місце. У тому ж році він зайняв призове ІІІ місце на відкритій першості області серед молоді. Вдало почався для "лидерцев" й 2007 рік. У минулому недавно обласному турнірі по боксу на честь гетьмана України Петра Дорошенко призерами стали Андрій Лихо, Сергій Новиков, Андрій й Ярослав Дуброви.

На святкуванні ювілею вихованці клубу "Лідер" провели показові двобої, у черговий раз підтвердивши, що в них є всі необхідні якості для досягнення високих результатів на рингax області й всій Україні. І, звичайно, завжди поруч тренери - Б. Г. Сафиулин й Ю. В. Трегуб, готові надати будь-яку допомогу й підтримку своїм підопічним.

За традицією гості піднесли юним боксерам подарунки. А голова правління ВАТ "Дзержинський хлебокомбинат", депутат міської ради В.Ф.Лебедєв організував для хлопців солодкий стіл.

Не залишилося 6ез заслуженої нагороди й керівництво клубу: президентові СК "Лідер" А. В. Баграю й тренерам були вручені Почесні грамоти від органа місцевої влади й теркома профспілки.

На минулому тижні в Донецьк повернувся великий футбол. Відбулася ця знаменна подія 14 лютого; точно на день Святого Валентина "Шахтар" зіграв перший матч 1/16 Кубка УЄФА проти французького "Нанси". Гра завершилася з нічийним результатом 1:1. У середині другого тайма рахунок відкрили французи, а за п'ять хвилин до кінця зустрічі гірникам удалося зрівняти рахунок.

Досить здивував стартовий склад гірників на цей двобій. Для боротьби із французьким супостатом Мирча Луческу випустив на поле аж шістьох(!) українських гравців.

У той час, як ще пари років тому в еврокубках, де не існує ліміту на легіонерів, серед одинадцяти футболістів могло не виявитися жодного гравця з українським паспортом. Однак не всі вітчизняні виконавці виправдали покладені на них надії. Так, на думку Луческу, не на рівні зіграв В'ячеслав Шевчук, що виступав на позиції дискваліфікованого Развана Раца. Були претензії в румунського наставника й до пари центральних захисників Чигринский-Кучер. Оборона в їхньому виконанні дорікань із боку коуча не викликала, а от у зав'язуванні успішних атак своєї команди українське зв'язування явно не превстигло, помітив на послематчевой прес-конференції Мирний Михайлович.

Інші українські гравці теж не особливо порадували. Так, капітан команди, Анатолій Тимощук у самому кінці матчу, на другій доданій хвилині, умудрився заробити другу жовту картку, що, по всіх футбольних правилах, відразу перемінила колір на червоний.

Втім, якщо говорити про нереалізовані моменти, які, в остаточному підсумку, і коштували "Шахтареві" перемоги, те отут "античемпіоном' й "антигероєм" з повною підставою можна назвати Чиприана Марику. У ситуаціях, про які звичайно говорять, що "легше забити, чим не забити.

Тепер про гарний. Були в грі "Шахтаря" і позитивні моменти. Зокрема , на висоті виявився Богдан Шуст.

Мабуть, ніхто з уболівальників "Шахтаря" напередодні гри й уявити собі не міг, що левину частку оплесків і криків радості присутні на РСК "Олімпійському" глядачі подарують саме воротареві "Шахтаря". Якби не відмінна з молодого кипера, дончане ще в самому дебюті зустрічі міг би пропустити один; а те й більше, голів. Нітрохи не менше роботи в Богдана було й у другому таймі. Завдяки його блискучим сэйвам численні "пожежі в наших воріт і далекі удари через межі штрафний так і залишилися всього лише небезпечними, а не голевими моментами.

Але більше всіх, мабуть, донецьких уболівальників порадувавши Дарио Срна. Саме йому за п'ять хвилин до кінця гри вдалося зрівняти cчeт і вивести гру хоча б на нічию. Як пізніше помітив Мирча Луческу, гірники змогли викрутиться із цієї непростої ситуації.

Для гарантированого виходу 1/8 кубка УЄФА з потрібна перемога. Зійде й результативна нічия з із 2:2. Рахунок 1:1 у відповідній грі змусить футболістів "Шахтаря" пережити неприємні й нервотрепочние хвилини послематчевих пенальті. Всі інші варіанти закінчення відповідного матчу (програш "оранжево-чорних" або нульова нічия) ознаменують закінчення нинішньої еврокубковой весни для донецького клубу.

Успіх роботи з фізичного виховання учнів багато в чому залежить від постановки агітаційно-пропагандистської роботи.

Шкільний гімнастичний зал розміщається на другому поверсі. Коридор, що веде в зал, повністю оформлений засобами наочної пропаганди й агітації по фізичній культурі й спорту.

На торцевій стіні перед входом у зал на висоті 2 м поміщений барвистий плакат "Від масовості - до майстерності", що добре видно з іншого кінця коридору. На протилежній стіні на тій же висоті гасло: "Дорогі хлопці! Щодня самостійно 1-2 години займайтеся фізичною культурою й спортом!" Цей заклик хлопці бачать щораз , коли йдуть із уроків фізичної культури, занять по інших предметах (у цьому ж коридорі розташовані кабінети математики, російської мови й ін.).

На другому поверсі між дверима 5 простінків, які займають 5 основних фізкультурних стендів. Довжина кожного стенда близько 5 м, ширина 1 м. Виготовлено стенди із древесностружечних плит. З лівої сторони по ходу до гімнастичного залу до кожного стенда прикріплене олімпійське кільце, пофарбоване у відповідний колір олімпійської символіки. У центрі кільця - значок ГТО, зроблений з оргалита.

На першому стенді поруч із матеріалами по Й щаблі БГТО "До стартів готовий!" поміщена стаття з "Учительської газети"

"Більші можливості уроку фізичної культури", у якій розкриваються питання повідомлення учнем знань по основах анатомії, фізіології, гігієни, теорії й методиці фізичної культури, виховання потреби в систематичних заняттях фізичними вправами. На цьому ж стенді хлопці і їхні батьки знайдуть рекомендації з організації й проведення ранкової гімнастики - як удома, так й у школі до занять.

Учителі загальноосвітніх предметів, фізорги й батьки одержать докладну інформацію з організації й проведення фізкультурних пауз як під час уроків, так і при виконанні домашніх завдань.

У середині стенда поміщені фотографії із фрагментами уроків фізичної культури, на яких проходяться різні розділи програми: гімнастика, легка атлетика, лижна підготовка й ін.

Поруч - матеріал по організації рухливих змін. Хлопцям пропонується, залишившись у класах, для зняття стомлення виконати кілька нескладних вправ, що не вимагають великого простору (нахили тулуба, голови, згинання й розгинання рук у ліктьових суглобах й ін.).

Особливе місце відведене "Єдиним педагогічним вимогам до учнів на уроках фізичної культури й позакласних фізкультурно-оздоровчих заходів". Ці вимоги були складені адміністрацією школи разом із учителями фізичної культури, затверджені педагогічною радою, радою шкільного спортивного клубу "Смолоскип", обговорені на батьківській конференції. Після цього вони знаходять юридичну чинність і вивішуються на стенді для загального огляду й вивчення.

