Основи управлінського консультування

 


КУРСОВА РОБОТА

“Основи управлінського консультування”

ВСТУП


Управлінське консультування - це професійна діяльність, яка полягає у наданні незалежних і об'єктивних порад та технічної допомоги кваліфікованими спеціалістами фірмам, організаціям, окремим підприємцям (в подальшому - клієнтам) з метою сприяння останнім у визначенні та дослідженні управлінських проблем, пошуку їх оптимальних рішень, методології впровадження рекомендацій.

Управлінське консультування дозволяє:

- ідентифікувати та аналізувати управлінські проблеми і можливості;

- пропонувати альтернативні варіанти вирішення цих проблем;

- надавати допомогу в реалізації рекомендацій та впровадженні конструктивних змін, що визнані доцільними.

Основним завданням управлінського консультування є надання допомоги клієнтам у вирішенні їх управлінських та ділових проблем, оптимізації їх бізнесу, підвищенні ефективності функціонування організації.

Перелік консалтингових продуктів формується під впливом потреб клієнтів. До основних типів консалтингових продуктів слід віднести:

- дослідження та аналіз ринку, що охоплюють оцінку розміру, місткості, структури ринку, аналіз рівня конкурентного оточення з діагностикою споживачів та конкурентів, виявлення тенденцій та прогнозування динаміки розвитку ринку;

- розробку стратегії, що передбачає дослідження політики та ділової активності, проведення стратегічного аналізу компанії (виявлення сильних та слабких сторін організації, можливостей та загроз), визначення мети розвитку та методів досягнення стратегічного вибору;

- фінансовий менеджмент, що охоплює аналіз поточного фінансового стану компанії (її прибутковість, кредитоспроможність, ліквідність тощо), тенденцій змін, що відбуваються, оцінку систем та методів фінансового планування, визначення ефективності структури капіталу, інвестиційної політики та поведінки на фінансових ринках;

- підготовку та експертизу інвестиційних проектів, що забезпечують обґрунтування інституційної та технічної можливості здійснити проект, його аналіз з погляду комерційної, екологічної, соціальної доцільності, фінансової привабливості та реалізації в умовах непевності та ризику;

- управління маркетингом, що включає дослідження ринкового середовища (оточення) компанії, розробку маркетингової стратегії, оцінку ефективності окремих елементів маркетингу (ціноутворення, організацію збуту, рекламу, управління товарними запасами та складським господарством), діагностику служби маркетингу фірми, її місце в корпоративній структурі, відповідність принципів та методів оперативного маркетингу загальним завданням та меті організації;

- управління виробництвом, що, як об'єкт консультативної допомоги, включає в себе аналіз виробництва з точки зору трьох найважливіших складових виробничого процесу - продукції, що виробляє компанія (дизайн, сировина, що використовується, матеріали, якість), методів та принципів організації виробничого процесу та планування, організації існуючих трудових ресурсів;

- управління персоналом, яке охоплює оцінку та вирішення проблем кадрової політики фірми, включаючи планування трудових ресурсів, вибір та наймання робітників, навчання персоналу, системи комунікацій, мотивацію до праці та винагороди, психологічний клімат, планування кар'єри та розвиток організації;

- інформаційні технології, що включають надання допомоги у виборі, впровадженні та супроводженні програмних продуктів, розробку комп'ютерних методів управління виробництвом, фінансами, маркетингом, бухгалтерським та фінансовим обліком.

Потреба у допомозі консультантів обумовлена не тільки їх новими знаннями, аналітичними уміннями, заходами та методологічними підходами, які може привнести консультант в клієнтську організацію, а й тим, що сторонні консультанти покликані допомагати менеджерам орієнтуватися в складних умовах прискорення технологічних змін, швидкого зростання ділової активності, що надзвичайно впливає на майбутнє організації.

Основними причинами залучення консультантів в організацію є наступні:

- поточна завантаженість менеджерів фірм, що перешкоджає їм самостійно вирішувати глобальні проблеми розвитку та оцінювати кризові проблеми компанії на сучасному рівні знань;

- прагнення одержати оцінку того, що робиться в організації, незалежними об'єктивними експертами;

- необхідність постійного підвищення ефективності виробництва та бізнесу в умовах жорсткої конкуренції та ускладнення управлінських проблем;

- відсутність чіткої та ефективної системи інформаційного забезпечення в галузі правового та економічного регулювання;

- інтеграція в світове економічне товариство, інтернаціоналізація вимог та стандартів;

- необхідність ініціювання змін в організації;

- подолання стереотипів у вирішенні існуючих проблем;

- навчання персоналу новим управлінським технологіям; подолання кризи, якщо вона настає в організації, ідентифікація проблем та надання виконавчої допомоги для їх вирішення.

Продуцентами консалтингового продукту, що визначають пропозицію на консалтинговому ринку, є консалтингові фірми. Консалтингова фірма - це підприємство, що займається професійним консалтингом, а саме надає консультаційні послуги клієнтам (виробникам, продавцям та споживачам) за допомогою спеціально навчених осіб відповідної кваліфікації, здатних визначити, проаналізувати та розробити модель вирішення будь-якої управлінської проблеми. Продуктом виробничої діяльності консалтингової фірми (якщо до виробництва можна віднести процес створення будь-якого кінцевого продукту, навіть послуги) є консультаційна послуга, яка є товаром і має конкретне матеріальне втілення.

1. СТРУКТУРА КОНСАЛТИНГОВИХ КОМПАНІЙ В ГАЛУЗІ УПРАВЛІНСЬКОГО КОНСАЛТИНГА В УКРАЇНІ

Консультаційна діяльність як професійна допомога і підтримка управлінських інновацій вітчизняних підприємств існувала і активно розвивалася і в соціалістичний період країни. Численні економічні та галузеві науково-дослідні інститути розробляли й удосконалювали методологію управління виробництвом, впроваджували нові принципи організації виробництва, що забезпечувало зростання ефективності праці, використання матеріальних та інших ресурсів.

