Оцінка бізнес-плану інноваційного проекту ПП "Офіс-2000"

 

Зміст


Вступ

Розділ 1. Бізнес-планування інноваційних проектів в ринкових умовах господарювання

.1 Сутність та призначення бізнес-планування інноваційного проекту

.2 Методологічні основи щодо розробки бізнес-плану інноваційного проекту

.3 Інформаційне забезпечення розробки бізнес-плану

Розділ 2. Оцінка бізнес-плану інноваційного проекту ПП «Офіс-2000»

.1 Організаційно-економічна характеристика ПП «Офіс-2000»

.2 Короткий опис інноваційного проекту

.3 Оцінка конкурентоспроможності інноваційного проекту

Розділ 3. Шлляхи вдосконалення бізнес-планування на підприємстві

.1 Пропозиції щодо вдосконалення бізнес-планування на підприємстві ПП «Офіс-2000»

.2 Вдосконалення бізнес-планування на ПП «Офіс-2000» з використанням компютерних технологій

Висновки

Список використаних джерел


Вступ


Актуальність теми науково-дослідної роботи. Інноваційні проекти порівняно з іншими інвестиційними проектами характеризуються підвищеним рівнем ризику. Причинами високого рівня ризиків є те, що аналітики підприємств не здатні прогнозувати реакцію ринку на інновацію, оскільки відсутні ретроспективні дані для моделювання майбутнього розвитку подій щодо продукту, який є абсолютно новим для споживачів.

З огляду на це умовою започаткування і реалізації інноваційних проектів є обґрунтування їх окупності й прибутковості у визначений період часу. Таке обґрунтування, як правило, наводиться в бізнес-планах. Більшість технологій бізнес-планування має універсальний характер. Вони не враховують специфіки окремих видів інвестиційних проектів.

Проблема бізнес-планування інноваційних проектів полягає в тому, що досі відсутні спеціально розроблені технології бізнес-планування, які б дозволяли адекватно аргументувати економічну ефективність вкладення коштів в інновації з урахуванням тих чинників, які відрізняють інноваційні проекти від усіх інших інвестиційних проектів.

Вивченням цих питань займалися такі відомі економісти Джевонсон В., Завамін П., Дж. М. Кейнс, Кондратьєв М. Маркс К., Пригожин А., Сміт А., Шумпетер Й. В Україну, практично не створені умови для ефективного здійснення інноваційної діяльності. Перешкоди фінансового, політичного, правового характеру виникають на шляху масової реалізації інновацій. А саме процеси створення нових інноваційних структур, які здатні реалізовувати цілком комерційні проекти, мають стихійний характер.

Актуальність і необхідність дослідження питань розробки бізнес-планів інноваційних проектів і обумовили вибір теми науково-дослідної роботи, визначили її мету, завдання і структуру.

Мета і завдання дослідження. Метою науково-дослідної роботи є узагальнення і розвиток науково-методологічних основ, розробка інструментарію та практичних рекомендацій щодо виявлення ефективних засобів та методів бізнес-планування інноваційних проектів.

Досягнення поставленої мети в науково-дослідній роботі вирішувалось через розвязання таких методологічних і практичних завдань:

розглянути сутність та призначення бізнес-планування інноваційного проекту;

вивчити методологічні основи щодо розробки бізнес-плану інноваційного проекту;

дослідити інформаційне забезпечення розробки бізнес-плану;

вивчити організаційно-економічну характеристику ПП «Офіс-2000»;

провести короткий опис інноваційного проекту;

оцінити конкурентоспроможність інноваційного проекту;

обґрунтувати пропозиції щодо вдосконалення бізнес-планування на підприємстві ПП «Офіс-2000»;

розглянути шляхи вдосконалення бізнес-планування на ПП «Офіс-2000» з використанням компютерних технологій.

Обєктом науково-дослідної роботи є ПП «Офіс-2000».

Предметом дослідження виступають конкретні рішення щодо розробки бізнес-планів інноваційних проектів.

У роботі використані загальнонаукові і спеціальні методи дослідження, що дозволило системно обґрунтувати бізнес-планування інноваційних проектів. У процесі обґрунтування теоретичних аспектів роботи використані методи абстрагування для оцінки критеріїв прийняття рішень, методи порівняння для дослідження сучасного стану та перспектив розвитку інвестиційних ресурсів, системного аналізу і синтезу.

Наукова новизна одержаних результатів. В процесі дослідження автором одержані такі найбільш суттєві наукові результати, що розкривають особистий внесок автора у розробку проблеми, яка досліджується:

обґрунтувано пропозиції щодо вдосконалення бізнес-планування на підприємстві ПП «Офіс-2000»;

розглянуто шляхи вдосконалення бізнес-планування на ПП «Офіс-2000» з використанням компютерних технологій.

Практична цінність. Теоретичні узагальнення та практичні рекомендації, зроблені в процесі дослідження, можуть бути використані в діяльності українських підприємств.

Структура науково-дослідної роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів і, висновків, що викладені на 71 сторінці друкованого тексту. Матеріали науково-дослідної роботи містять 8 таблиць та 9 рисунків, список використаних джерел із 32 найменувань.


Розділ 1. Бізнес-планування інноваційних проектів в ринкових умовах господарювання


1.1 Сутність та призначення бізнес-планування інноваційного проекту


Бізнес-план - це документ, який містить систему увязаних в часі та просторі та узгоджених з метою і ресурсами заходів і дій, спрямованих на отримання максимального прибутку внаслідок реалізації підприємницького проекту. Господарська діяльність у ринковій економіці підтверджує тісну взаємодію бізнес-планів і соціально-економічних планів на українських підприємствах. Деякі науковці і практики ототожнюють їх і трактують всі плани, які складають планово-економічні служби підприємств, як бізнес-плани. Однак між цими видами планів є істотні відмінності, зумовлені наявністю у кожного з них свого предмета й місця у сфері планування усередині підприємства. По-перше, бізнес-планування, на відміну від внутрішньогосподарського корпоративного планування, обєднує не весь комплекс цілей підприємства, а лише одну, що визначає зміст підприємницького проекту [8, с.42].

Бізнес-план орієнтується, переважно, на розроблення нової стратегії або тактики розвитку підприємства, тоді як соціально-економічне планування може передбачати різні види поточної й перспективної діяльності. По-друге, бізнес-плани розробляються на інноваційні проекти, чітко окреслені конкретними строками їх виконання, після закінчення яких робота над цим бізнес-проектом завершується. Внутрішньовиробниче планування здійснюється безупинно на всіх рівнях управління підприємством. Після виконання річного плану підприємство за відповідного коригування переходить до здійснення чергового плану і т.д. Бізнес-план має не тільки чітко визначені строки, але й вужчі просторові кордони, тоді як будь-який внутрішньовиробничий план таких чітких обмежень не має. По-третє, основне призначення бізнес-плану полягає у розробленні на підприємстві інноваційного (інвестиційного) проекту й одержанні на його виконання необхідних виробничих ресурсів і, передусім, грошових коштів. Пошук надійних інвесторів вимагає найретельнішого обґрунтування багатьох фінансових показників з урахуванням існуючого ступеня ризику не тільки у внутрішній виробничо-господарській діяльності, але й у зовнішніх кредитно-фінансових і банківських структурах. Внутрішньогосподарські плани необхідні підприємству для власного використання, тоді як бізнес-плани більше потрібні для зовнішніх інвесторів і кредиторів. По-четверте, бізнес-плани розробляють безпосередньо під керівництвом і за особистої участі керівника підприємства.

Внутрішньогосподарським плануванням, як правило, займається планово-економічна служба підприємства. Особиста участь кожного керівника в розробленні бізнес-плану нового проекту сприяє не тільки виробленню реальної стратегічної й оперативної мети, але й забезпечує в майбутньому найкращу організацію виконання бізнес-проекту. Робота в ринковій економіці потребує від керівників підприємств приймати самостійні рішення в нових умовах невизначеності та ризикувати. Проте такі рішення повинні бути виваженими, а ризик мінімальним, що може бути досягнуто за допомогою детально розроблених планів діяльності. Бізнес-план є результатом дослідження і організаційної роботи керівника, що ставить за мету вивчення конкретного напряму діяльності підприємства на визначеному ринку в конкретних організаційно-економічних умовах [8, с.42].

Отже, на відміну від внутрішньовиробничих планів, бізнес-план спрямований на розробку та детальний опис процесу виконання проекту підприємства, а не на встановлення планових показників роботи самого підприємства. Тому підприємство може мати в розробленні та виконанні одночасно декілька бізнес-планів (залежно від кількості бізнес-проектів) або один бізнес-план може належати декільком підприємствам (якщо проект обєднує діяльність декількох підприємств). Крім того, мета складання бізнес-плану може бути різною (проектне планування майбутньої діяльності, отримання фінансування для здійснення проекту, координація роботи підприємств у спільному проекті) [3, с.257].

Значення бізнес-плану в діяльності підприємства зумовлено таким:

бізнес-план з його конкретними цілями і програмою дій щодо їх досягнення виступає як засіб управління розвитком підприємства;

розроблення бізнес-плану змушує підприємство моделювати ситуації і розглядати проблеми, які можуть виникнути;

бізнес-план - засіб для залучення позичкового капіталу для розвитку бізнесу;

бізнес-план - інструмент комунікацій між підприємством та інвесторами;

під час складання бізнес-плану набувається досвід оцінки умов конкуренції, визначення оптимальних шляхів товаропросування, використання конкурентних переваг, фінансового планування, розроблення різних сценаріїв діяльності.

Місце бізнес-плану в системі управління торговельним підприємством полягає в тому, що він виконує дві функції:

зовнішню: ознайомити зацікавлених субєктів зовнішнього середовища (для інституцій фінансово-кредитного сектора, інвесторів, засновників, партнерів по бізнесу тощо) із сутністю та основними аспектами підприємницького проекту;

внутрішню: створити цілісну систему управління реалізацією підприємницького проекту (апаратом управління, персоналом) торговельного підприємства.

Бізнес-план допомагає уявити майбутнє бізнесу: описати вид та тип підприємства; визначити спеціалізацію підприємства, ринкову нішу, можливе місце на даному сегменті ринку; розрахувати фінансові потреби, визначити джерела отримання фінансових ресурсів з вказанням розміру та термінів повернення грошових сум; уточнити напрямки використання грошових засобів; визначитися з потребою в кадрах, їх кількістю, кваліфікацією та оплатою праці; врахувати положення чинного законодавства, зокрема регіональне, регламентуюче ведення торговельного бізнесу; оцінити конкурентне середовище; вивчити ринок; визначити цінову політику підприємства та динаміку цін на обраному ринковому сегменті; встановити цілі з обсягу товарообороту; обрати форми та методи продажу товарів; вивчити умови пропозиції товарів виробниками (постачальниками); скласти план доходів і витрат, інші розділи фінансового плану [2, с. 131].

У сучасній практиці бізнес-планування варто виокремити декілька типів бізнес-планів, вибір яких залежить від групи задач, що визначені на майбутнє:

. Комерційно-виробничий бізнес-план необхідний для вирішення проблем комерційної і виробничої діяльності під час досягнення цілей розвитку підприємства. Для нього характерне обґрунтування шляхів досягнення цілей розвитку з найменшими витратами. Тому можна говорити і про бізнес-план розвитку підприємства, який передбачає викладення перспектив діяльності підприємства на майбутній плановий період для презентації раді директорів або зібранню акціонерів із зазначенням основних бюджетних витрат і числових значень економічних та фінансових показників, для обґрунтування залучення необхідних інвестицій і ресурсів.

. Інвестиційний бізнес-план є інструментом заохочення інвесторів. Метою такого плану слугує будівництво нового обєкта або кардинальні зміни застосовуваної технології діяльності, тобто використання економічних категорій, повязаних з поняттям капітальних вкладень. Бізнес-план такого типу передбачає посилення акценту на таких питаннях, як забезпечення повернення кредитів і своєчасної оплати процентів за їх використання. Існують певні стандарти інвестиційних бізнес-планів, розроблені банками та інвестиційними структурами.

. Бізнес-план фінансового оздоровлення складається підприємством, яке є неплатоспроможним. Для нього характерна складна процедура погоджень розрахунків з кредиторами і власником підприємства, який є потенційним банкрутом.

. Бізнес-план для отримання кредиту розробляють з метою збільшення оборотного капіталу для реалізації широкомасштабних цілей діяльності, які можуть бути не повязанні з основною діяльністю, а спрямовані на диверсифікацію роботи.

. Бізнес-план структурного підрозділу - викладення вищому керівництву підприємства розробленого плану розвитку господарської діяльності підрозділу, ціллю якого є обґрунтування обсягів і ступеня пріоритетності централізованого виділення ресурсів або величини прибутку, що залишається в розпорядженні окремого підрозділу. Такий бізнес-план особливо важливий для підприємства, яке входить до складу холдингової компанії.

. Бізнес-план заявки на грант складається з метою отримання фінансових коштів з державного бюджету або благодійних фондів для вирішення соціально-політичних та наукових проблем. Він супроводжується обґрунтуванням прямих та непрямих економічних і соціальних вигод для регіону чи для суспільства в результаті виділення коштів чи ресурсів під запропонований бізнес-проект та ін.[4, с.217]. У цьому контексті бізнес-планування повязане як із стратегічними, так і з тактичними планами підприємства.

Потрібно зазначити, що розроблення бізнес-плану торговельного підприємства ґрунтується на принципах, методах та інформаційній базі. Вивчення наукових джерел дає змогу акцентувати на головних принципах бізнес-планування .[4, с.217]:

адекватність - бізнес-план, загалом, та зміст його окремих розділів повинні відповідати наявним ринковим умовам, розмірам та можливостям підприємства, його ресурсному забезпеченню тощо;

цільовий характер - зміст окремих розділів бізнес-плану повинен розкривати підприємницьку ідею;

системність - показники, розраховані під час бізнес-планування, мають бути увязаними в єдину систему та узгодженими між собою;

науковість - усі розрахунки, проведені під час розроблення бізнес-плану, мають ґрунтуватись винятково на наукових підходах та методиках;

оптимальність - під час бізнес-планування потрібно забезпечити обрання найкращого варіанта реалізації підприємницького проекту.

