Проектування логістичної системи торгівельного підприємства

 

Міністерство освіти та науки України

Харківський національний економічний університет


Кафедра логістикиКурсова робота

з навчальної дисципліни

"Організація і проектування логістичних систем"

на тему

"Проектування логістичної системи торгівельного підприємства"

Харків 2009

Зміст


Вступ

1. Теоретичні аспекти організації і проектування логістичних систем торгівельних підприємств

1.1 Методологічні принципи аналізу і синтезу логістичних систем

1.2 Вітчизняний і закордонний досвід формування та функціонування логістичних систем у торгівлі

2. Проектування логістичної системи підприємства

2.1 Визначення та аналіз логістичних проблем, ситуацій та завдань

2.2 Аналіз витрат логістичних процесів

2.3 Формування логістичної системи

2.4 Узгодження системи й логістичних підсистем з іншими підсистемами на підприємстві

3. Упровадження логістичної системи

3.1 Формування стратегічного плану впровадження логістичної системи

3.2 Економіко-математичне обґрунтування впровадження логістичних систем

3.3 Створення логістичної системи

Висновки

Література


Вступ


Поняття логістичної системи є одним із базових понять логістики. Існують різні системи, які забезпечують функціонування економічного механізму. В цій множині необхідно розрізняти саме логістичні системи з метою їх аналізу та удосконалення.

Поняття логістичної системи є похідним від загального поняття "система". Тому надамо спочатку визначення загального поняття системи, а потім з’ясуємо, які системи відносяться до класу логістичних. В Енциклопедичному словнику наведено наступне визначення поняття "система":

"Система" (від грецької мови – ціле, складене із частин; сполучення ) – це множина елементів, які знаходяться у відношеннях та зв’язках один з одним, утворюють визначену цілісність, єдність. Оскільки одним з основних методологічних принципів логістичної концепції є системний підхід, то надамо йому характеристику.

Системний підхід - це методологія наукового пізнання, в основі якої лежить розгляд об’єктів як систем, що дозволяє побачити об’єкт дослідження як комплекс взаємопов’язаних підсистем, об’єднаних спільною метою, розкрити його інтегративні властивості, а також внутрішні та зовнішні зв’язки.

Логістичні системи вкладаються у загальноприйняте поняття "системи", бо складаються із системоутворюючих елементів, тісно взаємопов’язаних і взаємозалежних між собою, які мають впорядковані зв'язки й утворюють певну структуру із заздалегідь заданими властивостями. Відрізняються ці системи високим ступенем узгоджених вхідних продуктивних сил з метою управління наскрізними потоками. Логістична система (ЛС) - це адаптивна система зі зворотним зв’язком, яка виконує ті чи інші логістичні функції (операції), складається із підсистем і має розвинуті внутрішньо системні зв’язки та зв’язки із зовнішнім середовищем [5, с.108]. В якості ЛС можна розглядати промислове підприємство, територіально-виробничий комплекс, торгівельне підприємство тощо. Метою логістичної системи є забезпечення наявності необхідного товару в необхідній кількості і асортименті, заданої якості, в потрібному місці й у потрібний час, в максимально можливому ступені підготовлених до виробничого процесу або особистому споживанню при заданому рівні логістичних витрат. Будь-яка логістична система складається із сукупності елементів, так званих ланок логістичної системи, між якими встановлені певні функціональні зв’язки і відношення. Внутрішньо системні зв’язки є більш міцними, ніж зв’язки із зовнішнім середовищем. Зазвичай вони мають циклічний характер, бо відображають послідовність передачі матеріального та інформаційного потоків між ланками відповідного логістичного ланцюга.

Метою курсової роботи є розгляд і оглядовий аналіз теоретичних аспектів організації і проектування логістичних систем торгівельних підприємств, розробка практичних рекомендацій щодо впровадження логістичної системи, функціонуючої в ринкових умовах торгівельного підприємства на основі використання логістичного підходу.

Для досягнення поставленої мети в роботі сформульовано і вирішено комплекс теоретичних, методичних задач:

- провести огляд теоретичних аспектів організації і проектування логістичних систем у сучасних умовах;

- проаналізувати наявність логістичних проблем, ситуацій і завдань у торгівельному підприємстві ТОВ "Промсервіс";

- провести аналіз витрат логістичних процесів на підприємстві, узгодивши з іншими підсистемами на підприємстві, впровадити логістичну систему.

Об’єктом дослідження є матеріальні, інформаційні, сервісні та інші логістичні потоки торгівельного підприємства ТОВ "Промсервіс"; процеси формування й функціонування логістичної системи підприємства.

Предметом дослідження є методичні засади та прикладні аспекти організації і проектування логістичних систем торгівельних підприємств.

Теоретичну і методологічну основу дослідження становлять загальні положення економічної теорії, наукові праці вітчизняних і зарубіжних учених з питань менеджменту, логістики, економіки підприємства. Використано методи абстрагування і узагальнення – при формулюванні понять і категорій логістики, їх класифікації; системний підхід – при розробці логістичної системи торгівельного підприємства.

Інформаційну базу дослідження склали відповідні законодавчі та нормативні документи, офіційні статистичні матеріали, літературні джерела.

Логістичну систему, яка здатна відповісти на попит швидким постачанням необхідного товару, можна порівняти із живим організмом, в якому в якості мускулів виступає підйомно-транспортна техніка, у якості центральної нервової системи – мережа комп’ютерів на робочих місцях учасників логістичного процесу, які організовані в єдину інформаційну систему. За розмірами цей організм може займати територію заводу або підприємства оптової торгівлі, а може охоплювати регіон або виходити за межі держави. Він здатен адаптуватися, пристосовуватися до змін зовнішнього середовища, реагувати на них у тому ж темпі, в якому вони відбуваються.


1. Теоретичні аспекти організації і проектування логістичних систем торгівельних підприємств


1.1 Методологічні принципи аналізу і синтезу логістичних систем


Для аналізу і проектування ЛС були розроблені і апробовані багато методологічних принципів, основними з яких в даний час є [1, с.328]:

- Системний підхід, згідно якому всі елементи ЛС розглядаються як взаємозв'язані і такі, що взаємодіють для досягнення єдиної мети управління. Відмітною особливістю системного підходу є оптимізація функціонування не окремих елементів, а всій ЛС в цілому.

- Принцип загальних (тотальних) логістичних витрат, тобто облік всієї сукупності витрат управління основними і супутніми потоками в ЛС. Як правило, критерій мінімуму загальних логістичних витрат є одним з основних при оптимізації ЛС.

- Принцип глобальної оптимізації. При оптимізації структури в створюваній ЛС необхідне узгодження локальних цілей функціонування елементів (ланок) системи для досягнення глобального оптимуму.

- Принцип логістичної координації і інтеграції — досягнення узгодженої, інтегральної участі всіх ланок ЛС (ланцюги) в управлінні матеріальними (інформаційними, фінансовими) потоками при реалізації цільової функції.

- Принцип моделювання і інформаційно-комп'ютерної підтримки. При аналізі, синтезі і оптимізації об'єктів і процесів в ЛС і ланцюгах широко використовуються різні моделі: математичні, економіко-математичні, графічні, фізичні, імітаційні (на ЕОМ) та інші. Логістичний менеджмент у даний час не можливий без відповідної інформаційно-комп'ютерної підтримки.

- Принцип виділення комплексу підсистем, що забезпечують процес логістичного менеджменту: технічною, економічною, організаційною, правовою, кадровою, екологічною і ін.

- Принцип TQM — комплексного управління якістю — забезпечення надійності функціонування і високої якості роботи кожного елементу ЛС для забезпечення загальної якості товарів і сервісу, що поставляються кінцевим споживачам.

- Принцип гуманізації всіх функцій і технологічних рішень в логістичних системах. Це означає відповідність екологічним вимогам з довкілля охорони і ергономічним, соціальним, етичним вимогам роботи персоналу і тому подібне.

- Принцип стійкості і адаптивності. ЛС повинна стійко працювати при допустимих відхиленнях параметрів і чинників зовнішнього середовища (наприклад, при коливаннях ринкового попиту на кінцеву продукцію, змінах умов постачань або закупівель матеріальних ресурсів, варіаціях транспортних тарифів і тому подібне). При значних коливаннях стохастичних чинників зовнішнього середовища ЛС повинна пристосовуватися до нових умов, міняючи програму функціонування, параметри і критерії оптимізації.

Задачу синтезу логістичної системи, використовуючи системний підхід, доцільно представити у вигляді визначених етапів (рис.1), виконання яких дозволяє провести цю процедуру послідовно і своєчасно скоректувати цілі, задачі та моделі прийняття управлінських рішень на кожному етапі синтезу.