Умови розвитку економіки, що змінилися, процеси роздержавлення і приватизації власності надали управлінському консультуванню новий імпульс.

На управлінському ринку консалтингової продукції послуги пропонують [2]:

- консалтингові транснаціональні корпорації (велика п'ятірка: Deloitte & Touch Tohmatsu int., Arthur Andersen & CoSC, PriceWaterhouseCoopers, Ernst & Young, McKinsey & Co), що мають розгалужену мережу регіональних представництв, об'єднаних єдиною корпоративною стратегією та культурою;

- великі багатофункціональні фірми, в яких працює близько сотні професійних консультантів, котрі спеціалізуються на обслуговуванні великих компаній та пропонують увесь спектр управлінських послуг і вирішення найскладніших проблем. Як правило, такі фірми займаються також і дослідницькою діяльністю, що дозволяє їм постійно удосконалювати пропонований продукт;

- вузькоспеціалізовані фірми, які зазвичай надають консалтингові послуги дрібним і середнім фірмам та пропонують свої послуги в обмеженому секторі управлінського консультування, що дозволяє їм досягти високої якості обслуговування. Як завжди, вони намагаються працювати в певному територіальному просторі;

- університети, учбові центри, які, проводячи серйозну підготовку спеціалістів, можуть здійснювати тренінги, ініціюючи тих, хто навчається, дотримання консалтингових знань та у подальшому надання послуг з різних питань бізнесу;

- незалежні окремі консультанти - висококваліфіковані спеціалісти, що мають досвід роботи, і, як правило, виступають або в ролі експертів з будь-яких проблем, або постійними консультантами невеликих фірм.

Ринок консалтингових послуг чітко сегментований, і конкуренція між продавцями консалтингових продуктів, в основному, ведеться усередині свого сегмента. Сучасний розвиток консалтингового бізнесу показав, що невеликі консультаційні фірми не суперничають із провідними компаніями, які здійснюють фінансовий менеджмент, маркетинг, управління персоналом, зовнішньоекономічну діяльність тощо, даючи їм тим самим можливість мати переваги у боротьбі за клієнта. Безумовно, репутація транснаціональних корпорацій безперечна і рівень їх консультаційного обслуговування є надзвичайно високим, втім клієнт дуже часто надає переваги більш близьким взаєминам з невеликою консультаційною фірмою.

Консалтинг в Україні стає особливою індустрією, бізнесом. Сьогодні в Україні працює понад 370 вітчизняних консалтингових фірм, з яких 42% займаються виключно наданням послуг з питань управлінського консультування, відкриті представництва провідних консалтингових фірм, що є лідерами консультаційного бізнесу, в тому числі «великої п'ятірки». Серед українських організацій, котрі вважаються консалтинговими, 42% займаються тільки консультуванням, 30% - присвячують консультуванню лише 80% загального обсягу продажу. Окрім того, третина учбових організацій має власні консультаційні підрозділи.

На відміну від поширеного в розвинутих країнах планомірного співробітництва з консультантами, що здійснюють обслуговування компаній з питань управління, управлінське консультування в Україні використовується епізодично. Це пов'язано з тим, що переважна більшість підприємств, фірм і компаній звертаються за консультаційною допомогою в критичних ситуаціях, коли власними зусиллями не можна вирішити існуючі проблеми.

Відсутність статистичної інформації і охорона комерційних інтересів не дозволяють в грошових одиницях оцінити консалтинговий бізнес з точки зору його прибутковості та фінансової привабливості.

Проте серйозний рівень конкуренції на даному ринку дозволяє зробити висновок про значний рівень рентабельності послуг, що надаються клієнтам.

Сьогодні можна чітко виділити основних постачальників консалтингового продукту в Україні. Це:

- філіали великих іноземних багатофункціональних фірм, що мають консультаційні проекти з українськими державними структурами з питань оподаткування, бюджетного регулювання, удосконалення нормативно-правової бази, а також обслуговуючі спільні та іноземні компанії в Україні банківські структури;

- представництва іноземних консультаційних фірм, які здійснюють стратегію завоювання нових ринків та досліджують привабливість українського ринку;

- іноземні консультаційні фірми, що працюють за програмами донорських організацій та надають технічну допомогу з питань управлінського консультування в пріоритетних галузях народного господарства (енергетика, транспорт, зв'язок, сільське господарство тощо);

- вітчизняні консультаційні фірми, які спеціалізуються на наданні послуг з питань приватизації підприємств, включаючи оцінку майна, підготовку документального супроводження процесу приватизації тощо;

- спеціалізовані консалтингові фірми, котрі надають консультаційні послуги по окремих напрямках управлінського консультування (бізнес-планування, фінансова оцінка, маркетинг, податкове планування, митне регулювання та інше).

Стимулювання розвитку вітчизняного консультаційного бізнесу пов'язане з необхідністю зменшити залежність української економіки від іноземних експертів та знизити витрати на іноземних високооплачуваних спеціалістів. До переваг вітчизняних консультантів безперечно відносяться знання ними глибинних причин (пов'язаних з менталітетом, національними особливостями) існуючих управлінських проблем та з огляду на це оптимального їх вирішення, а також можливість адаптації сучасних методів управління до особливостей вітчизняних підприємств.

Зараз у діяльності консультаційних фірм України намічаються якісні зміни, пов'язані зі зміною спеціалізації послуг, що надаються. Основними видами послуг консультаційного обслуговування стають постприватизаційна підтримка підприємств маркетингові дослідження, організація маркетингу на підприємствах, розробка ділових стратегій розвитку, пошук партнерів та інвесторів, формування public relations, проведення рекламної кампанії.