До того ж варто звернути увагу і на додаткові принципи, яких потрібно дотримуватись під час розроблення бізнес-плану торговельного підприємства .[4, с.218]:

ініціювання - активізація, стимулювання і мотивація дій, проектів, угод;

координація та інтеграція - взаємозвязок всіх структурних підрозділів підприємства та орієнтація їх на єдиний результат;

безпека управління - оцінка можливих ризиків для своєчасного прийняття запобіжних заходів щодо зменшення чи запобігання негативних наслідків;

контроль - можливість оперативного відслідковування виконання плану, виявлення помилок та можливостей його коригування.

Основними методами проведення планових розрахунків та обґрунтувань під час бізнес-планування є:

метод оптимізації - передбачає проведення розрахунків згідно з окремими сценаріями (варіантів) та обрання найоптимальнішого за обраними перед розробленням бізнесу-плану критеріями оптимальності;

метод цільового прибутку - ґрунтується на визначенні розміру прибутку, який є бажаним для підприємства, після чого розраховують ресурсне забезпечення та обсяги товарообороту, за рахунок яких він може бути забезпечений; підприємства, за яких досягається доцільність функціонування підприємства, беззбитковість його діяльності, мінімальна рентабельність вкладеного у підприємство (проект) капіталу, ефективність використання ресурсів тощо;

балансовий метод - ґрунтується на увязці (за допомогою складання умовного балансу) бажаних результатів діяльності підприємства (реалізації підприємницького проекту) з відповідним ресурсним забезпеченням для досягнення цих показників;

нормативний метод - передбачає розрахунок показників на основі використання науково-обґрунтованих норм та нормативів;

досвідно-статистичний метод (використовується за умови, коли неможливо застосувати наведені вище методи для розрахунку планових показників) - передбачає використання накопиченого досвіду та інтуїтивних підходів для визначення необхідних планових показників.

Інформаційну базу бізнес-планування можна умовно поділити на внутрішню (можна одержати безпосередньо на підприємстві - фінансова та статистична звітність, інформація управлінського обліку) та зовнішню (одержання можливе лише із зовнішнього середовища функціонування підприємства - статистичні бюлетені, результати маркетингових досліджень ринку, нормативно-правові акти).

Отже, бізнес-планування дозволяє виконувати цілий комплекс завдань торговельного підприємства, повязаних з реалізацією підприємницького проекту: визначенням потреби в матеріальних, фінансових, трудових та інтелектуальних ресурсах, мобілізацією джерел їх отримання, оцінюванням очікуваної ефективності використання зазначених ресурсів. Саме бізнес-планування дає змогу сформувати організаційно-економічний механізм інвестиційної (інноваційної) діяльності торговельних підприємств.


1.2 Методологічні основи щодо розробки бізнес-плану інноваційного проекту


Розпочинають розробку бізнес-плану зі збору необхідної інформації, формування так званого інформаційного поля бізнес-плану.

Інформаційне поле бізнес-плану - це сукупність документів, чи даних правового, політичного, економічного, комерційного, зовнішньоекономічного, соціального та науково-технічного характеру, які забезпечують інформаційні потреби підприємця в процесі опрацювання бізнес-плану .

Бізнес-ідея може бути успішною лише тоді, коли майбутня продукція (послуга) знайде споживача.. Тому це, насамперед, маркетингова інформація: про потенційних споживачів продукції. про технічні та споживчі якості аналогічних видів продукції й ціни на них; про особливості просування даної групи продукції на споживчий ринок.

Часто приваблива з маркетингових позицій підприємницька ідея наштовхується на нездоланні перешкоди виробничого характеру (брак необхідної сировини, устаткування, спеціалістів відповідної кваліфікації тощо). Тому виробнича інформація є другим елементом формування інформаційного поля бізнес-плану. Виготовляти та реалізовувати продукт треба так, щоб отримати прибуток.

Тому підприємця інтересує і фінансова інформація (рівень рентабельності, необхідний стартовий капітал, потреби в коротко - та довгострокових кредитах, тощо).

Реалізація бізнес-плану проходить при активній взаємодії з навколишнім середовищем. Отже необхідна також інформація про загальноекономічні й галузеві фактори, що впливають на процес реалізації (загальноекономічна ситуація, соціально-політичні умови, законодавчі обмеження, загрози та тенденції розвитку галузі).

Основними (найбільш доступними ) джерелами інформації для бізнес-плану є [11, с.64]:

- власний досвід практичної діяльності;

- безпосередні контакти з майбутніми споживачами, постачальниками;

- відомості про конкурентів, які отримують, збираючи всі наявні дані про них;

статистична інформація про стан i тенденції розвитку сфери майбутньої діяльності ( публікації з питань підприємництва тощо).

Інформаційне поле бізнес-плану складається не тільки з точної інформації, а також ґрунтується на певних припущеннях (стосовно можливих обсягів продажу та їх динаміки, можливих цін на продукцію, тощо). Тому кожне з основних припущень треба стисло, але чітко обґрунтувати в бізнес-плані, щоб потенційні інвестори могли оцінити рівень їх ймовірності.

На зміст та структуру бізнес-плану впливають [11, с.64]:

цілі, які ставить перед собою підприємець, опрацьовуючи бізнес-план (залучення зовнішнього капіталу, комунікації з партнерами по бізнесу, тощо);

розміри бізнесу й обсяги фінансових потреб (чим більше інвестицій потребує проект, тим ширше коло питань має бути висвітлене);

специфіка сфери майбутнього бізнесу (сфера виробничої діяльності вимагає ґрунтовнішого та «обємнішого» бізнес-плану ніж сфера, наприклад, роздрібної торгівлі, де значно менше питань, які слід вирішити);

конкретні характеристики майбутнього товару (технічна складність, необхідність впровадження нової технології тощо).

Наявність багатьох факторів, що впливають на зміст, структуру та обсяги бізнес-плану свідчить про те, що не існує, універсальної найкращої форми бізнес-плану. Але є низка ключових питань (напрямків), які мають бути ретельно вивчені, оцінені та висвітлені в кожному бізнес-плані. У структурі бізнес-плану можна виділити три блоки питань.

Перший блок - це опис найважливіших аспектів майбутнього бізнесу, економічного середовища, в якому буде здійснюватися діяльність (питання маркетингу). Другий блок - опис організаційно-виробничих заходів, які передбачається здійснити, щоб досягти поставлених цілей з відповідними розрахунками. Третій блок - узагальнює результати розрахунків за допомогою фінансових показників, які, зрештою, і є найважливішим критерієм оцінки привабливості конкретного підприємницького проекту.

У структурі бізнес-плану, як правило, виділяють такі складові [11, с.65]:

. Титульний аркуш (обовязкові дані).

. Зміст бізнес-плану.

. Резюме.

. Галузь, фірма та її продукція (послуги):

.1. Поточна ситуація і тенденції розвитку галузі.

.2. Опис продукту (послуги) фірми.

.3. Патенти, товарні знаки, інші права власності.

.4. Стратегія зростання фірми.

. Дослідження ринку:

.1. Загальна характеристика ринку продукту.

.2. Цільовий ринок бізнесу.

.3. Місце знаходження фірми.

.4. Оцінка впливу зовнішніх чинників.

. Маркетинг-план:

1. Стратегія маркетингу.

.2. Передбачувані обсяги продажу.

. Виробничий план:

.1. Основні виробничі операції.

.2. Машини й устаткування.

.3. Сировина, матеріали та комплектуючі вироби.

.4. Виробничі й невиробничі приміщення.

. Організаційний план:

.1. Форма організації бізнесу.

.2. Потреба в персоналі.

.3. Власники бізнесу й команда менеджерів.

.4. Організаційна схема управління.

.5. Кадрова політика та стратегія.

. Оцінка ризиків. При кількісній оцінці ризику слід розрізняти розміри реальної вартості, що пов`язана з ризиком, і обсяг сподіваних прибутків чи збитків. Якщо перший показник на момент прийняття рішення, як правило, відомий, то другий оцінюють з тим чи іншим ступенем невизначеності.

Чим досконалішим є методи дослідження та оцінювання ризику, тим меншим стає чинник невизначеності. Методи, які використовують при кількісній оцінці економічних ризиків, умовно поділяють на дві групи: група апріорних методів і група методів, що базуються на емпіричних підходах. Перші ґрунтуються на теоретичних положеннях, а тому ризик кількісно оцінюється за допомогою логічних міркувань, другі - на вивченні минулих подій та узагальненні статистичної інформації.

Кількісну оцінку ризику проводять на підставі ймовірних розрахунків, що здійснюються ще на їх попередній стадії. Основних критеріїв кількісної оцінки, що зустрічаються в літературі з проблем ризику, декілька. Ось деякі з них.

Виходячи з того, що економічний ризик - це ймовірність невдачі, критерієм його оцінки є ймовірність того, що отриманий результат виявиться меншого значення, що вимагається (намічається планом, прогнозується):


R = Р (Пп - Пф), (1.1)


де, R - критерій оцінки ризику; Р - ймовірність; Пп - заплановане зниження результату; Пф - отриманий результат.

Такий підхід дозволяє оцінити рівень ризику тільки після одержання певного результату, але ж підприємцю потрібна кількісна оцінка ризику на етапі прийняття рішення.

Критерієм оцінки ризику можна вважати абсолютну величину як міру очікуваної невдачі у процесі досягнення мети, що визначається як добуток ймовірності невдачі (небажаних наслідків) на величину цих небажаних наслідків (збитки, платежі тощо):

R = З · Р(З), (1.2)


де, R - сутність ризику; З - очікуваний збиток (небажаний наслідок); Р(З) - ймовірність.

Існують також й інші критерії в кількісній оцінці економічних ризиків.

. Фінансовий план.

. Додатки.

Розроблення бізнес-плану - складний і трудомісткий процес. Збирання та систематизація документів, вивчення необхідної інформації, виконання необхідних обчислень, обґрунтування та аналіз - потребують багато часу і різносторонніх знань з питань технології і організації виробництва, економіки, маркетингу та менеджменту тощо. Тому для розробки бізнес-плану формують команду кваліфікованих виконавців або укладають угоду з консалтинговою фірмою. Але в любому випадку необхідно щоб керівник підприємства безпосередньо приймав активну участь в розробці бізнес-плану. Найчастіше, це є обовязковою вимогою при отриманні кредиту (особливо значного) або залученні сторонніх інвесторів [11, с.66].

Не рекомендується перевантажувати текст бізнес-плану специфічною термінологією, розрахунками. Зазвичай у розділах наводять кінцеві результати відповідних розрахунків, самі ж розрахунки виносять в додатки, на які роблять посилання. Це роблять з метою довести обсяг бізнес-плану до розмірів, що доступні для ознайомлення та полегшити його сприйняття.

Завершується розробка бізнес плану написанням резюме, в якому концентрують в стислій формі: сутність бізнес-ідеї; шляхи її здійснення; висновки про необхідні фінансові ресурси, бажані шляхи та умови їх залучення; очікувані результати.

Виконання розрахунків та підготовка зведених розділів бізнес-плану проводяться за методичними рекомендаціями, що є загальними для всіх планів підприємства.

1.3 Інформаційне забезпечення розробки бізнес-плану


Процес розробки бізнес-плану розпочинається з формування інформаційного поля, тобто зі збирання інформації щодо майбутнього бізнесу.

Інформаційне поле бізнес-плану - сукупність документів чи даних правового, політичного, економічного, комерційного, науково-технічного, зовнішньо-економічного та соціального характеру, які забезпечують інформаційні потреби підприємця в процесі опрацювання бізнес-плану.

Підприємницька ідея, втілена в будь-який продукт, може бути успішною лише тоді, коли ця продукція знайде споживача. Саме для цього збирають маркетингову інформацію, тобто інформацію про:

потенційних споживачів продукції майбутнього бізнесу, їхні запити і незадоволені потреби;

технічні експлуатаційні та споживчі якості аналогічних видів продукції і ціни на них;

особливості просування даної групи продукції на споживчий ринок, інші відомості, що характеризують ринок майбутнього бізнесу.

Раніше ніж вийти з товаром на ринок, його необхідно спочатку виготовити. Часто приваблива з маркетингових позицій підприємницька ідея наражається на нездоланні перешкоди виробничого характеру, як от:

брак необхідної сировини і матеріалів, машин та устаткування, робітників і спеціалістів відповідної кваліфікації тощо. Тому збирання виробничої інформації, встановлення контактів із потенційними постачальниками є необхідним елементом формування інформаційного поля бізнес-плану.

Але завдання фірми полягає не лише втому, щоб виготовити і довести свій продукт до споживача. Зробити це треба так, щоб окупити всі витрати на виробництво та реалізацію та ще й отримати певний прибуток. З цією метою потрібно зібрати фінансову інформацію (рівень рентабельності аналогічної продукції, необхідний стартовий капітал, потреби в кредитах, оподаткування, страхування тощо).

З погляду системного підходу будь-який підприємницький проект - відкрита система, яка може існувати за умови активної взаємодії з навколишнім діловим середовищем. Це означає, що успіх реалізації підприємницького проекту багато в чому залежатиме від того, як вдало він буде пристосований до реальної дійсності. Отже, для опрацювання бізнес-плану необхідна також інформація про загальнополітичні й галузеві фактори.

Основними джерелами інформації для опрацювання бізнес-плану, як правило є:

власний досвід практичної діяльності;

безпосередні контакти з майбутніми споживачами, постачальниками, торговими агентами;

відомості про конкурентів, які отримують, збираючи всі на явні дані про них, контактуючи з їх працівниками;

статистична інформація про стан і тенденція розвитку галузі (сфера майбутньої діяльності);

поточні аналітичні огляди економічної та ринкової ситуації;

рекламні матеріали, інформаційно-комерційні матеріали виставок, ярмарків та науково-практичних конференцій;

публікації з питань підприємництва тощо.

Корисним є також самостійне опитування потенційних споживачів.

Водночас інформаційне поле бізнес-плану не може складатися тільки з фактичної інформації. Будь-яке передбачення майбутнього, втому числі й розробка бізнес-плану, завжди характеризується тим чи іншим ступенем невизначеності.

Таким чином, правильно складений бізнес-план показує перспективу розвитку підприємства, тобто дає відповідь на найважливіше питання: чи варто вкладати кошти в цю справу і чи принесе вона доходи, які відшкодують усі витрати.

