Організація та шляхи вдосконалення обліку доходів ВАТ "Племзавод імені Літвінова"

 КУРСОВА РОБОТА

Організація та шляхи вдосконалення обліку доходів ВАТ «Племзавод імені Літвінова»Вступ


В умовах ринкової економіки підприємство - це товаровиробник, основний виробничий суб'єкт економіки. Економічна сутність підприємства полягає в тому, що воно має за мету отримання прибутку. Його діяльність спрямована на отримання прибутку після реалізації товару. Об'єктивними умовами його існування є безперервний, постійно повторюваний процес виробництва, тобто відтворення. Як фактори виробництва воно має робочу силу і виробничі фонди.

В сучасному економічному становищі діяльність будь-якого підприємства неможлива без ретельного аналізу кожного фактора як внутрішнього так і зовнішнього середовища. Це повязано зі складною структурою підприємства і з освітленими звязками підприємства з іншими субєктами підприємницької діяльності, і органами державної влади, тому правильна організація обліку доходів і взагалі облікового процесу має важливе значення для підвищення конкурентоздатності підприємства у сучасних умовах ринку.

Організація обліку - самостійний розділ курсу бухгалтерського обліку, який має для бухгалтерів особливо важливе значення. Тому, що робота бухгалтера це не тільки монотонна робота зі спостереження, фіксації, обробки та аналізу інформації господарської діяльності, насправді, це робота яка пов'язана з вирішенням творчих та неординарних завдань раціоналізаторського характеру. Виходячи з цього, сучасний бухгалтер повинен бути не лише рахівником, обліковцем або реєстратором господарських операцій, а й ініціативним помічником керівництва підприємства з пошуку варіантів раціоналізації оподаткування доходів та організації їх обліку, фахівцем в галузі зовнішньоекономічної діяльності та валютних операцій, вміти вибирати раціональну форму як ручного так і автоматизованого ведення обліку відповідно до специфіки діяльності підприємства.

Тема даної роботи є складовою частиною дисципліни організації обліку, і тому є дуже важлива у сучасних умовах.

Ефективна організація обліку доходів дозволяє оптимізувати та раціоналізувати час та витрати праці бухгалтера, спростити документообіг, зменшити кількість аналітичних та синтетичних регістрів обліку доходів.

В даній роботі пройде всебічне ознайомлення з організацією обліку доходів, розкриття підходів та різноманітних варіантів організації документообігу та його оптимізації, тобто економії часу бухгалтера на обробку та фіксацію результатів діяльності підприємства, особливо в час подання звітності в податкові органи, з метою достовірного відображення та вчасної сплати податків до державного бюджету України.

Виходячи з вищевказаного під час написання даної курсової роботи була поставлена задача проаналізувати ефективність та раціональність організації обліку доходів на підприємстві та винайти шляхи її подальшого вдосконалення. Також ознайомитися з організаційно-управлінською структурою та правовою формою підприємства.

Вивчення поставлених задач проводилось на базі фактичних даних по ВАТ «Племінний завод імені Літвінова» Славяносербського району в Луганській області за 2007-2009 рр. з використанням річних звітів, статуту, наказу про облікову політику, посадову інструкцію бухгалтера та робочого плану рахунків підприємства.

Стан та розвиток економічного механізму АПК найбільш повною мірою залежить від ефективності, що відображає співвідношення між одержаними результатами і витраченими на їх досягнення ресурсами.

Основна мета роботи полягає у вивченні організації обліку доходів, що здійснюється на підприємстві та шляхів її прогресування в умовах сучасного національного економічного середовища.

Предметом дослідження є методичні й прикладні аспекти проблеми організації обліку доходів в умовах ринкової економіки.

1.ТЕОРЕТИЧНІ ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ДОХОДІВ


1.1 Економічний зміст обліку доходів, класифікація доходів та особливості організації їх обліку

облік економічний дохід

Методологічні засади формування, оцінки і визнання у бухгалтерському обліку інформації про доходи та фінансові результати діяльності, а також порядок їх розкриття у фінансовій звітності визначають П(С) БО 15 «Дохід» та П(С) БО 3 «Звіт про фінансові результати діяльності», норми яких поширюються на підприємства (організації) та інших юридичних осіб незалежно від форм власності (крім бюджетних та банківських установ).

Поняття «дохід» означає надходження економічної вигоди протягом звітного періоду, який виникає у процесі звичайної діяльності підприємства.

Загальні критерії визнання статей у фінансовій звітності - ймовірність збільшення або зменшення майбутніх економічних вигід та достовірна оцінка.

Для визнання доходу необхідно не тільки надходження активу або зменшення зобов'язання, але й фінансовий наслідок цих подій. Таким наслідком виступає збільшення власного капіталу (крім внесків учасників). Тобто дохід визначається в момент збільшення власного капіталу.

Доходи включаються до складу об'єктів облікового процесу на підставі принципу нарахування та відповідності.

Для визначення моменту визнання доходу потрібно знати економічний зміст господарської операції, внаслідок якої отримується дохід. За принципом превалювання змісту над формою дохід від реалізації може бути визнаний як на дату відвантаження, так і до чи або після неї.

Не визнаються доходами такі види надходжень:

·суми податку на додану вартість, акцизів, інших податків і обов'язкових платежів, що підлягають перерахуванню до бюджету та позабюджетних фондів;

·суми надходжень за договором комісії, агентським та іншим аналогічним договором на користь комітента, принципала тощо;

·суми попередньої оплати продукції (товарів, робіт, послуг);

·суми авансу в рахунок попередньої оплати продукції (товарів, робіт, послуг);

·суми завдатку під заставу або в погашення позики, якщо це передбачено відповідним договором;

·надходження, що належать іншим особам;

·надходження від первинного розміщення цінних паперів.

Отже такі суми виключаються з доходу.

Разом з тим, вище наведені суми не включаються тільки до суми чистого доходу підприємства. До загальної суми валового доходу такі суми потрапляють і відображаються у бухгалтерському обліку по кредиту рахунків класу 7 «Доходи і результати діяльності», а потім виключаються з неї записом по дебету рахунків цього класу. Отже, на фінансові результати списуються тільки суми чистого доходу від здійснення відповідних операцій.

В бухгалтерському обліку дохід відображається в сумі справедливої вартості отриманих активів або тих, що підлягають одержанню. Сума доходу, яка виникає в результаті господарської операції, як правило, визначається шляхом домовленості між підприємством та покупцем або користувачем активу. Вона оцінюється за справедливою вартістю отриманої компенсації або тієї компенсації, яку може бути отримано, з урахуванням суми будь-якої торговельної знижки, що надається підприємством.

Таким чином, дохід виражається в тій сумі грошових коштів або їх еквівалентів, які були отримані або підлягають отриманню.

Для чіткої організації обліку доходів і фінансових результатів діяльності необхідно здійснити їх класифікацію.

Відповідно до вимог П(С) БО 15 доходи підприємства класифікуються за такими ознаками.

З метою визнання доходу та визначення суми розрізняють дохід від:

üреалізації продукції, товарів, інших активів, придбаних з метою продажу (крім інвестицій у цінні папери);

üнадання послуг;

üвикористання активів підприємства іншими фізичними та юридичними особами, результатом якого є отримання процентів, дивідендів, роялті.

В залежності від виду діяльності розрізняють доходи від:

üзвичайної діяльності;

üнадзвичайної діяльності.

В бухгалтерському обліку доходи класифікують за такими групами:

üдохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);

üінші операційні доходи;

üфінансові доходи;

üінші доходи;

üнадзвичайні доходи.

Склад доходів, що відносяться до відповідної групи, встановлено П(С) БО 3 «Звіт про фінансові результати».

Планом рахунків передбачені окремі рахунки для обліку доходів і фінансових результатів діяльності у розрізі видів діяльності. Найменування рахунків і субрахунків до них представляють собою докладний опис складу доходів з класифікацією за видами діяльності.

В залежності від місця виникнення доходу розрізняють доходи центрів інвестицій, центрів доходів, центрів прибутку та загальний дохід підприємства.

Різні види доходу від звичайної діяльності мають різні критерії визнання.

Особливості визнання різних видів доходу від реалізації продукції (товарів, робіт та послуг) незалежно від форм власності (крім бюджетних та банківських установ) визначаються в бухгалтерському обліку і фінансовій звітності на підставі П(С) БО 15 «Дохід».

Важливе значення при визнанні доходу мають умови договору продажу активу. Якщо умовами договору передбачено, що право власності на продукцію переходить до покупця з моменту її доставки на склад, то відповідно, всі ризики транспортування бере на себе продавець, і тому відображення доходу в обліку буде зроблено після підтвердження факту оприбуткування продукції на склад покупця. Якщо ж умовами контракту передбачено, що право власності на продукцію переходить покупцю з моменту її завантаження на транспортні засоби, відображення доходу в обліку робиться після підтвердження факту списання продукції зі складу продавця.