Консалтинг - це вид інтелектуальної діяльності, основна задача якого полягає в аналізі, обґрунтуванні перспектив розвитку і використання науково-технічних і організаційно-економічних інновацій з урахуванням предметної області і проблем підприємства.

Існує класифікація послуг в області керування підприємства, розроблена FEAKO (Європейською федерацією асоціацій консультантів по економіці і керуванню), з якої видно, що ІТ-консалтинг прийнято розглядати як складову частину менеджмент-консалтинга (Додаток Б):

1. Загальне керування.

2. Адміністрування.

3. Фінансове керування.

4. Керування кадрами.

5. Маркетинг.

6. Виробництво.

7. Інформаційні технології.

8. Спеціалізовані послуги.

Існує два основних види класифікації консалтингових послуг:

1) з погляду предмета консультування - попредметна класифікація; 2) з погляду методу консультування - методологічна класифікація.

Попредметна класифікація більш поширена, оскільки вона зрозуміліше споживачам консалтингових послуг. Відповідно до неї консалтингові послуги кваліфікуються в залежності від тих розділів (елементів) менеджменту, на які вони спрямовані: загальний менеджмент, фінансовий менеджмент, виробничий менеджмент і т.д.

Що стосується методологічної класифікації, то вона професійно орієнтована на самих консультантів, тому що кваліфікує них у залежності від методів роботи. Відповідно до цієї класифікації розрізняють експертне, процесне і навчальне консультування.

Слід зазначити також, що класифікації, публикуємі національними і міжнародними асоціаціями консультантів, часто поєднують попредметний і методологічний підходи, щоправда, орієнтуючись більше на перший. Крім того, вони включають у перелік консалтингових послуг і інші професійні послуги. Прикладом такого "синтетичного" підходу є приведена в таблиці Додатку Б класифікація Європейського довідника-покажчика консультантів по економіці і керуванню, видаваного під егідою ФЕАКО. У цю класифікацію включені, з однієї сторони (попредметно), такі послуги, як забезпечення інформаційними технологіями, промисловий інжиніринг, навчання менеджментові (тренінг), відносини з громадськістю і т.д., що складає професійні послуги, а з інший, - такі види консультування, як навчальний консалтинг, тобто метод консультування.

В Додатку А та на рис. 1.1 наведені дані по кількості та географічному розташуванню компаній по управлінському консалтингу в Україні станом на 01.09.2007.

Як показує графік рис. 1.1 в Україні консалтингові компанії переважно розташовані в м. Києві та 7-ми основних індустріальних обласних центрах України.

На рис. 1.2. наведена структура основних консалтингових послуг в Україні (згідно 8 класів Європейського класифікатора консалтингових послуг)


Рис. 1.1 – Географія та структура розміщення компаній по управлінському консалтингу в Україні


Рис. 1.2 – Структура основних консалтингових послуг, надаваємих сучасними консалтинговими компаніями в Україні

Як видно з графіків рис. 1.2 основна частка консалтингових послуг належить ІТ-консалтинговим компаніям, оскільки вся комп’ютерна техніка, мережеве обладнання та програмне забезпечення в Україні – імпортне, що дає можливість розвитку проміжного ланцюга – національних консалтингових компаній, які беруть на себе навчання та впровадження імпортних програмних технологій на імпортному обладнанні в побудові інформаційних систем на підприємствах і в установах України.

Проведений аналіз сучасних пропозицій широкоспеціалізованої консалтингової компанії “Консалтингове Об'єднання "НАВІГАТОР"(м. Київ) показав, що структура пропонуємих управлінських консультацій не є чіткою з методологічної точки зору.

Так, “Консалтингове Об'єднання "НАВІГАТОР"(www.navigator.net.ua) пропонуємі консалтингові послуги структурує за наступними розділами

А) РОЗДІЛ 1. Надання юридичних консультацій

1. Створення, ліквідація та банкрутство компаній, корпоративне право:

1. Підготовка засновницьких та інших документів для реєстрації юридичних осіб, філій представництв, громадських організацій1.

2. Реєстрація суб'єктів підприємництва в органах державної влади та управління

3. Легалізація представництв іноземних компаній та громадських організацій

4. Реорганізація суб'єктів підприємництва

5. Ліквідація юридичних осіб

6. Виконання процедури банкрутства та санації підприємств

2. Супровід договірних правовідносини:

1. Аналіз цивільно-правових документів та правовідносин

2. Правова підтримка процесу ведення переговорів

3. Безпосереднє складання Договорів та їх укладення з контрагентами

4. Супровід виконання зобов'язань

3. Арбітражне провадження:

1. Правовий аналіз правовідносин, що склались

2. Підготовка правових висновків та рекомендацій, розробка документів до арбітражного та арбітражного регулювання

3. Представництво в суді арбітражному, третейському та загальної юрисдикції

4. Консультації з приводу виконання рішень, апеляційні провадження

4. Отримання ліцензій, дозволів, сертифікатів

5. Податкове право:

1. Правові висновки на існуючі податкові правовідносини

2. Планування та оптимізація оподаткування

3. Оскарження актів та дій фіскальних органів

6. Трудові правовідносини: контракти, внутрішні документи компаній, звільнення, вирішення спорів

7. Правовий аналіз проблем та шляхів їх вирішення

8. Захист авторських прав

Б) РОЗДІЛ 2. Надання економічних консультацій

1. Маркетинг та реклама, Public Relation менеджмент

1. Створення ефективної системи маркетингу

2. Маркетингові дослідження ринків, галузевий аналіз

3. Розробка маркетингових стратегій, планування рекламних компаній, PR-акції

4. Аналіз конкурентноздатності

2. Бізнес планування, оцінка ефективності

3. Інвестиційне проектування:

1. Формування ідеї

2. Пошук фінансування

3. Виготовлення проектної документації

4. Супровід здійснення інвестицій

5. Подальше обслуговування

4. Управління фінансами:

1. Фінансовий аналіз та фінансове планування

2. Управління фінансовими потоками (Cash flow management)

3. Оптимізація затрат

5. Кредитування

6. Оцінка фінансових ризиків

7. Пошук альтернативного фінансування

В) РОЗДІЛ 3. Менеджмент-консультування

1. Операційна, оперативна чи фінансова реструктуризація:

1. Аналіз фінансово-господарського стану підприємства

2. Розробку рекомендацій для Плану реструктуризації

3. Впровадження та застосування Плану реструктуризації

4. Ведення кризового управління

2. Диверсифікація виробництва

1. Організація виробництва нових видів продукції та послуг

2. Модернізація виробництва

3. Управління кадрами:

1. Оптимізація організаційної структури та системи управління персоналом

2. Тренінги персоналу за функціональними напрямками

4. Стратегічне планування:

1. Розробка стратегій розвитку

2. Підвищення ефективності виробництва

5. Міжнародна кооперація

1. Пошук потенційних інвесторів та партнерів

2. Участь в тендерах та міжнародних проектах

Г) РОЗДІЛ 4. Представництво Ваших інтересів в:

1. Києві

2. Ведення переговорів

3. Організація тренінгів, семінарів, презентацій

4. Перекладацькі послуги

2. СХЕМА НАДАННЯ ПОСЛУГИ УПРАВЛІНСЬКОГО КОНСАЛТИНГУ

Особливості функціонування ринку управлінського консультування в цілому визначаються специфікою самого товару - консалтингової послуги, інтелектуального продукту, що залишається у розпорядженні клієнта після завершення консультування.

Специфіка консалтингової послуги (рис.2.1) полягає в її удаваній невідчутності, непомітності та, як правило, у відсутності завершеної матеріальної форми до її продажу. Тому ідентичні консалтингові продукти, виконані двома консалтинговими фірмами, можуть відрізнятися не тільки за формою, але й мати різну методологію розробки та зміст. Отже, клієнт може оцінити якість наданої йому послуги або відразу після завершення процесу консультування, або через деякий проміжок часу.


Рис. 2.1 - Особливості товару "Консалтингова послуга" [2]

Схема надання консалтингової послуги має наступну структуру (“консалтингове колесо”) [6]:

-   контакт з клієнтом;

-   первинна пропозиція;

-   ділова пропозиція(контракт);

-   пошук інформації;

-   аналіз і висновки;

-   альтернативи та рекомендації;

-   комунікація та звітність;

-   управління впровадженням;

-   завершення та оцінка;

-   ініціювання повторного контанку з клієнтом на надання наступного циклу консалтингової послуги;

Надання консалтингових послуг проаналізуємо на базі матеріалів консалтингової компанія Strategic Consulting Group, яка стояла біля витоків створення консультаційного ринку в Україні з початку 1995 року (у той час мала назву "Український центр післяприватизаційної підтримки підприємств") і 14 березня 2001 року стала ініціатором створення та безпосереднім розробником інтернет-порталу для управлінців Management.com.ua , віртуального середовища для професіоналів в управлінні.

Strategic Consulting Group(SCG) надає управлінські консалтингові послуги (або послуги менеджмент-консалтингу) в п'яти структурованих напрямках:

- Стратегія

- Бізнес-процеси

- Управління змінами

- Корпоративні фінанси

- Корпоративна соціальна відповідальність

а) Mенеджмент-консалтинг > Стратегія

Надання послуг з розробки та супроводу впровадження стратегії відбувається в кількох спеціалізованих напрямках:

1. Стратегія розвитку бізнесу

2. Стратегія прориву

3. Стратегія для холдингів, корпорацій

4. Стратегічна ідея бізнесу

5. Стратегія створення альянсів

6. Побудова процесу розробки стратегії

7. Супровід розробки IT-стратегії & Вибору інформаційних систем

1.Стратегія розвитку бізнесу

Формування основних внутрішніх "правил гри" на довгострокову перспективу, які забезпечать максимальне використання можливостей на ринку, створених конкурентами, клієнтами, постачальниками, самою компанією, а також розкриття потенціалу команди. До такої складової стратегії звертаються топ-менеджери компаній, для яких зовнішні можливості в декілька разів перевищують внутрішню спроможність компанії, та для яких прискорення, формування "внутрішньої нової системи координат" (єдиної для всього персоналу) є пріоритетом розвитку на декілька років.

2. Стратегія прориву

Формування стратегії прориву передбачає цілу низку вимог до змін, які входять до компетенції вищого керівництва і покликані значно підвищити результативність на всіх рівнях. Формування та впровадження стратегії прориву потребуватиме нових компетенцій та способу мислення, нових "революційних" ідей (інновацій). Як результат, мова піде про нові продукти, управлінські принципи, модель ведення бізнесу, бізнес-процеси, нарешті - про нову бізнес-куль-туру. Робота зі стратегією прориву супроводжується реінжинірингом бізнес-процесів компанії.

3. Стратегія для холдингів, корпорацій

Створення спільної для декількох бізнесів корпорації, холдингу, стратегії розвитку, принципів та правил взаємодії. SCG допомагає клієнтам визначити роль корпоративного центру, керуючої компанії та сформувати принципи розвитку основних напрямків бізнесу, використання ресурсів. Особлива увага приділяється створенню культури корпоративного управління задля забезпечення прозорості та керованості активів власників та інвесторів.

4. Стратегічна ідея бізнесу

Формування системоутворюючої ідеї для бізнесу: його Візії та Місії, цінностей та принципів в управлінні. Коли постає питання про новий виток розвитку компанії/корпорації або запуск бізнесу, про новий рівень амбіцій та мобілізації персоналу, "нову кров" у ідеях, поглядах на ринок та компанію, топ-менеджери звертаються до питання визначення або перевизначення стратегічної ідеї.