Розділ 2. Оцінка бізнес-плану інноваційного проекту ПП «Офіс-2000»


2.1 Організаційно-економічна характеристика ПП «Офіс-2000»


Обєктом дослідження роботи є ПП «Офіс-2000».

Юридична адреса підприємства: 18006, Черкаська область, м. Черкаси, вул. Горького, 27.

Видавництво Офіс-2000» активно і впевнено працює на ринку навчальної книги України. На сьогодні ПП Офіс-2000» має репутацію надійного і стабільного партнера.

Тематика видань ПП Офіс-2000»:

- медицина: лікувальна справа, стоматологія, фармація;

іноземні мови: фахове вивчення мов, переклад, словники, книги для читання;

технічні науки;

сільське господарство;

харчова та переробна промисловість;

культура та мистецтво.

Напрямки комерційної діяльності ПП Офіс-2000»:

- комплектація бібліотек навчальних закладів всіх рівнів акредитації;

співробітництво з книготорговельними організаціями;

участь у виставках-ярмарках книжкової продукції;

книга-поштою;

покупка в Інтернеті.

Розглянемо організаційну структуру управління ПП «Офіс-2000», яка представлена на рис.2.1.

Як видно з рис.2.1. підприємство має організаційну структуру, яка характеризується горизонтальним та вертикальним поділом праці, має лінійні звязки.

Горизонтальний поділ праці є однорівневим. Головне призначення - сприяти найбільш ефективній взаємодії частин організації при вирішенні виникаючих проблем. Вони мають ряд важливих переваг: економлять час, підвищують якість взаємодії, розвивають у керівників самостійність, ініціативність, вмотивованість.


Рис.2.1. Організаційна структура управління ПП «Офіс-2000»


Вертикальний поділ праці - це звязки підпорядкування, необхідність у них виникає при ієрархічності управління. Дані звязку служать каналами передачі розпорядчої та звітної інформації, створюючи тим самим стабільність в організації.

Лінійні звязки відображають рух управлінських рішень інформації між лінійними керівниками

Поділ на підрозділи відбувається відповідно до цілей і стратегії організації. Кожен підрозділ має мати чітко визначені завдання і функції.

Організаційна структура ПП «Офіс-2000» доцільна для даного підприємства, працівники якого виконують приблизно однакові дії (надають однотипні послуги, обслуговують один сегмент ринку). Перевагою цієї структури є можливість швидко приймати рішення, реагувати на зміни у зовнішньому оточенні і забезпечувати неформальний підхід до мотивації і контролю діяльності співробітників.

Така структура задовольняє виповненню цілей та завдань, які стоять перед підприємством. Так, наприклад, для виконання завдання реалізація продукції за встановлений термін, на складі слідкують за наявність товару, відділ торгівлі слідкує який саме товар необхідно, а головний механік слідкує за доставкою, в бухгалтерії проводиться аналіз успішного виконання завдань.

Робота, яка повинна виконуватись на підприємстві, розподілена між підрозділами. Це дозволяє економити час та трудові ресурси.

Перед кожним працівником стоять свої завдання, цілеспрямоване виконання яких кожним окремо приведе до конкурентоспроможного функціонування всього підприємства. Кожний працівник має свого безпосереднього керівника, від якого отримує завдання та поради, та перед яким відповідає за виконану роботу.

На основі фінансової звітності підприємства (додатки А, Б, В, Г, Д, Е) проведемо аналіз фінансових результатів ПП Офіс-2000» за 2010-2012 рр.

Для загальної оцінки фінансового стану підприємства складемо ущільнений баланс.

За даними табл.2.1 ми бачимо, що вартість нематеріальних активів ПП Офіс-2000» складає на кінець 2012 року 239,30 тис. грн., що на 115,50 тис. грн. менше показника на кінець 2011 року (темп приросту за останній рік склав -32,55%), та на 249,20 тис. грн. менше значення показника за 2010 рік (темп приросту за 2012-2011 рр. становить -51,01%).

Залишкова вартість основних засобів ПП Офіс-2000» становить на кінець 2012 року 15586,20 тис. грн., що на 4462 тис. грн. більше показника на кінець 2011 року (темп приросту за цей період склав 40,11%), та на 6624,40 тис. грн. більше значення показника на кінець 2010 року (темп приросту за 2 роки становить 73,92%).

Загальна вартість необоротних активів ПП Офіс-2000» склала на кінець 2012 року 16693,10 тис. грн., що на 4522,40 тис. грн. більше показника за 2011 рік (темп приросту необоротних активів за останній рік становить 37,16%), та на 6627,60 тис. грн. більше значення показника 2010 року (темп приросту за 2 роки становить 65,84%).

Виробничі запаси ПП Офіс-2000» становлять на кінець 2012 року 1138,30 тис. грн., що на 262,40 тис. грн. менше показника попереднього року (темп приросту за останній рік становить -18,73%) та на 240 тис. грн. менше значення показника за 2010 рік (темп приросту за 2 роки становить -17,41%).


Таблиця 2.1

Ущільнений баланс ПП Офіс-2000» (актив) 2010-2012 роки

АктивиНа кінець року, тис. грн.Абсолютне відхилення, ±Темп приросту, %2010201120122012 від 2011 рр.2012 від 2010 рр.2012/ 2011 2012/ 2010 Нематеріальні активи488,50354,80239,30-115,50-249,20-32,55-51,01Незавершене будівництво615,20691,70867,60175,90252,4025,4341,03Основні засоби8961,8011124,2015586,2044626624,4040,1173,92Всього необоротні активи10065,5012170,7016693,104522,406627,6037,1665,84Виробничі запаси1378,301400,701138,30-262,40-240-18,73-17,41Незавершене виробництво12,607,803,40-4,40-9,20-56,41-73,02Готова продукція102,801272,805595,904323,105493,10339,655343,48Товари16,103,704,801,10-11,3029,73-70,19Дебіторська заборгованість за товарами649,10700,10656,90-43,207,80-6,171,20Дебіторська заборгованість за розрахунками1526,102000,1010400,1084008874419,98581,48Інша поточна дебіторська заборгованість197,50239,00240,401,4042,900,5921,72Грошові кошти20,90181,50257,2075,70236,3041,711130,62Інші оборотні активи109,00163,10193,7030,6084,7018,7677,71Всього оборотні активи4012,405968,8018490,7012521,9014478,30209,79360,84Вартість активів14077,9018139,5035183,8017044,3021105,9093,96149,92

Залишки готової продукції становлять на кінець 2012 року 5595,90 тис. грн., що на 4323,10 тис. грн. більше показника попереднього року (темп приросту за останній рік становить 339,65%) та на 5493,10 тис. грн. більше значення показника 2010 року (темп приросту залишків готової продукції за 2 роки становить 5343,48%).

Дебіторська заборгованість ПП Офіс-2000» за розрахунками становлять на кінець 2012 року 10400,10 тис. грн., що на 8400 тис. грн. більше показника на кінець 2011 року (темп приросту заборгованості дебіторів за останній рік становить 419,98%). У порівнянні із показником на кінець 2010 року, дебіторська заборгованість збільшилась на 8874 тис. грн. (темп приросту за 2 роки становить 581,48%).

Грошові кошти становлять на кінець 2012 року 257,20 тис. грн., що на 75,70 тис. грн. більше показника попереднього року (темп приросту за останній рік становить 41,71%) та на 236,30 тис. грн. більше значення показника за 2010 рік (темп приросту за 2 роки становить 1130,62%).

Загальна вартість оборотних активів на кінець 2012 року становить 18490,70 тис. грн., що на 12521,90 тис. грн. більше показника на кінець 2011 року. Темп приросту оборотних коштів за останній рік становить 209,79%. У порівнянні із показником за 2010 рік, оборотні кошти збільшилися на 14478,30 тис. грн., а темп приросту склав 360,84%.

Загальна вартість майна ПП Офіс-2000» становить на кінець 2012 року 35183,80 тис. грн., що на 17044,30 тис. грн. більше показника попереднього року (темп приросту за останній рік становить 93,96%) та на 21105,90 тис. грн. більше значення показника за 2010 року (темп приросту за 2 роки становить 149,92%).

Статутний капітал становить на кінець 2012 року 1358,50 тис. грн. За досліджуваний період значення показника не змінилося.

Інший додатковий капітал становить на кінець 2012 року 5462,10 тис. грн. За досліджуваний період значення показника не змінилося.

Резервний капітал ПП Офіс-2000» становить на кінець 2012 року 384,10 тис. грн., що на 44,50 тис. грн. більше показника попереднього року (темп приросту за останній рік становить 13,10%) та на 296,10 тис. грн. більше значення показника за 2010 року (темп приросту за 2 роки становить 336,48%).

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) становить на кінець 2012 року 16108,50 тис. грн. Це на 9758,60 тис. грн. більше показника на кінець 2011 року (темп приросту за останній рік становить 153,68%). У порівнянні із показником за 2010 рік, нерозподілений прибуток (збиток) більший на 15177,90 тис. грн. (темп приросту за 2 роки становить 1630,98%).


Таблиця 2.2

Ущільнений баланс ПП Офіс-2000» (пасив) 2010-2012 роки

Джерела формування майнаНа кінець року, тис. грн.Абсолютне відхилення, ±Темп приросту, %2010201120122012 від 2011 рр.2012 від 2010 рр.2012/ 2011 2012/ 2010Статутний капітал1358,501358,501358,500000Інший додатковий капітал5462,105462,105462,100000Резервний капітал88,00339,60384,1044,50296,1013,10336,48Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)930,606349,9016108,509758,6015177,90153,681630,98Всього власний капітал7839,2013510,1023313,209803,101547472,56197,39Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги2940,603825,508845,605020,105905131,23200,81Інші поточні зобовязання13,7016,3031,0014,7017,3090,18126,28Всього короткострокових зобовязань5018,704629,4010099,605470,205080,90118,16101,24Баланс14077,9018139,5035183,8017044,3021105,9093,96149,92Загальна сума власного капіталу становить на кінець 2012 року 23313,20 тис. грн., що на 9803,10 тис. грн. більше показника попереднього року (темп приросту за останній рік становить 72,56%) та на 15474 тис. грн. більше значення показника 2010 року (темп приросту власного капіталу за 2 роки становить 197,39%).

Кредиторська заборгованість ПП Офіс-2000» за товари, роботи, послуги становлять на кінець 2012 року 8845,60 тис. грн., що на 5020,10 тис. грн. більше показника попереднього року (темп приросту за останній рік становить 131,23%) та на 5905 тис. грн. більше значення показника на кінець 2010 року (темп приросту за 2 роки становить 200,81%).

Поточні зобовязання за розрахунками становлять на кінець 2012 року 1223 тис. грн., що на 435,40 тис. грн. більше показника попереднього року та на 807,60 тис. грн. більше значення показника на кінець 2010 року.

Інші поточні зобовязання становлять на кінець 2012 року 31,00 тис. грн., що на 14,70 тис. грн. більше показника попереднього року (темп приросту за останній рік становить 90,18%) та на 17,30 тис. грн. більше значення показника за 2010 рік (темп приросту за 2 роки становить 126,28%).

Загальна сума короткострокових зобовязань ПП Офіс-2000» становить на кінець 2012 року 10099,60 тис. грн., що на 5470,20 тис. грн. більше показника на кінець 2011 року (темп приросту за останній рік становить 118,16%) та на 5080,90 тис. грн. більше значення показника на кінець 2010 року (темп приросту за 2 роки становить 101,24%).

Розглянемо структуру доходів на рисунку 2.2.

Чистий дохід в 2012 році склав 147185,20 тис. грн., що на 82301,80 тис. грн. більше значення 2011 року. Темп приросту за останній рік склав (126,85% (147185,20 - 64883,40) / 64883,40 * 100). У порівнянні із показником за 2010 рік чистий дохід збільшився на 86617,70 тис. грн., а темп приросту за 2010-2012 роки склав 143,01% ((147185,20 - 60567,50) / 60567,50 * 100). Питома вага чистого доходу в доходах підприємства в 2012 році склала 99,93% (147185,20 / 147283,20 * 100).

Рис.2.2. Структура доходів ПП Офіс-2000» за 2010-2012 роки


Загальна сума доходів в 2012 році становила 147283,20 тис. грн., що на 81863,60 тис. грн. більше значення 2011 року. Темп приросту за останній рік склав 125,14%. У порівнянні із показником за 2010 рік загальна сума доходів збільшилася на 86246,60 тис. грн.

Проведемо аналіз витрат досліджуваного підприємства в табл.2.3.

Собівартість реалізації продукції в 2012 році становила 126337,90 тис. грн., що на 71714,20 тис. грн. більше значення 2011 року. Темп приросту за 2011-2012 роки склав 131,29%. У порівнянні із показником за 2010 рік собівартість реалізації продукції збільшилася на 70323,30 тис. грн., а темп приросту за цей період склав 125,54%.

Питома вага собівартості реалізації у загальних витратах підприємства в 2012 році склала 94,76%.


Таблиця 2.3

Аналіз динаміки та структури витрат ПП Офіс-2000» за 2010-2012 роки

Види витрат, тис. грн.За рік, тис. грн.Абсолютне відхилення, ±Темп приросту, %Питома вага у підсумку за рік, %Відхилення питомої ваги, %2010201120122012 від 2011 рр.2012 від 2010 рр.2012 від 2011 рр.2012 від 2010 рр.2010201120122012 від 2011 рр.2012 від 2010 рр.Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)56014,6054623,70126337,971714,2070323,30131,29125,5494,6994,3594,760,420,07Адміністративні витрати1796,202079,903322,9012431526,7059,7685,003,043,592,49-1,10-0,54Витрати на збут279,40382,90677,60294,70398,2076,97142,520,470,660,51-0,150,04Інші операційні витрати549,20476,302911,502435,202362,30511,27430,130,930,822,181,361,26Інші витрати266,90257,5071,20-186,30-195,70-72,35-73,320,450,440,05-0,39-0,40Всього витрати5915357897,40133321,175423,7074168,10130,27125,38xxxxx

Адміністративні витрати склали в 2012 році 3322,90 тис. грн., що на 1243 тис. грн. більше значення попереднього року. Темп приросту за останній рік склав 59,76%.