Єдині педагогічні вимоги доводять до школярів на вступному уроці фізичної культури на початку кожного навчального року. У них говориться про те, що потрібно робити, щоб уроки фізичної культури й позакласні спортивні заходи проходили ефективно, якісно й на високому організаційно-методичному рівні.

Червоним кольором виділені рекомендації з попередження травматизму, техніці безпеки на уроках фізичної культури й позакласних фізкультурно-масових заходів. Поруч поміщений матеріал по профорієнтації, що розповідає про професії інструктора по фізичній культурі й спорту, про вищий і середній навчальний заклади, що готовлять фахівців у цій області.

На другому стенді крім матеріалів по 11 щаблю БГТО "Стартують всі" вивішені грамоти, якими колектив школи нагороджений за досягнення в області фізичної культури й спорту. Щорічно частина грамот переміщається в шкільний фізкультурний архів, що розміщається в кабінеті ради спортивного клубу "Смолоскип", а їхнє місце займають нові.

Тут же поміщені витримки, що стосуються розвитку фізичної культури й спорту. Далі - фотовітрина, що розповідає про діяльності спортивного клубу "Смолоскип": склад ради клубу, списки й обов'язки фізоргів класів, суспільних інструкторів, юних суддів по спорті. Поруч - функції й склад шкільної батьківської ради по фізичній культурі, куди входять члени класних батьківських комітетів, відповідальні за організацію спортивно-масової роботи. На цьому ж стенді поміщені рекомендації для старшокласниць по організації самостійних занять фізичними вправами, ради по формуванню правильної постави. На окремому планшеті - стаття з журналу "Здоров'я" "Паління й здоров'я", з якої учні можуть довідатися, який шкода молодому організму наносить паління.

На третьому стенді крім інформації, що розкриває зміст 111 щабля БГТО "Сміливі й спритні", поміщені витримки з Основних напрямків реформи загальноосвітньої й професійної школи, що стосуються питань фізичного виховання.

Поруч - рекомендації юнакам-старшокласникам по організації самостійних занять фізичними вправами, комплекси вправ з обтяженнями. До кожної вправи дані малюнок або фотографія, визначено число повторень, поміщений тижневий обсяг занять. На цьому ж стенді дані комплекси ранкової гігієнічної гімнастики для всіх вікових груп, календарний план фізкультурно-масової роботи школи на поточний рік. На одному із планшетів - фотографії чемпіонів школи по різних видах спорту.

На четвертому стенді крім інформації з ІV щабля БГТО "Спортивна зміна" поміщений барвисто оформлений планшет "Лауреати спортивного року". Тут же "Обіг учасників спортивного дня" ("спортивним днем" ми називаємо загальшкільну конференцію фізкультурного активу, що проходить щорічно.

Поруч поміщені зразки шкільних спортивних нагород (грамоти, дипломи, вимпели, значки й т.д. ), а також нагород, які ми вручаємо найбільш активним членам фізкультурного активу.

Якою повинна бути спортивна форма на уроках фізичної культури в гімнастичному залі, на спортивній площадці в різну пору року? На ці питання хлопці і їхні батьки знайдуть відповідь на четвертому стенді, де поміщені статті з рекомендаціями на дану тему з журналів "Здоров'я" й "Фізична культура в школі". На тім же стенді - два зведених протоколи загальшкільної спартакіади "Старти надій": за минулий і поточний навчальний рік. В останньому протоколі після кожного виду змагань проставляються місця, зайняті класами у своїй паралелі. Протокол попередньої спартакіади ми залишаємо на стенді для того, щоб хлопці могли зрівняти свої результати з попередніми, проаналізувати їх.

І останній, п'ятий стенд. Він розміщений між кабінетом початкового вишколу й входом у фізкультурний зал. У цього стенда перед початком занять по ДПЮ будуються класні взводи.

Перед хлопцями - плакат: "Захист Батьківщини - священний обов'язок кожного громадянина". Тут же зміст І щабля комплексу ГТО й "Екран здачі норм комплексу ГТО", дані якого постійно обновляються. Поруч плакат - нагадування про те, скільки днів залишилося до випускних іспитів і питання: "А ви здали норми ГТО?" Дається інформація для десятикласників й їхніх батьків про критерії виставляння оцінки по фізичній культурі, а також вимоги до організації й проведення заліку по цьому предметі.

На окремих планшетах - розповіді про найбільш масові види спорту: історія виникнення, найбільш видатні представники і їхні рекорди. Планшети багато ілюстровані.

Безпосередньо перед входом у гімнастичний зал розміщено ще два стенди. На кожному з них - кілька плакатів, що коротко розкривають історію становлення й розвитку фізичної культури й спорту в нашій країні. Над входом у зал - значок ГТО й слова А. В. Суворова: "Важко в навчанні - легко в бою".

Звичайно в коридорі, де розташовані стенди, проходить друга половина (20-25 хв.) вступних уроків фізичної культури. Розгорнувшись у дві шеренги, учні в кожного стенда слухають пояснення вчителя й знайомляться зі змістом стендів.

Засоби наочної агітації використаються й на інших уроках фізичної культури. Наприклад, виводячи клас на шкільну спортивну площадку для здачі навчальних нормативів, учитель зупиняє хлопців у стенда, на якому розміщені відповідному даному віку нормативи комплексу ГТО. Це дозволяє учням більш свідомо проаналізувати свої результати.

При вході в школу розмістився великий стенд, на якому регулярно вивішуються барвисто оформлені афіші, що повідомляють про всі спортивно-масові й фізкультурно-оздоровчі заходи, що готуються в школі;

викладається короткий зміст заходу, його програма, учасники, відповідальні за проведення. Наприклад, у вересні на міському стадіоні звичайно проводять загальшкільне спортивне свято "Золота осінь" по здачі легкоатлетичних нормативів БГТО й ГТО; у жовтні у фізкультурному залі школи - конкурс бальних танців "Краса й грація" для учнів V-X класів. І т.д. Усього протягом навчального року можна проводити близько 20 загальшкільних спортивних заходів.

І до кожного з них вивішується барвиста афіша. Щоб не робити зайвої роботи, ми зберігаємо всі афіші й використаємо їх по нескольку раз, лише обновляючи в міру потреби зміст.

На першому поверсі біля бібліотеки розміщається календарний план фізкультурно-спортивної роботи. Поруч на спеціальних планшетах - маленькі афішки з помітними заголовками: "Незабаром!", "Готуємося!", "На старт!". Ці афішки розповідають про те, чим живе школа в цей час, у яких заходах хлопці можуть взяти участь.

На стенді у вчительській даються методична література й матеріали з питань фізичної культури для класних керівників і вихователів груп подовженого дня. Поруч із учительської - стенд для батьків. Він містить корисні ради по фізичному вихованню дітей різного віку в домашніх умовах. Вивішено розклад (дні й годинники) консультацій, які проводять для батьків учителя фізичної культури.