5. Стратегія створення альянсів

Спільні результати двох компаній можуть бути вищими, ніж сума їх результатів, що були досягнуті окремо. Особливо, коли йдеться про гру компаній в одному й тому ж галузевому кластері. Формування стратегії поведінки партнерів, збалансування всіх інтересів, визначення правил взаємодії може бути дуже корисною, а інколи - безальтернативною практикою для компаній, які мають самодостатність та досить високий рівень стабільності в зростанні та прагнуть швидше встановити нові правила гри на ринку, закріпити позицію лідера або створити новий ринок/галузь. При цьому, в процесі партнерства виникає прагнення не втратити власну ідентичність та цілісність команди. Саме цьому присвячений напрямок формування стратегії альянсів між компаніями.

6. Побудова процесу розробки стратегії

Незалежно від того, з якою саме стратегією - основа це запуск простого і зрозумілого на всіх рівнях управління, процесу формування ідей розвитку. Передається методологія та підходи як у розробці стратегії, так і в допоміжних інструментаріях з її впровадження, способах комунікації та залучення персоналу до процесу. Успіх забезпечується індивідуальним супроводом вищого менеджменту у веденні процесу.

7. Супровід розробки IT-стратегії & Вибору інформаційних систем

SCG пропонує супровід (експертну оцінку) у визначенні архітектурного і організаційного розвитку інформаційних технологій у відповідності зі стратегією, поточними і майбутніми вимогами бізнесу підприємства, корпорації, бізнес-процесами, а також із врахуванням наявних ресурсів і сучасних світових тенденцій в галузі ІТ.

Б) Mенеджмент-консалтинг > Бізнес-процеси

Надання послуг з дизайну та редизайну бізнес-процесів відбувається в декількох спеціалізованих напрямках:

1. Редизайн/Реінжиніринг бізнес-процесів

2. Впровадження процесного управління (Activity-Based Management)

3. Оптимізація бізнес-процесів на операційному рівні

4. Побудова бізнес-процесів керуючих компаній/ корпоративних центрів холдингів, корпорацій

5. Створення, підтримка, актуалізація депозитарію бізнес-процесів компанії

В основі роботи з бізнес-процесами компанія SCG покладається на те, що визначальним її ресурсом є стратегія та люди.

В) Mенеджмент-консалтинг > Управління змінами

В діяльності SCG, управління змінами - це принципи, програми та інструментарій, які забезпечують можливість топ-менеджменту компаній керувати розвитком бізнесу. Цей рівень підтримки надається компанією SCG в будь-яких консалтингових проектах.

Спільно з клієнтом SCG

розробляє:

- карту змін, яка визначає причини змін та їх візію,

- програми короткострокових та довгострокових дій,

- план та принципи комунікації в компанії,

- індикатори, через які клієнт відслідковує прогрес розвитку компанії;

визначає:

- необхідні принципи роботи з персоналом;

забезпечує:

- становлення процесів, через які реалізуються зміни;

- створення корпоративних порталів;

- навчання персоналу.

Г) Mенеджмент-консалтинг > Корпоративні фінанси

Надання послуг з корпоративних фінансів може передбачати як комплексну перебудову системи управління фінансами, так і удосконалення окремих напрямів фінансової діяльності.

Побудова системи управління фінансами передбачає:

- формування принципів управління фінансами, політики інвестування та фінансування бізнесу, ступеня централізації та децентралізації фінансових рішень;

- розробку моделі фінансового управління та формування фінансової структури підприємства;

- побудова бізнес-процесів управління фінансами, визначення зон відповідальності та повноважень працівників фінансового департаменту;

- формування формату результатів , яких повинні досягнути фахівці фінансового департаменту, визначення механізму та індикаторів їх досягнення;

- розробку стандартів, регламентів, форматів первинних документів, аналітичної звітності та нормативно-довідникової інформації для управління фінансами,

- впровадження системи управлінського обліку (положення та механізм впровадження облікової політики, системи управління витратами)

- впровадження системи планування та бюджетування, яка спрямована на досягнення стратегічних і оперативних цілей компанії,

- консолідацію різнорідної фінансової та нефінансової інформації,

- розробку методології та технології проведення фінансового аналізу підприємства, а також обґрунтування та експертизи управлінських рішень;

- проведення фінансової діагностики підприємства, розробку рекомендації щодо підвищення ефективності використання фінансових ресурсів компанії,

- впровадження системи управління активами;

- розробку інвестиційної політики, вибору напрямів інвестування, оцінки інвестиційних проектів,

- формування політики фінансування діяльності підприємства, оптимізації грошових потоків, спрямованих на підвищення вартості підприємства

Розробка інвестиційних проектів та сприяння залученню інвестицій:

- аналіз ринкових можливостей, які впливають на товарну, цінову та збутову політику проекту;

- стратегічна оцінка матеріальних і нематеріальних активів, які впливають на привабливість проекту і підвищують його ефективність;

- фінансова діагностика компанії, що реалізує інвестиційний проект, яка виконується на принципах вимог міжнародних фінансових організації;

- прогноз інвестиційних і поточних витрат, доходів та фінансових потоків;

- оцінка формальних показників економічної ефективності капіталовкладень та неформальних індикаторів проекту;

- аналіз ризиків проекту, проведення аналізу чутливості, сценаріїв, розробка методів зниження проектних ризиків;

- моделювання варіантів фінансування інвестиційного проекту та фінансових профілів проекту за різними сценаріями інвестування.

- розробка інвестиційного проекту відповідно до вимог інвесторів, підтримка та супровід переговорного процесу під час отримання фінансування.