Більшості реально функціонуючих на практиці логістичних систем, як і більшості систем, притаманні такі властивості [5, с. 150]:

- складність - характеризується такими основними ознаками: наявність великої кількості елементів (ланок), складний характер взаємодії між окремими елементами, складність функцій, виконуваних системою, наявність складно організованого управління, вплив на систему великої кількості стохастичних факторів зовнішнього середовища;

- ієрархічність - підпорядкованість елементів нижчого рівня (порядку, рангу) елементам вищого рівня у контексті лінійного чи функціонального логістичного управління;

- цілісність - властивість системи виконувати задану цільову функцію, реалізована тільки логістичною системою в цілому, а не окремими її ланками або підсистемами. Логістична система є цілісною сукупністю елементів, що взаємодіють один з одним. Декомпозицію логістичних систем на елементи можна здійснювати по-різному. На макрорівні при проходженні матеріального потоку від одного підприємства до іншого в якості елементів можуть розглядатися самі ці підприємства та транспорт, що їх пов’язує. На мікрорівні логістична система може бути представлена у вигляді таких основних підсистем, як: закупівля, планування та управління виробництвом, збут;

- структурованість передбачає наявність певної організаційної структури логістичної системи, яка складається із взаємопов’язаних об’єктів і суб’єктів управління, що реалізує задану мету;

- рухливість - мінливість параметрів елементів логістичної системи під впливом зовнішнього середовища, а також рішень, прийнятих учасниками логістичного ланцюга;

- унікальність, непередбачуваність і невизначеність поведінки в конкретних умовах і під впливом зовнішнього середовища;

- адаптивність - здатність логістичної системи змінювати свою структуру і вибирати варіанти поведінки відповідно до нових цілей і під впливом зовнішнього середовища;

- наявність зв’язків – між елементами логістичної системи є суттєві зв’язки, які визначають інтеграційні властивості. В макрологістичних системах основу між елементами складає угода. В мікрологістичних системах елементами пов’язані всередині виробничими зв’язками;

- організація - зв’язки між елементами логістичної системи визначеним чином упорядковані, тобто логістична система має організацію;

- інтеграційні властивості – логістична система володіє інтеграційними властивостями, які не притаманні ні одному із елементів окремо. Це здатність доставити необхідний товар в необхідний час, в необхідне місце, необхідної якості, з мінімальними витратами, а також здатність адаптуватися до змінних умов зовнішнього середовища (зміна попиту на товар, непередбачений вихід із строю технічних засобів тощо). Інтеграційні властивості логістичної системи дозволяють їй закупати матеріали, пропускати їх через свої виробничі потужності і видавати їх у зовнішнє середовище, досягаючи при цьому раніше запланованих цілей.

Межі логістичної системи визначаються циклом обігу засобів виробництва. Спочатку закуповуються засоби виробництва, які у вигляді матеріального потоку надходять у логістичну систему, складуються, обробляються, знову зберігаються і потім йдуть з логістичної системи у споживання в обмін на фінансові ресурси, що надходять у логістичну систему. Виділення меж логістичної системи на базі циклу обігу засобів виробництва отримало назву принципу "сплати грошей - отримання грошей".

Логістичні системи класифікуються за такими ознаками:

Принципово за ознакою просторового обмеження логістичні системи поділяються на два типи:

-макрологістичні;

-мікрологістичні.

Макрологістична система є великою логістичною систему управління потоковими процесами за участю декількох і більше незалежних суб’єктів господарювання, не обмежених у територіальному розташовувані [5, с. 152].

Класифікація макрологістичних систем наведена на рис. 1. Отже, за ознакою адміністративно-територіального поділу країни виділяють наступні види логістичних систем: районні, міжрайонні, міські, обласні і краєві, регіональні, міжрегіональні, республіканські, міжреспубліканські.

За об'єктно-функціональною ознакою можуть бути виділені макрологістичні системи для групи підприємств однієї або декількох галузей: відомчі, галузеві, міжвідомчі (міжгалузеві), торгові, військові, інституційні і т.д. В західній практиці часто використовується поняття "глобальних макрологістичних систем", до яких відносять державні (транснаціональні) системи, що формуються на рівні країни вцілому, міждержавні (міжнародні) системи, що охоплюють декілька країн, і трансконтинентальні системи, які створюються в межах декількох континентів.

Створення макрологістичних систем обумовлене необхідністю забезпечити чітку взаємодію різногалузевих структур з метою поліпшення економічного стану на глобальному рівні. Під час створення макрологістичних систем особливу увагу приділяють взаємопогодженню інтересів кожного учасника незалежно від його ролі у створеній системі.


Рис. 1. Класифікація макрологістичних систем [4]


Цілі створення макрологістичних систем можуть значною мірою відрізнятися від цілей і критеріїв синтезу мікрологістичних систем. У більшості випадків критерій мінімуму загальних логістичних витрат використовується і під час синтезу макрологістичних систем. Однак найчастіше критерії формування макрологістичних систем визначаються екологічними, соціальними, військовими, політичними та іншими цілями. Наприклад, для поліпшення екологічної ситуації в регіоні може бути створена макрологістична система оптимізації транспортних (вантажних) регіональних потоків, що вирішує задачі оптимізації маршрутів, розв’язання транспортних потоків, переключення з одного виду транспорту на інший. З погляду державних органів управління, які також можуть брати участь у створенні макрологістичної системи, позитивний ефект може виражатися, наприклад, у поліпшенні загальної економічної ситуації в регіоні, країні або між державами.

Таким чином, макрологістична система є високо інтегрованою інфраструктурою економіки регіону, країни або групи країн.

Мікрологістична система охоплює внутрішньовиробничу логістичну сферу одного підприємства або групи підприємств, об’єднаних на корпоративних засадах. До мікрологістичної системи належать технологічно пов’язані виробництва, об’єднані єдиною інфраструктурою, які працюють на єдиний економічний результат. Мікрологістичну систему підприємства можна подати у вигляді основних підсистем: закупівлі, виробництва і збуту.

Закупівля - підсистема, яка забезпечує надходження матеріального потоку в логістичну систему.

Планування та управління виробництвом - ця підсистема приймає матеріальний потік від підсистеми закупівель та управляє ним в процесі виконання різних технологічних операцій, які перетворюють предмет праці в продукт праці.

Збут - підсистема, яка забезпечує вибуття матеріального потоку з логістичної системи.

Крім того, мікрологістичні системи можна поділити за організацією бізнеса на внутрішні і зовнішні (рис.2).

Іноді в економічній літературі можна зустріти думку, що мікрологістичні системи є окремими ланками макрологістичних систем. Однак, це не завжди так.


Рис. 2. Класифікація мікрологістичних систем [4]


Виробничо-господарські структури, які входять у макрологістичну систему і є юридично незалежними, можуть виконувати усі вимоги і функції даної системи, сприймаючи їх як фактор зовнішнього середовища. При цьому свою внутрішньовиробничу і господарську діяльність вони можуть здійснювати традиційно.

З іншого боку, підприємство, яке функціонує на основі логістичної концепції, може не входити в макрологістичну систему, тим більше якщо її немає. Воно будує свою діяльність як локальна мікрологістична система, що адаптується до динамічного зовнішнього середовища.

Досліджуючи цілі створення макрологістичних систем, варто зауважити, що вони можуть в значній мірі відрізнятися від цілей і критеріїв побудови мікрологістичних систем. Для фірми як критерії оптимізації її функціонування можуть застосовуватися, наприклад, такі критерії, як мінімум загальних логістичних витрат, завоювання максимальної частки ринку, утримання позиції на ринку, максимальна величина курсової вартості акцій і т.д. Обов'язковою умовою при цьому є якнайповніше задоволення запитів споживачів щодо якості продукції, термінів виконання замовлень, рівня логістичного сервісу тощо.

Залежно від виду логістичних ланцюгів логістичні системи поділяються на:

- Логістичні системи з прямими зв’язками - це системи, у яких матеріальний потік доводиться до споживача без посередників, на основі прямих господарських зв’язків.

- Ешелоновані (багаторівневі) логістичні системи - це системи, у яких матеріальний потік доводиться до споживача за участю як мінімум одного посередника.

- Гнучкі логістичні системи - системи, у яких доведення матеріального потоку до споживача здійснюється як за прямими зв’язками, так і за участю посередників.


1.2 Вітчизняний і закордонний досвід формування та функціонування логістичних систем у торгівлі


Сучасний етап розвитку економіки України вимагає адаптації економічних відносин до нових умов господарювання. Жорстка конкуренція на ринку змушує переглядати існуючі принципи функціонування підприємств, які починають гальмувати їх розвиток. Для збереження своїх ринкових позицій підприємствам необхідно докласти зусиль у напрямку підвищення технологічності та ефективності бізнес-процесів, знаходження додаткових можливостей зниження рівня витрат, підвищення якості обслуговування споживачів. Накопичені проблеми потребують системного та комплексного підходу до їх вирішення. Як показує світовій досвід одним з дієвих інструментів управління господарською діяльністю та забезпечення адаптивності суб’єктів ринку є формування та функціонування логістичних систем підприємств.

На західному ринку будова і функціонування логістичної системи ґрунтується на таких основних чинниках, як реалізація принципу системного підходу, що виявляється передусім в інтеграції та чіткій взаємодії усіх елементів системи. Синтез логістичної системи, використовуючи системний підхід, доцільно представити у вигляді визначених етапів (рис.3), виконання яких дозволяє провести цю процедуру послідовно і своєчасно скоректувати цілі, задачі та моделі прийняття управлінських рішень на кожному етапі синтезу.