Поруч із гімнастичним залом перебувають два кабінети: кабінет фізичної культури (він же призначений і для ради спортивного клубу "Смолоскип") і методичний кабінет, призначений для перегляду навчальних кіно- і діафільмів. У тім й іншому є наочна агітація й пропаганда по фізичному вихованню.

На одній зі стін першого кабінету поміщене свідчення про присвоєння колективу фізичної культури нашої школи звання спортивного клубу. На великому стенді розміщене:

Положення про колектив фізичної культури загальноосвітньої школи, обов'язку члена ради фізичної культури; накази по школі, що стосуються діяльності комісії ГТО, комісії "Стартів надій"; план роботи з фізичного виховання на поточний навчальний рік, що включає календарний план фізкультурно-масової роботи; Положення про шкільну спартакіаду "Старти надій"; журнали обліку роботи шкільних спортивних секцій і кружків; Єдині педагогічні вимоги до учнів на уроках фізичній культурі й позакласних спортивно-масових заходах;

Організаційно-методичні вказівки по попередженню травм і нещасних випадків на уроках фізичної культури й позакласних спортивно-масових заходів; списки фізоргів, їхніх заступників, класних керівників всіх класів; Положення про районну спартакіаду на поточний навчальний рік; "діловий" план учителів фізичної культури, у якому по днях на кожен поточний місяць записуються справи, заходи, змагання шкільного й районного масштабу й інша документація. Усе, що вивішено в кабінеті, доступно для ознайомлення й вивчення як педагогами, так й учнями і їхній родителями.

На трьох стендах другого кабінету розміщена методична література по фізичній культурі й спорту, методичні розробки по основних розділах навчальної програми, роздавальний матеріал для уроків фізичної культури. У цьому ж кабінеті розміщаються технічні засоби навчання: електропрогравач, магнітофон, кінопроектор, фільмоскоп й ін.,- а також пульт керування електронним світловим табло, що перебувають у гімнастичному залі.

Однак мало виготовити стенди - потрібно постійно їх обновляти, реставрувати, привносити щось нове, виходячи з вимог часу.

Так, наприклад, змінився зміст комплексу ГТО - треба було внести відповідні корективи в зміст стендів. Щорічно міняються зведені протоколи шкільної спартакіади, фотографії чемпіонів школи, екран здачі норм комплексу ГТО й багато чого іншого. Безумовно, одним учителям фізичної культури, навіть якщо вони мають навички оформлювальної роботи, не впоратися з таким більшим обсягом роботи з наочної агітації.

Рада клубу складається з найбільш активних учнів-X класів, що люблять фізичну культуру.

Всі члени ради беруть участь в оформленні наочної агітації, стежать за її станом, а один зі членів ради є відповідальним за цю роботу.

Багаторічна практика показує, що наочна агітація й пропаганда фізичної культури й спорту є діючим засобом виховання в школярів любові до занять фізичними вправами.

Друкована пропаганда відображає

. Фізкультурні, спортивні книги, підручники, навчальні посібники

. Науково - методична література

. Спортивні журнали, газети

. Брашюри, буклети

. Популярна, фізкультурно-оздоровча література

. Афіші, листівки, листівки, проспекти, запрошення, квитки, протоколи, ведомостми, грамоти


.2 Організація й проведення фізкультурно-спортивних, масово-оздоровчих заходів


З метою агітації й пропаганди занять физическимми вправами, видами спорту, пропаганди здорового способу життя організовуються й проводяться:

. Фізкультурно-спортивні змагання, спортакиади, турніри, зустрічі, матчі, спортивні ігри.

. Масови фізкультурно-оздоровчі свята, зльоти, "Дні здоров'я"

. Естафети, конкурси, атракциони, народні ігри, гуляння фізкультурно-оздоровчого напрямку

Приклад: "Блискавиця" на марші

"Блискавиця", "школа мужності". Вступити в ряди "Блискавиці" - значить діяти протягом усього навчального року, готуючись до фінальних баталій, систематично опановувати новими навичками й уміннями по юнармейским спеціальностях, удосконалювати свою фізичну підготовку й загартовувати волю, учитися перемагати й відповідати не тільки за себе, уміти дружити, витримувати випробування разом із загоном у грі на місцевості й в огляді будуючи й пісні. Стати "зарничником" - це значить учитися спритності, витривалості, спритності, мужності у всьому.

"Блискавиця" покликана не тільки прилучати з до оволодіння первинними навичками по підготовці до служби в Армії. "Блискавиця" сьогодні - це система роботи в дружині по вихованню на героїчних традиціях нашого народу, по формуванню моральних і фізичних якостей юного громадянина - майбутнього захисника Батьківщини.

Відомий радянський педагог В. А. Сухомлинский не раз підкреслював, що юності властиве прагнення до героїчного й романтичному, неї далекі корисливі спонукання, тому що все происходящее у світі стосується особисто підлітка. Глибока зацікавленість у долях інших людей - суть отроцтва.

Назавжди в серце кожного школяра залишаться зустрічі з родичами комсомольців Олександра й Павла Іванових, імена яких занесені на Червоні прапори Пантеону бойової слави. Два роки юнармейци писали листа, запити в архіви, музеї, військові частини, зустрічалися з ветеранами однополчанами, відновлюючи життєвий шлях цих воїнів. Мати Сашка й Павла в 1942 р. в Омську проводила своїх синів на фронт у складі 308-й Гвардійської дивізії й у цьому ж році одержала "похоронну". І от через майже 35 років завдяки юнармейцам-следопитам відбулася зустріч матері з однополчанами її синів, і Тетяна Семенівна довідалася, що її діти поховані в братській могилі на Мамаевом кургані.

Девіз пошукових груп і загонів "Ніхто не забутий, ніщо не забуте" - це не тільки данина минулому, але й спрямованість у героїчне сьогодення. У здатності пам'ятати, любити, дорожити, цінувати укладена величезна моральна сила, що допомагає хлопцям глибше зрозуміти себе, розібратися в навколишньому світі.

Із упевненістю можна сказати, що "Блискавиця" допомагала й допомагає виховувати тисячі вчорашніх і сьогоднішніх військовослужбовців, готовить нинішніх підлітків до сумлінного виконання військового боргу.

Вона з нас, допомагає здружитися. Гра - зачинатель багатьох цікавих справ. "Блискавиця" виховує сміливість, мужність, відвагу.

Уроки "Блискавиці" допоможуть нам у майбутньому. Хлопчикам - в армійській службі, а можливо, і у виборі професії, дівчинкам теж скрізь придасться вміння бути зібраними й організованими".

Отже, географія фіналів тепер нараховує 9 місць: Брест, Владивосток, Ленінград, Нарва, Псков, Севастополь, Ульяновск - місто найбагатших революційних, бойових і трудових традицій. Восени 1941 р. на частку міста випало відповідальне завдання - перепинити з півдня шлях німецько-фашистським загарбникам, що рвалися до Москви.