Впровадження системи управлінського обліку, планування та бюджетування передбачає:

- встановлення взаємозв'язку планування і контролю виконання стратегічних і тактичних планів підприємства;

- визначення вимог до управлінського персоналу різних ієрархічних рівнів до аналітичної звітності та формування процедур, форматів і регламентів документів;

- оптимізацію інформаційних потоків та управлінських звітів, розробку форматів та регламентів первинних документів, внутрішньо корпоративних нормативів та класифікаторів та нормативно - довідникової документації;

- формування бюджетної моделі підприємства, опис процедур і технологій бюджетного процесу;

- розробку принципів бюджетування (традиційне або за видами діяльності - Activity-Based Budgeting),

- побудову фінансової структури, форматів бюджетів (види, взаємозв'язок та змістовне наповнення), регламентів процесів розробки, аналізу та коректування бюджетів, зон відповідальності та повноважень персоналу при бюджетному плануванні та контролю.

Д) Mенеджмент-консалтинг > Корпоративна соціальна відповідальність

В партнерстві з Клієнтом SCG розробляє та забезпечує впровадження політики та бізнес-процесів Корпоративної соціальної відповідальності (CSR).

Надання послуг з CSR може відбуватися в декількох напрямках:

1. Розробка політики Корпоративної соціальної відповідальності

2. Моделювання та забезпечення впровадження бізнес-процесів Корпоративної соціальної відповідальності

3. Впровадження міжнародних стандартів соціальної звітності GRI або AA 1000 AS: перед власниками, персоналом, партнерами, клієнтами, "суспільством"

Основні результати проектів SCG. Пропозиція цінності для Клієнтів:

- спільна розробка політики CSR та супровід топ-менеджменту у її впровадженні;

- спільно побудована модель бізнес-процесів з CSR, забезпечення її впровадження;

- спільне створення ефективної системи комунікації цінностей та принципів компанії назовні та всередині через соціальну звітність;

- забезпечення використання внутрішньої та зовнішньої соціальної звітності у побудові бізнес-процесів

- розробка корпоративної соціальної звітності за міжнародними стандартами, такими як GRI або AA 1000 AS;

- проведення «етичного аудиту» компанії та визначення потенційних і актуальних конфліктів інтересів з метою об'єднання команди навколо нової стратегії розвитку;

- допомога вищому менеджменту у формуванні власної корпоративної культури;

- ідентифікація та забезпечення позбавлення дискримінаційних практик, які негативно впливають на ефективність бізнесу.


3. ВИМОГИ ДО КОНСУЛЬТАНТА КОМПАНІЇ ПО НАДАННЮ ПОСЛУГ В ГАЛУЗІ УПРАВЛІНСЬКОГО КОНСАЛТИНГУ

Менеджмент-консалтинг - це вид інтелектуальної професійної діяльності, у процесі якої кваліфікований консультант надає об'єктивні і незалежні поради, що сприяють успішному керуванню організацією-клієнтом.

Слід зазначити професійність консалтингової діяльності, тому що вона є самостійним і основним елементом інфраструктури ринкової економіки.

Кваліфікований консультант будує свою діяльність на принципах, що представляють собою сукупність характеристик, основних правил і методів консалтингової діяльності, які варто враховувати, консультуючи організацію.

Виділяють наступні принципи консалтингової діяльності [6]:

- Компетентність

- Репутація

- Етичні норми

- Інтереси клієнта

- Широкі суспільні інтереси

- Зміна системи

- Залучення персоналу

- Науковість

- Гнучкість

- Креативність

- Конкретність і об'єктивність

- Ефективність

- Взаємини

Кадрова політика консалтингових фірм враховує те, що сучасні тенденції розвитку ринку консалтингових послуг свідчать про наявність у ньому монополістичної конкуренції, за умов якої велика кількість продавців прагне якнайвигідніше продати свої товари зі схожими споживчими якостями. Однак високу якість консалтингової послуги визначають унікальність методології та інструментарію консультування, новітність ідей, що утворюють «ноу-хау» кожної фірми. Тому боротьба за споживача на ринку консультування позначена прагненням найбільш повно і якісно задовольнити клієнта.

Консультаційний продукт, що цілком задовольнив би споживача, можуть створити лише висококваліфіковані професіонали. Пам'ятаючи про це, менеджери консалтингових фірм проводять ретельний відбір консультантів.

За оцінкою спеціалістів кадрових агенцій та керівників консалтингових фірм, цільовий сегмент ринку трудових ресурсів досить обмежений, незважаючи на численність випускників економічних вузів. Кількість потенційних співробітників консалтингових фірм обмежує відбір за професійними вимогами, віковим цензом, а також особистими характеристиками кандидатів.

Сьогодні кадри консалтингових фірм мають досить високий рівень зовнішньої ротації. Труднощі професійної кар'єри консультанта змушують його або шукати більш високої посади у інших фірмах, або створювати власну організацію (таким чином створюється більше половини нових консалтингових фірм). Очевидно, що реалізація успішної кар'єри залежить від професіоналізму консультанта.

Однак можна виділити специфічні характеристики консультанта, що відрізняють його від інших професій (табл. 3.1). До них належать наявність аналітичних здібностей, здатність до творчого підходу та оригінального бачення проблем, компетентність у галузі поведінкових наук та інноватики, а також емоційна зрілість.

Найчастіше у процесі консультування консультант зустрічається з необхідністю виявлення природи негативних змін, що виникли в організації клієнта, та визначення механізму їх походження. Тому саме аналітичні здібності та діагностичні навички сприяють успіху консультування. Проведення діагностики вимагає зосередженості та професійної інтуїції для безпомилкового визначення причинно-наслідкових зв'язків та побудування дерева цілей.

Оскільки людські стосунки в організації клієнта досить часто є причиною конфліктів, консультантові належить, для досягнення успіху реалізації рекомендацій, оцінити природу та динаміку відносин в організації клієнта, культуру бізнесу, подолати опір новаціям та переконати клієнта у необхідності змін. Для цього необхідно володіти основами поведінкових наук та інноватики.