Дослідженням в області логістичних систем присвячені наукові праці таких провідних вітчизняних та зарубіжних вчених, як: А.І. Альбеков, Б.А. Анікін, Д. Бауерсокс, Г.Дж. Болт, А.М. Гаджинський, О.В. Глогусь, Д. Джонсон, А.Г. Кальченко, К. Клосс, Є.В. Крикавський, Л.Б. Міротін, Ю.М. Неруш, В.Є. Ніколайчук, О.А. Новіков, М.А. Окландер, Б.К. Плоткін, А.Н. Родніков, А.І. Семененко, В.І. Сергеєв та інших.

Незважаючи на наукові досягнення, функціонування логістичних систем на вітчизняних підприємствах знаходиться в початковому стані свого розвитку.

Отже, як ми можемо бачити, логістичні системи функціонують в умовах чітко вираженої невизначеності, турбулентності зовнішнього середовища, для роботи торгівлі характерні випадкові процеси. Тому, як показує закордонний досвід, неодмінною умовою якісної системи є здатність до адаптації. Висока надійність та стійкість — фундаментальні принципи її функціонування. Це, в свою чергу, створює передумови для організації комплексних логістичних систем з багатьма функціональними завданнями.


Рис.3. Основні етапи застосування системного підходу при синтезі логістичних систем [5, 127]


При створенні логістичної системи та проектуванні її окремих елементів слід передбачати додержання вимог гуманізації технологічних процесів з урахуванням створення сучасних умов праці, запобігання несприятливому впливу на зовнішнє середовище.

Однією з обов'язкових умов формування логістичної системи у торгівельному підприємстві є урахування сукупності витрат по всьому логістичному ланцюгу з орієнтацією на регіон, надання послуг на рівні сучасних вимог, гнучкість, надійність та висока якість робіт.

Позитивний ефект трансформаційних процесів у ринковій економіці України неможливий без формування та функціонування логістичних систем на підприємствах.

2. Проектування логістичної системи


2.1 Визначення та аналіз логістичних проблем, ситуацій і завдань


Для проектування логістичної системи важливим є створення реального плану, який ґрунтується на засадах системного підходу, а також створенню механізмів реалізації.

Початковим пунктом цього процесу є збір інформації, що стосується визначених і потенційних логістичних ситуацій у рамках підприємства та у відносинах із партнерами й конкурентами на ринку, а також інформації про умови та завдання, які ставляться перед логістичною системою.

Об'єктом дослідження даної роботи є організація – товариство з обмеженою відповідальністю "Промсервіс". Скорочена назва організації: ТОВ "Промсервіс".

Товариство з обмеженою відповідальністю "Промсервіс" є господарським товариством і створено відповідно до Цивільного кодексу України, закону "Про товариства з обмеженою відповідальністю". Товариство з обмеженою відповідальністю "Промсервіс", зареєстровано Державною реєстраційною палатою п’ятого грудня 1999 року за №695. У своїй діяльності товариство керується чинним законодавством, Цивільним кодексом України, Статутом, законом "Про товариства з обмеженою відповідальністю".

Організація має свій розрахунковий рахунок у банку, розрахунки ведуться охайно, надійність і швидкість платежів гарантується вибором банку "ПриватБанк". Основною метою діяльності підприємства є отримання прибутку.

Товариство є юридичною особою за законодавством України і має у власності відособлене майно, що враховується на його самостійному балансі.

Товариство має печатку, що містить його повне фірмове найменування українською мовою і вказівка на місце його знаходження.

Статутний капітал товариства складається з номінальної вартості часток його учасників, визначає мінімальний розмір майна товариства, що гарантує інтереси його кредиторів і дорівнює 2 284 600 гривень. Прибуток товариства, призначений для розподілу між всіма його учасниками, розподіляється пропорційно їх долям в статутному капіталі.

Юридична адреса підприємства: Україна, м.Харків, вул. Мироносицька, буд. 44.

Основним видом діяльності організації є оптова і роздрібна торгівля виробів, потрібних для опалювання і кондиціонування.

Організація має наступні приміщення, використовувані під офіс, пункти роздрібних і оптових продажів, склад:

- м. Харків, вул. Котлова, буд. 106,

- м. Харків, вул. Котлова, буд. 107,

- м. Харків, вул. Мироносицька, буд. 44.

Підприємство має висококваліфікованих фахівців в області торгівлі, збуту і укладення договорів; необхідне устаткування, торгові площі розташовуються в досить вигідних районах, активізовано стимулювання на місці продажів, висока якість обслуговування, все це сприяє задоволенню найвибагливіших вимог потенційних покупців.

На початковому етапі проектування логістичних систем необхідно визначити та проаналізувати проблеми підприємства ТОВ "Промсервіс". Для цього були проведені внутрішній, зовнішній і технологічний логістичний аналізи, результати яких представлені у таблицях 2.1-2.3.


Таблиця 2.1 Внутрішній аналіз логістичної діяльності ТОВ "Промсервіс"

Питання з внутрішнього аналізу

Ситуація на підприємстві

Обслуговування споживачів

Процеси

1. Які існують інформаційні потоки?

На ТОВ "Промсервіс" існує прийом замовлень від споживачів. Цей інформаційний потік отримується за допомогою факсу, e-mail, телефону та договорами між підприємствами.

2. Яка поточна структура замовлень і як вона змінюється?

Структура замовлення на підприємстві має такий вигляд:


Рішення

1. Як приймаються рішення про джерела замовлення?

Підприємство має постійних клієнтів, які забезпечують значну


частку всіх замовлень. Ці замовлення можна отримати по телефону, через факс, Інтернет, шляхом особистих зустрічей з клієнтами, внаслідок відряджень. Також підприємство прагне співпрацювати з новими, разовими чи ні, клієнтами. Ці замовлення отримуються особисто робітниками фірми на зустрічах в офісі чи у відрядженнях.

2. Що роблять коли замовлення не можна виконати через відсутність запасів?

З клієнтом обговорюються варіанти відстрочки замовлення, встановлення конкретного терміну виконання замовлення. Але, зазвичай, даної ситуації на підприємстві не трапляється.

Показники

1. Які ключові показники рівня обслуговування споживачів? Яка система їх оцінки?

На фірмі застосовуються наступні показники: повнота обхвату замовленнями, швидкість (час від отримання замовлення до передачі товару замовнику), безперебійність, гнучкість, рівень браку/усунення недоліків.

Для підвищення рівня обслуговування проводиться


періодичний аналіз помилок та невдач.

Управління матеріальними потоками

Процеси

1. Які існують матеріальні

Через склади та магазини

потоки, що проходять через склади та магазини?

проходить матеріальний потік з товарів та готової продукції, яка складається з виробів, потрібних для опалювання і кондиціонування.

Рішення

1. Які головні обмеження, обумовленні наявними виробничими складськими потужностями?

Неможливість розширення площі складських приміщень через нестачу коштів у обігу.

Показники

1. Які ключові показники ефективності управління матеріальними потоками?


На підприємстві аналізують такі показники, що характеризують рух матеріального потоку: виконання зобов'язань за термінами, тривалість періоду виконання замовлення, інтервал запізнювання реакції на зміни попиту, рівень гнучкості і


На підприємстві аналізують ритмічності виробництва; показники, зв'язані з використанням матеріального потоку: ефективність використання інформаційних потоків, величина запасів готової продукції, оборотність матеріальних запасів.

Транспортування

Процеси

1. Що таке супровідна транспортна документація?

До транспортної документації входить:

1) Подорожній лист ватажного автомобиля, ф. №2;

2) Подорожній лист вантажного автомобіля у міжнародному сполученні, ф. №1 (міжнародна);

3) Товарно-транспортна накладна, ф. №1-ТН;

4) Талон замовника, ф. №1-ТЗ.

Рішення

1. Як вибирають вид

На підприємстві існує

транспорту і перевізника для кожної відправки?

власний автопарк, також можливий варіант перевезення вантажу за допомогою замовленого транспорту. Транспортних компаній дуже багато, і тому, для виконання кожного замовлення розглядається різний транспорт в залежності від маси та габариту.

Показники

1. Які ключові показники

Коефіцієнт використання

ефективності транспортування?

пробігу, амортизаційні відрахування.

2. Як оцінюють роботу перевізника?

Роботу перевізника можна оцінити, проаналізувавши його діяльність по таким показникам: надійність часу доставки, втрати і розкрадання вантажу (збереження вантажу), фінансова стабільність перевізника, тариф на перевезення, загальний час транзиту "від дверей до дверей".

Складське господарство

Процеси

1. Які наявні складські потужності і технології, як вони використовуються?

На ТОВ "Промсервіс" наявні 2 складських приміщення за адресами:

- м. Харків, вул. Котлова, буд. 106,

- м. Харків, вул. Котлова, буд. 107.

На складах ведеться електронний облік наявності запасу за допомогою програми 1С.

2. Який асортимент продукції зберігається на

На складах зберігається вся продукція відповідно

кожному складі?

вимогам нормативної документації.

Рішення

1. Як здійснюється зберігання запасів і відбірка відправок?

Зберігання запасів здійснюється в умовах, які не знижують якість запасу, тобто певна температура, певна вологість і т.п. Відбірка відправок здійснюється чітко по отриманому замовленню.

2. Як на кожному складі приймаються рішення про консолідацію відправок?

В залежності від терміновості та майнової вагомості необхідного замовлення.