Визначений дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) не коригується на величину сумнівної і безнадійної заборгованості. Сума такої заборгованості визнається витратами підприємства.

Дохід, пов'язаний з наданням послуг, має визнаватися виходячи зі ступеня завершеності операцій з надання послуг на дату складання балансу.

Визнання доходу за методом оцінки ступеня завершеності операцій здійснюється трьома способами:

.Вивчення виконаних робіт (коли сторони, вивчивши вже надані послуги, визначили ступінь їх готовності та оцінили їх конкретну суму).

.Визначення питомої ваги обсягу послуг, наданих на певну дату, у загальному обсязі послуг, які повинні бути надані.

.Визначення питомої ваги витрат, понесених підприємством у зв'язку з наданням послуг, у загальній очікуваній сумі таких витрат. При цьому сума витрат, здійснених на певну дату, включає тільки ті витрати, які не відображають обсягу наданих послуг саме на цю дату.

Визнання доходу за методом рівномірного нарахування застосовується тоді, коли надання послуг полягає у виконанні необмеженої кількості дій (операцій) за певний період часу.

Виручка від виконання робіт з тривалим циклом визначається по завершенні виконання робіт в цілому або в міру їх готовності.

Якщо дохід від надання послуг не може бути правильно визначений, то він відображається в розмірі визначених витрат, що підлягають відшкодуванню, а якщо не існує ймовірності відшкодування вказаних витрат, то дохід не визнається, а витрати відносяться до витрат облікового періоду.


1.2Нормативно-правові засади організації обліку доходів


Прийняті законодавчі акти, що діють на території України, направлені на те, щоб суб'єкти підприємницької діяльності мали однакові умови для її здійснення, незалежно від організаційних форм та форм власності підприємств, мали однакові права, а також в однаковій мірі відповідали за результати своєї діяльності.

На сьогодні в Україні питанням бухгалтерського обліку та контролю приділяється особливо велика увага, так видано численний ряд нормативних документів, які регулюють порядок організації та ведення бухгалтерського обліку та контролю. Поряд з цим видано ряд документів, які встановлюють порядок ведення податкового обліку, тобто визначення складу валових доходів та валових витрат підприємства з метою обчислення прибутку, що підлягає оподаткуванню.

Організація обліку доходів на підприємстві регулюється Законом України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні», згідно якому питання організації обліку знаходяться в компетенції власника підприємства або уповноваженої особи.

Закон розповсюджується на всі юридичні обличчя, створені відповідно до законодавства України, незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності, а також на представництва іноземних суб'єктів господарської діяльності, які зобов'язані вести бухгалтерський облік і подавати фінансову звітність згідно законодавству.

Принципи бухгалтерського обліку представлені в статті 4 Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні». Згідно цим принципам господарство повинно надавати фінансову звітність, в якій не має право занижувати оцінку зобовязань і витрат і завищувати оцінку активів і доходів. Для визначення фінансового результату звітного періоду необхідно порівняти доходи звітного періоду з витратами, які здійснюються для отримання цих доходів. При цьому доходи і витрати відображаються у бухгалтерському обліку і фінансовій звітності в момент їх виникнення, незалежно від дати надходження або сплати грошових коштів.

Згідно П(с) БО №3 «Звіт про фінансові результати», дохід (виручка) від реалізації визначається у випадку наявності усіх приведених нижче умов:

  • покупцю передані ризики і вигоди, які повязані з правом власності на продукцію;
  • підприємство не здійснює далі управління і контроль за реалізацією продукції;
  • сума доходу (виручки) може бути достовірно визначена;
  • існує впевненість, що у результаті операцій відбудеться збільшення економічних вигод підприємства, а витрати, які повязані з цією операцією, можуть бути достовірно визначені.

Згідно п. 5 П(с) БО №15 «Дохід» прибуток - це збільшення активу або зменшення зобовязання, що зумовлює збільшення власного капіталу (за винятком збільшення капіталу за рахунок внесків учасників підприємства), за умови що оцінка доходу може бути достовірно визначена.

Даний законодавчий акт дає визначення таким видам доходу, як:

відсоток - плата за користування грошовими коштами, їх еквівалентами або сум, які винні підприємству;

роялті - платежі за користування нематеріальними активами підприємства;

дивіденди - частина чистого прибутку, розподіленого між учасниками.2.Організація обліку доходів ват «Племзавод імені Літвінова»


.1 Організаційно-економічна характеристика підприємства


Відкрите Акціонерне Товариство «Племінний завод імені Літвінова» створено відповідно до рішення Регіонального відділення Фонду державного майна України в Луганській області за №253 від 25.02.1998 р. шляхом перетворення Державного підприємства «Племінного заводу імені Літвінова».

Засновником Товариства є держава в особі регіонального відділення Фонду державного майна України по Луганській області.

Юридична адреса підприємства - Україна, Луганська область, 93706, Слов'яносербський р-н, с. Сміле, вул. Первомайська, 29.

Територія, на якій знаходиться господарство, розташована в степовій зоні України.

Ліси на території займають меншу площу, ніж степова рослинність. Розміщені вони в основному на схилах річкових долин, балок, ярів. Найпоширеніші ліси байрачного типу. У складі рослинних асоціацій переважають злаки і посухостійкі представники різнотрав'я.

Клімат - помірно-континентальний: сухий і спекотне літо, холодна малосніжна зима.

Ґрунти району відрізняються значною різноманітністю. Зональними ґрунтами тут є чорноземи звичайні на льосовидних породах. Ґрунти даної групи займають вершини і схили водорозділів. Це найродючіші ґрунти району.

ВАТ «Племзавод імені Літвінова» розташоване в центрі Луганської області в південній частині Словяносербського району, у 42 км від м. Луганська - обласного центру, у 10 км від ст. Зимогіря Донецької залізниці і у 10 км від районного центра с Словяносербськ.

Природнокліматичні умови, якість земель, близькість ринків збуту продукції дають перспективи для успішного розвитку сільського господарства в умовах повного реформування власності і залучення інвестицій із зовні.

Товариство є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий і інші рахунки, статут, печатку зі своїм найменуванням, штампи, бланки, а також інші реквізити. Воно може здійснювати будь-яку підприємницьку діяльність, яка не суперечить законодавству.

Метою діяльності ВАТ «Племзавод імені Літвінова» є отримання прибутків, які забезпечують реалізацію економічних та соціальних інтересів акціонерів та працівників товариства за результатами його виробничо-господарської та комерційної діяльності.

Предметом діяльності ВАТ «Племзавод імені Літвінова» є:

·вирощування зернових та технічних культур;

·овочівництво, декоративне садівництво та вирощування продукції россадників;

·розведення великої рогатої худоби;

·розведення свиней;

·розведення птиці;

·розведення інших тварин;

·змішане сільське господарство;

·надання послуг у рослинництві і тваринництві, облаштування ландшафту;

·надання послуг у тваринництві;

·виробництво м'яса;

·виробництво м'ясних продуктів;

·перероблення молока та виробництво сиру;

·виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах;

·розбирання та знесення будівель, земляні роботи;

·будівництво будівель та споруд;

·штукатурні роботи;

·столярні та теслярні роботи;

·покриття підлог та облицювання стін;

·малярні роботи та скляні;

·будівництво інших споруд;

·технічне обслуговування та ремонт автомобілів;

·оптова торгівля живими тваринами;

·оптова торгівля шкурами та шкірою;

·оптова торгівля фруктами та овочами;

·оптова торгівля м'ясом та м'ясопродуктами;

·оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, олією, тваринним м'ясом та жиром;

·оптова торгівля іншими продуктами харчування;

·виробництво нерафінованих олії та жирів;

·виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості;

·виробництво готових кормів для домашніх тварин;

·виробництво хліба та хлібобулочних виробів;

·ремонт та технічне обслуговування електродвигунів, генераторів і трансформаторів;

·монтаж електродвигунів, генераторів і трансформаторів;

·ремонт та технічне обслуговування іншого електричного устаткування;

·ізоляційні роботи;

·монтаж системи опалення, вентиляцій та кондиціонування повітря;

·водопровідні, каналізаційні та протипожежні роботи;

·інші монтажні роботи;

·роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах;

·роздрібна торгівля фруктами та овочами включаючи картоплю.

Організаційна та виробнича структура управління підприємством

На підприємстві застосовується структура між елементами якої існують лише одноканальні взаємодії. За такої організаційної структури управління кожний підлеглий має лише одного керівника, який виконує всі адміністративні та спеціальні функції у відповідному структурному підрозділі. Перевагами такої організаційної структури є встановлення чітких і простих звязків між підрозділами, єдність і чіткість розпорядництва, узгодженість дій виконавців, підвищення відповідальності керівника за результати діяльності очолюваного підрозділу, оперативність у прийнятті рішень, отримання виконавцями повязаних між собою розпоряджень і завдань, забезпечених ресурсами, особиста відповідальність керівника за кінцеві результати діяльності свого підрозділу.