У порівнянні із показником за 2010 рік адміністративні витрати збільшилися на 1526,70 тис. грн., за період з 2010 по 2012 роки темп приросту адміністративних витрат склав 85,00%. Питома вага адміністративних витрат у загальній їх сумі в 2012 році склала 2,49% (3322,90 / 133321,10 * 100).Витрати на збут в 2012 році склали 677,60 тис. грн., що на 294,70 тис. грн. більше значення 2011 року. Темп приросту за останній рік склав 76,97% ((677,60 - 382,90) / 382,90 * 100). У порівнянні із показником за 2010 рік витрати на збут збільшилися на 398,20 тис. грн., темп приросту за цей період склав 142,52%. Питома вага витрат на збут у витратах підприємства в 2012 році склала 0,51%.

Загальна сума витрат в 2012 році склала 133321,10 тис. грн., що на 75423,70 тис. грн. більше значення 2011 року. Темп приросту за останній рік склав 130,27%. У порівнянні із показником за 2010 рік загальна сума витрат збільшилася на 74168,10 тис. грн., темп приросту витрат за 2 роки склав 125,38%.


2.2 Короткий опис інноваційного проекту


Ділова ідея полягає у створенні рекламного агентства «Талан». Саме тому створення рекламного агентства «Талан» повязане з цілю надання повного циклу рекламних послуг різним фірмам (замовникам) для представленнях їхніх пропозицій потенційному споживачу в оригінальній, надзвичайній формі, яка б спонукала до покупок і тісних стосунків. Для цього наше агентство буде:

проводити дослідження мотивів споживачів із залучення до роботи професійних психоаналітиків;

проводити дослідження ринків збуту, конкурентів з визначенням їхніх слабких місць;

розробляти рекламні плани та рекламні компанії з визначенням їх цілей та концепцій;

на основі вивчення ринку та споживачів розробляти стратегії маркетингу та сприяти їх втіленню;

допоможе у пошуку назви товару і створенню його упаковування;

поможе у пошуку і виборі ефективних засобів масової інформації для розміщення реклами;

розробить творчий задум і проведе його попередній іспит;

розробить план уявлення товару у сфері торгівлі;

розробить форми відбитку творчого задуму в матеріалах, використовуваних у сфері стимулювання збуту і при організації реклами в місцях продажу;

розробить план пропагандистських заходів для створення вигоди з нового товару;

розробить план стимулювання зацікавленості серед співробітників сфери збуту;

займатиметься проведенням BTL - заходів, таких як презентацій, семінарів,вечірок, конкурсів, лотерей, мерчендайзинг.

На сьогоднішній день рекламу використовують переважно як крайній захід при спаді продаж або великими організаціями і підприємствами. Створена нами система цін допоможе, як фізичним так і юридичним особам з різним доходом, використовувати рекламу, як постійний,і необхідний елемент їхньої діяльності.

Розробляючи реклами ми будемо використовувати нестандартні ідеї та підходи виходячи подачі від вже проївшися шаблонів, однак в той же час реклама буде не містити ніяких елементів, які виходитимуть за межі пристойності і моралі ( що останнім часом характерне для певних компаній). Це будуть тривалі й тісні стосунки фірм з споживачами та нами.

Отже, основною місією нашого проекту є забезпечення перетворення процесу інформування споживачів різними фірмами і підприємствами за допомогою якісної та «справжньої» реклами у постійний процес .

. Назва: рекламне агентство «Талан» є Товариством з обмеженою відповідальністю.

. Місцезнаходження: Для створення агентства буде орендовано офіс за адресою: 18006, Черкаська область, м. Черкаси, вул. Горького, 21.

. Товар рекламного агентства «Талан».

Товар фірми можна умовно розділити на чотири категорії:

. «Не комерційний» до даного сегменту відноситься в основному плакатна продукція.

Плакат (франц. рlасаrd - обява, афіша) - різновид дизайну, малюнок великого формату з лаконічним яскраво вираженим (взагалі кольоровим) зображенням, який супроводжується коротким, запамятовуючимся текстом.

В ТОВ «Талан» плакат являється поліграфічне розмноження на основі створеного художником оригіналу. Плакат повинен сприйматися на великій відстані, виділятися серед інших джерел інформації. Щоб привернути увагу та зацікавити глядача, активізувати його сприйняття, спрямувати його мислення і волю до дій.


Плакат

Плакат

Плакат

Плакат для Амагами

Плакат для вечірки Dj One

Плакат

Плакат для Амагами

Плакат для вечірки Dj fest від Київстара Рис.2.3. Плакати виготовлені ТОВ «Талан»


Плакат використовує ряд специфічних засобів: образотворчі метафори, загальноприйняті символи, співставлення різномасштабних зображень, різночасних і відбуваючихся в різноманітних умовах подій, узагальнення форми предметів. Важливу роль у плакаті грає характер шрифту та розташування тексту, яскраве умовне декоративне кольорове рішення. В систему умовних образотворчих засобів плакату іноді вводиться фотографія (самостійно або у сукупності з малюнком, живописом) рис. 2.3.

. Широкоформатний друк, даний сегмент представлений баннерами і біллбордами, далі приведена умовна класифікація даної продукції.

Розрізняють наступні види банерів:

-Брандмауери. Рекламна конструкція гіперформату (10х30 м, 15х50 м та ін.), розташована на стінах будинків або інших споруд. Щити 6х3 м, розташовані на стінах, також відносять до брандмауерів;

-Біллборд. Популярний вид носія зовнішньої реклами. Найпоширеніший розмір білбордів - 3*6м. Розташовують білборди на узбіччях автомобільних доріг, що дозволяє проводити як короткострокові, так і довгострокові рекламні компанії. Матеріалом для друку слугує папір або банерна тканина, в залежності від строків та цілей рекламної компанії;

Розтяжки. розміром 1х10 м розташовуються над проїзною частиною вулиці, між будинками або опорами міського освітлення. Виготовляється з матеріалів на основі тканини або вінілової плівки;

Тролі. Рекламний щит, прикріплений до ліній електропостачання тролейбусів, трамваїв поперек руху міського транспорту.

При виготовленні даної продукції використовується матеріал:

-Вініл. Банерна тканина являє собою вінілове полотно, армоване поліестеровою ниткою. Завдяки міцній основі, стійкому ПВХ-шару, а також спеціальному акриловому покриттю з обох боків, яке необхідне для подальшого повноцінного друку, тканина є всепогодньою, не боїться атмосферних опадів, перепадів температур, не блякне на сонці, легко зварюється та шиється.

Може бути трьох типів:

Front light (для експонування при природньому освітленні або з фронтальним підсвічуванням);

-Back light (для експонування з заднім підсвічуванням);

Stop Light (з чорною світлонепроникною підложкою для стендової графіки тощо).

Будівельна сітка - це високоміцний матеріал для широкоформатного друку з високими вимогами до вітрового навантаження. Блокуючий ефект матової поверхні проти відблисків на зворотному боці. Тильний бік сітки іноді покриті папером, який видаляється, для захисту друкарського обладнання від чорнил, що проникають через отвори в сітці. Для кріплення сітки робляться спеціальні кишені або встановлюють люверси.

На рис.2.4. зображено біллборди та банери виготовленні ТОВ «Талан».

. Друкована реклама - дана продукція представлена різноманітними проспектами, календарями, листівками, буклетами, флайєрами.

Друкована реклама - один із основних рекламних засобів, розрахований виключно на зорове сприйняття.

До основних видів рекламної друкованої продукції можна віднести: проспект, буклет, плакат, листівку та ін.


ВивіскаБорд заводуСалон-перукарня «Фея»Салон-перукарня «Фея»Біллборд «КБС»біллборд фірми «Фея-люкс»біллборд фірми «АБЗ»Банер для туристичної фірми Оксани ПустовітВивіска

Постери для фірми «Допомога»Рис.2.4. Бандери та біллборди виготовленні фірмою «Талан»


Проспект - зброшуроване або переплетене друковане видання, яке інформує про певні заходи податкових органів. Може носити яскраво виражений ювілейний характер (детально описувати історію, діяльність служби, органу тощо).

Буклет - на відміну від проспекта, не зброшуроване, а декілька разів сфальцоване видання (тобто складене «гармошкою»). Може мати різні розміри, обсяг, варіанти фальцування, але в розгорнутому вигляді його розмір не перевищує розмір стандартного типографського друкованого аркуша. Недороге й економніше видання, виготовляється великими тиражами, розраховане на короткочасне використання.


не прийнятий варіант макета

макет в каталог

макет в каталог

блок в рекламний каталог еклама в каталог «Буде по новому»

Флаєра спортивного залу «Атлант»

Не прийняті варіанти конвертів фірми «Чудова Оселя»

Не прийняті варіанти календарика фірми «Антонік»

Флаєр для боулінг-клубу

Флаер школи іноземних мов «Futuris»

Флаер фітнес клубу

Флаєр «Comandante» Рис.2.5. Друкована реклама фірми ТОВ «Талан»

Листівка - малоформатне видання, може бути зігнуте. Випускається великим тиражем, як правило містить інформацію з одного питання на задану тематику (це може бути нагадування про…).

Окремо виділяються рекламно - подарункові видання - настінні й настільні календарі, ділові щоденники, записники.

На рис. 2.5. зображена друкована реклама фірми ТОВ «Талан»

Плакат - великоформатне видання, як правило з однобічним друком. Велика мальована фотоілюстрація (іноді комбінований сюжет) супроводжується великим рекламним заголовком - слоганом, який відображає основну думку плаката.


Данкос

Мотор Центр

варіанти блочка «Ощадбанк»

Газетний блок друкарні «Консоль»

Газетний блок СПД «Хімчак»

Газетний блок весільної машини «Чайка»

Газетний блок агентства нерухомості «Форум»

Газетний блок фірми «Freecomp»

Газетний блок сауни «Эдем»

Газетний блок фірми «Пятий океан»

Газетний блок «Взуття Інтер» Рис.2.6. Рекламні блоки розроблені ТОВ «Талан»

4. Газетна реклама включає в себе - газетні рекламні блоки, оформлення газет тощо.

Газети - ідеальний засіб рекламування для фірми, що хоче мати широке коло клієнтів. Газети дозволяють передати клієнтам конкретну інформацію, таку як ціна, знижки, характеристика продаваного продукту і т.д. На рис.2.6. представлено рекламні блоки розроблені ТОВ «Талан».

Місцеві щоденні і щотижневі газети дуже популярні серед малих і середніх підприємств саме завдяки великим тиражам (реклама доходить до великого числа споживачів), щодо невеликої вартості газетної площі, а також можливості помістити оголошення відразу після його подачі і при необхідності оперативно змінити його зміст.

. Споживачі: фізичні та/або юридичні особи, які займаються комерційною або некомерційною діяльністю з метою досягнення соціального і економічного результатів.

5. Постачальники:

«Київський картонно-паперовий комбінат»;

концерн «Стірол»;

ЗАТ «Броварський завод пластмас» АТ «ГЕМОПЛАСТ»;

ТзОВ «Інтеркабель»;

інформаційно-видавнича компанія «Каре»;

- Company Busidoкомпанія Бузідо. Company Busido

. Конкуренти.

Ринок рекламних агентств є досить насиченим, їх кількість в м. Черкаси становить 14, а саме:

«Імперія реклами» (м. Черкаси, вул. Вовчинецька, 172а);

«Шериф» (м. Черкаси, вул. Вічевий Майдан, 3);

«Лайм» (м. Черкаси, вул. Незалежності, 63);

«Іріф» (м. Черкаси, вул. Галицька, 67);

«Служба реклами Stanislawowа <#"justify">7. Персонал. Інформація про персонал рекламного агентства «Талан» наведена в табл.2.4.


Таблиця 2.4

Персонал рекламного агентства «Талан»

Працівники, кількістьРозмір зарплати на одну людину за місяць, грн.Генеральний директор (1)3000Заступник директора (1)2500Психоаналітик (1)2000Маркетологи (2)2000 (4000 разом)Агенти (3)1500 (4500 разом)Секретар (1)1200Прибиральниця (1)1000Бухгалтер (1)1600Інші працівники (3)1200 (3600 разом)

Згодом для підтримки професійного рівня персоналу рекламного агентства «Талан» для них будуть організовуватись тренінги та семінари або відправлятимуть їх участь в тих, які проводяться відомими спеціалістами в галузі реклами.

. Організація збуту.

ТОВ «Талан» при орієнтації на маркетинг, значну увагу приділяє організації товарного руху до споживача. Комерційний успіх ТОВ «Талан» багато в чому визначається тим, як вдало вибрані канали реалізації виготовлених товарів, форми і методи збуту або чи достатнім є асортимент і рівень якості наданих підприємством послуг, що супроводжують продаж продукції. Тому в цій галузі маркетинг має виключно велике значення.

Маркетингова організація збуту рекламного агентства «Талан» передбачає найефективніше використання насамперед існуючих форм реалізації товарів, на рис.2.7 показано організаційну структуру відділу збуту.


Рис.2.7. Організаційна структура відділу збуту рекламного агентства «Талан»

У концепції маркетингу збуту рекламного агентства «Талан» можна виділити такі складові частини:

. Вибір постачання такого типу, який найкраще відповідає конкретним умовам реалізації продукції з мінімальними збутовими витратами (затрати на складування, транспортування, комплектування і т. п.).

. Прийняття рішення про використання в кожному географічному районі збуту:

одного збутового органу даного типу;

декількох посередників; в) усіх збутових посередників.

. Вибір конкретного збутового каналу.

Організація служби збуту на підприємстві відіграє величезну роль у сфері збуту продукції й правильно налагоджена система збуту може знизити рівень витрат на реалізацію продукції й тим самим принести додатковий прибуток підприємству.

Звернемо увагу на функціональні обовязки співробітників служби збуту рекламного агентства «Талан»:

укладання договорів з постачальниками;

розробка стратегії маркетингу;

вироблення єдиної комерційної політики;

збір, систематизація й аналіз усієї комерційної інформації;

проведення маркетингових досліджень;

аналіз конкурентноздатності продукції;

вивчення попиту;

організація і проведення рекламних компаній;

організація збутової мережі;

організація своєчасної доставки продукції;

організація обліку готової продукції;

формування асортиментної політики підприємства.

Сфера розповсюдження продукції рекламного агентства «Талан»:

-офіси та підприємства;

-поштові скриньки;

торгові центри;

дорожні перехрестя (в автомобілі);

виставки;

ринки.