Показники

1. Які ключові показники ефективності складських операцій? Яка система їх оцінки?

Ключові показники функціонування складських операцій на підприємстві: пропускна спроможність, зберігання (місткість зберігання за товарними/технологічними групами, місткість зберігання в технологічних зонах складу), використання логістичних потужностей (коефіцієнт використання площ, питома пропускна спроможність складу за період з розрахунку на


одиницю площі або об'єму складу) та ін.

2. Які відносні показники економічної ефективності складів?

Система показників відсутня.

Управління запасами

Процеси

1. Які існуючі запаси сприяють збільшенню доданої вартості?

Надмірні товарні запаси сезонних товарів.

Рішення

1. Як ухвалюються рішення про управління запасами?

При прийнятті рішень про управління запасами на підприємстві відсутній науковий підхід.

Показники

1. Які ключові показники ефективності управління запасами?

До показників ефективності управління запасами можна віднести вартісні показники обсягу запасів зберігаємих на підприємстві, оборотність запасів, оптимальний розмір замовлення.

2. Яке нинішнє відношення адміністрації підприємства до управління запасами?

Запаси підприємства – це "заморожені кошти", тому воно прагне утримувати об’єм запасів на рівні гарантійного.


Таблиця 2.2 Аналіз зовнішніх факторів логістичної діяльності підприємства

Постачальники

Ринкові тенденції

1. Які послуги з доданою вартістю надають постачальники?

Транспортування, пакування, відвантаження та завантаження.

Можливості підприємства

1. Які можливості компанії самостійно здійснювати послуги з доданою вартістю?

Компанія може відмовитись від перевезення невеликих партій транспортом постачальника і здійснювати транспортування за допомогою власного транспорту.

Можливості конкурентів

1. Що роблять конкуренти для вдосконалення обміну з постачальниками товарно-матеріальними і інформаційними потоками?

Розширюють базу постачальників, налагоджують між особисті зв’язки, в роботі використовують різноманітні види договорів.

Споживачі

Ринкові тенденції

1. Як з часом змінюється структура замовлення?

Здебільшого, структура замовлення вважається оптимальною, тому з часом не змінюється. Але деякі споживачі стають більш вибагливими, у


замовленнях прописують вимоги (щодо упакування, термінів поставок та ін.) Це може впливати на структуру замовлення.

2. Які критерії визначають статус ключового споживача?

Головним критерієм, за яким визначається статус ключового споживача, є тривалість співпраці. Також враховується об’єм замовлення, періодичність замовлення та вид оплати.

Можливості підприємства

1. Які виникають обмеження і "вузькі місця" в обслуговуванні споживачів?

Перевантаження замовленнями сезонних товарів на короткий термін.

2. Які функції компанія може передати клієнтам і які взяти на себе для підвищення ефективності логістики?

Оптовим клієнтам можуть бути запропоновано забирати продукцію зі складу самостійно.

3. Як клієнти оцінюють роботу компанії за власними критеріями?

Клієнти звертають увагу на якість продукції, терміни поставки, ціну товару, високо оцінюють роботу компанії і у подальшому співпрацюють.

Можливості конкурентів

1. Які послуги надають конкуренти клієнтам компанії?

Перевезення, пакування, експедитування.

2. Як клієнти оцінюють ефективність конкурентів?

Клієнти достатньо високо оцінюють роботу конкурентів.

Кінцеві покупці

Ринкові тенденції

1. Як змінюється поведінка і вподобання покупців?

Зростають вимоги до якості продукції, сезонні коливання. Крім того, покупці віддають перевагу більш надійній упаковці, здатної захистити товар від будь-яких пошкоджень. Здебільшого, покупцями обирається безкоштовна доставка товарів за рахунок компанії.

Можливості підприємства

1. Чим може відповісти компанія на зміну поведінки і переваг покупців?

Змінити асортимент, віддавши перевагу товару, з більшим попитом.

Можливості конкурентів

1. Як реагують конкуренти на зміну поведінки в плані вибору місця, часу і критерію покупки?

Так само, як і ТОВ "Промсервіс", намагаються гнучко реагувати на зміни.


Таблиця 2.3 Технологічний аналіз логістичної діяльності підприємства

Прогнозування

Технології, що використовуються

 Які технології

Прогнозування роботи

використовуються для збору інформації і розробки прогнозів?

підприємства відбувається на основі звітів попередніх періодів

Передові технології

Як складаються прогнози у кращих компаніях?

Компанії мають відділ прогнозування, він працює з вдосконаленим програмним забезпеченням.

Отримання і обробка замовлень

Технології, що використовуються

 Які технології використовуються для прийняття замовлень?

Телефон, факс, Інтернет.

Передові технології

Які технології передачі замовлень вважали б за краще споживачі і задовольняли б найвибагливіші вимоги підприємницького процесу?

Телефон, Інтернет, електронний каталог, ERP, EDI, електронна комерція.

Планування потреб

Технології, що використовуються

Які приймаються рішення,

Метод економічного аналізу, нормативний та балансовий

щодо планування потреб?

методи.

Передові технології

Яке існує інформаційне забезпечення планування потреб.

МRP, MRP II, ERP та інші.

Документообіг

Технології, що використовуються

 Які використовуються системи електронного обігу даними рахунків-фактур, довідок, повідомлень про відправку в кращих компаніях?

Програмне забезпечення "1С: Управление торговлей 8", бумажний документообіг.

Передові технології

Які нові технології зв’язку й інформаційного обміну можуть поліпшити документообіг і інші форми взаємодії зі споживачем?

Віртуалізація документообігу за допомогою EDI, спілкування в мережі Інтернет.

Складські операції

Технології, що використовуються

1. Які використовуються технології складських операцій?

Склад не автоматизований, переміщення продукції здійснюється вручну за допомогою робітників.

2. Як вимірюють роботу складу?

Вантажообігом та пропускною спроможністю


складського приміщення.

Передові технології

 Які нові технологічні можливості можуть сприяти підвищенню ефективності вантажопереробки складських операцій?

Ручні сканери штрих коду, устаткування бездротового зв'язку WiFi та інше.

Транспортування

Технології, що використовуються

 1. Як приймаються рішення про консолідацію відправок, упаковки, завантаження-розвантаження при взаємодії з перевізником у компанії?

1. Рішення приймається в процесі виконання роботи (консолідації відправок, упаковки, завантаження-розвантаження), а наприкінці дається команда транспортування до місця призначення.

2. Як використовуються технології інформаційного обміну, вибору маршрутів і графіків перевезень?

2. Розробляється індивідуальний маршрут, оптимальний графік перевезень.

Передові технології

Які нові комунікаційні технології можна використовувати для підвищення ефективності транспортування?

Системи GPS-моніторингу та навігації, безперервної диспетчеризації.

Підтримка прийняття рішень

Технології, що використовуються

 Як приймають аналогічні оперативні і стратегічні плани в галузі логістики? Яку при цьому використовують інформацію і якого роду аналіз проводять?

Для прийняття оперативних і стратегічних планів використовують форми фінансової звітності, прогнози попиту.

Передові технології

Як складають і приймають оперативні рішення в кращих компаніях?

Кращі компанії використовують такі системи:

- Експертна система (ЕС) — комп'ютерна програма, здатна частково замінити фахівця-експерта в рішенні проблемної ситуації.

- Автоматизована система управління (АСУ) — комплекс апаратних і програмних засобів, призначений для управління різними процесами в рамках технологічного процесу, виробництва, підприємства.

- Система підтримки прийняття рішень (СППР) — комп'ютерна автоматизована система, метою якої є допомога людям, що приймають рішення в складних умовах для повного і об'єктивного аналізу предметної діяльності.


На підставі таблиць 2.1 – 2.3 можна зробити висновок, що на ТОВ "Промсервіс" інформаційні потоки отримуються за допомогою факсу, e-mail, телефону та договорами між підприємствами. Підприємство має 2 склади за адресами: м. Харків, вул. Котлова, буд. 106, м. Харків, вул. Котлова, буд. 107. Тому підприємство має можливість зберігати товари в відповідних умовах.

ТОВ "Промсервіс" для транспортних послуг використовує власні автомобілі або послуги авто перевізників, вирішуючи це питання ситуаційно, залежно від завантаженості власних машин на даний час. Транспортних компаній дуже багато, і тому, для виконання кожного замовлення розглядається різний транспорт в залежності від маси та габариту.

На ТОВ "Промсервіс" використовуються такі технологічні рішення, як ведення діяльності за допомогою програми "1С: Управление торговлей 8". Інших інноваційних впроваджень немає.

Організації ТОВ "Промсервіс" необхідно упровадити власну систему управління запасами, поліпшити логістичні зв'язки, оптимізувати терміни постачання запасів від постачальників, поступово упровадити систему постачань "точно в строк". В результаті даних заходів знизяться витрати на зберігання запасів. Мінімізація поточних витрат по обслуговуванню запасів є оптимізаційним завданням, що вирішується в процесі їх нормування.

Таким чином, керівництву організації ТОВ "Промсервіс" і бухгалтерії слід звернути увагу на контроль за наявністю, використанням і нормуванням запасів, їх оперативному управлінню і плануванню обсягу закупівель. Тут значну допомогу може надати використання сучасних комп'ютерних технологій.