Але й певні недоліки - високі вимоги до керівника, який повинен мати різнобічні знання і досвід з усіх функцій управління та сфер діяльності, що, в свою чергу, обмежує можливості керівника ефективно управляти організацією, перевантаження інформацією, великий потік документації, безліч контактів з підлеглими, вищими та суміжними організаціями, відсутність спеціалістів з окремих функцій управління, невідповідність до зростаючим вимог сучасного виробництва.

ВАТ «Племзавод імені Літвінова» має можливість здійснювати два основні види підприємницької діяльності - виробництво та посередництво. Виробнича підприємницька діяльність вважається визначальною, оскільки вона найбільше впливає на ефективність системи господарювання та якість суспільного життя.

Виробнича структура ВАТ «Племзавод імені Літвінова» відображена на мал. 2.1.2. З якої видно, підприємство має переважно один напрямок розвитку - тваринництво.

Підприємницька діяльність у сфері безпосереднього виробництва товарів має орієнтуватися на просування на ринок традиційних або інноваційних видів товарів. Така діяльність ефективніша, якщо здійснюється з використанням техніко-технологічних товарів, більш якісних характеристик продукції праці, нових елементів організації виробничих процесів тощо.

Сільськогосподарське виробництво є дуже залежним від землі. Земля - головний незамінний засіб виробництва продукції рослинництва.

Від характеру і рівня ефективності використання землі залежить розвиток продуктивних сил, масштаби виробництва і матеріальне благополуччя. Земельні ресурси необхідні всім галузям народного господарства, однак їхня роль у різних сферах суспільного виробництва не однакова. Якщо у промисловості, крім добувної землі є лише просторовим базисом, то в сільському господарстві вона є головним засобом виробництва. Роль землі в сільському виробництві визначається тим, що їй притаманна специфічна унікальна властивість - родючість. Раціональне використання землі і підвищення родючості є основною умовою успішного розвитку сільськогосподарських підприємств.

На сучасному етапі функціонування ринкової економіки в Україні особливої актуальності набувають питання підвищення ефективності використання і відтворення продуктивного потенціалу сільськогосподарських земель.

ВАТ «Племзавод імені Літвінова» всі земельні паї, складові його земельний фонд, орендує. Завдання аналізу сільськогосподарських угідь полягає у вивченні їх динаміки структури, пошуку резервів, залученні додаткових земель в господарський оборот, здійснення заходів направлених на підвищення родючості ґрунту. Забезпеченість земельними ресурсами ВАТ «Племзавод імені Літвінова» показана в таблиці 2.1.1


Таблиця 2.1.1. Структура земельних ресурсів ВАТ «Племзавод імені Літвінова»

Види угідь2007 р.2008 р.2009 р.Відхилення 2009 р. до 2008 р.Площа, гаПитома вага, %Площа, гаПитома вага, %Площа, гаПитома вага, %Площа, гаПитома вага, %Усього с.-г. угідь258100941100318100-623-196з них: рілля--3884119862-190-96Сінокоси--250275016-200-400Пасовиища258100303327022-233-332

Досліджуючи структуру земельних угідь в динаміці за останні два роки, ми бачимо, що загальна земельна площа в 2009 році в порівнянні з 2008 роком зменшилась на 623 га, що складає 196%. Це показує, що основним напрямком діяльності є тваринництво, а рослинництво необхідне як допоміжна отрасль, продукти якої застосовуються для власної діяльності внутри підприємства.

Процентне відношення окремих видів сільськогосподарських угідь до їхньої площі визначає структуру сільськогосподарських угідь. Найбільш ефективно використовується рілля. Розглянемо динаміку посівних площ ВАТ «Племзавод імені Літвінова» в таблиці 2.1.2


Таблиця 2.1.2. Динаміка структури посівних площ ВАТ «Племзавод імені Літвінова»

ПоказникиРокиВідхилення, %200720082009га%га%га%Зернові, всього:-------Пшениця-------Жито-------кукурудза на зерно-------Ячмінь-------Овес-------Соняшник-------Усього посівів-------Рілля--388100198100-96

Як було сказане вище основний напрямок діяльності ВАТ «Племінний завод імені Літвінова» - тваринництво, а рослинництво це допоміжний напрямок, продукти якої застосовуються для внутрішніх цілей підприємства, і тому не варто приділяти значну увагу рослинництву, тому що продукти цього напрямку не є товарною продукцією. Рілля у 2009 році зменшились на 96% в порівнянні з 2008.

Аналіз управління основними засобами підприємства

Сільськогосподарське виробництво здійснюється за органічної єдності чотирьох (в умовах зрошення - п'яти) факторів, серед яких важливе місце займають засоби виробництва - знаряддя і предмети праці. Вони беруть безпосередню участь у створенні вартості продукції і, будучи складовим елементом продуктивних сил, визначають ступінь розвитку матеріально-технічної бази аграрних підприємств. Тому від рівня забезпеченості виробництва знаряддями і предметами праці, їх структури та ефективності використання значною мірою залежать кінцеві результати діяльності суб'єктів господарювання в сільському господарстві.

Так як одним з найважливіших чинників в збільшенні об'єму виробництва продукції на сільськогосподарських підприємствах є забезпеченість їх основними фондами у необхідній кількості і асортименті і повніше і ефективніше їх використання. Розглянемо склад і структуру основних фондів в ВАТ «Племзавод імені Літвінова» в табл. 2.1.3


Таблиця 2.1.3. Склад і структура основних засобів

Найменування засобівРозмір, тис. грн.Структура, %Відхиле ння200720082009200720082009%Всього основних Фондів19177,418326,918207,1100100100-0,90Будівлі, споруди і передавальні прилади1668016640,316505,287,090,890,7-0,14Всього пасивних засобів1668016640,316505,287,090,890,7-0,14Машини і устаткування11451153,41176,26,06,36,50,17Робоча і продуктивна худоба819,2--4,3---Транспортні засоби3093093091,61,71,70,01Інструменти, прилади і інвентар292927,70,20,20,2-0,01Інші необоротні матеріальні активи195,2195,21891,01,11,0-0,03Всього активних засобів2497,41686,61701,913,09,29,30,14

Відзначимо, що в ВАТ «Племзавод імені Літвінова» в 2009 році склад основних виробничих фондів зменшився на 119,8 тис. грн. (на 0,9%). Це відбулося за рахунок зменшення пасивних засобів на 135,1 тис. грн., машини і устаткування збільшилися на 22,8 тис. грн. (на 0,17%), транспортні засоби залишились незмінними, інструменти і прилади зменшилися на 1,3 тис. грн. (на 0,01%). Інші необоротні матеріальні активи також зменшились на 6,2 тис грн. (0,03%).

Для детальнішого аналізу основних засобів розрахуємо показники розміру, руху і стану основних засобів в таблиці 2.1.4


Таблиця 2.1.4. Показники розміру, руху і стану основних засобів

ПоказникиРокиВідхилення, %2007200820091. Залишок на початок року, тис. грн19177,418326,918207,1-12. Надійшло за рік, тис. грн.25452,30-1003. Вибуло за рік, тис. грн.269,4172,1204,4184. Залишок на кінець року, тис. грн.1916218207,118002,7-1,55. Сума зносу: а) на початок року, тис. грн.9480,49898,7101542,5б) на кінець року, тис. грн.9898,71015410398,22,46. Коефіцієнт росту основних засобів0,990,990,98-0,017. Коефіцієнт відновлення основних засобів0,010,0020-0,0028. Коефіцієнт вибуття основних засобів0,010,0090,010,0029. Коефіцієнт совокупного відновлення основних засобів0,010,0030-0,00310. Коефіцієнт зносу основних засобів:0,490,540,560,02- на початок року- на кінець року0,520,560,580,0211. Коефіцієнт пригодності основних засобів:0,510,460,44-0,02- на початок року- на кінець року0,480,440,42-0,02

Проаналізував показники розміру, руху і стану основних засобів видно, що підприємство має практично однакову структуру основних засобів. Також з таблиці 2.1.4 видна негативна тенденція щодо розміру, руху і стану основних засобів, повязана із їх зменшенням на 1%, за 2009 рік не надійшло жодних нових фондів, коефіцієнт пригодності основних засобів також зменшився.

Управління трудовими ресурсами та форми організації оплати праці на підприємстві

В системі виробництва та економічних відносин центральне місце посідає людина. Вона визначає цілі та напрями розвитку виробництва, організовує його, виробляє товари й надає послуги для свого життя та розвитку. Тому ефективність економіки будь-якого суспільства насамперед визначається якістю наявних трудових ресурсів та способом їх використання у виробництві, адже основною продуктивною силою є люди з їхніми здібностями та можливостями.