Захисники міста боролися з небаченою мужністю й стійкістю. Запеклі бої тривали 45 днів. Тула була майже в повнім кільці облоги, піддавалася артилерійському обстрілу й нальотам ворожої авіації. Але місто вистояло. На початку грудня радянські війська перейшли в настання. Битва за Тулу зіграла важливу роль у розгромі гітлерівських військ під Москвою.

Один із днів - військово-спортивна гра на місцевості "Тульський рубіж", під час якої юнармейци продемонструють свої вміння й навички, познайомляться з бойовою технікою, стануть свідками показових виступів воїнів, зберуться в юнармейского багаття, під час якого покуштують солдатської каші.

І, звичайно ж, у програмі фіналу значний час відведений змаганням юнармейцев у складі загону (пісні, змагання з нормативів ГТО, цивільній обороні й медико-санітарній підготовці, стрілянина з малокаліберної гвинтівки, залік за правилами дорожнього руху) і по юноармейским спеціальностях (3 зв'язківця, 5 пожежних, 2 розвідника, 4 стрілка, 2 інспектори руху, 4 санітара).

Відповідно до Положення всі учасники фіналу повинні бути значківцями ГТО. Це дуже важлива умова, що жадає від кожного юноармейца серйозно займатися фізичною культурою й спортом, удосконалювати свою фізичну підготовку, тренуватися в спортивних секціях. У програмі змагань по нормативах комплексу ГТО -і крос, підтягування на поперечині (хлопчики), згинання й розгинання рук в упорі лежачи на гімнастичному ослоні (дівчинки), плавання. Змагання проводяться по нормативах ІІ щабля. Особливо звертається увага на плавання, уведене другий раз у програму фіналу. Високу фізичну підготовку юнармейци повинні показати й під час інших змагань, наприклад пожежної естафети, туристської смуги перешкод.

Насамперед огляд юнармейских агітбригад, що відбудеться в парках і на дитячих майданчиках міста. Юнармейци розповідять про свою роботу, про славну історію Збройних Сил, про бойові справи й традиції свого міста, селища. Ще один новий конкурс - конкурс кінофільмів на військово-патріотичну тему, створених піонерськими кіностудіями.

Переможців фіналу очікують призи центральних організацій - організаторів фіналу, грамоти, дипломи, значки, пам'ятні сувеніри. Туляки серйозно готуються до зустрічі учасників фіналу, намагаються зробити щодня цікавим, змістовним, щоб учасники на все життя зберегли в пам'яті всі дні, проведені в місті-герої.

Приклад рухливих ігор

"Човник". Учасники розподіляються на дві рівні команди й стають на протилежних довгих сторонах площадки. Між ними проводиться середня лінія.

Команди вибирають капітанів, які по черзі посилають своїх гравців до середньої лінії. Умовляються, що гравці однієї команди будуть стрибати (поштовхом двома ногами) убік протилежної команди, а гравці іншої команди убік першої. Після стрибка першого номера по п'ятах відзначається місце його приземлення. Потім повертається до своєї команди, а з місця його приземлення до середньої лінії стрибає гравець із команди супротивника. Якщо останньому гравцеві вдалося перестрибнути через середню лінію,- його команда перемагає. Якщо не вдалося, то вона програє.

Перед стрибком із за лінію забороняється. Якщо стрибучий упаде й торкнеться руками або тулубом землі, то суддя відзначає найближче місце від лінії старту, де гравець торкнувся землі.

Естафета "Волейбол". Діляться на дві рівні команди й вибудовуються в колони по одному. В 5 м перед кожною командою стає її капітан з волейбольним м'ячем. По сигналі капітан передає м'яч першому гравцеві, а той передачею м'яча зверху двома руками повертає його назад. Капітан ловить м'яч, а перший гравець у цей час присідає. Потім капітани кидають м'ячі другим гравцям, які в такий же спосіб, як і перші, повертають їх і т.д. Останній гравець ловить м'яч і біжить із ним на місце капітана, а той стає поперед колони. Гра закінчується, коли капітан, що почав гру, повертається на своє місце. Виграє команда, першої закончившая передачі й допустившая найменшу кількість втрат м'яча.

Ігри середньої інтенсивності

"Біг командами". Діляться на дві команди й вибудовуються в колони по одному. Кожен гравець тримається за пояс вартого спереду. Перед командами проводиться одна загальна лінія, а в 15-20 м від її проти кожної команди ставиться стійка або прапорець. По команді керівника гравці кожної команди, не порушуючи будуючи, біжать до своєї стійки, оббігають її й повертаються за стартову лінію. Переможцем вважається команда, гравці якої пробігли всю дистанцію не роз'єднавшись і раніше перетнули стартову лінію.

"Дружно в мету". На площадці чертится два кола. Граючі діляться на дві команди. Члени кожної команди стають у своє коло на відстані не менш кроку друг від друга, а в кожне коло входять двоє що водять.

У центрі кола встановлюється містечко. Граючі, варті поза колом, одержують два м'ячі й перекидають їх між собою, прагнучи не переступати лінію й не затримувати м'яч у руках більше 3 сек. Коли м'яч виявиться в гравця, від якого водящий не встиг закрити містечко, той точним кидком намагається збити його, причому м'ячі можуть метати два гравці одночасно. Якщо м'яч залишився в середині кола, що водить кидає його будь-якому гравцеві. Гравець, що збило містечко, міняє одного із що водять. Якщо протягом 2-3 хв. містечко не буде збитий, призначають інших що водять.

"Виштовхни із зони". Площадка ділиться на шість рівних ігрових зон (3X10 м), розташованих одна за іншою. Гравці займають місце в першій зоні.

По сигналу кожен учасник намагається витиснути (плечем, тулубом, але не руками) інших у другу зону. Коли там виявляться всі, крім одного, цей останній у подальшій боротьбі не бере участь. "Кращий стрибун". для гри необхідна прижковая яма з натягнутим між стійками на висоті 60-70 див еластичним шнуром. На відстані 1 м від шнура через кожні 20 див розмічаються 10-15 зон (можна натягнути уздовж ями мотузочку з оцінками через кожні 20 див). Кожна зона оцінюється певною кількістю окулярів. Стрибуни повинні розбігтися (10-15 м) і стрибнути, не зачепивши шнура, як можна дальше.

Перемагає учасник, що набрав найбільше число окулярів за 6 спроб (переможець визначається серед хлопчиків і дівчинок окремо).

Гри високої інтенсивності

"Настання". Що займаються діляться на дві команди вибудовуються в шеренги за лініями на протилежних сторонах площадки особою друг до друга. Відстань між лініями 30 м. По команді керівника гравці однієї команди, взявшись за руки, ідуть уперед, дотримуючи рівняння. Це команда наступаючих. Коли до гравців протилежної команди залишається 2-3 кроку, подається сигнал. Наступаючі розчіплюють руки, повертаються навкруги й бігцем спрямовуються за свою лінію.