Рисунок 2.8. відображає канали збуту газетної продукції рекламного агентства «Талан»


Рис.2.8. Канали збуту газетної продукції рекламного агентства «Талан»


Як видно із діаграми основним каналом збуту продукції являються поштові скриньки, другим по значимості каналом збута є офіси та підприємства доставка продукції до яки відбувається курєрами. Наступну нішу займають торгові центри та виставки і ринки.

. Реклама на продукцію рекламного агентства «Талан» є основним інструментом просування їх на ринку.

Реклама - повідомлення, спрямоване на цільову аудиторію за допомогою різних засобів масової інформації для представлення і просування продукції.

Система маркетингових комунікацій рекламного агентства «Талан» складається з трьох рівнів:

реклама;

паблік рілейшнз;

стимулювання збуту.

Найбільш питому вагу в системі маркетингових комунікацій займає реклама - 46%, далі іде стимулювання збуту - 38%, і завершує цей список паблік рілейшнз - 16%.

Зобразимо круговою діаграмою питому вагу кожного із рівнів системи маркетингових комунікацій (рис.2.9).


Рис.2.9. Питома вага маркетингових комунікацій рекламного агентства «Талан» в загальній їх системі


Реклама рекламного агентства «Талан» в основному орієнтується на підтримання у свідомості споживачів позитивного іміджу фірми. Але на даному етапі завданням реклами є інформування споживачів про переваги товарів та послуг фірми, його характеристики та можливості придбання.

Отже, доцільно розмістити рекламу на телебаченні та радіо, оскільки ці два рекламоносії охоплюють найбільшу кількість населення, а також порівняна вартість звернення у цих рекламоносіях не висока.

Також фірма виступає спонсором деяких культурних заходів, таких як благодійні заходи.

Стимулювання збуту передбачає різноманітні знижки, розпродажі, лотереї тощо. Варто також відмітити використання підприємством фірмових сувенірів, що підкреслюють її повагу до клієнтів і мають велике значення у факторі запамятовування фірмової символіки компанії.

Сувенірна продукція супермаркету створює відповідний імідж підприємства і зробить пізнаваною серед конкурентів.

Підприємство також надає знижки оптовим покупцям.


.3 Оцінка конкурентоспроможності інноваційного проекту


Для відкриття рекламного агентства буде використано власні кошти директора підприємства (72 300грн.), а також кошти отримані в кредит 25 000грн. на рік під 12% річних (табл.2.5).


Таблиця 2.5

Витрати на відкриття рекламного агентства «Талан»

Одноразові витратиСума одноразових витрат, грн.Витрати на дизайн приміщення5000Витрати на меблі13600Офісна техніка і програмне забезпечення25000Інструменти та інше обладнання23000Витрати на поставку обєкту під охорону (сигналізація)1000- встановлення телефону - - реєстрація бізнесу - - виготовлення печатки -120 1500 81Витрати на рекламу5000Всього75301Одноразові витрати будуть покриті за рахунок власних коштів та частково за допомогою кредиту.


Таблиця 2.6

Щомісячні витрати рекламного агентства «Талан»

Щомісячні витратиСума щомісячних витрат, грн.Оренда2385Комунальні платежі560Фонд оплати праці23400Відрахування з Фонду оплати праці4984,2Амортизація4420Витрати на засоби звязку150Комплектуючі матеріали (папір, фарба, клей тощо)21000Оплата кредиту2333,3Інші витрати ( канцелярське приладдя, робочий одяг тощо)3800Всього63032,2

Таблиця 2.7

Виручка від реалізації послуг рекламного агентства «Талан» за 1-й місяць

Види послугЩомісячна виручкаМаркетингові дослідження ринку та мотивів споживачів5644,5 Розробка рекламних планів (15%від загальної суми бюджету рекламної компанії1500Реклама на радіо1500Організація прес-конференцій, презентацій і лотерей,дегустацій3000Мерчандайзинг4000Виготовлення рекламного оснащення для проведення проектів1500Зовнішня і внутрішня реклама21000Поліграфія6720Розклейка і роздача обявлень, листівок, афіш, поширення листівок по поштовим ящикам2300Сувенірна продукція, упаковка, друк на любих поверхнях1700Виготовлення відеоролика11500Розробка інтернет сайтів2700Всього63064,5

Прибуток до оподаткування = виручка - витрати = 63064,5 - 63032,2 = 32,3

Чистий дохід = 32,2- 32,3 * 0.25 = 24,23 грн.

Отже, даним видом діяльності займатися доцільно, оскільки вже в перший місяць буде отриманий прибуток в розмірі 24,23 грн., який в подальшому збільшиться за рахунок розширення кола споживачів, кількості наданих послуг тощо.

В наступні місяці своєї діяльності рекламного агентства «Талан» планується збільшити обсяг наданих послуг. За 12 місяць обсяг витрат збільшиться до 67032,2 (за рахунок збільшення витрат на комплектуючі матеріали -25000)

Тоді за 12-й місяць прибуток рекламного агентства «Талан» складе: 14587 - 14587 * 0,25 = 10940,25 грн.


Таблиця 2.8

Виручка від реалізації послуг рекламного агентства «Талан» за 1 рік

Види послугЩомісячна виручка3-й6-й1 рікМаркетингові дослідження ринку та мотивів споживачів5644,5 (1)5644,511289 (2)Розробка рекламних планів (15%від загальної суми бюджету рекламної компанії)150030003000Реклама на радіо150015001500Організація прес-конференцій, презентацій і лотерей,дегустацій330033003000Мерчандайзинг400025004000Виготовлення рекламного оснащення для проведення проектів150015001500Зовнішня і внутрішня реклама224002560027000Поліграфія700070006720Розклейка і роздача обявлень, листівок, афіш, поширення листівок по поштовим ящикам270048005300Сувенірна продукція, упаковка, друк на любих поверхнях180018001700Виготовлення відеоролика106001150011500Розробка інтернет-сайтів270027005400Всього64644,570844,581909

Таке зростання показників буде зумовлене наступними факторами:

перед початком своєї діяльності ми підпишемо контракти з різним субєктами діяльності на те, що цілий рік наша компанія буде займатись розробкою для них рекламних звернень і розміщенням їхньої реклами з наданням їм певної знижки;

по-друге, використання партизанської реклами та стабільні ціни за послуги слугуватимуть своєрідним стимулом для залучення інших субєктів діяльності;

по-третє, ми будемо розширяти географію своєї діяльності, розсилати оферти із запрошеннями до співпраці підприємствам з міст України та країн близького зарубіжжя, братимемо участь в різних форумах рекламістів.


Розділ 3. Шлляхи вдосконалення бізнес-планування на підприємстві

бізнес планування інноваційний

3.1 Пропозиції щодо вдосконалення бізнес-планування на підприємстві ПП «Офіс-2000»


У центрі уваги комерційної організації завжди знаходиться покупець з його інтересами і побажаннями. Від того, як складаються відносини з покупцем, залежить комерційний успіх такої організації. Щоб одержати свого покупця, компанії зовсім необовязково вступати в пряму боротьбу зі своїми конкурентами. Хоча, справедливості заради, необхідно відзначити, що вже навіть найпростіші відносини однієї компанії з покупцями чи прямо побічно торкають інтересів її конкурентів. Разом з тим, конкурентів може взагалі не бути, якщо, наприклад, компанія виносить на ринок зовсім новий продукт, що задовольняє особливі потреби людей. Можна боротися за свого покупця, побічно роблячи вплив на конкурентів шляхом зниження витрат виробництва продукції з наступним за цим зниженням ринкової ціни, що може привести до підвищеного інтересу до продукції і скорочення продажів у конкурентів [10, 321].

Очевидно, вперше організований бізнес зштовхнувся з проблемою планування в умовах економічної кризи. Саме в таких умовах стають чітко видні всі слабкі сторони одних підприємств і сильні сторони інших. І саме в такі періоди, як ніколи стає очевидно, куди саме дарма пішли витрачені величезні ресурси, що уже ніколи не дадуть очікуваного ефекту. Тоді до межі загострюється конкурентна боротьба, переможцем з який виходить той, хто зуміє домогтися великих конкурентних переваг - переваг не над конкурентами, а переваг стосовно споживача.

У найбільш ранніх роботах (60-і роки) по теорії планування стосовно винятково до економіки і бізнесу його суть розкривається як «визначення довгострокових цілей і задач підприємства, адаптація курсу дій і розміщення ресурсів, необхідних для досягнення цих цілей».

У більш пізніх роботах (70-і - 80-і роки) поняття бізнес-стратегії і стратегічного планування усе тісніше погоджуються з проблемами конкуренції і конкурентної боротьби. «Я думаю, однак, що наше мислення стане більш чітким, якщо ми зарезервуємо термін «стратегія» для позначення дій, націлених безпосередньо на зміну сильних сторін підприємства, що мають відношення до його конкурентів. Ми повинні відрізняти ці дії від дій, націлених на досягнення оперативних поліпшень, таких як підвищення норми прибутку, упорядкування організаційної структури, підвищення ефективності управлінських процедур, удосконалювання підготовки персоналу», - пише у своєму бестселері «Мислення стратега» Кенічі Омайе [19, 445].

«Стратегії повинні ефективно капіталізувати сильні сторони фірми, подолання нею своїх слабких сторін, витяг переваг, завдяки сприятливим зовнішнім умовам, і успішне відхилення від зовнішніх небезпек», - вважає інший видний фахівець сучасності по стратегічному керуванню Фред Р. Девід.

Але з одного того факту, що в 80-х роках поняття бізнес-стратегії стало частіше використовуватися в звязку з тими цілями компаній, що мають безпосереднє відношення до її конкурентних переваг, зовсім не випливає те, що саме в розвитку конкурентних переваг і необхідно бачити сутність стратегічного планування і керування організованим бізнесом. Просто в цей період часу мети виживання підприємства в конкурентному середовищі стають домінуючими над іншими цілями, що визначають перспективну лінію їхнього поводження. Разом з тим, не можна вважати, що поза конкурентним середовищем немає проблеми стратегічного планування. Це означало б визнання того, що поза конкурентним середовищем в організованого бізнесу немає перспективних цілей, що, саме по собі, - очевидний нонсенс.

У будь-якого підприємства, незалежно від середовища його «проживання», можна знайти визначену стратегію виробничо-комерційної діяльності. Вона виявляється в підходах до прийняття рішень, що торкаються життєвих інтереси даного підприємства, у порядку розподілу ресурсів, у системі виробничо-комерційних пріоритетів, у принципах, на яких будується дозвіл конфліктних ситуацій, і т. п. Навіть якщо стратегія не задокументована, не формалізована, не спланована, навіть якщо підприємство не розуміє, чи не усвідомлює просто заперечує існування в нього якої-небудь виробничо-комерційної стратегії, вона все одно є обєктивною.

Стратегія повинна бути хоча б тому, що організований бізнес не може постійно змінювати свій курс, не може бути стовідсотково гнучким і реагувати на зміни в господарському середовищі миттєвими змінами своєї організації. Місце розташування компанії, її приміщення, устаткування, технологія, працівники, виробничі лінії і т. п. мають зовсім визначені просторові і тимчасові рамки. Прийняті один раз рішення і зроблені для їхньої реалізації дії обумовлюють цілком визначену інертність підприємства. Згодом ця інерція може бути переборена завдяки змінам у поглядах, методах, структурах. Однак, такі зміни не можуть відбуватися щодня. Проходить визначений час, і інерція, що має місце, організації починає асоціюватися з певним чином дій. Тоді і стає зрозуміло, що такий образ дій і є стратегія організації.

Стратегія бізнесу - це образ дій, що обумовлює цілком визначену і відносно стійку лінію поводження виробничо-комерційної організації на досить тривалому історичному інтервалі. Такий образ дій складається в рамках визначеної системи принципів, правил і пріоритетів, що обумовлюють обставини місця (де), часу (коли), причини (чому), способу (як) і мети (для чого) дії [23, 102].

Зіштовхуючись з будь-якою ситуацією, що вимагає ухвалення рішення, менеджер насамперед розглядає її через призму тієї системи принципів, правил і пріоритетів, що діють у його організації. Це допомагає йому діяти в напрямку стратегічної лінії поводження організації, виявляючи при цьому максимум самостійності і спритності. Це дозволяє максимально спростити організаційну структуру керування, перейшовши до децентралізованої системи прийняття оперативних рішень і тим самим максимально підвищити гнучкість і стійкість усієї виробничо-комерційної системи.

Розробка системи принципів, правил і пріоритетів, що визначають образ дій виробничо-комерційної організації, складає суть стратегічного бізнес-планування.

Вибір стратегії має на увазі множинність ліній поводження виробничо-комерційної організації. Більш того, як свідчить практика стратегічного планування, набагато складніше визначити варіанти вибору, чим зробити сам вибір. Класична технологія стратегічного планування взагалі намагається не брати до уваги цю проблему, воліючи будувати свої підходи на базі емпіричних залежностей між кількісними і якісними параметрами бізнесу, з одного боку, і вимірниками ділового успіху, з іншої. Саме сумне, що при цьому за рамками проблемної області стратегічного бізнес-планування залишається системна природа будь-якої виробничо-комерційної організації, що, по-істоті, і є основним, якщо не єдиним, джерелом тієї множинності ліній поводження, що повинна знаходитися в центрі уваги аналітика в процесі стратегічного аналізу і планування.

Незважаючи на те, що системний підхід як методологія наукових досліджень має вже майже вікову історію, беручи свій початок з робіт Богданова і Людвіга фон Берталанфи, він поки ще досить рідко і на превелику силу одержує реальне практичне застосування в соціально-економічних дослідженнях, хоча майже завжди декларується. Не є виключенням у цьому змісті і теорія стратегічного бізнес-планування і керування. Проста декларація системного підходу до стратегічного планування і керування, по суті, нічого не дає, якщо основними науковими принципами при цьому залишаються експертиза й емпіризм. Не применшуючи цінності експертних знань і емпіричних висновків для прийняття стратегічних рішень, необхідно разом з тим чітко розуміти всю їхню обмеженість і суперечливість у рамках системного підходу. Вони достатні для того, щоб назвати, що може відбутися в тих чи інших умовах. Однак їх зовсім недостатньо для того, щоб пояснити, чому це відбувається, а головне, як можна на це вплинути.