Таким чином, успішність подальшого розвитку сільськогосподарського виробництва і максимального використання трудового потенціалу села насамперед залежить від раціонального розподілу і ефективного використання трудових ресурсів. Адже високий рівень їх трудової активності і зацікавленості в результатах своєї праці забезпечить відродження аграрного сектору економіки, сприятиме підвищенню ефективності виробництва сільськогосподарської продукції і загальному розвитку держави.

Інтегроване агропромислове виробництво сприяє комплексному багатопрофільному розвитку села, створенню нових робочих місць і підвищенню рівня життя сільського населення.

Підприємство може ефективно працювати за умови, коли воно має необхідний професійний і кваліфікаційний склад працівників, доцільну кадрову структуру. Відповідно до цього класифікатора усі працівники в господарстві за характером виконуваної роботи розподіляються на такі категорії: робітники, керівники, спеціалісти і службовці.

До робітників відносять тих працівників, які безпосередньо зайняті в процесі створення матеріальних благ, а також здійснюють ремонт, переміщення вантажів, транспортування пасажирів.

До керівників відносять працівників, які займають посади керівників підприємств і їх підрозділів.


Таблиця 2.1.5. Особливість і ефективність використання трудових ресурсів

200720082009Відхилення, %Числ.прац-чолСтруктура, %Числ. прац., чолСтруктура, %Числ. прац., чолСтруктура, %Зайняті в с-г виробництві156100150100145100-3У т.ч.працівники рослинництва895780537351-9тваринництва6743704772493

Після проведення аналізу складу, структури і динаміки трудових ресурсів ВАТ «Племзавод імені Літвінова» бачимо, що у 2009 році, порівняно з 2008 роком, загальна чисельність працівників, зайнятих у сільськогосподарському виробництві, майже не змінилася, зменшилася лише на 5 працівникыв. Кількість працівників зайнятих в галузі тваринництва збільшилася на 2 чоловіка, що становить 3%, а в рослинництві - зменшилася на 7 чоловік (менше на 9%). З таблиці 2.1.5 видно що трудові ресурси ВАТ «Племзавод імені Літвінова» за останні три роки по троху зменшуються, а це є негативна тенденція.

Для повнішого аналізу трудових ресурсів необхідно проаналізувати ефективність використання трудових ресурсів (табл. 2.1.6).


Таблиця 2.1.6. Ефективність використання трудових ресурсів

ПоказникиРокиВідхилення, %200720082009Робітники зайняті в сільськогосподарському виробництві, 40 л.156150145-3Відпрацьовано за рік, тис. чол.-год.211273264-3Віпрацьовано на 1 робітника, чол.-год.1352,564118201820,690,03Річний фонд праці на 1 робітника по нормативу, чол.-год.1960196019600Вартість валової продукції у зрівняльних цінах, тис. грн.2106,92409,3393063Коефіцієнт використання трудових ресурсів0,690083730,9285710,9289230,03Вироблено валової продукції 1 робітником, тис. грн.13,516,0627,169

Дивлячись на таблицю 2.1.6 можна зробити висновок, що трудові ресурси на ВАТ «Племзавод імені Літвінова» використовуються достатньо ефективно, про що і свідчить коефіцієнт використання трудових ресурсів, який збільшився у 2008-2009 роках на 33% ніж у 2007 році, а у 2009 році виробництво валової продукції на одного працівника збільшилося на 69%, порівняно з 2008 роком, а затрати праці працівників за три роки майже не змінилися.

Щодо оплати праці, то вона складається з основної заробітної плати й додаткової оплати праці. Основна заробітна праця працівників залежить від результатів їх праці й визначається тарифними ставками, відрядними розцінками, посадовими окладами, а також надбавками й доплатами в розмірі не вищих за встановлених чинним законодавством. Рівень додаткової оплати праці залежить від кінцевих результатів діяльності підприємства, зазвичай це премії, інші заохочувальні та компенсаційні виплати. Середня заробітна плата працівників ВАТ «Племзавод імені Літвінова» складала 1100 грн.

Управління ефективністю виробництва основних видів продукції рослинництва і тваринництва

Спеціалізація відбиває якісний бік суспільного поділу праці і вказує, виробництво яких саме видів продукції є переважаючим на даній території. Ця форма дає можливість зосередити виробництво певних видів продукції на окремих територіях і підприємствах і одержати завдяки цьому кращих результатів господарської діяльності.

Для визначення територіальної спеціалізації і спеціалізації аграрних підприємств використовують показник структури товарної продукції, який визначається діленням грошової виручки від реалізації певного виду продукції по всіх каналах продажу на спільну суму грошових надходжень господарства і множенням отриманого результату на 100.

Щоб врахувати ступінь розвитку всіх товарних галузей на підприємстві, необхідно визначити і проаналізувати коефіцієнт зосередження товарного виробництва (Кс):


, де


Увi - удельний вага i-й галузі в структурі товарної продукції%;

Ni - порядковий номер i-й галузі в ранжируваній лаві, побудованій в порядку убування: перове місце привласнюють галузі з найбільшою питомою вагою в структурі товарної продукції, а останнє - з найменшою.

По коефіцієнту товарного зосередження галузей судять про рівень спеціалізації аграрного підприємства з врахуванням всіх його товарних галузей. Прийнято вважати, що підприємство є багатогалузевим, коли цей коефіцієнт не перевищує 0,20, із слабким рівнем спеціалізації - 0,21 - 0,30, з середнім - 0,31 - 0,40, вище середнього - 0,41 - 0,50, високим - 0,51 - 0,60 і з глибоким - більше 0,60.

Диверсифікація економічний процес, зворотний процесу спеціалізації, тобто диверсифікація це процес багатогалузевого розвитку підприємства, направлений на пом'якшення економічних рисок від можливих втрат при роботі спеціалізованого господарства в умовах ринку.

Коефіцієнт зосередження товарного виробництва характеризує диверсифікацію підприємства. При цьому диверсифікація має тенденції зворотні спеціалізації, тим нижче рівень диверсифікації.

Коефіцієнт зосередження товарного виробництва (табл. 2.1.7).


Таблиця 2.1.7. Склад і структура товарної продукції

№ п/пНайменуванняРокиНомер в ранж. ряду100 / Ув*(2*Ni-1)20082009тис. грн.Ув, %тис. грн.Ув, %Ni1Всього по рослинництву19,301,136,700,23XX2Молоко704,0041,19708,6023,86271,573Мясо КРС45,602,67213,007,17335,854Мясо свиней397,1023,24761,1025,62125,625Мед0,400,020,600,0240,146разом по тваринництву1147,1067,121683,3056,67XX7Послуги в с/х542,6031,751287,4043,34XX8Разом по господарству17091002970,4100X0,75

Дивлячись на таблицю 2.1.7 видно, що коефіцієнт спеціалізації дорівнює 0,75. Це свідчить про вузьку спеціалізацію підприємства в області тваринництва і про необхідність диверсифікації виробництва.

Рівень рентабельності товарної продукції розрахован в таблиці 2.1.8


Таблиця 2.1.8. Рівень рентабельності товарної продукції

Види продукціїКількість продукції, цціна реалізації 1 ц продукції, грнвиручка від реалізації, тис. грнсобівартість 1ц, грнсобівартість реалізованої продукції, тис. грнприбуток (+), збиток (-), тис. грнрівень рентабельності, %виробленоїреалізованоїІнша продукц. рослин.---6,7-6,10,69,8Разом по рослин-тву---6,7-6,10,69,8ВРХ (в живій масі)209,0263,0809,9213,01046,0275,1-62,1-22,6Свині492,0397,01917,1761,11340,3532,1229,043,0Молоко5244,04775,0146,9701,6197,6943,4-241,8-25,6Мед153,057,010,50,610,50,60,00,0Разом по тварин-тву---1676,3-1751,2-74,9-4,3Послуги в сільскому господарстві---1287,4-1590,9-303,5-19,1Усього по підпр-ству---2970,4-3348,2-377,8-11,3

Зробивши розрахунки для визначення рентабельності товарної продукції на ВАТ «Племзавод імені Літвінова» мозна зробити висновок, що підприємство на даному етапі є нерентабельним, рівень рентабельності складає -11,3%. Цей показник є негативною ознакою і показує необхідність змін в діяльності підприємства для покращення ефективності його роботи. Найбільш рентабельним є реалізація свиней (рівень рентабельності складає 43%). Найбільш нерентабельним є виробництво молока і ВРХ (рівень рентабельності складає -25,6 і 22,6% відповідно).

Важливою умовою підвищення ефективності господарської діяльності сільськогосподарського підприємства та його підрозділів є зниження собівартості виробництва продукції.

Фактична собівартість визначається на основі фактичних витрат на виробництво продукції.

Проводячи аналіз рівня та динаміки собівартості продукції значну увагу приділяють її елементам.