2.2 Аналіз витрат логістичних процесів


Існує ряд визначень і класифікацій витрат логістичних процесів, які відрізняються між собою в акцентуванні на тих або інших моментах і в принципах класифікації. В енциклопедичному словнику можна знайти таке визначення та класифікацію логістичних витрат: "Витрати, які виділяються залежно від виду логістичної системи, завдань управління й оптимізації в конкретних логістичних ланцюгах і каналах" [3, с. 203].

При цьому принципово важливим вважається поняття загальних логістичних витрат. Отже, загальні логістичні витрати – це витрати на реалізацію базових логістичних функцій (постачання, виробництво, збут), витрати на інформаційно-комп’ютерну підтримку та фінансові операції під час реалізації базових логістичних функцій, витрати на логістичне адміністрування, збиток від недостатнього рівня якості логістичного менеджменту та сервісу.

Особливості трактування визначення логістичних витрат і виділення тих чи інших витрат або групи витрат залежить від виду логістичної системи, завдань управління й оптимізації в конкретних логістичних ланцюгах і каналах.

Традиційні системи обліку агрегують логістичні витрати в інші групи корпоративних витрат, що не дозволяє провести їх детальний аналіз, урахувати всі наслідки прийнятих управлінських рішень, а також їх вплив на загальну ефективність логістичної системи. Все це обумовлює те, що логістичні витрати знаходяться поза контролем керівництва підприємств [4, с. 170].

Практичний підхід до розрахунку й аналізу логістичних витрат повинен бути якомога більш простим і адаптованим до встановлених принципів бухгалтерського обліку, калькуляції витрат.

Існує ряд теоретичних і практичних проблем, пов’язаних з виділенням і автономною обробкою конкретних груп і компонентів витрат. З теоретичної точки зору необхідне більш повне, комплексне трактування витрат, що відображає сутність проблеми та дає можливість одержати її всебічну оцінку. Із практичного погляду в рамках існуючої системи обліку це може виявитися скрутним або взагалі неможливим.

Ідентифікація логістичних витрат у кожному конкретному випадку повинна враховувати практичний аспект, що не завжди відповідає поданим у спеціальній літературі теоретичним моделям.

Більшість логістичних витрат виявляються умовно-постійними, особливо стосовно масштабів господарської діяльності, тобто обсягу обороту, виробництва або продажу. Скоротити ці витрати можна за рахунок удосконалювання логістичних процесів, прискорення просування матеріальних цінностей, підвищення швидкості відновлення запасів [5, с. 292].

Локалізація та структурна декомпозиція логістичних витрат на підприємстві повинні слугувати практичним цілям, а саме:

- визначенню рівня та структури логістичних витрат, а також їхнього впливу на діяльність підприємства в цілому;

- оцінці раціональності формування логістичних витрат;

- плануванню та нормуванню логістичних витрат.

Структурні аспекти логістичних витрат необхідно виділяти з урахуванням цих цілей. Логістичні витрати повинні бути складовою частиною витрат підприємства й ураховуватися в балансі результатів його діяльності. Очевидно, що із практичної точки зору в кожному конкретному випадку виявляється достатнім виділення та застосування тільки декількох аспектів логістичних витрат.

Незалежно від класифікації витрат логістичних процесів у підсумковому балансі вони беруть участь у формуванні витрат на діяльність підприємства та фінансових результатів його діяльності. Тому знання структури, рівня й факторів, що визначають витрати логістичних процесів, є необхідною умовою їх скорочення.

Визначимо основні витрати логістичних процесів.


2.2.1 Транспортні витрати

Діяльність ТОВ "Промсервіс" нерозривно пов’язана із проблемами реалізації каналів постачання продукції та її розподілу в рамках певної логістичної системи. За цих умов підприємству необхідно вирішувати питання перевезень: вибір виду транспорту, метод організації перевезень, тип транспортних засобів і т. ін. Все це стосується транспортної діяльності підприємства.

Транспортна діяльність – це переміщення товарів та людей з одного місця на інше, при якому не відбувається ніяких перетворень переміщуваних об’єктів [14, c.139].

На відміну від інших логістичних операцій транспортування не прив’язане до якого-небудь географічного пункту. Сфера транспорту являє собою велику кількість послуг, пов’язаних із розподілом товарів між виробником і споживачами, а також взаємодією між різними рівнями виробництва в розподілі продукції.

ТОВ "Промсервіс" для транспортних послуг використовує власні автомобілі або послуги авто перевізників, вирішуючи це питання ситуаційно, залежно від завантаженості власних машин на даний час. Транспортних компаній дуже багато, і тому, для виконання кожного замовлення розглядається різний транспорт в залежності від маси та габариту.

Аввтопарк ТОВ "Промсервіс" складається з автомобілей:

- ГАЗ-330200 – Газель 1996 ріку випуску з меблевим фургоном;

- ГАЗ-2705 – Газель 1999 ріку випуску цільнометалева;

- у квітні 2009 був куплений у кредит б/у Mercedes Sprinter 211 CDI, цільнометалевий фургон, 2007 ріку випуску, вантажністю 1т.

Машини відносяться до класу вантажних: авто/середні грузовики. Частіше за все, власних авто вистачає для виконання замовлень, але коли виникає необхідність ТОВ "Промсервіс" співпрацює з ЧП "Заруба". ЧП "Заруба" - це підприємство, основною діяльністю якого є надання транспортно-експедиційних логістичних послуг.

Всі транспортні витрати на ТОВ "Промсервіс" можна поділити на постійні і змінні. Результати досліджень транспортних витрат за рік представлені у Таблиці 2.4.

Витрати праці розраховані з посадових окладів;

Витрати на паливо розраховані 1 л. – 7,3 грн. (92); кількість робочих днів за рік – 252; середній пробіг за день – 300 км, витрати палива за день 14 л/ 100 км. Витрати на ремонт і техобслуговування включають заміну мастила, запчастин, фільтрів і в середньому за рік складає 27 542 грн.


Таблиця 2.4 Аналіз транспортних витрат

Транспортні витрати

Вартість, грн.

1. Постійні витрати

1.1

Витрати на техобслуговування транспортних засобів

6 352

1.2.

Амортизаційні відрахування

7 520

1.3.

Страхування рухомого складу

3 316

2. Змінні витрати

2.1.

Витрати праці (заробітна плата водіїв, експедиційні ЧП "Заруба")

52 560

2.2.

Витрати на паливо

575 732

2.3.

Витрати на ремонт і техобслуговування

27 542

2.4.

Додаткові транспортні витрати

14 000

Всього

687 022


2.2.2 Витрати запасів

Витрати запасів мають величезне значення у фінансовому аспекті діяльності підприємства. Запаси – це засоби, вилучені з обігу. Зрозуміло, що без такої вимушеної іммобілізації не обійтися, проте цілком природно бажання мінімізувати викликані цим процесом непрямі витрати, задля доходу, який можна було б отримати, інвестував відповідну суму в якийсь альтернативний проект. Матеріальні запаси - різні речові елементи виробництва, використовувані як предмети праці у виробничому процесі. Вони цілком споживаються в кожному виробничому циклі і повністю переносять свою вартість на вартість вироблюваної продукції [12, c.88]

Для здійснення безперервного процесу товарного обігу необхідні певні запаси товарів. Товарний запас – це сукупність товарної маси, яка знаходиться у сфері обігу і призначена для продажу. Товарні запаси виконують певні функції [3, c.76]:

- забезпечують безперервність розширеного виробництва і обіговості, в процесі яких відбуваються їх систематичне утворення і витрачання;

- задовольняють платоспроможний попит населення, оскільки є формою товарної пропозиції;

- характеризують співвідношення між обсягом і структурою попиту і товарної пропозиції.

Необхідність утворення товарних запасів предметів споживання викликана наступними причинами:

- безперервністю процесів обіговості;

- сезонністю виробництва і споживання;

- нерівномірністю розміщення виробництва і районів споживання;

- непередбаченими коливаннями попиту і ритму виробництва;

- необхідністю перетворення виробничого асортименту в торговий;

- необхідністю утворення страхових резервів

- іншими причинами.

У організації системи управління витратами запасів ТОВ "Промсервіс" беруть участь відділ закупівель, комерційний директор, транспортний відділ, головний бухгалтер, відділ оптових продажів, координатор роздрібної торгівлі. Відповідальним підрозділом, що здійснює планування і закупівлю матеріальних запасів організації, є відділ закупівель, який підкоряється комерційному директорові. Початковими даними для планування формування запасів продукції є звітні і статистичні дані динаміки обсягів продажів відділу оптових продажів і координатора роздрібної торгівлі, звіти завідувача складом про наявність вільних площ на складі. Також пріоритетною є інформація про постачальників продукції: асортимент пропонованого товару, географічне положення постачальника, вартість транспортних витрат, наявність знижок і дисконтних програм. Зберігаються запаси організації ТОВ "Промсервіс" на складі, фірма має власні складські приміщення, які мають зручні транспортні під'їзди. Управління запасами в організації ТОВ "Промсервіс" автоматизоване за допомогою інформаційної системи "1С: Бухгалтерія Склад", в якій ведеться облік запасів і залишків на складі.

Визначимо логістичні витрати запасів ТОВ "Промсервіс".