Гравці іншої команди переслідують їх і намагаються осадити. Осаленних гравців підраховують, і настання веде інша команда. Салити можна тільки після сигналу й до лінії побудови команди Естафета в колі. Що займається діляться на чотири команди які розташовуються в колони по одному хрестоподібно від центра, причому всі коштують спиною до центра. Навколо колон проводиться кордон-коло. Кожен ділянки має свій порядковий номер. Перші номери коштують у лінії кола, а останні ближче до центра. У перших номерів у руках естафетні палички. По команді керівника ці гравці біжать вправо (по годинній стрілці) по колу, оббігають всі команди, передають естафетну паличку другим номерам і встають у кінець своєї колони. Інші гравці проробляють те ж саме. Перемагає команда, раніше інших закончившая естафету.

"Стрибки по "купинах". Діти діляться на дві команди й вибудовуються в шеренги особою друг до друга на протилежних сторонах площадки.

Перед ними проводяться стартові лінії. На площадці з 10 невеликими (діаметром 30-40 див) кружками ("купини") позначаються дві доріжки, розташовані зигзагообразно на відстані 70-80 див одна від іншої. По команді керівника гравці, що коштують першими із правого флангу, з естафетними паличками (або прапорцями) у руках просуваються вперед стрибками з купини на купину, бігцем повертаються назад, передають естафету наступної в приватникам і стають на лівий флайг. При перепригивании не можна наступати на лінію кружка й пропускати купини.

Виграє команда, учасники якої менша кількість разів оступилися при стрибках по купинах і першими закінчили гру.

Естафета із ціпками. Що займаються діляться на чотири команди й вибудовуються в колони по одному за стартовою лінією. В 15 м від кожної команди встановлюються прапорці - покажчики поворотів. По сигналі керівника вони біжать до прапорців, оббігають їх праворуч і повертаються до своїх колон. Передавши кінець ціпка наступному гравцеві, вони вдвох проносять ціпок у кінець колони під ногами граючих на рівні колін. Всі гравці, не сходячи з місця, перестрибують через ціпок. Бежавший першим залишається наприкінці колони, а другий учасник біжить до прапорця, обгинає його й проносить ціпок під ногами всіх учасників команди тепер уже разом з учасником, що коштує в колоні за ним. Виграє команда, першої закончившая естафету.

Рухливі ігри на лижних прогулянках

"Гонка парами". Що займаються діляться на дві команди. На площадці або галявині прокладаються по колу дві лижні: першою, зовнішня, довжиною 250--300 м, друга, внутрішня, довжиною 200-250 м. Перша команда вибудовується на зовнішній лижні, друга - на внутрішній. Обидві команди просуваються по лижні попеременним двухшажним ходом у середньому темпі паралельно один одному. По команді керівника перші номери біжать одне коло на повну силу й пристроюються позад команди. Гравець, що закінчив першим біг по колу, приносить своїй команді очко.

По наступній команді в гру вступають другі номери й т.д. Перемагає команда, що набрала більшу кількість окулярів.

Для економії часу й підвищення щільності заняття можна давати старт одночасно 3-4 парам учасників через невеликі проміжки часу.

"Не зачепи ворота". № схилі гори середньої крутості встановлюються три пари воріт з лижних ціпків на відстані 7-10 м друг від друга. У підніжжя гори встановлюються два лижні ціпки - по однієї проти кожної команди. Що займаються діляться на дві команди й вибудовуються в колони по одному на вершині. По команді керівника перші гравці з кожної команди з'їжджають униз, проїжджаючи під воротами. Учасник, що переборов усе ворота, під'їжджає до лижного ціпка й піднімає руку, тим самим давши команду до спуска наступному гравцеві своєї команди. Перемагає команда, гравці якої правильно перебороли все ворота й першими зібралися біля лижного ціпка в підніжжя гори.

"Швидко в лад". Школярі діляться на дві команди й вибудовуються паралельно середньої лінії площадки спиною друг до друга. На відстані 50-80 м проти кожного гравця встановлюється прапорець - покажчик поворотів. По команді викладача все біжать до своїх прапорців, оббігають їх і повертаються на свої місця. Команда, гравці якої повернулися раніше й прийняли вихідне положення, уважається переможницею.

"Гонщики". На галявині або площадці прокладається лижня (бажано по пересіченій місцевості) зі стартом і фінішем, що перебуває рядом. Довжина лижні 800-1000 м. Що займаються діляться на чотири команди: два хлопчики й дві дівчинки. Стартують парами - два хлопчики й дві дівчинки (по одному учаснику від кожної команди) - через кожні 10 сек., причому учасники кожної пари підбираються приблизно рівними під силу. Учасник, що прийшов до фінішу першим у своїй парі, приносить своїй команді очко. Перемагає команда набравшая більшу кількість окулярів.

"Слалом", На спуску крутістю 25-35: розмічаються лижними ціпками дві паралельні траси. На кожній трасі розставляється п'ять ціпків в 7-10 м одна від іншої. Відстань від місця старту до першого ціпка - 20 м, до фінішу - 80-100 м. Що займаються діляться на дві команди й вибудовуються на вершині гори за лінією старту в колони по одному, кожна команда проти своєї траси. По команді керівника перші гравці з кожної команди спускаються вниз до лінії фінішу, об'їжджаючи всі ціпки. Учасник, першим пересекший лінію фінішу, приносить своїй команді очко. У такий же спосіб спускаються другі гравці й т.д.

Перемагає команда, що набрала більшу кількість окулярів.

"Буксир". Хлопці розраховуються і вибудовуються за лінією старту. Перші номери знімають лижі й стають поперед других. Другі з'єднують ціпки, просмикнувши їх через кільця, і дають у руки першим! По команді керівника перші починають біг по снігу, буксируючи за собою других до лінії фінішу.

Пари, що перетне лінію фінішу першої, вважається переможницею. Потім граючі міняються ролями. Для хлопчиків відстань від старту до фінішу - 40 м, для дівчинок - 30 м.

"Біг парами". Перед підйомом крутістю 20-25° позначається лінія старту, а в 100-150 м від її на горі - лінія фінішу. Хлопці діляться на дві команди й вибудовуються за лінією старту у дві паралельні колони в 4 кроках друг від друга. По команді керівника перші гравці біжать до фінішу. Як тільки один з учасників перетне лінію фінішу, він піднімає обидві ціпки, тим самим подаючи сигнал наступному учасникові своєї команди до виходу на дистанцію. Перемагає команда, останній учасник якої першим перетне лінію фінішу.

Рухлива гра - обов'язковий елемент режиму дня початкової школи й найбільш доцільна форма організації рухової діяльності дітей. Будь те фізкультурний кружок або рухлива зміна, прогулянка або спортивна година - скрізь знаходить собі місце гра.

Пропоновані ігри побудовані на вільних, різноманітних рухах, жадають від кожного прояву швидкості, спритності, кмітливості. Вони прості по організації й змісту, доступні дитячому сприйняттю й не вимагають особливих умов.

Їх можна проводити в провітреній ігровій кімнаті, у просторих рекреаціях, на спортивній площадці, включати в програму фізкультурних свят, використати під час прогулянок й екскурсій.