Собівартість є одним з найважливіших показників господарської діяльності аграрних підприємств, оскільки показує, у що саме обходиться господарству виробництво відповідного виду продукції і настільки економічним воно є в конкретних природноекономічних умовах господарювання. Собівартість основних видів реалізованої продукції в ВАТ «Плем завод ім. Літвінова» розглянемо в таблиці 2.1.9.


Таблиця 2.1.9. Собівартість основних видів реалізованої продукції

ПоказникиРокиВідхилення, %200720082009ВРХ (в живій масі)13891403,21046,0-34Свині10939331340,330Молоко235137197,631Мед63,514,710,5-40

Розглянувши повну собівартість основних видів реалізованої продукції в ВАТ «Племзавод ім. Літвінова» бачимо, собівартість ВРХ і меду зменшилась на 34% і 40% відповідно, це показує те, що виробництво цих видів продукції знаходиться на правильному шляху. А ось собівартість виробництва свиней і молока збільшилась на 30% і 31% відповідно, і показує на необхідність змін у виробництві цих видів продукції, які б сприяли зменшенню собівартості.

Аналіз показників фінансового стану підприємства та ефективності виробництва продукції

Інтенсифікація сільського господарства як особлива форма розширеного відтворення - це процес концентрації на основі науково-технічного прогресу сукупних затрат уречевленої і живої праці на одну й ту саму земельну площу з метою збільшення виходу продукції з цієї площі при найменших затратах праці і коштів на одиницю продукції.

У сучасних умовах інтенсифікація є основним напрямом розвитку сільськогосподарського виробництва, тому розглянемо основні показники рівня інтенсивності та ефективності (табл. 2.1.10)


Таблиця 2.1.10. Основні показники ефективності діяльності та інтенсивності ВАТ «Племзавод імені Літвінова»

ПоказникиРокиВідхилення%20082009Сума капіталу, що авансується, тис. грн.10207,509828,40-3,86Площа сільськогосподарських угідь, га941,00318,00-195,91Середньорічна чисельність працівників, чіл.150,00145,00-3,45Середньорічна вартість основних виробничих фондів, тис. грн.18207,1018002,70-1,14Витрати праці, тис. чіл.-час.273,00264,00-3,41Виробничі витрати, тис. грн.2268,202488,808,86Вартість валової продукції, тис. грн. - в зіставних цінах16761988,0018,6- у поточних цінах реалізації2121,52517,0018,6Сума виручки від реалізації, тис. грн.1709,002970,4042,47Собівартість реалізованої продукції, тис. грн.1827,303348,2045,42Чиста продукція, тис. грн.242,00-453,40153,37Прибуток від реалізації, тис. грн.-118,30-377,8068,69Показники рівня інтенсифікації, тис. грн.Сума авансованого капіталу на 1 га с/х угідь10,8530,9164,90Фондообеспеченность, тис. грн.19,3556,6165,82Виробничі витрати на 100 га сільгоспугідь, чіл.-час.241,04782,6469,20Фондовооруженность, тис. грн.121,38124,162,24Фондовіддача, грн.0,080,1123,31Фондомісткість, грн.11,819,06-30,39I. Отримані результати інтенсифікації6,624,94-33,90Окупність авансованого капіталу валовою продукцією1. На 100 га сільгоспугідь, тис. грн.:163,87625,1673,79а) валовій продукціїб) чистій продукції25,72-142,58118,04в) прибутку-12,57-118,8189,42ІІ. Ефективність інтенсифікації1. На 100 грн. поточних витрат, грн.:а) валовій продукції0,680,8014,89б) чистій продукції0,11-0,18158,57в) прибутку-0,05-0,1565,642. На 100 грн. основних виробничих фондів сільськогосподарського призначення, грн.:а) валовій продукції8,4711,0423,31б) чистій продукції1,33-2,52152,78в) прибутку-0,65-2,1069,043. На середньорічного працівника, тис. грн.:а) валовій продукції10,2813,7125,02б) чистій продукції1,61-3,13151,60в) прибутку-0,79-2,6169,734. Рівень рентабельності товарної продукції%-6,47-11,28-4,81

Судячи з таблиці можна зробити висновок, що підприємство у 2009 працювало менш ефективно ніж у 2008 - рентабельність зменшилась на 4,81%, окупність авансованого капіталу валовою продукцією на 33,9%, зменшився авансований капітал, зменшилася площа с/г угідь, зросли виробничі витрати на 8,86%. Значно зменшився прибуток від реалізації, а саме на 68,69%. Це доказує необхідність змін, для покращення ефективності і інтенсивності діяльності підприємства.

Визначення частки приросту продукції за рахунок інтенсифікації виробництва відображене в таблиці 2.1.11.


Таблиця 2.1.11. Визначення частки приросту продукції за рахунок інтенсифікації виробництва

Умовне позначенняПоказникиРоки20082009Вп1. Обсяг виробництва товарної продукції в поточних цінах, тис. грн.19512517ДВп2. Приріст об'єму проведеної продукції% (Впзад.-ВПбазов.)/ВПбазов*10029,01АК3. Авансований капітал, задіяний у виробництві, тис. грн.10207,509828,40ДАК 4. Приріст авансованого капіталу% (Акзад.-АКбазов.)/АКбаз * 100-3,71ДЕкс 5. Частка приросту продукції за рахунок екстенсивного чинника% мЭкс = (ДАк/ДВп)*100-12,80ДІнт 6. Частка приросту продукції за рахунок інтенсифікації виробництва112,80ДІнт = [1 - (ДАк/ДВп)]*100

Частка приросту продукції за рахунок інтенсифікації виробництва становить 112,8%, а частка приросту продукції за рахунок екстенсивного чинника становить -12,8%. Тому можна зробити висновок, що досліджуєме підприємство знаходиться на інтенсивному типу економічного розвитку.

В русі стратегічного управління підприємством потрібно окремо виділити фінансовий сегмент. Нововведення, що здійснюються в останні роки в умовах розвитку ринкових відносин в Україні, зокрема, кардинальні зміни банківської системи, впровадження нових форм власності, трансформація бухгалтерського обліку, знову підняли актуальність питань аналізу та управління фінансовими ресурсами суб'єкта господарювання як основним та пріоритетним видом ресурсів. За наявності фінансових ресурсів можна забезпечити підприємство будь-якими ресурсами в необхідній кількості або бажаній комбінації.

Фінансовий стан визначає результативність діяльності та спроможність підприємства фінансувати свою діяльність. Головною метою фінансового аналізу є своєчасне виявлення і виправлення недоліків у фінансовій діяльності та виявлення резервів покращення фінансового стану підприємства і його платоспроможності.


Таблиця 2.1.12. Аналіз показників фінансового стану підприємства

ПоказникСпосіб розрахунку200720082009Показники ліквідності і платоспроможності1. Коефіцієнт спільної ліквідності (покриття)(260+270)/(620+630)0,370,350,352. Коефіцієнт термінової ліквідності(260-100-110+270)/ (620+630) 0,240,180,173. Коефіцієнт моментальної ліквідності (абсолютною)(230+240)/(620+630)0,0020,010,0014. Коефіцієнт ліквідності запасів(100+110+120+130+140) / (620+430+630)0,240,220,265. Коефіцієнт ліквідності засобів в розрахунках(150+160+170+180+190+200+210+250+270) / (620+430+630)0,130,130,096. Коефіцієнт співвідношення кредиторської і дебіторської заборгованості(530+540+550+560+570+580+590+600) / (160+170+180+190+200+210)11,1012,0419,377. Коефіцієнт мобільності активів(260+270) / 2800,150,130,158. Коефіцієнт співвідношення активів(260+270) / (080+270)0,170,150,18Оцінка фінансової стійкості підприємства1. Коефіцієнт незалежності (автономії)380/6400,600,620,562. Коефіцієнт заборгованості(430+480+620+630)/6400,400,380,443. Коефіцієнт фінансового ливериджа(430+480+620+630)/3800,670,600,794. Коефіцієнт маневреності(380-080)/380-0,42-0,39-0,515. Коефіцієнт довгострокової фінансової риски480/3800,000,000,006. Коефіцієнт фінансової стійкості380/(620+630)1,531,661,287. Коефіцієнт фінансового ризику380/(430+480+620+630)1,501,651,27Показники рентабельності1. Рентабельність продаж(Поп/вір)*100-74,87-6,14-17,792. Рентабельність основного капіталу(Пчист/030)*100-17,19-1,84-11,323. Рентабельність основної діяльності(Поп/среал. прод)*100-68,04-7,23-20,28

Аналізуючи таблицю 2.1.12 видно що у 2009 році коефіцієнт спільної ліквідності дорівнює 0,35, це не є сприятливим для майбутніх потенційних кредиторів; коефіцієнт термінової ліквідності дорівнює 0,17 і цей показник свідчить про достатній ризик при вкладанні грошей в вивчаєме підприємство; коефіцієнт моментальної ліквідності дорівнює 0,001 і менше критичного (0,2); коефіцієнт ліквідності запасів рівний 0,26 показує, що матеріальні цінності не в повній мірі покривають поточні зобовязання; коефіцієнт ліквідності засобів в розрахунках рівний 0,09 і це є негативним показником; коефіцієнт співвідношення кредиторської і дебіторської заборгованості рівний 19,37% очікувані надходження від дебіторів будуть в недостатній мірі використані для погашення поточних зобов'язань; коефіцієнт мобільності активів рівний 0,15 і це набагато менше критичного показника (0,5); коефіцієнт співвідношення активів рівний 0,18, і це досить мало. Коефіцієнт незалежності (автономії) рівний 0,56 і досить близько до критичного показника, критичне значення цього показника 0,5, а якщо він менше 0,5, то підприємство схильне до ризику банкротства; коефіцієнт автономії доповнюється показником коефіцієнтом заборгованості який рівний 0,44 і в сумі з коефіцієнтом автономію вони складають 1; коефіцієнт фінансового лівериджу, який характеризує величину позикового капіталу рівний 0,79 < 1, і це є добрим показником; коефіцієнт фінансової стійкості дорівнює 1,28 і це є доброю ознакою; коефіцієнт фінансового ризику рівний 1,27 і це добре. Показники рентабельності є зі знаком «-», і це дуже погано і показує необхідність змін які б сприяли підвищенню рівня рентабельності.