Таблиця 3.1 - Вимоги до менеджмент-консультантів [2]

Здібності

Характеристика

Інтелектуальні здібності

- Здатність аналізувати

- Швидке засвоєння великих інформаційних масивів

- Логіка, творчість та оригінальність мислення

- Здатність синтезувати, узагальнювати, продукувати нові ідеї

Емоційна зрілість

- Чесність, об'єктивна оцінка власних можливостей

- Врівноваженість

- Незалежність поглядів

- Можливість протистояти пресингу

Особисті якості

- Почуття власної гідності

- Дух підприємництва

- Ініціативність

- Ділова етика

Контактність

- Вміння встановлювати контакти, оцінювати та передбачати людські реакції

- Здатність входити в довіру

- Вміння слухати, переконувати, навчати та заохочувати

Фізичні якості

- Вміння адаптуватися до роботи у інших соціально-психологічних умовах

- Здатність витримувати певні інтелектуальні і фізичні навантаження, стрес


У сфері світового консалтингового бізнесу постійно відбувається значне збільшення кількості працюючих, отже як великі консалтингові корпорації, так і дрібні фірми зустрічаються з проблемою набору персоналу.

Досвід кадрових агенцій України свідчить, що нині конкурс на заміщення вакансії у фірмах-лідерах консалтингового бізнесу перевищує 100 осіб на одне місце. Така ж конкуренція претендентів і в зарубіжних країнах. Цю ситуацію можна пояснити привабливістю професії та високими вимогами, що ставляться до кандидатів під час відбору і водночас обмежують обсяг цільового сегмента ринку праці.

По-перше, рівень освіти претендентів повинен, щонайменше, відповідати бакалаврату економічного профілю (провідні фірми навіть віддають перевагу випускникам університетів з дипломами магістрів ділового адміністрування). Теоретичний курс, отриманий у бізнес-школі, бажано доповнити досвідом практичної роботи на промисловому підприємстві. Однак набір категоричних вимог остаточно залежить від організаційної культури компанії.

По-друге, вимоги до особистості претендентів відповідають аналогічним вимогам до менеджерів вищої та середньої ланки. Але оскільки консультанти не наділені формальною владою, їм належить краще орієнтуватися у комунікаційних науках, вміти переконувати, пропагандувати, а також презентувати і продавати свої ідеї.

Також важливу роль при відборі відіграє вік претендента. Перевагу отримують кандидати віком до 35 років.

Багатоваріантність організаційних структур визначила і професійну структуру цього бізнесу. Кількість рівнів управлінської ієрархії залежить від розміру фірми, але не перевищує шести. Однак більшість фірм обмежують службове просування чотирма позиціями:

- стажер або молодший консультант;

- робочий консультант;

- старший консультант або керівник проекту;

- керівник фірми.

Приблизний “кодекс честі” консультанта в менеджмент-консалтингу, основується на наступних принципах:

а) Загальна ерудиція та компетентність

Практики-консультанти повинні володіти не тільки високим рівнем знань, навиків, досвіду та спеціальної компетенції, - їх успішна робота в цілому залежить від інтелектуальних та особистих рис.

б) Незалежність та неупередженість

Внаслідок своєї економічної, адміністративної, емоційної незалежності консультанти, працюючи з клієнтом, пропонують необхідні об'єктивні рішення, які не впливають на їхні власні інтереси.

в) Рекомендаційність пропозицій

Консультанти не мають адміністративної влади і виступають як радники запропонованих змін. Прийняття рішення та відповідальність за нього несуть менеджери та керівники організацій

г) Спеціальна кваліфікована експертиза

Володіючи комплексом накопичених професійних знань та досвідом роботи, консультанти часто виступають як незалежні оцінювачі рішень клієнта.

д) Конфіденційність

У етичному кодексі консультантів зазначено, що дотримання інформаційної безпеки гарантує клієнту, що інформація щодо проблем даної організації не вийде за її межі.

4. ТИПОВІ МЕТОДОЛОГІЧНІ ІНСТРУМЕНТИ УПРАВЛІНСЬКОГО КОНСАЛТИНГУ


Типові методологічні інструменти управлінського консалтингу можна структурувати відповідно етапу надання консалтингової послуги:

-   контакт з клієнтом;

-   первинна пропозиція;

-   ділова пропозиція(контракт);

-   пошук інформації;

-   аналіз і висновки;

-   альтернативи та рекомендації;

-   комунікація та звітність;

-   управління впровадженням;

-   завершення та оцінка.

Таблиця 4.1

Типові методологічні інструменти управлінського консалтингу.

Інструмент

Зміст

Обмеження застосування

Переваги

Недоліки

1. Контакт з клієнтом

1

Рекламно-презентаційні матеріали консалтингової компанії

Широке ознайомлення майбутніх клієнтів з послугами консалтингової компанії

Фінансові витрати на рекламні інструменти

Широке коло майбутніх клієнтів

Ненаправленість реклами

2

Лист - пропозиція

Пропозиція майбутньому клієнту на зустріч

Відсутність реакції клієнтів

Пряма дія звернення

Відсутність зворотнього зв’язку

3

Початкова зустріч- бесіда

Викладення майбутньому клієнту пропозиції по його підприємству

Обмеженість інформації

Можливість прямого звернення

Недостатність аргументів

2. Первинна пропозиція

1.

Попередній діагноз проблем клієнта методом порівнянь

Попередній маркетинговий аналіз та фінансовий аналіз діяльності клієнта та конкурентів в галузі

Відсутність внутрішньої документації клієнта

Швидкість проведення попереднього діагнозу

Невисока глибина аналізу

3. Консультаційна пропозиція та угода про консультування

1.