Приклад рухливі ігри в режимі шкільного дня

Зайчики. Граючі - "зайчики" - вільно розташовуються по колу, що водить із м'ячем перебуває в центрі кола. Поки водить ударяє м'ячем об підлогу (землю), зайчики граються, стрибають. Як що тільки водить піднімає м'яч над головою, всі граючі швидко присідають і приймають позу зайчика. Водящий уважно стежить за граючими. Той, хто пошевельнется або перемінить позу, виходить у центр кола й стає що водить.

Запам'ятай свій колір. Граючі розбиваються на 3-4 групи по 6-8 чоловік. Кожна група одержує кольорові прапорці одного кольору. Граючі розміщаються на площадці довільно. Керівник перебуває в центрі площадки й називає те один, те інший колір. Гравці із прапорцями відповідного кольору швидко будуються довкола нього, піднімаючи прапорці нагору. Наприклад, коли керівник говорить: "Червоний",- всі діти, у яких червоні прапорці, біжать до нього. Як тільки він назве інший колір, наприклад зелений, гравці із червоним прапорцем розбігаються по площадці, а ті, у кого зелені прапорці, спрямовуються до керівника й стають довкола нього. Наприкінці гри відзначають команду, що швидше й краще виконувала завдання.

Мисливці й звірі. Діти зображують лісових звірів: зайців, ведмедів, лисиць. Вибирають чотирьох "мисливців", які стають у кола, позначені на протилежних сторонах площадки. У руках у кожного мисливця по м'ячу.

Діти бігають по всій площадці, імітуючи руху звірів. По сигналу керівника: "Мисливці!" - звірі зупиняються й завмирають, а мисливці "стріляють" - кидають м'ячі в ноги дітей з місця, не виходячи зі свого кола. Звірів, яких їм удалося "підстрелити", мисливці відводять у свій будинок. Після й стають за лінію уздовж однієї з довгих сторін площадки.

Призначаються двоє що водять - Тузик і Жучка- і один сторож. Що водять розташовуються на протилежній стороні площадки в обручах (кружках) по обох сторони від сторожа, що сидить на стільці. У гру вступають спочатку сірі зайці. Вони виходять на середину площадки (город) і починають стрибати, присідати, хором вимовляючи слова: "Зайці сірі сидять і капусту їдять". Сторож відповідає: "Перегодите ж, косі, у мене собаки злі!" - і робить три бавовни в ладоши. Після третьої бавовни Тузик і Жучка вибігають із кружків і ловлять зайців, а зайці тікають у свій будинок (за лінію площадки). Потім у гру вступають білі зайці. Після кожного етапу гри підраховують кількість пійманих зайців. Після того як сірі й білі зайці виконають по одній пробіжці, відбувається зміна що водять і сторожачи. Наприкінці гри відзначають найшвидших і спритних зайців, які жодного разу не були осалени, а також кращих що водять.

Дубки й білки. Діти стають парами по колу, лицем до центра кола, спереду - "дубки", за ними - "білки". Білки кладуть руки на плечі партнера-дубка. В однієї білки дубка ні, це що водить, у руках у нього "грибок" (іграшка). Що водить іде по колу, зупиняється біля будь-якої білки, доторкається до її рукою й вимовляє: "Друг, дружок, поступися дубок". Білка відповідає: "Подаруй грибок, ми поділимо дубок". Що водить передає із грибок, після чого що водить біжить в одну сторону, а гравець, якого торкнувся рукою що водить,- в іншу. Той, хто першим прибіжить до дубка, від якого вони почали біг, виграє. Білка, що залишилася без дубка, водить.

Після двох-трьох пробіжок білки й дубки міняються місцями.

Жмурка. Призначається що водить - жмурка. Він встає на середину площадки, йому зав'язують очі й пропонують кілька разів повернутися.

Потім всі діти розбігаються по площадці, а жмурка намагається кого-небудь піймати.

Якщо жмурка вийшов за кордон площадки або наблизився до небезпеки (наприклад, границі площадки), що грають попереджають його словом "вогонь!". Піймавши кого-небудь, жмурка передає свою роль пійманому. Полений шпаків. По границях площадки малюють кружки або кладуть обручі - "шпаківні". У кожному кружку містяться два "шпаки". Один шпак залишається без шпаківні це що водить. Діти, зображуючи шпаків й імітуючи руками поле птахів, вільно бігають по площадці. По сигналі що водять: "Шпаки прилетіли!" - всі, у тому числі й що водить, спрямовуються в шпаківні й встають парами в будь-які кружки. Спізнілий залишається без місця й вважається що водить. Гра закінчується після чотирьох-п'яти повторень. Відзначають гравців, які щораз устигали зайняти місце в шпаківні.

Мишоловка. Граючі діляться на дві рівні по числу групи. Одна група гравців, взявшись за руки, утворить коло - "мишоловку". Інша - "миші" - розташовується поза колом. Діти, що зображують мишоловку, ідуть по колу в ту або іншу сторону й говорять хором: "Як би не були ви спритні, знаємо ваші всі виверти. От поставимо мишоловки, переловимо вас, крутійки". Произнеся останнє слово, вони зупиняються, піднімають зчеплені руки нагору, а миші вбігають у мишоловку й вибігають із її, випливаючи за ватажком. Зненацька керівник дає сигнал, і мишоловка захлопується - варті в колі присідають й опускають руки. Миші, оказавшиеся усередині мишоловки, уважаються пійманими. Піймані миші стають у коло, з до тих, хто зображує мишоловку.

У такий спосіб мишоловка поступово збільшується. Гра триває, поки не переловлять всіх мишей, після чого граючі міняються ролями.

Маяк. У різних місцях площадки (кімнати) в 1-1,5 м один від іншого розставляють предмети (кубики, прапорці на підставці, кеглі) - "підводні камені". У середині кола коштує керівник із трьома прапорцями різних квітів (жовтий, зелений, червоний) - це "маяк". Інші діти розміщаються по сторонах площадки, зображуючи "човна". Коли на маяку підняті жовтий прапор, човни огибают. підводні камені, намагаючись не зачепити ні їх, ні один одного. Коли піднятий зелений прапор, діти, що зображують човни, рухаються кроком по периметрі площадки. Червоний прапор - сигнал, по якому діти зупиняються й швидко присідають. Наприкінці гри відзначають дітей, які менше всіх плутали сигнали.

Хитра лисиця. Діти будуються в коло. За межами кола позначають будинок лисиці. Керівник пропонує граючої закрити очі, а сам іде по колу й непомітно доторкається до одного із гравців, що стає хитрою лисицею. Потім діти відкривають очі й за знаком керівника хором вимовляють: "Хитра лисиця, де ти?" При цьому всі дивляться один за одним,, визначаючи, хто з них хитра лисиця. Раптово хитра лисиця вибігає в центр кола й говорить: "Я тут!" Всі граючі розбігаються врозсип по площадці, а лисиця їх ловить, обережно доторкаючись до гравця рукою. Пійманого гравця лиса відводить у свій будинок. Після того як лисиця піймає двох-трьох гравців, керівник говорить: "У коло!" Всі граючі знову утворять коло, і гра відновляється з новою лисицею. Наприкінці гри називають гравців, жодного разу не пійманих хитрою лисицею.