Для оцінки стану підприємства з точки зору можливості його банкротства розраховують індекс Альтмана. Розрахунок даного індексу здійснюється на основі таких п'яти показників, які є індикаторами фінансово-економічного стану підприємства: норма прибутку на авансований капітал, віддача авансованого капіталу по товарній продукції, співвідношення власного і позикового капіталу, питома вага власних оборотних коштів в авансованому капіталі, величина реінвестованого прибутку на одиницю вартості авансованого капіталу.

Індекс Альтмана розраховується по формулі:

Z = 3,3К1+1,0К2+0,6К3+1,4К4+1,2К5


Критичне значення індексу Z, розраховане Альтманом складає 2,675. З ним зіставляється його фактичне значення. Якщо Z фактичне < 2,675, то в недалекому майбутньому можливе банкротство підприємства за умови, що не будуть прийняті необхідні заходи по зміцнення його фінансово-економічного стану. Якщо фактичне значення вище критичного стан підприємства задовільний або ж міцний залежно від ступеня перевищення фактичного значення коефіцієнта Z над його критичним значенням.


Таблиці 2.1.13. Розрахунок індексу Альтмана

ПоказникиВеличина показниківПитома вага окремих коефіцієнтів1Авансований капітал, тис. грн.9828,4Х2Прибуток до оподаткування, тис. грн.-861,2Х3Вартість товарної продукції, тис. грн.3930Х4Позиковий капітал, тис. грн.4329,4Х5Власний капітал, тис. грн.5499Х6Вартість власних оборотних коштів, тис. грн.-2968,3Х7Реінвестований капітал, тис. грн.-7142Х8К1 = 2/1*3,3-0,2957,049К2 = 3/1*10,4027,5810К3 = 5/4*0,60,7652,5611К4 = 7/1*1,4-1,02-70,1612К5 = 6/1*1,2-0,36-24,9913Індекс Альтмана (8+9+10+11+12)-0,51100%14Критичний рівень індексу Альтмана2,68Х15Співвідношення фактичного рівня індексу з критичним рівнем індексу Альтмана (13/14)-0,19Х

Дивлячись на таблицю 2.1.13 видно індекс Альтамана в ВАТ «Племзавод імені Літвінова» дорівнює -0,51, це набагато нижче критичного значення 2,68. Це свідчить про те, що в недалекому майбутньому можливе банкротство підприємства за умови, що не будуть прийняті необхідні заходи по зміцнення його фінансово-економічного стану.

Важливо знати ефективність використання авансованого капіталу, тому розрахуємо її в таблиці 2.1.14.


Таблиця 2.1.14. Ефективність використання авансованого капіталу в ВАТ «Племзавод імені Літвінова»

№ п/пПоказники20082009I. Показники абсолютної ефективності виробництва1.Отримано на 100 га сільгоспугідь, тис. грн.: - Валової продукції225,45791,512.- Чистої продукції-0,16-0,893.- Товарної продукції1,829,344.- Прибутку (чистого)-0,13-1,19II. Відносні показники ефективності використання вживаних результатів5.Фондовіддача, грн.: - Основного капіталу, грн.0,260,336.- Оборотного капіталу, грн.1,821,887.Річна продуктивність праці, тис. грн./грн.14,1417,368.Землеотдача, тис. грн./грн.2,8810,15III. Показники ефективності використання спожитих виробничих ресурсів9.Зарплатоотдача, грн./грн.1,761,3210.Амортотдача, грн./грн.4,965,6111.Матеріалоотдача, грн./грн.1,111,64ІV. Обобщающие показники ефективності використання авансованого капіталу12.Норма прибули на авансований капітал%-0,07-0,0213.Норма прибули на власний капітал%-15,17-19,6214.Рентабельність основного капіталу%-1,84-11,3215.Рентабельність оборотного капіталу%-83,57-488,7616.Ефективність використання авансованого капіталу на стадії виробництва, грн./грн.0,210,26

Дивлячись на таблицю 2.1.14 видно, що на 100 га сільгоспугідь виробництво валової продукції збільшилось майже в 3,5 рази, товарної продукції збільшилось в 5 разів, але чистий прибуток зменшився на 9%, це говорить про велику собівартість продукції. У 2009 році по зрівнянню з 2008 збільшилися коефіцієнти фондовіддачі основного капіталу, оборотного капіталу, річна продуктивність праці, землеввідача збільшилась у 3,5 рази. Також не на багато збільшились зарплатоввідача, амортовіддача та матеріаловіддача. А ось узагальнюючі показники ефективності використання авансованого капіталу майже усі зі знаком «-», крім ефективності використання авансованого капіталу на стадії виробництва, яка у 2009 році зросла на 23% порівняно за 2008. Показники рентабельності та норми прибутку зі знаком «-» говорять нам про негативні тенденції в діяльності підприємства, і про необхідність негайних змін.


2.2 Аналіз стану облікової політики


Приймаючи до уваги, що сільськогосподарське підприємство відповідає потребам звичайного підприємства, сплачує фінансові податки, передбачує обчислення собівартості сільськогосподарської продукції, керівництво ВАТ «Племзавод ім. Літвінова» приказом від 12.12.2001 року №460 затвердило облікову політику. Згідно цьому приказу бухгалтерський облік на підприємстві ведеться згідно Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність», національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку і плану рахунків, затверджених приказом №281 від 12 грудня 1999 року №291.

Зобовязання по веденню обліку на підприємстві належить бухгалтерії підприємства зі штабом робітників 5 осіб під керівництвом головного бухгалтера, який здійснює розподіл обовязки між підлеглими.

Облік ведеться по меморіально-ордерній формі обліку. Первинний облік здійснюється по затвердженим формам, запропонований бухгалтерією графік документообігу на підприємстві затверджено.

Основні засоби оприбутковуються на облік по первісній вартості придбання або виготовлення, або по справедливій вартості в інших випадках надходження. Переоцінка основних засобів здійснюється по необхідності згідно п. 16-21 і 31-32 П(с) БО №7 «Основні засоби».

Переоцінка основних засобів здійснюється перед складанням річної звітності на основі висновків та рекомендацій інвентаризаційної комісії. Переоцінка обєктів нерухомості здійснюється незалежними експертами оцінювачами. Переоцінка інших обєктів - комісією із фахівців підприємства.

Нарахування амортизації на основні засоби здійснюють за методом прискореного зменшення залишкової вартості.

Запаси в період руху на підприємстві оцінюються методом ФІФО.

Періодичність визначення середньозваженої собівартості одиниці запасів на підприємстві визначається як залишок запасів на кінець звітного періоду оцінюється за середніми цінами з урахуванням залишку матеріалів на початок звітного періоду.

Переоцінка нематеріальних активів по справедливій вартості на дату балансу здійснюється тільки в тих нематеріальних активах, по яких існує активний ринок. Переоцінка проводиться із залученням незалежного експерту.

Матеріальні активи із терміном корисного використання (експлуатації) понад 1 рік вартістю до 1 тис. грн. вважаються малоцінні необоротні матеріальні активи;

Амортизація по малоцінним необоротним матеріальним активам нараховується в першому місяці використання обєкта у розмірі 50% його вартості та в місяць їх вилучення з активів у наслідок невідповідності критеріїв визнання активом - решта 50%;

Облік процесу виробництва ведеться на рахунку 23 і на рахунках класу 9 в розрізі господарських розрахункових підрозділів і існуючих обєктів обліку.

Біологічні активи та сільськогосподарська продукція визначається активом, якщо існує ймовірність отримання підприємств у майбутньому економічних вигод, повязаних з їх використанням та їх вартість може бути достовірно визначена.