Класичний підхід до стратегічного планування припускає оцінку сильних і слабких сторін підприємства тільки на основі експертних знань і емпіричних залежностей. Очевидно, що такий підхід не розкриває, та й не може розкрити причин як слабості, так і сили підприємства. Про це можна говорити тільки в рамках системного підходу, розглядаючи підприємство як відкриту систему, описуючи відповідним чином її склад, структуру, внутрішні відносини і процеси організації і процеси обміну між організацією і навколишньою її середовищем. Однак, саме в тім, як це зробити і як на основі системного підходу будувати висновки, що мають стратегічне значення для організації, і полягає сьогодні головна методологічна проблема стратегічного планування.

Не можна сформувати ані правову державу, ані ефективну економіку без забезпечення чіткого громадського господарського порядку. Ще у давнину існував вислів: «Там, де немає порядку, неможливо створити нічого путнього».

Забезпечити поєднання свободи і порядку в економіці - означає відмовитися в економічній політиці від ідеології ринкового фундаменталізму, радикального лібералізму і замінити її на ідеологію забезпечення соціально-економічного зростання шляхом розумного поєднання ринкового саморегулювання і державного регулювання. Судячи з наукової літератури і виступів державних діячів, останнім часом такого висновку дійшла більшість тих, хто причетний до вироблення економічної політики. Питання у тому, як саме можна забезпечити таке поєднання.

Для розробки стратегічних планів необхідно насамперед проаналізувати світовий досвід стратегічного планування. Уроки реформ показують, що неможливо досягти успіху і вийти на рівень європейських країн з розвиненою економікою, не маючи добре продуманої системи планування соціально-економічного розвитку країни. Передусім - планування стратегічного.

Негативне ставлення до планування - це нова ідеологічна зацикленість в економічній політиці. Потрібен прагматичний підхід. Адже, не маючи робочого плану досягнення мети, ніколи її не реалізувати. Однак найголовніше - визначити мету, оскільки якщо не знаєш, куди пливти, жоден вітер не буде попутним.

У ряді статей Конституції (ст. 85, 116, 119, 143) йдеться про необхідність планування соціально-економічного розвитку на всіх рівнях. У березні 2000 р. прийнято Закон «Про державне прогнозування та розробку програм економічного та соціального розвитку України». Це крок уперед. Але чимало питань, які стосуються забезпечення збалансованості галузевих і регіональних програм, їхньої реальної робочої ролі та реалізації, досі не вирішені. Тому неможливо стверджувати, що Україна вже має систему планування, зокрема стратегічного. Проте таке планування є в інших державах. Тому, не маючи власних справді стратегічних планів соціально-економічного розвитку, ми опиняємося у становищі, коли наша поведінка чималою мірою визначається стратегічними планами інших держав, які дбають, звісно, про власні, а не про наші інтереси.

З книги З. Бжезинського «Велика шахівниця» зрозуміло, що в американській геостратегії Україні відведено роль пішака. Це підтвердили і уроки минулого десятиліття. США не зацікавлені у сильній Україні, ні як в члені Європейського Союзу, ні як в члені СНД. І те, й інше може підвищити міць інших центрів сили, а США прагнуть бути єдиним, монопольним центром. Якщо ми хочемо вийти на рівень розвитку, досягнутий передовими європейськими державами, то стратегічне планування повинно бути повязане з концепцією європеїзації країни, а не з підпорядкуванням її американській геополітиці. Щодо цього Україні як державі, розташованій на схід від Європейського Союзу, доцільно було б використати досвід Великої Британії, розташованої на його західній окраїні. Ця країна, як відомо, не одразу стала членом ЄС. Її досвід показує, що і прагнення до членства в ЄС, і саме це членство можна вдало поєднувати із забезпеченням міцних позицій в іншій спільноті держав і з особливими відносинами з великою країною, яка не входить до складу ЄС.

У Великої Британії це Британська Співдружність націй і США. У нас це може бути СНД та Російська Федерація. Розвиток же за сценарієм США - це не шлях європеїзації.

Надія на те, що Америка допоможе Україні, наївна, і це підтверджено практикою. Тим часом замість плану мобілізації і повного використання величезних власних ресурсів ми продовжуємо домагатися кредитів МВФ, які жодної користі для модернізації економіки не принесли, лише зумовили величезні борги країни. Деякі наші доброзичливі закордонні спонсори (таких, щоправда, небагато) починають запитувати, скільки ж років нам треба допомагати?

Чому країна, яка має величезні ресурси, вже протягом десятиліття ніяк не може налагодити їх використання? Очевидно, саме тому, що досі відсутні продуманий план і стабільні «правила гри» в економіці.

Стратегічні плани мають бути покладені передусім в основу внутрішньої політики соціально-економічного розвитку, причому важливо, щоб вони підкріплювалися і розвивали ся галузевими і регіональними програмами. Водночас необхідно, щоб стратегічні плани спрямовували і зовнішньоекономічну діяльність, передбачаючи активну участь уряду як у виробленні, так і у здійсненні відповідної політики. На світовому ринку треба пробиватися загальнодержавними силами.

Стратегічний план повинен бути планом прориву, завоювання нових ринків, економічної експансії.

Стратегія розвитку зовнішньоекономічної діяльності не може зводитися до випрошування інвестицій на тих чи інших вигідних для іноземців умовах. Сприятливий інвестиційний клімат - це передусім впевненість у стабільності держави і законодавства. МВФ та його українські агенти навмисно цей клімат псують. Приклад: кампанія проти вільних економічних зон і територій пріоритетного розвитку. Потрібен саме прорив на ринки, тобто заробляння, а не випрошування грошей. Урядові органи, у тому числі МЗС, повинні активно відстоювати інтереси наших підприємств за кордоном, як це робить, наприклад, уряд США. Постійно зявляються повідомлення про багатомісячні затримки наших морських суден - залишків Чорноморського морського пароплавства - у закордонних портах, розпочинаються надумані антидемпінгові розслідування щодо українського експорту, зокрема у США проти наших металургів. Якщо у 1995 р. під антидемпінгові розслідування потрапило 28% українського експорту, то у 2003 - вже 35%. Ефективної ж допомоги з боку МЗС не спостерігається.

Останнім часом зроблено певні кроки для забезпечення стратегічного планування і активізації зовнішньоекономічної діяльності. Створено Інститут економічного прогнозування НАН України, а також інститути стратегічних досліджень у віданні Ради національної безпеки та оборони. Але цього не досить - плани повинні бути робочими, а не лише концептуальними. Потрібен робочий механізм їх послідовної реалізації, який спирався б на відповідну правову основу. Необхідно закріпити законом порядок розробки планів, їх рекомендаційне (індикативне) значення для одних субєктів господарювання й обовязкове для інших (державних структур).

У нас чомусь стали боятися самого поняття «планування». Мовляв, воно неринкове. Це помилкова думка. Планування є в усіх країнах з розвиненою економікою. Тому вона у них і розвинена, що вони працюють за стратегічними планами, а не навмання. Міжнародна асоціація стратегічного планування видає журнал, який користується попитом на всіх континентах. Для нас особливо цікаво було б вивчити досвід планування у Франції, Японії, Південній Кореї, КНР, на Тайвані. Та й з нашого минулого досвіду можна дещо використати у нових умовах.

У процесі контролю зясовується, які результати реалізації бізнес-проекту досягнуті за планом, а які випадково. Важливою частиною процесу контролю є прийняття рішень по його результатах з метою проведення відповідних заходів. Ці заходи можна запрограмувати для виконання в рамках повсякденного управління. Якщо вони великомасштабні, то їх варто враховувати при стратегічному плануванні.

Таким чином, управління процесом планування на підприємстві за результатами можна визначити як процес, спрямований на досягнення комерційних і підтримуючих результатів, у якому:

за допомогою планування визначаються в різних інтервалах часу наміру підприємства і його персоналу (інакше кажучи, вимоги до результатів й очікувані результати);

наполегливе здійснення планів підкріплюється щоденним свідомим управлінням справами, людьми й оточенням;

результати оцінюються для прийняття рішень, що ведуть до здійснення наступних заходів.

В управлінні за результатами найбільш важлива саме орієнтація на результат. При управлінні за результатами можливості підприємства використаються так, щоб плани діяльності простиралися від їх стратегічного рівня до планів індивідуального використання робочого часу працівниками. Уже на етапі планування активізується використання волі й мислення всіх співробітників підприємства.

При управлінні за результатами поряд із плануванням високо цінуються виконання планів (оперативне управління) і контроль як рівноправні етапи процесу управління. Творчий підхід, обовязковість виконання планів і напористість також є істотними рисами управління за результатами. До найважливіших факторів, що направляють діяльність підприємства, варто віднести почуття клієнтури. Істотною рисою управління за результатами можна вважати й уважне ставлення до випадковостей поряд із запланованими й очікуваними результатами. Опираючись на отриманий результат, необхідно робити відповідні висновки для вдосконалення діяльності підприємства й кожного працівника.

Особлива увага приділяється питанням удосконалення персоналу, оцінки його роботи й системи заохочення. При управлінні за результатами здійснюється збалансований розвиток підприємства і його працівників.

Перехід до ринкових відносин вимагає нового економічного мислення, основними рисами якого є гнучкість, альтернативність, націленість на кінцеві результати, орієнтація на людський чинник та вирішення соціальних проблем. У роботі обґрунтовано, що одним з ефективних методів, який забезпечує практичну реалізацію цих рис, є функціонально-вартісний аналіз.

Він реалізує стратегію підприємства на певному ринку з урахуванням психології та переваг споживачів. Направленість ФВА в сучасних умовах не може обмежуватися конструкцією виробу та технологією його виробництва. Самостійне значення має зниження витрат, які безпосередньо не повязані з економією матеріалів. Це - реалізація постачальницької та збутової діяльності, пошук нових споживачів не тільки на основну продукцію, а й на відходи виробництва тощо. Ці заходи можуть забезпечити істотне зниження загальних витрат.

Важливим питанням, яке вирішують майже всі підприємства, є визначення джерел фінансування. В умовах ринку практичними джерелами можуть бути власні нагромадження (амортизаційні відрахування, прибуток), акції, облігації, позики, відсотки від власних грошей, вкладених до банку або позичених іншим підприємствам. Велику допомогу при визначенні фінансових джерел та найбільш ефективного їх використання може надати ФВА.

Розвиток економічних методів господарювання веде до змін у постановці цілей і задач, що зумовлює необхідність його вдосконалення в ході перебудови господарчого механізму бізнес планування. Це вимагає розробки стратегії самого аналізу. Така стратегія передбачає встановлення цілей його використання, які реалізуються у певних умовах з урахуванням переваг і недоліків. У роботі показано, що функціонально-вартісний аналіз забезпечує:

отримання значного економічного ефекту за рахунок функціонального підходу;

комплексність, яка передбачає погляд на розвиток крізь призму підприємства в цілому;

охоплення усіх стадій інноваційного процесу;

ймовірність сталої роботи підприємства без значного ризику за рахунок можливості отримання ефекту.

Модель системи бізнес планування на підприємстві можна розглядати у двох аспектах: як склад і відносини структурних підрозділів (організаційна структура) та як їх взаємодії (функції). Первинними відносно структури є функції, які визначають динамічність системи планування з точки зору досягнення цілей. На систему управління впливає структура, яка спрощує або ускладнює, прискорює або сповільнює її розвиток. Проведення системи планування роботи підприємства повинне здійснюватись у такій послідовності:

опис принципів побудови системи планування;

виявлення та формулювання цілей і функцій планування;

вартісна оцінка й остаточний вибір варіанта.

Необхідною умовою включення того чи іншого варіанта системи планування до альтернативного служить його спроможність сприяти реалізації глобальної цілі системи. При цьому слід розглядати такі напрями вдосконалення системи планування:

зниження витрат при обгрунтованому зниженні функціональних елементів і (або) функціональність надлишковості окремих елементів;

зменшення витрат при збереженні кількості функціональних елементів;

скорочення витрат при одночасному збільшенні числа функціональної недостатності окремих елементів;

збільшення числа функціональних елементів і (або) зменшення функціональної недостатності окремих елементів при незмінних витратах на утримання апарату управління або при деякому економічно виправданому збільшенні витрат.

Криві розподілу витрат за їх елементами у відповідності до теорії планування, а саме АВС-аналізу.

Введення нових та розширення існуючих підрозділів, збільшення ставок і окладів, придбання оргтехніки, поліпшення умов праці - все це припустиме лише у випадках, коли забезпечується одержання додаткового прибутку. Такий прибуток може бути отриманий як за рахунок поліпшення роботи підприємства в цілому, так і внаслідок власної комерційної діяльності підрозділів, що утворюються. До того ж в умовах розвитку господарської діяльності підприємства і переходу до ринкових відносин внесок системи управління у доходи залежить від врахування економічної ситуації (рівня договірних цін, своєчасного забезпечення поставок, формування попиту покупців тощо).

Господарська діяльність підприємства знаходиться у тісному взаємозвязку з поведінкою власників та акціонерів відносно розподілу одержаного прибутку. Поведінка акціонерів при цьому має характер невизначеності. Тому оперативні рішення правління та планування роботи підприємства вимушене прийматися в умовах невизначеності. З метою вироблення ефективних рішень в таких умовах використано теорію ігор. Слід відмітити, що зіткнення інтересів правління й акціонерів умовне, тому що прагнення підприємства забезпечити стале зростання прибутку відповідає корінним інтересам акціонерів. Цілі у акціонерів і правління однакові, але розуміння взаємовідносин і засобів досягнення цілей різні, бо правління підприємства більше прагне до врахування довгострокових наслідків рішень щодо розподілу прибутку, а акціонери - короткострокових, негайних. Запропонований у роботі підхід дозволяє знаходити оптимальне рішення з розподілу прибутку в конкретних ситуаціях.

Важливим напрямком вдосконалення бізнес планування на підприємстві є розробка планів, із врахуванням інтересів та побажань керівництва і працівників підприємства. Адже, саме вони є основними учасниками виробничого процесу на підприємстві, а отже можуть реально оцінити потужність, перспективи та масштаби майбутнього виробництва.

Бізнес планування має включати також фінансові можливості підприємства. Адже, не можливо планувати випуск продукції на рівні великого промислового гіганта, коли говориться про мале підприємство.