Не зачепи мотузочку. Діти розміщаються на площадці в довільному порядку.

Керівник і його помічник беруть довгу мотузочку (можна зв'язати дві короткі скакалки) за кінці й ходять із нею уздовж площадки вперед та назад.

Провисаюча частина мотузочки повинна бути приблизно на висоті 20-22 див від підлоги. Граючі вільно бігають по площадці й перестрибують через мотузку. Наприкінці гри відзначають дітей, які жодного разу не зачепили мотузочку.

Горобці й кішка. На підлозі (землі) довгою мотузкою позначають коло. У центрі кола що водить - "кішка", зовні граючі - "горобці". Горобці йдуть по колу. По з керівника вони зупиняються й починають встрибувати в коло й вистрибувати з нього. Кішка з осалить горобця, коли той перебуває в колі. Пійманий зі стає що водить, і гра триває, але при цьому діти йдуть по колу в іншу сторону. Час від часу відбувається зміна що водять.

Влучний з. Граючі втворять коло, у центрі кола - водящий з м'ячем. Він з м'яч гравцеві, називаючи його ім'я. Той, кого назвали, ловить м'яч і перекидає його назад. Коли водить кидає м'яч нагору, те всі тікають у заздалегідь намальовані кружки, розташований ние в 2-3 м від кола, після чого водящий тричі кидає м'яч у граючим (не виходячи з кола), намагаючись щораз потрапити те в один, то в інший, то в третього гравця. Гравці, що коштують у кружках, увертиваются від м'яча, стрибаючи на місці. По сигналі керівника всі, знову встають у коло, призначається новий що водить. Наприкінці гри відзначають самих влучних стрільців.

Зумій схопити. Керівник з помічником розгойдують довгу мотузочку, під якою лежать кубики, прапорці, іграшки. Два учасники розташовуються по обох сторони від мотузочки на відстані 3-4 кроків.

Вибравши потрібний момент, діти по черзі те з однієї, то з іншої сторони підбігають до мотузочки, намагаючись схопити якнайбільше розкладених предметів, і повертаються назад. Якщо мотузочка зачепила що тікає, він уважається осаленним. Перемагає з пари той, хто збере більше предметів й уникне торкання мотузочки. Потім у гру вступає інша пара. Керівник щораз дає вказівку черговому гравцеві, з якої сторони йому бігти.


Розділ 3. Дослідження пропаганди фізичної культури й спорту серед населення в місті Дзержинську


.1 Дослідження у дошкільних та шкільних закладах


У місті Дзержинську в області спорту фізкультури й спорту проводяться всі агітаційно-пропагандистське роботи з населенням по здоровому способі життя в дитячих дошкільних навчальних закладах, промислових підприємствах (шахтах), установах, що сприяє більше широкому залученню населення до занять фізичною культурою й спортом, збільшенню їхньої масовості.

Завдання пропаганди фізичної культури й спорту, здорового способу життя, вихованню у фізкультурників, спортсменів, населення, морально-вольових якостей, збагатити додатковими знаннями й уміннями в області фізичної культури й спорту.

Пропаганда здорового способу життя також здійснюється різними фізкультурно-спортивними організаціями, профкомами, комітетами, відомствами, суспільними спортивними закладами й співдружностями.

У місті Дзержинську здійснюються види агітаційно-пропагандистських заходів, дослідження, організація й проведення усної пропаганди здорового способу життя в місті.

У місті Дзержинську налічується 8 дитячих дошкільних установ охвативающих 654 дитини і їхніх батьків. Проводяться бесіди, лекції, зустрічі з родителями по організації оздоровчих заходів для дітей відповідного віку.

Порозумівається як і при яких умовах проводити оздоровчі заходи:- загартовування;

рухливі ігри;

самостійні заняття на свіжому повітрі;

заняття фізичними вправами у формі уроку;

заняття фізичними вправами в режимі дня дитячого саду;

ранкова гімнастика;

гігієнічна гімнастика після денного сну;

спортивні розваги;

прогулянки;

дні здоров'я;

організація й проведення оздоровчих заходів в родині;

методика проведення фізичних вправ.

В загальних школах такі заходи усної пропаганди и здорового образа життя проводяться серед школярів і їх батьків

на навчальних заняттях;

позакласних заняттях й уроках;

позакласних зборах;

лекторіях (цикл лекцій);

суспільних агітаційних пропогадистських університетах;

Зразкові види заходів:- бесіди;

читання сучасних фізкультурно-оздоровчих друкованих видань;

ради батькам про користь фізичного виховання дітей;

ради батькам про фізичне здоров'я дітей;

ради про фізичний розвиток дітей;

ради про фізичну підготовку дітей;

вплив фізичних навантажень на м'язову діяльність;

вплив фізичних вправ на розумовий розвиток дітей;

Досліджуючи річні звіти шкіл можна сказати, що найбільше ефективно працюють у плані пропаганди фізичної культури й спорту, здорового способу життя школи №3, №5, №6, №9.

Проведення агітаційно-пропагандистське заходів відбиваються на всій постановці фізичного виховання в навчальних закладах (школи №3, №5, №6, №9). Вони регулярно посідають призові місця на міському й обласному фізкультурно-масовому заходах, змаганнях естафетах, спортивних зльотах.

.2 Усна пропаганда на промислових підприємствах й установах


У місті 80% працюючого дорослого населення на кожнім підприємстві силами керівництва й профспілкових організацій залучається до заходів спрямованим на пропаганду активного рухового режиму й здорового способу життя.

Забезпечуються умови для проведення лекцій, бесід по організації режиму харчування, сну, активного відпочинку, загартовування, занять фізичним вправами.


.3 Пропаганда фізичної культури й спорту проводиться за місцем проживання населення в ЖЕКах, дитячих кімнатах, клубах при ЖЕКе


Проводяться бесіди, лекції:

для дітей;

батьків;

для людей приклонного віку.

У місті Дзержинську в цей час існує 3 дитячі кімнати й 5 клубів здоров'я. Відвідують оздоровчі клуби й дитячі кімнати 300 дітей й 100 чоловік дорослого населення.

Усна пропаганда на радіо займає - 10% ефірного часу. На телебаченні - республіканські канали - 30% ( спортивні новини, матчі, інформація про олімпійські, міжнародні, європейські ігри, спортакиадах).


.4 Наочна агітація


У місті проводиться активна наочна пропаганда фізичної культури й спорту, здорового способу життя.

В 9 школах міста провдятся виставки на наступну тематику:1.Кращі в спорті - кращі в навчанні

.Кращі в спорті - кращі в праці

.Значки медалі

.Призи - грамоти

.Наші спортсмени олімпійці

.Вимпели й спортивна атрибутика

.Спортивні книги й журнали

.Спортивні марки, конверти, листівки

.Спортивні плакати, програми, квитки

.Почесні нагороди й пам'ятні медалі

На кожній з 5 шахт міста, і в 9 шкільних навчальних закладах розміщені стенди в якості наочної пропаганди фізичної культури й спорту, здорового способу життя.