Сільськогосподарська продукція при її первісному визначенні оцінюється за справедливою вартістю, зменшеної на очікувані витрати на місці продажу.

Загальновиробничі і інші непрямі витрати розподіляються між різними обєктами пропорційно всім прямим витратам без вартості всіх основних матеріалів, витрати на утримання МТП розподіляються між обєктами обліку витрат пропорційно обєму робіт техніки.

Оцінка ступеня завершеності операцій з надання послуг з метою визначення доходів здійснюється шляхом вилучення виконаної роботи. При цьому в бухгалтерському обліку доходи відображають у звітному періоді після оформлення Акта про виконання робіт чи надання послуг.

Витрати на ремонт основних засобів, включених у витрати виробництва, розподіляють між різними обєктами виробництва пропорційно базі, яка характеризується використанням відреконструйованних обєктів.

Поточна дебіторська заборгованість за товари, робот і послуги враховується по чистій реалізаційній вартості. При відображенні у балансі зменшується на суму створеного резерву сумнівних боргів, створеного на основі аналізу платоспроможності по групам дебіторської заборгованості. Контроль за виконанням приказу покладено на головного бухгалтера ВАТ «Племзавод ім. Літвінова» Салманову Н.М.


2.3 Організація аналітичного та синтетичного обліку доходів


Для обліку доходів від реалізації в ВАТ «Племзавод ім. Літвінова» призначено рахунок 70 «Доходи від реалізації». Цей рахунок призначено для узагальнення інформації про доходи від реалізації готової продукції, а також про суму знижок, наданих покупцям та про інші вирахування з доходу.

Рахунок 70 «Доходи від реалізації» має такі субрахунки:

·701 «Дохід від реалізації готової продукції»;

·702 «Дохід від реалізації товарів»;

·703 «Дохід від реалізації робіт і послуг»;

·704 «Вирахування з доходу»;

·705 «Перестрахування».

По кредиту субрахунку 701, 702, 703 відображають збільшення (одержання) доходу, по дебету - належна сума непрямих податків (акцизного збору, ПДВ та інших податків) та списання у порядку закриття на рахунок 79 «Фінансові результати».

Окремими групами доходів від реалізації готової продукції можуть бути:

·доходи від реалізації продукції рослинництва;

·доходи від реалізації продукції тваринництва;

·доходи від реалізації продукції переробки продукції рослинництва і тваринництва.

Доходи від первісного визначення біологічних активів і сільськогосподарської діяльності протягом звітного періоду визначаються як різниця між вартістю біологічними активами і сільськогосподарською продукцією.

Реалізованими вважаються продукція, товари, роботи, послуги, продані на ринку споживачів, а моментом реалізації - момент переходу права власності на товар.

Обсяг реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) є одним з показників діяльності господарюючих суб'єктів. За своїм економічним змістом фактична величина реалізації продукції характеризує кінцевий результат діяльності підприємства, виконання обов'язків перед споживачами, ступінь участі у задоволенні потреб ринку тощо.

Відвантаження або відпуск готової продукції, товарів, виконаних робіт, послуг із складу покупцям проводять на підставі первинних документів: наказів-накладних або розпоряджень відділу збуту. У первинній документації зазначають номер замовлення та адресу, за якою відправляють продукцію, кількість місць, вид упаковки, масу та інші дані, що характеризують відвантажену продукцію.

Постачальник на підставі вантажно-транспортних накладних, залізничних квитанцій про прийняття вантажу та інших документів виписує розрахункові документи для передачі їх покупцеві або в банк на інкасо.

Розрахунковими документами є: рахунки-фактури, платіжні вимоги, виписані на основі рахунків-фактур, специфікації (за великої номенклатури відвантаженої продукції). У розрахункових документах містяться дані про відвантажену продукцію.

Банк, який обслуговує постачальника, надсилає для оплати його розрахункові документи установі банку, що обслуговує покупця.

Аналітичний облік відвантажених товарів ведеться на складі відокремлено у картках складського обліку в натуральних показниках на основі наказів-накладних відділу збуту.

Бухгалтерський облік доходів від реалізації організовується щодо кожного об'єкта за відповідними групами, для яких відкривається окремий субрахунок.

Аналітичний облік доходів від реалізації організовується за видами (групами) продукції, товарів, робіт, послуг, регіонами збуту або іншими напрямками, визначеними підприємством.

Первинними документами з обліку доходів від реалізації є: розрахунки (довідки) бухгалтерії, накладні, рахунки-фактури, договори купівлі-продажу, товарно-транспортні накладні, платіжні вимоги, акти приймання-передачі виконаних робіт та наданих послуг, прибутковий касовий ордер, виписки банку тощо. Підприємство може самостійно розробляти додаткові субрахунки та аналітичні рахунки виходячи зі специфіки діяльності, конкретних потреб, завдань управління та контролю.


3. Шляхи вдосконалення організації обліку доходів


.1Вдосконалення організації обліку доходів


Організація обліку доходів і фінансових результатів ВАТ «Племінний завод імені Літвінова» достатньо оптимізована і раціональна, тому не вимагає вдосконалення з боку методичних та методологічних засад обліку, а недоліком є равликова швидкість запровадження автоматизованих систем обліку, що сповільнює його організацію та створює зайві витрати часу на ручне внесення та відображення в регістрах данних господарських подій. В здебільшому це пов'язано з нестачею коштів на установку комплексів ПК та віковою ознакою облікового персоналу, якому важко пристосувати до сучасних вимог організації обліку, що диктують сучасні умови ведення бізнесу. Також помітен недостатній кваліфікаційний рівень персоналу, що спонукає до думки про першочергове завдання його добровільно-примусового підвищення або звільнення деяких працівників, і прийняття на роботу більш професійніших, які будуть відповідати вимогам сьогодення.


3.2 Вдосконалення організації обліку доходів шляхом впровадження новітніх комп'ютерних технологій та сучасного програмного забезпечення


Засоби обчислювальної техніки створювались та удосконалювались так само, як і всі інші прилади, машини та обладнання, що призначались для полегшення праці людини, тому не є винятком їх застосування в обліку на підприємстві.

Застосування комп'ютерної техніки вносить значні зміни до організації бухгалтерського обліку, причому з допоміжного засобу обчислювальна техніка перетворюється на визначний фактор в організації обліку. Ці зміни зумовлені тим, що змінюються способи обробки данних, при яких забезпечується різна швидкість надання звітної інформації. В різних системах бухгалтерського обліку вона досягається, як правило, раціональною організацією облікових данних, одноразовим їх отриманням та передачею по всім напрямкам.

Автоматизовані робочі місця, поєднані у мережу, дозволяють передавати, обробляти та зберігати інформацію на відстані та координувати дії обліковців і керівництва підприємства.

В наш час найпопулярнішим програмним продуктом для ведення бухгалтерського обліку є програма 1 С «Підприємство», яка дозволяє максимально раціоналізувати організацію обліку господарських операцій та систематизує всі регістри аналітичного та синтетичного обліку в єдину інформаційну базу, яка створюється для кожного підприємства окремо.

Такий програмний продукт застосовується і на ВАТ «Племінний завод імені Літвінова» у версії 1 С «Підприємство 7.7». Він встановлений на персональному комп'ютері головного бухгалтера.

Незважаючи на присутність технологій автоматизації обліку на підприємстві, не можна казати про його тотальне та домінуюче поширення, більшість облікових працівників не мають комп'ютерних засобів, і тому ведуть облік за допомогою застарілих, рутинних, паперових способів відображення господарських операцій в аналітичні та синтетичні регістри. Даний факт показує, що новітні технології, тільки починають проникати в сферу обліку в АПК.

Закупівля декількох комп'ютерів дозволило б значно скоротити витрати часу на облік господарської діяльності, оптимізувавши тим самим, кількість працівників бухгалтерів та раціоналізувавши організацію обліку зокрема, а головним наслідком цього, буде зменшення витрат на оплату праці, що призведе до економічних вигод у майбутньому та покращенню оперативності та аналітичності організації обліку майже вдвічі.

Оперативне подання інформації про доходи і пов'язані з ними розрахунки за допомогою засобів ПК, дозволило б значно спростити розрахунки з покупцями та замовниками та пришвидшити на якусь долю, реалізацію продукції.


Висновки та пропозиції


ВАТ «Племінний завод імені Літвінова» - багатогалузеве господарство, яке будує свою діяльність на цеховій структурі управління, де всі ланки управління укомплектовані фахівцями з вищою і середньою спеціальною освітою. ВАТ «Племінний завод імені Літвінова» спеціалізується на вирощуванні зернових, соняшнику, овочів; спеціалізація тваринництва - молоко, продукція вирощування КРС і свиней.