Витрати замовлень визначаються по формулі:


 (1)


де  - річна сума постійних витрат замовлень;

 - кількість замовлень в рік;

 - змінні витрати одного замовлення.


 грн.


Проте слід враховувати так само витрати змісту запасів на складі, до складу яких входять: капітальні витрати, складські витрати (постійні і змінні) і витрати ризику.

Середня ціна кондиціонуючи пристроїв 1940 грн., виробу опалювання – 2185 грн. Середньомісячна кількість зберігаємих на складі пристроїв кондиціонування і опалювання: 8 і 6 пристроїв відповідно. Крім того, на складі зберігається допоміжний інструментарій на суму в середньому 500 грн. щомісяця. Таким чином, річні капітальні витрати запасів складають 349560 грн. ((8*1940+6*2185+500)*12).

Результати проведеного аналізу вказані в таблиці 2.5.


Таблиця 2.5 Витрати запасів

Витрати запасів

Вартість, грн.

1.

Витрати замовлень

145 300

2.

Витрати змісту запасів на складі:

капітальні витрати

349 560


 складські витрати постійні

4 800


 складські витрати змінні

2 880


 витрати ризику

-


Разом:

502 540


2.2.3 Витрати інформаційних процесів

Інформаційні процеси на підприємстві – це впровадження нових технологій в діяльність компанії.

На підприємстві ТОВ "Промсервіс" витрати інформаційних процесів складають: амортизація устаткування, витрати праці, витрати матеріалів та енергії.

Амортизація устаткування включає витрати на удосконалення технологій, або заміну застарілого, впровадження інновацій в діяльність підприємства. Даний вид витрат представлений у формі 3 підприємства і складає 2761 грн.

Витрати праці складають заробітну плату працівників інформаційної сфери (4 чоловіка), середньорічна ставка яких 31200 грн., а так само оплата праці працівників, які упроваджують нові технології на підприємстві, виходячи з форми 3, складає 18000 грн. Отримуємо у результаті витрати праці рівні: 4*31200+18000 = 142800 грн.

Витрати матеріалів і енергії визначаються за формою 3.

Аналіз витрат інформаційних процесів приведений в таблиці.


Таблиця 2.6 Витрати інформаційних процесів

Витрати інформаційних процесів

Вартість, грн.

1.

Амортизація устаткування

2 761

2.

Витрати праці

142 800

3.

Витрати матеріалів і енергії

6 200


Разом:

151 761


Сукупні результати представлені у вигляді таблиці 2.7.


Таблиця 2.7 Сумарні логістичні витрати

Логістичні витрати

Величина, грн.

Питома вага %

Транспортні витрати

687 022

51,22

Витрати запасів,

502 540

37,47

 витрати замовлень

145 300


 витрати змісту запасів на складі

357 240


Витрати інформаційних процесів

151 761

11,31

Разом логістичних витрат

1 341 323

100,00

Як видно з таблиці, сума логістичних витрат на ТОВ "Промсервіс" за 2008 рік склала 1 341 323 грн.. Загальні витрати підприємства за цей період склали 2 235 538 грн. Це означає, що частка логістичних витрат за 2008 р. склала 60%. Оскільки аналіз проводився на торгівельному підприємстві, підприємству необхідно розробити заходи по зниженню логістичних витрат. Як видно з таблиці 2.7, занадто велику долю у логістичних витратах мають витрати запасів, а саме 37,47 % від загальних логістичних витрат. ТОВ "Промсервіс" має скорочувати кількість запасів. Щоб не "заморожувати" таку кількість коштів. Треба прагнути досягнути системи "точно-в-строк" - мінімізації, чи виключенні запасів взагалі. Крім того, слід упровадити нові технології в процес обслуговування споживачів, удосконалити маршрути доставки для оптимізації транспортних процесів. 51,22 % від загальних логістичних витрат складають транспортні витрати. Такий рівень є нормальним станом для торгівельного підприємства, головним завданням якого є транспортування товарів за маршрутами постачальник-склад-клієнт. Але головним завданням впроваджуваної логістичної системи буде саме мінімізація транспортних витрат на ТОВ "Промсервіс".


2.3 Формування логістичної системи


Для формування логістичної системи на ТОВ "Промсервіс" залежно від завдань і стратегії компанії здійснюється вибір транспорту для доставки продукції. При цьому враховується розміщення складів, техніко-економічні особливості різних видів транспорту, що визначають сфери їх раціонального використання.

Формування ефективної логістичної системи повинно проводиться відповідно до наступних принципів:

- узгодженість інформаційних, ресурсних, технічних і інших характеристик логістичної системи (наприклад, будь-яка інформація повинна бути уніфікована для всіх підсистем логістичної системи);

- системний підхід - елементи логістичної системи розглядаються як взаємозв'язані і такі, що взаємодіють для досягнення єдиної мети;

- загальносистемна оптимізація - узгодження локальних цілей функціональних елементів логістичної системи для досягнення глобальних цілей системи;

- принцип стійкості і адаптивності - логістична система повинна стійко працювати при допустимих відхиленнях параметрів і чинників внутрішнього і зовнішнього середовища.

До визначених цілей логістичної системи, що формується належать:

1. Паралельність матеріальних та інформаційних потоків.

2. Оптимізація технології і техніки транспортування.

3. Управління загальними логістичними ваитратами з метою їх мінімізації.

Формування цілісної логістичної системи буде проводитися за таким напрямком: Скоординоване формування структури логістичної системи. Для введення логістики як нової зінтегрованої функції на підприємстві, необхідним є скоординоване формування окремих підсистем і цілісної логістичної системи як у площині фізичної реалізації просування товарів та відповідної інформації, так і в системі процессу управління. У першому випадку процеси і логістичні потенціали повинні бути сформовані таким чином, щоб відокремити або хоча б значно обмежити розбіжності в ланцюгу логістичних процесів. Це стосується як логістичного ланцюга всередині підприємства, так і в системі, яка виходить за межі підприємства. У другому випадку натомість скоординовані й взаємно пристосовані процеси планування й управління в окремих підсистемах дозволять уникнути субоптимальних рішень логістичних витрат. Однією з найважливіших характеристик системи є гнучкість, тобто здатність адаптуватися (при мінімуму витрат) до умов, що змінилися, як прогнозним, так і не передбачуваним [7, с.144]. Планування логістичних систем в умовах невизначеності, що забезпечує їм необхідну гнучкість, виконується на основі аналізу ризику та аналізу чутливості систем. Аналіз чутливості направлений на визначення значень ключових параметрів системи (перш за все - витрат) при зміні умов її функціонування. Метод, використовуваний в рамках даного аналізу, отримав назву "моделювання що - якщо" (what-if modelling). Аналіз чутливості логістичних систем технічно вельми складний - для його здійснення потрібна могутня обчислювальна техніка, що використовує розвинені мови програмування. Процес проектування систем логістики закінчується вибором остаточного варіанту системи, оптимального з погляду планованої стратегії компанії. Проте вибір оптимальної логістичної системи ще не є гарантією успіху компанії на ринку, оскільки багато що залежить від ступеня реалізації на практиці запланованих заходів і проектних схем.

На підприємстві буде спроектована транспортна підсистеми. Такий вибір визначається тим, що доля транспортних витрат складає 51,22%, тобто вони найбільші. Провівши аналіз цих витрат було визначено, що є шляхи зниження транспортних затрат. Логістичний підхід до організації автомобільних перевезень обумовлює новий методологічний зміст, що полягає в тому, що основним складником перевезень повинне стати проектування оптимального (раціонального) перевізного процесу. Під цим розуміється пошук якнайкращих організаційних і технічно можливих рішень, що забезпечують максимальну ефективність перевезення вантажів від місця їх складування до місця споживання. Проектування підсистеми має за ціль організувати такий процес перевезення вантажів, який би дозволив максимально використати рухомий склад підприємства та зменшити при цьому витрати. На даний момент на підприємстві відсутня організована система процесу перевезення вантажів. Цей процес починається при отриманні замовлень, оформленні заявки, оформлення договору, а потім відбувається власне перевезення. Структурована та організована схема такого процесу дозволить раціональніше використовувати ресурси, зменшити порожній пробіг, а відповідно витрати на паливо, та зменшити час виконання замовлення. В подальшому це дозволить скоротити транспортні витрати на підприємстві в цілому. В новій проектованій системі на ТОВ "Промсервіс" пропонується організувати процес перевезення вантажу за такою організованою схемою:


Рис.2.1. Пропонована схема організації перевезення вантажів


На схемі позначені: 1 – вантажестворюючий пункт; 2, 3, 4 – вантажепоглинаючі пункти; W(t) – вантажопотік перевізного комплексу; WQ – транспортна продукція; Wг – потреби вантажоодержувача; О – оператор.

Така схема дозволить збирати інформацію, про потребу споживача в одну, передавати цю інформацію оператору, яким вона буде відправлена до відділку транспортної логістики, де і буде створено консолідований груз, який буде розвезений за кільцевим маршрутом. Усе це знизить витрати, бо не буде потреби оформлювати та виконувати кожне замовлення окремо.