. Заради самостійно займаються фізичною культурою й спортом

. Кинопрограмми по окремих видах спорту

. Досвід роботи клубу аматорів перегони

. З досвіду кращої спортивної родини

. Фізкультурні свята клубу, заводу, мікрорайону

. Комплекси ранкової гімнастики

. Норми й вимоги до фізичної підготовленості

. Розмірні норми й вимоги

. Гартуй свій організм

.Ради про самостійний туризм

. Куточок фізкультурника й спортсмена

На кожній з 5 шахт міста в директорському кабінеті або начальника профкому є куточок у якому представлені: медалі, кубки, вимпели, почесні грамоти за участь спортивного колективу підприємства в спортивних змаганнях, товариських матчах (по футболі, волейболу, гирьовому спорту, шахам, бігу, настільному тенису).

У місті Дзержинську здійснюється друкована наочна агітація, що проявляється у вигляді:

статей про спортивні досягнення шкільних навчальних закладів;

статей про спортивні досягнення спортивних колективів підприємств;

статей про результати товариських матчів;

інформація про спортивні досягнення на світових спортивних аренах.

. У кожній з 9 шкіл міста видається своя спортивна стегазета в якій відбивається інформація:

про спортивні досягнення школярів у різних видах спорту,

про результати межклассних змагань;

про результати межшкольних спартакиадах;

про кращих спортсменів школи;

рекомендації із проведення відновно-оздоровчої гімнастики;

Друкована інформація в місті Дзержинську про хід проведенні матчів, спортивних досягнень, нагородження переможців, результатів зустрічей займає 5% від загальної інформації друкованого видання.
Висновок


Виходячи з вищевикладеного можна зробити висновок, що в місті Дзержинську спортивно-масова й фізкультурно-оздоровча робота проводиться на достатньому рівні для залучення населння міста до активного рухового режиму, чому сприяє агітаційна пропаганда фізичної культури й спорту, здорового способу життя, проведена на дошкільних, шкільних, виробничих установах і громадських організаціях міста на належному рівні.

Агітаційна пропаганда посприяла більше широкому залученню населення до занять фізичної культурою й спортом, збільшенню їх масссовости. На даний момент у місті активно займаються фізичною культурою й спортом 40% населення.

Цілеспрямовано агітаційна пропаганда сприяє вихованню у фізкультурників, спортсменів, населення, морально-вольових якостей, етики, моральності, допомагає виробленню в населення звички до самостійних, систематичних занять фізкультурою й спортом, збагачує додатковими знаннями й уміннями в області фізичної культури й спорту.

Ця робота сприяє більш широкому залученню населення до занять фізичною культурою й спортом, збільшенню їхньої масовості. У процесі цієї роботи населення знайомится з різними формами й методами фізкультурної й спортивної роботи, їхнім змістом. Пропаганда ведеться систематично, дохідливо, конкретно, достовірно й оперативно.

В учбових закладах за допомогою агітаційно-пропагандистської роботи притягнуто до занять фізичною культурою й спортом 100% учнів.

Організація й проведення всіх фізичних оздоровчих заходів, змагань, видовищних заходів сприяє рішенню основних завдань оздоровлення населення міста.Список використаної літератури


Булатова М.М. Президенти Міжнародного Олімпійського комітету. -Київ, 2001. Вихров К, Догайло В. Педагогический контроль в процессе тренировки.- Киев, 2000..

Власков А.А. Єдина спортивна класифікація України на 2002-2004 рр.,частина І, II - Київ, 2002.

Глущик С.В. Сучасні ділові папери. - Київ, 2004.

Душанин С.А., Иващенко Л.Я., Пирогова Е.А. Тренировочньїе программьі для здоровья. - Киев: Здоров'я, 1985.

Евсеев Ю.И. Физическая культура. - Ростов-на Дону, 2003. Євтушенко В.Г. Городковий спорт. Правила змагань. - Київ, 2002.

.Паротіков В.А., Казакон А.В. Методичні вказівки по організації і
проведенню змагань по футболу. -Ленінград, 1983.
.Тищенко М.В. Єдина спортивна класифікація України на 2002-2006 рр.,
частина III. - Київ, 2003.
.Федоренко В.К Правове регулювання туристичної діяльності в Україні.
- Київ, 2002. Збірник нормативно-правових актів з питань ліцензування фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності в Україні. - Київ, 2001.
.Всесоюзний физкультурний комплекс ГТО (последнее издание).

.Комплексная программа физического воспитания учащихся I-XI классов общеобразовательной школи (последнее издание).

.Положение о коллективе физической культури в школе (последнее издание).

.Положение о физическом воспитании учащихся общеобразовательних школ (последнее издание).

.Программа по физическому воспитанию студентов висших учебних заведений (последнее издание).

.Программа но физическому воспитанию учащихся СПТУ (последнее издание).

.Типовая программа воспитания и обучения в детском саду (последнее издание).

.Ашмарин Б. А. Теория и методика педагогических исследований в физическом воспитании.- М.: Физкультура и спорт, 1978.

.Введение в теорию физической культури/Под ред. Л. П. Матвеева.- М.: Физкультура и спорт, 1983.

.Горчакова Л. П. Физическое воспитание в малокомплектной школе.- М.: Просвещение, 1983.

.Г у г и н А. А. Уроки физической культури в I-III классах.- М.: Просвещение, 1977.

.Мейксон Г. Б., Шаулин В. Н., Шаулина Е. Б. Самостоятельние
занятия учащихся по физической культуре.- М.: Просвещение, 1986.
22.Очерки по теории физической культури/Под ред. Л. П. Матвеева.-М.:
Физкультура и спорт, 1984.
.Пономарев Н. И. Социальние функции физической культури и спорта.- М.: Физкультура и спорт, 1974.

.Сборник инструктивно-методических материалов по физическому воспитанию: Пособие для учителей/Сост. В. П. Богословский.- М.: Просвещение, 1984.

.Управление физической культурой и спортом: Учебник/Сост. И. И. Переверзин, Н. Н. Бугров, Я. Р. Вилькин и др.- М.: Физкультура и спорт, 1987.

.Уроки физической культури в IV-VI классах/Под ред. Г, П, Богданова.- М.: Просвещение, 1984.

.Уроки физической культури в VII-VIII классах средней школи/Под ред. Г, П. Богданова.- М.: Просвещение, 1986.

.Уроки физической культури в IX-X классах средней школи/Под ред. Г. П, Богданова.- М.: Просвещение, 1987.


Міністерство освіти і науки України Вищий навчальний заклад Відкритий міжнародний університет розвитку людини „Україна" Горлівська філія Кафедр

Больше работ по теме:

Предмет: Туризм

Тип работы: Диплом

Новости образования

КОНТАКТНЫЙ EMAIL: MAIL@SKACHAT-REFERATY.RU

Скачать реферат © 2018 | Пользовательское соглашение

Скачать      Реферат

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ СТУДЕНТАМ