Під час дослідження головної проблематики курсової роботи, а саме організацію обліку доходів на ВАТ «Племінний завод імені Літвінова» була також проаналізована його діяльність за 2007-2009 рр. щодо виробництва та реалізації сільськогосподарської продукції та охарактеризоване фінансове становище підприємства. Як можна судити з назви дане підприємство спеціалізується на тваринництві, а саме провідним напрямком діяльності є свинарство. Рослинництво є допоміжним напрямком, продукти якого застосовуються для власних цілей.

Основною метою діяльності ВАТ «Племзавод імені Літвінова» є отриманням прибутку. Але судячи з аналізу результатів діяльності підприємства, чистий прибуток і, відповідно, рівень рентабельності виробництва в течії останніх трьох років має тенденцію до зниження.

Земельна площа у 2009 році зменшилась на 196% в порівнянні з 2008 роком. Розмір основних фондів майже не змінився, але вони потребують постійного оновлення. Оборотні фонди збільшились у 2009 році на 14%, це повязане з ростом валової продукції на 18% і товарної продукції на 74%. Рентабельність основного виробництва зменшилась до - 11%, і це є дуже поганою ознакою, хоча у провідному напрямку діяльності підприємства (свинарства) рентабельність зросла до 43%. Коефіцієнт спеціалізації підприємства становить 0,75 і це свідчить про вузьку направленість підприємства. Всі показники фінансового стану підприємства є негативними і свідчать про можливе банкрутство підприємства в майбутньому, якщо не будуть впроваджуватись певні заходи для покращення економічної ситуації на підприємстві.

Виконання даної роботи допомогло мені закріпити та поглибити теоретичні знання, здобуті при вивченні дисципліни «Організація обліку», а зокрема з організації обліку доходів, і також освоїти методи виконання широкого кола типових планово-економічних розрахунків і обґрунтувань.

В межах даної роботи було досліджено організацію обліку доходів і результатів господарської діяльності, а саме:

·класифікацією доходів та віддзеркаленням її у плані рахунків бухгалтерського обліку та у фінансовій звітності;

·порядок визнання та методику оцінки доходів підприємства;

·відображення доходів на рахунках бухгалтерського обліку, їх списання на фінансові результати та відображення у фінансовій звітності;

·методику розрахунку та визнання нерозподіленого прибутку (непокритого збитку);

·методику оформлення господарських операцій за допомогою первинних документів та регістрів синтетичного обліку;

·щляхи вдосконалення впровадження новітніх комп'ютерних технологій та сучасного програмного забезпечення для забезпечення потреб обліку.

Організація обліку доходів і фінансових результатів ВАТ «Племінний завод імені Літвінова» достатньо оптимізована і раціональна, тому не вимагає вдосконалення з боку методичних та методологічних засад обліку.

Незважаючи на присутність технологій автоматизації обліку на підприємстві, не можна казати про його тотальне та домінуюче поширення, більшість облікових працівників не мають комп'ютерних засобів, і тому ведуть облік за допомогою застарілих, рутинних, паперових способів відображення господарських операцій в аналітичні та синтетичні регістри. Даний факт показує, що новітні технології, тільки починають проникати в сферу обліку підприємства і загалом в АПК.

Закупівля декількох комп'ютерів дозволило б значно скоротити витрати часу на облік господарської діяльності, оптимізувавши тим самим, кількість працівників бухгалтерів та раціоналізувавши організацію обліку зокрема, а головним наслідком цього, буде зменшення витрат на оплату праці, що призведе до економічних вигод у майбутньому та покращенню оперативності та аналітичності організації обліку майже вдвічі.

Оперативне подання інформації про доходи і пов'язані з ними розрахунки за допомогою засобів ПК, дозволило б значно спростити розрахунки з покупцями та замовниками та пришвидшити на якусь долю, реалізацію продукції.

Роблячи підсумки можна говорити з впевненістю, що правильна організація обліку та раціональна робота облікового персоналу дозволяє зробити бухгалтерський облік більш оперативним та аналітичним, скорочує витрати робочого часу та раціоналізує документообіг на підприємстві, а також с контрагентами, що дозволяє пришвидшити процеси реалізації продукції та визнання доходів діяльності.

Втілення в практику зазначених рекомендацій з моєї думки будуть сприяти якісному вдосконалюванню організації обліку доходів на підприємстві ВАТ «Племзавод імені Літвінова» відповідно до Міжнародних стандартів обліку.


Список використаних джерел


1.Закон України «Про господарські товариства» (19.09.1991 р., зі змінами і доповненнями). - В кн.: Посібник по реформуванню сільськогосподарських та переробних підприємств. 2-е доповнене видання. - К.: ІАЕ УААН, 2009. - С. 224-244.

2.Закон України «Про внесення змін і доповнень до Закону України «Про селянське (фермерське) господарство)» // Урядовий кур'єр. -1993. - 29 липня.- №103-104.

.Земельний кодекс України // Урядовий кур'єр. - 2001. - 15 листопада. - №211-212.

4.П(С) БО 15 «Дохід» та П(С) БО 3 «Звіт про фінансові результати діяльності».

.Андрійчук В.Г. Економіка аграрних підприємств: Підручник. - 2-ге вид., доп. і перероблене. К.: КНЕУ, 2002. - 624 с.

6.Андрійчук В.Г. Економіка аграрного підприємства. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. - К.: КНЕУ, 2000. - 355 с.

.Борисов Е.Ф. Экономическая теория: Учебник. - 2-е изд. Доп. и перераб. - М.: Юрайт-Издат. 2004. - 399 с.

.Ворст И., Ревентлоу П. Экономика фирмы. - М.: Высшая школа, 1994.- 270 с.

9.Германенко О.М., Лангазова В.В. Методичні вказівки для виконання курсових робіт з дисципліни «Організація обліку» для студентів економічного факультету зі спеціальності 7.050106 «Облік і аудит». - Луганськ: ЛНАУ, 2010. - 28 с.

10.Дем'яненко С. I. Менеджмент виробничих витрат. - К.: КНЕУ, 1998. - 264 с.

11.Коваленко Ю.С. Сільськогосподарське підприємство в ринковому середовищі. - К.: ІАЕ УААН, 2008. - 200 с.

.Кузнецов Э.А. Экономика: Учебное пособие. - Харьков: Одиссей, 2003. - 408 с.

13.Лангазова В.В., Подухович Ю.П., Старченко А.Ю. Методичні вказівки та завдання для практичної та самостійної роботи з дисципліни «Організація обліку» для студентів економічного факультету зі спеціальності 7.050106 «Облік і аудит». - Луганськ: ЛНАУ, 2010. - 49 с.

.Мегедін І.В. Ефективність використання земельних ресурсів у нових умовах господарювання // Економіка АПК. - 1997. - №7. - С. 40-45.

15.Нелеп В.М. Планування на аграрному підприємстві. - К.: КНЕУ, 2000. - 370 с.

16.Несприятливий політичний клімат в Україні відлякує інвесторів // Агробізнес сьогодні. - 2007. - №10. - С. 23.

.Условия и факторы развития предпренимательства в АПК / A.B. Осипова // Аграрная наука: журнал: М., 2005. - 15.

18.Організація бухгалтерського обліку. Підручник для студентів спеціальності «Облік і аудит» вищих навчальних закладів / За редакцією професора Ф.Ф. Бутинця. - 3-є вид., доп. і перероб. - Житомир: ПП «Рута», 2002. - 592 с.

19.Посібник по реформуванню сільськогосподарських та переробних підприємств. 2-е доповнене видання. - К., 2000. - 633 с.

20.Подобєд Л.В. Що перешкоджає гідному розвитку аграрного бізнеса в Україні // Пропозиція: Київ, 2010 - №11

21.Проблеми формування ринкової економіки. Спеціальний випуск «Реструктуризація аграрних підприємств і земельна реформа: стан, проблеми, перспективи». - К.:, 2000. - 420 с.

22.Саблук П.Т. Аграрна економіка і політика в Україні: підсумки минулого і погляд в майбутнє. - К.: 2001. - Т. 1. 430 с.; - Т. 2. 481 с; Т. 3. 485 с.

23.Статут підприємства ВАТ «Племзавод імені Літвінова»

24.Сук Л., Сук П. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві // Бухгалтерія в сільському господарстві. - 2008.

25.Фінансова звітність підприємства ВАТ «Племзавод імені Літвінова»

26.Хорунжий М.И. Організація агропромислового комплексу. - К.: КНЕУ, 2001. - 340 с.

27.Юрчишин В.В. Аграрні перетворення в Україні: небезальтернативний погляд на проблему. - К. КНЕУ, 2009.


КУРСОВА РОБОТА Організація та шляхи вдосконалення обліку доходів ВАТ «Племзавод імені Літвінова&

Больше работ по теме:

Предмет: Бухучет, управленч.учет

Тип работы: Курсовая работа (т)

Новости образования

КОНТАКТНЫЙ EMAIL: MAIL@SKACHAT-REFERATY.RU

Скачать реферат © 2019 | Пользовательское соглашение

Скачать      Реферат

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ СТУДЕНТАМ