2.4 Узгодження системи й логістичних підсистем з іншими підсистемами на підприємстві


При традиційній організації управління на підприємстві виділяються спеціальні підрозділи, що займаються конкретним видом діяльності, наприклад, постачанням, перевезеннями, складуванням, збутом і ін. Логістичне управління на підприємстві в цьому випадку стає фрагментованим, що породжує безліч проблем. У кожного підрозділу на підприємстві існують власні цілі, об'єктивно обумовлені специфікою і пріоритетами його конкретної діяльності. Наприклад, відділ постачання в структурі підприємства шукає надійних постачальників, транспортний відділ прагне до повного завантаження транспортних засобів, відділ збуту зацікавлений в швидкому реагуванні на попит і так далі.

Всі ці цілі самі по собі поза сумнівом важливі для ефективного функціонування кожного підрозділу окремо, але по об'єктивних причинах вони, як правило, конфліктують між собою. Наприклад, відділ постачання може прагнути скоротити свої витрати шляхом рідкіснішого розміщення замовлень, але в крупніших розмірах, для відділу транспортування це невигідно. В результаті кожна логістична сфера підприємства підвищує ефективність власної діяльності в збиток ефективності інших сфер і, найголовніше, у збиток загальної ефективності роботи підприємства.

Основні недоліки фрагментованої логістики усередині підприємства:

1) конфлікт цілей різних підрозділів одного підприємства;

2) важко і сповільнюється обмін інформацією між підрозділами;

3) погана координація діяльності різних підрозділів;

4) зайві запаси всіх видів;

5) відсутність інформації по загальних логістичних витратах і як наслідок відсутність можливості управління ними;

6) зниження ефективності діяльності підприємства.

На практиці інтегрувати всю логістику в рамках підприємства досить важко з кількох причин:

1)   велика різноманітність різних видів логістичної діяльності, логістичних операцій;

2)   географічний розкид різних підрозділів підприємства;

3)   відсутність фахівця, що має потрібні знання, ентузіазм, здібності і авторитет;

4)   відсутність загальних систем контролю і недоступність інтегрованої інформації.

Загальним підходом до об'єднання логістики в рамках підприємства (внутрішня інтеграція) є поступова інтеграція, що нарощується з часом. Прикладом такого нарощування служать етапи історичного розвитку логістичного підходу до управління на підприємстві, а саме: інтеграція транспортно-складського процесу для розподілу готової продукції; інтеграція виробничих, складських і транспортних процесів з готовою продукцією; інтеграція виробничих, складських і транспортних процесів, що включають роботу з сировиною і готовою продукцією.

Конкретні дії з інтеграції логістики на підприємстві пов'язані з подоланням кожного з перерахованих вище труднощів. Зокрема, фахівцеві з логістики необхідно мати автоматизовану систему збору, зберігання, аналізу, розподілу і представлення інформації інтегровану базу логістичного підприємства. Для цього необхідно використовувати мережі передачі даних і спеціалізоване програмне забезпечення для роботи з інформацією, аналізу і ухвалення рішень необхідного керівництву логістичних підприємств [8, с. 256]. За наявності загальних систем контролю за логістичними процесами необхідно проводити аналіз взаємозалежності між окремими видами діяльності. Існують ситуації, коли скорочення витрат на один вид діяльності вабить збільшення витрат на іншій, але при цьому загальні логістичні витрати скорочуються, що важливе для будь-якого логістичного підприємства. Цілеспрямоване використання ефекту зниження загальних логістичних витрат можливо тільки в інтегрованій логістиці, до чого і повинне прагнути логістичне підприємство.


3. Упровадження логістичної системи


3.1 Формування стратегічного плану впровадження логістичної системи

 

В даний час логістика компаній не має чіткої стратегії розвитку і обмежена лише виконанням поточних завдань. За оцінкою фахівців, близько 3% вітчизняних компаній мають в даний час логістичну стратегію, що чітко пропрацьована. Саме цим і пояснюється те, що в США і Західній Європі частка логістичних витрат в ціні товару складає всього 11 - 12%, тоді як в наших компаніях – до 24 - 30%. Різниця в цих показниках – це і є та ціна, яку ми платимо за відсутність фокусу на розвитку логістики.

До найбільш загальних логістичних стратегій відносять "худу" логістичну стратегію, динамічну логістичну стратегію і логістичну стратегію, засновану на стратегічних союзах [9, с. 642].

Для реалізації обраного плану для підприємства ТОВ "Промсервіс" я обираю логістичну стратегію, засновану на стратегічних союзах.

Мета стратегії - формування союзів з постачальниками і замовниками, досягнення збільшення ефективності ланцюга постачань, коли всі її члени працюють спільно і спільно отримують вигоди від довгострокової кооперації.

Причинами використання цієї стратегії є прагнення до досконалішого обслуговування споживачів, вищій гнучкості, до зниження витрат, прагнення уникнути інвестицій в споруди, відсутність досвіду у організацій.

Також ця стратегія буде скоординована із стратегією мінімізації логістичних витрат, яка буде реалізована через скорочення логістичних витрат в окремих логістичних функціях та оптимізації рішень в окремих функціональних областях і/або логістичних функціях по критерію мінімуму логістичних витрат.

Для ТОВ "Промсервіс" значна частина логістичних операцій на шляху руху матеріального потоку від постачальників товарної продукції до кінцевого споживача здійснюється із застосуванням різних транспортних засобів. Витрати на виконання цих операцій складають до 51,22 % від суми загальних витрат на логістику.

Завдання транспортної логістики на підприємстві:

- вибір виду транспортних засобів;

- вибір типу транспортних засобів;

- сумісне планування транспортного процесу зі складським і виробничим;

- сумісне планування транспортних процесів на різних видах транспорту (у разі змішаних перевезень);

- визначення раціональних маршрутів доставки.

Основне місце в стратегії транспорту торгівельного підприємства займають завдання складання маршрутів, які дозволяють до мінімуму скоротити пробіг транспортних засобів, або які мінімізують витрати на перевезення вантажів.

Окрім формування логістичного стратегічного плану необхідно також розробити логістичний бізнес-план:

Логістичний бізнес-план

1. Загальне резюме: Ціллю реорганізації структури логістичної системи є мінімізація загальних логістичних затрат підприємства за допомогою логістичної стратегії, заснованої на стратегічних союзах. Бізнес план розроблений для реалізації поставлених цілей найбільш ефективним методом.

2. Мета логістики в організації: Для підтримки високої конкурентоспроможності логістична система повинна постійно розвиватися і удосконалюватися. Відповіді на всі ці питання можна отримати, аналізуючи показники логістичної діяльності, оскільки вони відображають у стислій формі стан функціонування логістики. Як непрямі показники, вибраний такий як рентабельність. Прямі показники логістичної діяльності використовуються для аналізу причин ситуації, що склалася, і пошуку управлінських рішень.

3. Завдання логістики: для досягнення поставлених цілей буде використано реорганізацію структури логістики. Формування підрозділу транспортної логістики – необхідним є створення нової посади оператора для прийняття інформації щодо потреб споживачів та передачі цієї інформації новому спеціалісту з маршрутизацї; впроваджено нові технології при обробці замовлень - AI/ES.

4. Функції логістики: за допомогою реорганізації відділу логістики та залучення нових спеціалістів буде створено реорганізацію маршрутів на більш ефективні, об`єднання кількох маятникових маршрутів у більш ефективний кільцевий, заміна маятникових маршрутів з порожнім пробігом на маятникові маршрути з частковою зворотною завантаженістю.

5. Планування ресурсів: загалом, для виконання стратегії майже досить ресурсів, що наявні на підприємстві. Але, все ж витрати неминучі, хоча й зведені до мінімуму. Головними ресурсами будуть фінансові, які будуть витрачені на реорганізацію функціонального підрозділу транспортної логістики.

6. Витрати: виходячи з того, що компанія кожного року дозволяє собі вкладати близько 1,5 % від прибутку (а це приблизно 150-200 тис.грн.) в інновація та розвиток – ці гроші можуть бути направлені на реалізацію цього бізнес плану, що є достатнім, адже реалізація цієї стратегії має свій часовий проміжок, у який вкладається така сума і є достатньою.

7. Вплив логістики на бізнес: після реалізації створеної стратегії підприємство зможе значно краще виконувати свої зобов’язання по реалізації замовлень, через досконалішу систему їх отримання та виконання та через сучасніші засоби їх виконання.

Після реорганізації організаційної структури служби логістики на ТОВ "Промсервіс" підвищиться рівень і якість обслуговування споживачів: час виконання замовлення скоротиться, узгодженість відділів збільшиться, припиниться дублювання функцій. Це приведе до зниження витрат запасів (за рахунок підвищення оперативності). Транспортні витрати знизяться за рахунок оптимізації маршрутів. Витрати фізичних надходжень знизяться за рахунок підвищення оперативності управління. Витрати інформаційно-управлінських процесів збільшаться на суму впровадження логістичної стратегії.


3.2 Економіко-математичне обґрунтування впровадження логістичних систем


На основі проведення розрахунків, створення бізнес-плану та збору існуючої інформації можна зробити висновок. Порівняймо рівень існуючих витрат та тих, які можуть бути після впровадження логістичної стратегії на підприємстві.

Реорганізовуючи відділок транспортної логістики необхідно буде прийняти на роботу 2-х працівників (оператора для приймання та координування замовлень та спеціаліста з маршрутизації), які коштуватимуть підприємству 26400 і 36000 грн/рік відповідно. Значить, загалом транспортні витрати збільшаться на 62400 грн/рік.