Планування діяльності підприємства має бути розроблене під конкретне підприємство. Оскільки в більшості випадків на підприємствах беруть за основу бізнес-план схожого підприємства, що є не припустимим.

Отже, планування діяльності підприємства потрібно проводити виключно під конкретне підприємство, а не позичати в когось іншого. Проводити планування виключно із урахуванням економічних показників підприємства, або можливих фінансових можливостей засновників. Планування діяльності підприємства потрібно проводити із урахуванням технічних можливостей підприємства, його виробничої потужності, асортименту продукції, ринку збуту.


3.2 Вдосконалення бізнес-планування на ПП «Офіс-2000» з використанням компютерних технологій


За допомогою інформаційних технологій проводиться планування діяльності підприємства. Здійснення різного роду планування на підприємстві має обовязкове застосування інформаційних технологій.

Планування діяльності, що містить наступні показники є обовязковим із застосуванням інформаційних технологій:

науково-проектні та конструкторські розробки, впровадження нових біотехнологій;

гарантійне обслуговування ліній, локальних мереж та складових частин до них;

взаємодія зі світовими компютерними мережами на комерційних та некомерційних засадах;

надання в оренду техніки, приміщень, торгівельної площі.

Інженерні проекти: вирішення прикладних задач клієнтів у галузі обробки інформації, обліку та управління завдяки використанню сучасних компютерних технологій, побудова локальних та глобальних компютерних мереж, систем корпоративного звязку, центрів обробки, перетворення та передачі інформації. Ця частина бізнесу орієнтована на корпоративного замовника: банки, урядові установи, великі та середні підприємства з розгалуженою інфраструктурою.

Інтернет-послуги - надання доступу для організацій, установ та приватних споживачів високошвидкісного доступу до мережі Інтернет через супутниковий канал 2Mbps з гарантованою полосою пропускання, розрахований на велике інформаційне навантаження. Використання апаратних можливостей цифрової АТС-7 для організацій доступу абонентів. Помегабайтна, а не похвилинна тарифікація.

Безкоштовна реєстрація нових абонентів в мережі Інтернет. Безкоштовна пересилка поштових повідомлень. З 1 грудня 2000р. введена нова послуга: необмежений доступ для абонентів Dial-UP за 30 умовних одиниць на місяць.

Сервіс та ремонт компютерної техніки. Навіть найдосконаліша техніка потребує кваліфікованого обслуговування, а подекуди і ремонту. Сертифіковані спеціалісти забезпечують високу якість сервісного обслуговування компютерного обладнання. Вони мають на оснащенні сучасне цифрове діагностичне обладнання, професійний інструмент та використовують в роботі виключно фірмові (від виробника) комплектуючі, запасні частини і витратні матеріали.

На підприємстві необхідним є використання програмних продукти 1С і НАУ. Постачання, ввід в експлуатацію та обслуговування найбільш популярної в Україні бухгалтерської облікової системи 1С, яка забезпечує високий рівень масштабовості ведення обліку та захист інвестицій клієнтів, дає змогу повністю звільнитися від помилок, які неминучі при меморіально-ордерній чи журнально-ордерній формі ведення бухгалтерського обліку. Система має відкриту архітектуру, що специфічних потреб конкретного споживача. Система повністю відповідає стандартам бухгалтерського обліку в Україні, має ефективну систему захисту інформації від несанкціонованого доступу та пудтримує усі сучасні програмні технології (клієнт-сервер, WWW тощо). Постачання та підтримка найбільш повної юридичної бази даних «Нормативні Акти України». База даних містить понад 75 тис. документів, щотижня поновлюється через мережу Інтернет, оснащена зручними та простими засобами пошуку документів.

У якості базових інформаційних технологій планування виступають стандартні «бухгалтерські» інформаційні технології програм типу «1С: Підприємство», а також «офісні» інформаційні технології широко розповсюдженого програмного продукту фірми Microsoft - «MS Office».

Вивчення компютерних систем бухгалтерського обліку варто здійснювати на прикладі комплексних систем масштабу середнього підприємства типу «1С: Підприємство». Саме ці системи забезпечують вивчення універсальних бухгалтерських інформаційних технологій, включаючи введення і підготовку первинних документів, виконання облікових функцій, формування звітів, довідок і под. Інформаційні технології роботи з текстовими документами Microsoft Word легко застосовуються в будь-яких текстових редакторах, а також у бухгалтерських програмах, що підтримують створення документів. Інформаційні технології Microsoft Excel є основою для обчислень, збереження великих обсягів даних, інформаційного обміну з зовнішніми інформаційними системами, моделювання, аналізу, статистичної обробки даних і под.

У корпоративних інформаційних системах, а також системах із розподіленою обробкою й збереженням даних Microsoft Excel виступає як стандартний додаток клієнта. Особливо варто звернути увагу на неправильну думку про «достатність» для професійної діяльності бухгалтера арифметичних операцій. Природно, арифметику ніхто не скасує, але ідеологія обліку ґрунтується саме на аналізі й узагальненні облікових даних, їхньому прогнозі, для цього й необхідні методи математичного моделювання. Організація структурованих баз даних під управлінням СУБД Access, простота створення додатків на базі майстрів форм, звітів, запитів і ін. - усе це розширює можливості компютерних систем.

Інформаційні системи планування діяльності підприємств розглядаються:

загальна характеристика обєкта компютеризації (підприємства, організації) й системи управління, у тому числі типи організаційних структур, функціональна структура системи управління, методи управління. Ці характеристики значною мірою визначають особливості створюваних інформаційних систем, впливають на склад, структуру та інформацію, що міститься в базах даних, застосовані технології збору, обробки, збереження і передачі інформації;

загальна характеристика інформаційної системи підприємства, склад і властивості основних компонентів інформаційних систем: інформація, інформаційні технології, організаційні одиниці, функціональна структура типової інформаційної системи підприємства;

класифікація інформаційних систем, особливості різних їх видів: інформаційна система оперативної обробки інформації OnLine Transactions Processing, інформаційна система підтримки рішень Decision Support Systems, інформаційні системи оперативного аналізу даних OnLine Analytical Processing;

методологія та зміст проектних робіт зі створення інформаційних систем, сучасні засоби проектування [30, 70].

Дається загальна характеристика систем бухгалтерського обліку, визначення компютерної системи бухгалтерського обліку (КСБО), розглядаються варіанти реалізації окремих компонентів КСБО. Зокрема, розглянуто підходи до реалізації в КСБО плану рахунків, що є моделлю бухгалтерського обліку, класифікація та кодування інформації, облікові регістри, система первинної облікової документації. Докладно розглядаються класифікатори інформації, що використовуються в бухгалтерському обліку.

У цих же дисциплінах визначено основні напрямки компютеризації планування діяльності підприємства, подано класифікацію програмних продуктів, розглянуто найбільш типові риси класів бухгалтерських програм:

«Ведення журналу господарських операцій і складання бухгалтерських звітів»;

«Інструментальні КСБО»;

«Інтегрована бухгалтерія для малих підприємств»;

«Комплексний бухгалтерський облік для середніх і великих підприємств»;

«Бухгалтерські системи в складі корпоративних інформаційних систем»;

«Компютерні системи фінансового аналізу і бізнес планування»;

«Правові й інформаційно-довідкові системи і бази даних».

Для полегшення рутинної бухгалтерської роботи за останні роки було написано чимало програм. Спочатку багато з них створювалися в середовищі MS DOS і були не позбавлені недоліків, обумовлених цією операційною системою, хоча не можна не визнати, що ці програми успішно розраховували зарплату, роздруковували розрахункові листки, формували оборотні відомості.

Із появою операційної системи Windows відбувся стрибок у розвитку бухгалтерських пакетів. Інтерфейс Windows став інтуїтивно зрозумілий, тому будь-яка нова програма, написана для роботи в операційній системі Windows є легкою для розуміння. Ці програми добре набудовуються, а їхній зовнішній вигляд можна змінювати на свій смак.

Компютерні системи бухгалтерського обліку на базі «1С: Підприємство» містять опис інструментальної КСБО, що забезпечує комплексний бухгалтерський облік для середніх підприємств. Вибір цієї системи для вивчення обумовлений, головним чином, типовістю облікових функцій і засобів розробки їхньої компютерної реалізації.

Варто памятати, що використання компютерів у системі планування підприємством не самоціль, компютери та повязані з ним програмні засоби й електронне подання інформації є «вторинними» стосовно функцій планування, алгоритмів і механізмів досягнення цілей планування. Засвоєння компютерних систем бухгалтерського обліку вимагає цілісного уявлення про інформаційну систему підприємства, оцінку її стану, перспектив і тенденцій розвитку. Велика увага повинна приділятися вивченню обєкта планування підприємства (організації) з позицій компютеризації системи планування, відповідності інформаційних технологій вимогам завдань, що розвязуються, вибору засобів розробки компютерних систем. Важливо розуміти специфіку компютерних систем бухгалтерського обліку, основу яких складає методологія бухгалтерського обліку й інформація, організована у вигляді системи електронних документів і баз даних.

Використання компютера в практиці планування стало необхідністю. Фахівець, який не вміє працювати на компютері, зараз навряд чи може розраховувати на успіх.

На сьогоднішній день існує велика кількість різних бухгалтерських програм, програм фінансового аналізу й статистичного обліку. Всі вони мають свої переваги й свої недоліки. Програми, що надають більше можливостей для специфічних видів обліку, звичайно програють за рахунок зайвої перевантаженості деталями. Інші програми простіші і доступніші в роботі, але якихось функцій при роботі може не вистачати. Найчастіше вибір програмного забезпечення залежить від конкретних завдань, що мають бути вирішені. Кожен фахівець оформляє платіжні документи, прибуткові й видаткові касові ордери, але бухгалтерія виробничого підприємства, де потрібно вести облік надходження та руху товарів і матеріалів, виписувати рахунки-фактури і вести книги продажів і покупок, значно відрізняється від бухгалтерії державної установи, де всі ці функції швидше за все будуть зайвими.

Основа всіх програма одна: всі вони побудовані на принципі подвійного запису, що застосовується в обліку.

На сьогодні практично всі програми бухгалтерського обліку та планування адаптовані до операційного середовища Windows. Для успішного використання цих програм необхідно мати не лише навички роботи на компютері, але й певні знання про операційну систему Windows.

Таким чином, розвиток компютерних систем бухгалтерського обліку та систем фінансового планування відбувається в декількох напрямках.

У першу чергу, це подальший розвиток облікових функцій і складу бухгалтерських завдань, що розвязуються, розвиток моделей компютерного бухгалтерського обліку (в тому числі й системи обліку міжнародного рівня).

По-друге, удосконалюється інтерфейс кінцевого користувача; підвищується стійкість і захищеність компютерних систем бухгалтерського обліку та бізнес планування. Як і будь-який інструментарій, компютерна система бухгалтерського обліку повинна бути «зручною», технологічною під час використання.

По-третє, компютерні системи бухгалтерського обліку ще більше набудовуються на специфіку обєкта управління, тому, як видно, буде йти подальше їхнє «розшарування» на класи:

корпоративні системи бізнес планування;

системи планування масштабу середнього підприємства;

системи планування підприємств малого бізнесу.

По-четверте, в складі компютерних систем планування зявляється функціональний компонент, що підтримує компютерне моделювання, прогнозування та прийняття рішень, у тому числі в області аудиту.

По-пяте, розвивається створення компютерних систем бухгалтерського обліку на базі засобів CASE-технологій, ріст консультаційних послуг типу «управлінського консалтингу».

Таким чином, це дослідження показує, що підготовка сучасних економістів неможлива без використання інформаційних технологій повсюдно. Причому, в процесі навчання у вузах використовується: спеціалізоване програмне забезпечення, що відповідає особливостям майбутньої спеціальності; програмне забезпечення «загального призначення»; програмні засоби для організації навчального процесу [51, с.16].

Результати аналізу показують, що сучасне професійне навчання майбутніх економістів в області компютерних технологій включає вивчення інформаційних технологій Microsoft Office для використання в компютерних системах бухгалтерського обліку; загальних питань побудови інформаційних систем підприємств, компютерного бізнес планування, аналіз програмних засобів автоматизації планування.

Висновки


На основі проведених досліджень та зроблених аналізів в дипломній роботі можна зробити наступні висновки:

Бізнес-план - це план розвитку підприємства, необхідний для освоєння нових сфер діяльності, створення нових видів бізнесу.

Вдало розробивши бізнес-план, можна отримати надійний інструмент у змаганні з конкурентами і в розширенні своєї особистої справи.

Бізнес-план надає можливість оцінити життєздатність підприємства в умовах конкуренції, дає орієнтири для першочергової діяльності, служить аргументом для одержання фінансової підтримки від зовнішніх інвесторів.

Практика свідчить, що на сучасному етапі розвитку підприємництва в Україні бізнес-план більш за все потрібен підприємцям, які сподіваються залучити іноземні інвестиції, оскільки більшість іноземних інвесторів віддають перевагу традиційній схемі надання коштів, вирішальним моментом якої виступає розгляд бізнес-плану.

Бізнес-планування допомагає підприємцю:

визначити ступінь життєздатності та майбутньої стійкості підприємства, зменшити ступінь ризику підприємницької діяльності;

конкретизувати перспективи бізнесу у вигляді системи кількісних і якісних показників розвитку;

привернути увагу, зацікавити, забезпечити підтримку з боку потенційних інвесторів фірми;

отримати досвід планування, що розвиває перспективний погляд на свою компанію та її робоче середовище.

Загалом бізнес планування забезпечує напрям руху підприємства на ринку тих чи інших послу, дає прогнозні оцінки можливого результату, а також залучає інвесторів.

Підприємство вправі від свого імені вчиняти правочини, придбавати майно і особові немайнові права, нести зобовязання, бути позивачем та відповідачем в суді.

Обєктом дослідження роботи є ПП «Офіс-2000».

Юридична адреса підприємства: 18006, Черкаська область, м. Черкаси, вул.Горького, 27.

Видавництво Офіс-2000» активно і впевнено працює на ринку навчальної книги України. На сьогодні ПП Офіс-2000» має репутацію надійного і стабільного партнера.

Тематика видань ПП Офіс-2000»:

- медицина: лікувальна справа, стоматологія, фармація;

іноземні мови: фахове вивчення мов, переклад, словники, книги для читання;

технічні науки;

сільське господарство;

харчова та переробна промисловість;

культура та мистецтво.