Документ – консультаційна пропозиція

Пропозиції на основі перших 2-х етапів відображають власне бачення консультантом проблематики клієнта та представляють мету, методологію, перелік результатів витрати та план консультації

Викладення методологічних основ консультування без явних висновків для клієнта

Розширення контакту з клієнтом, викладення плану робіт, строків та витрат

Можливе завищення витрат та строків, що визиває негативну реакцію клієнта

2.

Контракт – угода про консультування

Офіційний контракт

Погодження клієнта на дослідження проблем підприємства та оплату послуг консультування

Можливість доступу до внутрішньої документації клієнта

Взяття на себе обов’язків по строкам виконання та ризиків отримання негативного результату

4. Пошук інформації (збирання даних для аналізу)

1.

Робочі записи фактів по документації

Конспектування огляду внутрішньої документації клієнта

Доступ до детальної внутрішньої економічної інформації

Глибина матеріалів для аналізу

Надвеликий обсяг інформації

2.

Спостереження

Метод для придбання інформації, яка важко піддається запису

Огляд в натурі робочого процесу, психології в колективі та стилю керівництва і виконання

Можливість отримання недокументованої інформації

Схибність та неповнота трактовки спостережень

3.

Листи опитування

Можливість отримання обмеженої кількості інформації від великого кола осіб

Структурованість питань відповідно компетенції консультанта

Направленість результатів опитування

Нещирість відповідей

4.

Бесіди

Планування питань бесіди та можливість

отримання кваліфікованої інформації

Обмеження кількості опитуємих

Можливість перевірки інформації по результатам бесіди

Некомпетентність співбесідника

5.

Спеціальні зустрічі

Бесіди з спеціалістами з окремих виявлених проблем, які потребують специфіки знань проблем

Отримання

Інформації тільки за планом консультанта

Отримання результатів історичного вивчення проблеми на інших клієнтах

Відсутність корисності зустрічей

5. Аналіз та висновки (діагностика проблем клієнта)

1.

Методи маркетингового аналізу

Застосування об’єктивних методологій чисельного аналізу інформації

Обмеженість аналізу по зібраному обсягу інформації на попередніх етапах

Об’єктивність результатів

Недостатня глибина аналізу

2.

Методи фінансового аналізу

Застосування об’єктивних методологій чисельного аналізу інформації

Обмеженість аналізу по зібраному обсягу інформації на попередніх етапах Обмеже

Об’єктивність результатів

Недостатня глибина аналізу

3.

Методи менеджмент-аналізу (позиційний аналіз)

Застосування об’єктивних методологій чисельного аналізу інформації

Обмеженість аналізу по зібраному обсягу інформації на попередніх етапах

Об’єктивність результатів

Недостатня глибина аналізу

4.

Метод порівнянь

Застосування об’єктивних методологій чисельного аналізу інформації

Обмеженість аналізу по зібраному обсягу інформації на попередніх етапах

Об’єктивність результатів

Недостатня глибина аналізу

6. Альтернативи та рекомендації

1.

Метод “усунення вузьких міст”

Рекомендація по усуненню чи зменшенню впливу виявлених при аналізу негативних факторів

Неможливість усунення без повної перебудови організації

Швидкий шлях вирішення проблем

Обмежена ефективність

рішень

2.

Метод “концепції ідеальної системи”

Побудова “ідеальної моделі” всіх ланцюгів діяльності клієнта та сучасного рівня відповідного ланцюга. Визначення шляхів можливого розвитку в кожному ланцюгу.

Відсутність бажання клієнта на суттєві витрати на перебудову

Перспективність рекомендацій для вироблення стратегії розвитку організації клієнта

Відказ клієнта за фінансовими показниками витрат на перебудову

5. ПРЕЗЕНТАЦІЯ КОНСАЛТИНГОВОЇ КОМПАНІЇ “АВ-CAPITAL”

Шановні керівники підприємств !

Команда професійних консультантів, що працюють під торговельною маркою AB-Capital (до 1 лютого 2007 року - ADDWIZE), поєднує досвідчених фахівців у сфері організаційного розвитку і корпоративного керування.

Головна задача компанії AB-Capital – нарощування інтелектуального капіталу і збільшення вартості бізнесу наших ЗАМОВНИКІВ.

Консультаційно - методичний центр ADDWIZE був створений в 1993 році американською компанією “Project-Life”. З моменту відкриття центру в компанії працювало 15 консультантів, на сьогодні – 56. Серед них – 45 досвідчених висококваліфікованих спеціалістів в сферах управління підприємством, планування, моніторингу, бюджетування, контролінгу, організації виробництва, управління і розвитку персоналу, стратегічного управління, маркетингу, управління фінансами підприємства, управління витратами підприємства, антикризового управління.

 Наш центр реалізував за останні 4 роки успішно ряд проектів по управлінню персоналом та виробництвом у співробітництві з великими компаніями :

- ВАТ “Укртелеком” (проект впровадження систем контролю діяльності підприємства);

- Поліграфкомбінат “Україна” (проект удосконалення системи управління грошовими потоками на підприємстві);

-  ВАТ пивзавод “Рогань” (проект поліпшення кадрової політики на підприємстві).

Ми раді повідомити про успішно проведену спільну стратегічну сесію компанії «Укртелеком» і компанії АВ-Capital відносно розвитку послуги швидкісного інтернету «ОГО!» і інших конвергентних послуг. У ході сесії був розроблений стратегічний план дій компанії, високу ефективність і цінність яких відзначили всі учасники сесії (матеріали на Інтернет-сайті компанії #"1.files/image004.jpg">


КУРСОВА РОБОТА “Основи управлінського консультування” ВСТУП Управлінське консультування -

Больше работ по теме:

Предмет: Менеджмент

Тип работы: Курсовая работа (т)

Новости образования

КОНТАКТНЫЙ EMAIL: MAIL@SKACHAT-REFERATY.RU

Скачать реферат © 2020 | Пользовательское соглашение

Скачать      Реферат

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ СТУДЕНТАМ