Але, оптимальна схема перевезень та розробка нових маршрутів дозволить скоротити витрати палива та часу. Витрати на паливо зменшаться вдвічі, так як маятникові маршрути будуть об`єднані в більш ефективні кільцеві. А так як зменшиться час на виконання замовлень, то і кількість водіїв та машин, що працюватимуть зменшиться принаймі на 2 одиниці.

Нові транспортні витрати складуть:


687 022 / 2 + 62 400 = 405 911 грн/рік.


За впровадження нової технології обробки замовлень підприємству необхідно буде заплатити 120 000 грн. Тобто інформаційні витрати збільшаться. Але, така система обробки замовлень одразу зможе знизити постійні та змінні витрати на замовлення.

Так, якщо раніше витрати на замовлення ТОВ "Промсервіс" складали:


 грн. за формулою:

 (2)


де  - річна сума постійних витрат замовлень;

 - кількість замовлень в рік;

 - змінні витрати одного замовлення.

Після впровадження нової системи обробки замовлень вони складатимуть:


грн.


Економія за перший рік використання технології складе:


 грн..


Як видно з розрахунків, витрати на впровадження нової технології обробки замовлень окупляться менш, ніж за 2 роки.

Далі приведені сукупні результати впровадження змін в структуру підрозділу транспортної логістики та зміни системи обробки замовлень.

Проведемо оцінку синергічного ефекту від впровадження таких заходів:

Таблиця 3.1 Розрахунок синергічного ефекту упровадження проектного варіанта

Реальний варіант

Проектний варіант

Логістичні витрати

Величина, грн.

Логістичні витрати

Величина, грн.

Транспортні витрати

687 022

Транспортні витрати

405 911

Витрати інформаційних процесів

151 761

Витрати інформаційних процесів

271 761

Витрати запасів

502 540

Витрати запасів

420 240

Разом

1 341 323

Разом

1 097 912

Синергічний ефект, грн.

243 411


Ми бачимо, що після впровадження нової реорганізованої системи транспортні витрати зменшилися на 281 111 грн. Це можливо завдяки впровадженню нової маршрутизації, та впровадженні нової системи обробки замовлень. Інформаційні витрати при цьому збільшуються на 120 000 грн. Але збільшення інформаційних витрат обґрунтоване, тому що скорочуються витрати замовлень завдяки застосуванню нових систем обробки замовлень. Тобто витрати запасів вцілому скорочуються на 82 300 грн. Після впровадження нової логістичної стратегії підприємство отримає синергічний ефект у 243 411 грн. за перший рік. Таким чином підприємство отримує зростання ефективності діяльності в результаті інтеграції, злиття окремих частин в єдину систему - за рахунок системного ефекту (емерджентності), та завдяки впровадженню нових конкурентноспроможних технологій, які дозволяють робити значну економію витрат на підприємстві. Даний прогноз зниження витрат ТОВ "Промсервіс" на поточний рік не є кінцевим. У наступному році витрат на впровадження логістичної системи підприємство вже нести не буде, залишиться чистий ефект від використання нових технологій, виражений у остаточній мінімізації логістичних витрат ТОВ "Промсервіс".


3.3 Створення логістичної системи


Завершальною фазою є створення логістичної системи на ТОВ "Промсервіс". Вона складається з трьох послідовних етапів: вибір відповідного моменту введення системи на підприємстві, вибір способу і сфери введення системи, тривале вкомпонування логістики в організаційну структуру підприємства.

Для введення системи був обраний початок нового фінансового року, тобто 1 січня. У подальшому це спростить фінансовий аналіз підприємницької діяльності ТОВ "Промсервіс".

Введення системи відбуватиметься поступово. Першочерговим завданням є початок реорганізації структури підприємства, що триватиме значний час, приблизно половину проекту. Паралельно з цим частково будуть вводитися нова система автоматизації замовлень та розробки нових маршрутів.

Дана логістична стратегія розроблена на 1 рік, саме за цей час на даному підприємстві є можливість її реалізувати. Життєво важливо встановити ієрархію повноважень, упорядкувати інформаційні потоки усередині організації і процес ухвалення рішень. Повинні бути чітко визначені політика, процедури і правила роботи, досягнута інтеграція між взаємозалежними підрозділами компанії - зусилля всіх співробітників повинні бути направлені на досягнення загальної мети. Саме впровадження логістичної системи – це лише перший етап, перший рік нової роботи підприємства. Для ефективної підприємницької діяльності слід і далі підтримувати функціонування логістичної системи, постійно удосконалювати її і дотримуватися обраної логістичної стратегії.


Висновки


У даній курсовій роботі був проведений огляд теоретичних аспектів організації і проектування логістичних систем у сучасних умовах; базою дослідження було обрано торгівельне підприємство ТОВ "Промсервіс", де була проаналізована наявність логістичних проблем, ситуацій і завдань, був проведен аналіз витрат логістичних процесів на підприємстві. Крім того, була розроблена логістична система, впровадження якої надасть синергічний ефект у мінімізації витрат. Спираючись на логістичну стратегію, визначені етапи впровадження логістичної системи на ТОВ "Промсервіс".

Таким чином мета курсової роботи досягнута. Розроблені і надані практичні рекомендації щодо впровадження логістичної системи, функціонуючої в ринкових умовах торгівельного підприємства на основі використання логістичного підходу.

Дослідження показало, що вдосконалення вантажних перевезень є однією з актуальних проблем торгівельної діяльності, оскільки від якості транспортного обслуговування багато в чому залежить оперативність доставки товарів, їх збереження, а найголовніше витрати по перевезенню, що є частиною логістичних витрат.

Вирішуючи транспортні проблеми, необхідно використовувати теоретичні і методологічні досягнення в цій області. Проте важливо застосовувати не тільки наявні досягнення, але і виробити свою транспортну стратегію і визначити головні її принципи. У основі логістичної моделі повинні лежати проблеми транспортного процесу, які б включали в цю модель реалістичні припущення. Важливою областю досліджень є розробка аналітичних результатів для розподілу евристики маршрутизації транспортних засобів, вивчення компромісів між запасами ресурсів, їх транспортуванням і розміщенням.

До пропозицій потрібно так само віднести комп'ютеризацію різних ланок логістичної системи, підключення їх до єдиної інформаційної мережі. Узгодження всіх підсистем на підприємстві є найважливішим компонентом успішного функціонування всієї компанії. Підсистема організації транспортної логістики на торгівельному підприємстві надзвичайно важлива, оскільки область обслуговування клієнтів заснована на успішному функціонуванні саме цієї підсистеми. Слід здійснювати дії підприємства так, щоб всі підрозділи гармонійно взаємодіяли, один з одним для отримання прибутку для всього підприємства.


Література


1. Альбеков А.У. Логистика коммерции / А.У. Альбеков, В.П. Федько, О.А. Митько. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2001. – 512 с.

2. Амітан В.Н. Логістизація процесів в організаційно-економічних системах / В.Н. Амітан, Р.Р. Ларіна, В.Л. Пілюшенко. – Донецьк: ТОВ "Юго-Восток, Лтд", 2003. – 73 с.

3. Бауэрсокс Доналд Дж., Клосс Дейвид Дж. Логистика: Интегрированная цепь поставок: Пер. с англ. – М.: ЗАО "Олимп-Бизнес", 2001. – 640 с.

4. Васелевський М. Формування та оптимізація логістичних систем //Вісник Національного університету "Львівська політехніка" . Логістика

5. Гаджинский А.М. Логистика: Учебник для высших и средних специальных учебных заведений. 2-изд. – М.: ИВЦ "Маркетинг", 2003

6. Гурч Л.М. Логістика – один з факторів підвищення конкурентоспроможності //Науково-практичний журнал "Регіональні перспективи".- 2000.- №2-3(9-10).- с.232-237

7. Дзьобко І.П. Логістико-орієнтований підхід до управління розвитком підприємства // Управління розвитком. – Харків: ХНЕУ, 2006. – №7. – С.67-68.

8. Дороніна М.С. Управління економічними та соціальними процесами підприємства: Монографія. – Х.: ХДЕУ, 2002. – 432 с.

9. Колодізєва Т. О. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни "Організація і проектування логістичних систем" для студентів спеціальності "Логістика" денної форми навчання / Укл. Т. О. Колодізєва. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2008. – 24 с.

10.   Ларіна Р.Р. Теоретико-методологічні основи формування регіональних логістичних систем Дисертація: [Электронная версия].

11.   Ревенко Н.Г. Управління ресурсами промислових підприємств в умовах перехідного періоду: [Монографія]. – К: Ред. „Бюл. Вищ. атестац. коміс. Укр.", 2000. – 256 с.


Міністерство освіти та науки України Харківський національний економічний університет Кафедра логістики Курсова робота

Больше работ по теме:

Предмет: Менеджмент

Тип работы: Курсовая работа (т)

Новости образования

КОНТАКТНЫЙ EMAIL: MAIL@SKACHAT-REFERATY.RU

Скачать реферат © 2020 | Пользовательское соглашение

Скачать      Реферат

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ СТУДЕНТАМ