Чистий дохід в 2012 році склав 147185,20 тис. грн., що на 82301,80 тис. грн. більше значення 2011 року. Темп приросту за останній рік склав. У порівнянні із показником за 2010 рік чистий дохід збільшився на 86617,70 тис. грн., а темп приросту за 2010-2012 роки склав 143,01%. Питома вага чистого доходу в доходах підприємства в 2012 році склала 99,93% (147185,20 / 147283,20 * 100).

Загальна сума доходів в 2012 році становила 147283,20 тис. грн., що на 81863,60 тис. грн. більше значення 2011 року. Темп приросту за останній рік склав 125,14%. У порівнянні із показником за 2010 рік загальна сума доходів збільшилася на 86246,60 тис. грн.

Собівартість реалізації продукції в 2012 році становила 126337,90 тис. грн., що на 71714,20 тис. грн. більше значення 2011 року. Темп приросту за 2011-2012 роки склав 131,29%. У порівнянні із показником за 2010 рік собівартість реалізації продукції збільшилася на 70323,30 тис. грн., а темп приросту за цей період склав 125,54%.

Питома вага собівартості реалізації у загальних витратах підприємства в 2012 році склала 94,76%.

Адміністративні витрати склали в 2012 році 3322,90 тис. грн., що на 1243 тис. грн. більше значення попереднього року. Темп приросту за останній рік склав 59,76%.

У порівнянні із показником за 2010 рік адміністративні витрати збільшилися на 1526,70 тис. грн., за період з 2010 по 2012 роки темп приросту адміністративних витрат склав 85,00%. Питома вага адміністративних витрат у загальній їх сумі в 2012 році склала 2,49%. Витрати на збут в 2012 році склали 677,60 тис. грн., що на 294,70 тис. грн. більше значення 2011 року. Темп приросту за останній рік склав 76,97%. У порівнянні із показником за 2010 рік витрати на збут збільшилися на 398,20 тис. грн., темп приросту за цей період склав 142,52%. Питома вага витрат на збут у витратах підприємства в 2012 році склала 0,51%.

Загальна сума витрат в 2012 році склала 133321,10 тис. грн., що на 75423,70 тис. грн. більше значення 2011 року. Темп приросту за останній рік склав 130,27%. У порівнянні із показником за 2010 рік загальна сума витрат збільшилася на 74168,10 тис. грн., темп приросту витрат за 2 роки склав 125,38%.

ПП Офіс-2000» має організаційну структуру, яка характеризується горизонтальним та вертикальним поділом праці, має лінійні звязки.

Горизонтальний поділ праці є однорівневим. Головне призначення - сприяти найбільш ефективній взаємодії частин організації при вирішенні виникаючих проблем. Вони мають ряд важливих переваг: економлять час, підвищують якість взаємодії, розвивають у керівників самостійність, ініціативність, вмотивованість.

Вертикальний поділ праці - це звязки підпорядкування, необхідність у них виникає при ієрархічності управління. Дані звязку служать каналами передачі розпорядчої та звітної інформації, створюючи тим самим стабільність в організації.

Директор ПП «Офіс-2000» прагне надання підлеглим самостійності відповідно до їх кваліфікації і функцій, які вони виконують, залучає їх до таких видів діяльності, як визначення цілей, оцінка роботи, підготовка та прийняття рішень, створює необхідні для виконання роботи передумови і справедливо оцінює зусилля, з повагою ставиться до людей і турбується про них.

Він особисто займається тільки найбільш складними і важливими питаннями, надаючи право підлеглим вирішувати усі інші.

Намагається радитися з ними і прислуховується до думки колег, не підкреслює своєї переваги і розумно реагує на критику, не уникає відповідальності ні за власні помилки, ні за помилки виконавців. Звичайно, йому, як і кожній людині, властиві побоювання за власний добробут.

Директор постійно і ґрунтовно, з повною відвертістю інформує підлеглих про стан справ і перспективи розвитку колективу.

Ділова ідея полягає у створенні рекламного агентства «Талан». Саме тому створення рекламного агентства «Талан» повязане з цілю надання повного циклу рекламних послуг різним фірмам (замовникам) для представленнях їхніх пропозицій потенційному споживачу в оригінальній, надзвичайній формі, яка б спонукала до покупок і тісних стосунків. Для цього наше агентство буде:

проводити дослідження мотивів споживачів із залучення до роботи професійних психоаналітиків;

проводити дослідження ринків збуту, конкурентів з визначенням їхніх слабких місць;

розробляти рекламні плани та рекламні компанії з визначенням їх цілей та концепцій;

на основі вивчення ринку та споживачів розробляти стратегії маркетингу та сприяти їх втіленню;

допоможе у пошуку назви товару і створенню його упаковування;

поможе у пошуку і виборі ефективних засобів масової інформації для розміщення реклами;

розробить творчий задум і проведе його попередній іспит;

розробить план уявлення товару у сфері торгівлі;

розробить форми відбитку творчого задуму в матеріалах, використовуваних у сфері стимулювання збуту і при організації реклами в місцях продажу;

розробить план пропагандистських заходів для створення вигоди з нового товару;

розробить план стимулювання зацікавленості серед співробітників сфери збуту;

займатиметься проведенням BTL - заходів, таких як презентацій, семінарів,вечірок, конкурсів, лотерей, мерчендайзинг;

використовувати у своїй діяльності партизанський маркетинг.

В сучасних умовах бізнес-планування набуває значення важливого інструменту ефективного господарювання. Застосування теоретичних основ бізнес-планування, можливостей його практичного використання дозволяє забезпечувати планову роботу підприємства на основі досягнень сучасної технічної бази компютеризації, раціонального використання світової та вітчизняної науки в області планування й організації виробництва. Перехід до нової методології планування вимагає проведення наукових досліджень, серед яких важлива роль належить стратегічному бізнес-плануванню. Його наукове обґрунтування забезпечує можливість стабільного становища підприємства на ринку. Його подальший розвиток базується на сукупності взаємозвязків, які визначають основні його тенденції. При цьому акціонерне товариство може бути представлено у вигляді складної організованої системи, що саморозвивається, якій властиві направленість, закономірність та відповідний якісний стан.

Особлива роль в період інформаційної ери належить технології, яка визначає стратегічне майбутнє підприємство. Для підприємства з відносно високим рівнем інновацій важливою є спроможність адаптації до нових технологій, які забезпечують випуск нової конкурентоспроможної продукції, що користується стійким попитом на ринку. Це передбачає необхідність встановлення впливу технології на стратегію розвитку підприємства. Для тих з них, які працюють на рівні прогресивних технологій, достатньо високим є ступінь невизначеності, що потребує вірної оцінки розміру прибутку, доцільності інвестування певного виду продукції. Це передбачає у процесі зміни технології необхідність розробки стратегії розвитку підприємства, яка в свою чергу вимагає відповідної організації управління цими процесами.

Життєздатність та прибутковість підприємства може бути забезпечена завдяки стратегічному бізнес-плануванню його діяльності, яке включає: обгрунтування системи доказів доцільності певного виду діяльності; встановлення перспектив соціально-економічного розвитку; прогнозування економічних ризиків. Розробку бізнес-плану запропоновано проводити в три взаємоповязані етапи, що дозволяє: оцінювати потенційні технічні, ресурсні та фінансові можливості підприємства; обгрунтовувати ефективність обраного шляху розвитку, дохідності та окупності коштів; чітко планувати діяльність всіх функціональних підрозділів та забезпечувати їх взаємозвязок; надавати гнучкості та мобільності у перебудові виробництва під впливом зовнішніх чинників.

Методом пошуку та ліквідації зайвих витрат, способом попередження неефективних рішень є функціонально-вартісний аналіз. Найбільш перспективною сферою застосування ФВА є організаційні структури управління, а саме: процес прийняття рішень при розробці організаційного розділу бізнес-плану.

Господарська діяльність підприємства знаходиться у тісному взаємозвязку з поведінкою акціонерів відносно розподілу прибутку, що одержується, яка несе в собі невизначеність. Одним з методів вироблення ефективних господарських рішень за таких умов є теорія ігор, яка дозволяє формувати стратегію розподілу прибутку як складову частину фінансового розділу бізнес-плану.


Список використаних джерел


1.Господарський Кодекс України від 16 січня 2003 року N 436-IV.// Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, №18, №19-20, №21-22, ст.144.

2.Бізнес-план: технологія розробки та обґрунтування: Навчальний посібник. - Вид.2-ге, доп./ С.Ф. Покропивний, С.М. Соболь, Г.О. Швиденко, О.Г. Дерев`янко.- К.: КНЕУ, 2002.- 379с.

.Бізнес-планування розвитку акціонерного товариства: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / А.В. Гриньов; Харк. держ. екон. ун-т. - Х., 2007. - 16 с. - укp.

.Бланк И.А.. Основы финансового менеджмента. Т 2. - К.: Ника-Центр, 2000. - 512 с.

.Виленский П.Л., Лившиц В.Н., Орлова Е.Р., Смоляк С.А. Оценка эффективности инвестиционных проектов. Сер. «Оценочная деятельность»: Учебно-практическое пособие. - М.: Дело, 2008.

.Горемыкин В.А. Бизнес - план: Методика разработки. 45 реальных образцов бизнес- планов. 3-е изд., доп. и перераб. /В.А. Горемыкин, А.Ю. Богомолов. - М.: «Ось - 89», 2002.- 864 с.

.Грабовська І.В., Капінос Г.І. Планування діяльності підприємства.-Хмельницький: ТУП, 2002.-142с

.Друкер Петер. Як забезпечити успіх у бізнесі: новаторство і підприємництво. Пер. з англ / Петер Друкер. - К.: Україна, 2004.- 241 с.

.Іващенко В.І., Блюх М.А. Економічний аналіз господарської діяльності. - К.: ЗАТ «НІЧЛАВА», 2008 г., - 321 с.

.Інформаційне забезпечення підготовки бізнес-плану / М.Ю. Куденко, С.М. Осипенко, І.Є. Веремейчик // Вісн. Міжнар. Словян. ун-ту. Сер. екон. науки. - 2006. - 9, №1. - С. 68-71. - Бібліогр.: 6 назв. - укp.

.Інформаційне забезпечення прийняття рішень в управлінні підприємствами в період становлення ринкових відносин: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.02.03 / П.П. Лисак / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна.. - Х., 2002. - 19 с. - укp.

12.Куденко М.Ю. Бізнес-план підприємства. Основні принципи підготовки / М.Ю. Куденко, Е.С. Гончаров. - Х.: «Штрих», 2001. - 32с.

.Лудченко Я.О. Оцінка економічної ефективності інвестиційних проектів: Навчальний посібник. - К.: Ельга, Ніка-Центр, 2004. -208 с.

14.Массе П. Критерии и методы оптимального определения капиталовложения / Пер. с франц. - М.: «Статистика», 2006. - 503 с.

15.Методи оцінки інвестиційних проектів у промисловості: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.02.02 / Т.В. Божко; Харк. держ. політехн. ун-т. - Х., 2000. - 16 с.

.Методичні вказівки до оформлення звіту з науково-дослідної роботи студентів (напрямок 0502 «Менеджмент організацій») усіх форм навчання. - ВФЕУ, - Вінниця, 2010, - 22 с.

.Пересада А.А. Управління інвестиційним процесом. - К.: Лібра, 2002. - 471 с.

.Пікус Р.В. Управління інвестиційними ризиками // Фінанси України. - 2001. - №11. - С. 105 - 109.

.Примак Т.О. Економіка підприємства. Навч. посіб. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К.: Вікар, 2003. - 219 с.

.Рясних Є.Г. Основи фінансового менеджменту. Навчальний посібник. -К.: Скарби, 2003. -238 с.

.Сборник бизнес-планов с комментариями и рекомендациями. Изд. 3-е, перераб. и доп. Под ред. В.М. Попова. - М.: КноРус, Изд-во ГНОМ и Д, 2002. - 360 с.

.Стратегічне планування діяльності підприємства: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / Ноордін Ашаді Джелла; Харк. нац. екон. ун-т. - Х., 2004. - 20 с. - укp.

.Тарасюк Г.М., Шваб Л.І. Планування діяльності підприємства. Навч. посіб. - К.: «Каравела», 2003. - 432 с.

.Удосконалення механізму регулювання інвестиційної діяльності в Україні та її регіонах: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.02.03 / Т.О. Савостенко; Дніпропетр. нац. ун-т. - Д., 2003. - 17 с.

.Фінансове планування в малому підприємництві: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.02.03 / І.Л. Ожерельєва; Донец. держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського. - Донецьк, 2005. - 19 с. - укp.

.Фінансовий менеджмент: Підручник / Кер. кол. авт. і наук. рд. проф. А.М. Поддєргін. - К.: КНЕУ, 2005. - 536 с.

.Цигилик І.І., Кропельницька CO., Мозіль О.І., Ткачук І.Г. Економіка й організація інноваційної діяльності: Навчальний посібник. - Київ: «Центр навчальної літератури», 2004. - 128с.

.Цигилик І.І., Кропельницька С.О., Білий М.М., Мозіль О.І. Аналіз і розробка інвестиційних проектів: Навчальний посібник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2005. - 160 с.

.Черваньов Д.М., Нейкова Л.І. Менеджмент інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств України. - К.: Т-во «Знання» КОО, 2006. - 514 с.

.Швиданенко Г.О., Олексюк О.І. Сучасна технологія діагностики фінансово-економічної діяльності підприємства: Монографія. - К.: КНЕУ, 2002. - 192 с.

.Шевчук В.Я., Рогожин П.С. Основи інвестиційної діяльності. - К.: Генеза, 2002. - 384 с.

.Щукін Б.М. Аналіз інвестиційних проектів: Конспект лекцій. - К.: МАУП, 2002.-128с.


Зміст Вступ Розділ 1. Бізнес-планування інноваційних проектів в ринкових умовах господарювання .1 Сутність та призначення бізнес-планування інновац

Больше работ по теме:

Предмет: Эктеория

Тип работы: Курсовая работа (т)

Новости образования

КОНТАКТНЫЙ EMAIL: MAIL@SKACHAT-REFERATY.RU

Скачать реферат © 2019 | Пользовательское соглашение

Скачать      Реферат

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ СТУДЕНТАМ