Обґрунтування вибору напрямків розвитку підприємства (на матеріалах ТОВ "Класс-Лайн")

 
Магістерська програма

„МЕНЕДЖМЕНТ ПРОЕКТІВ І КОНСАЛТИНГ”


ДИПЛОМНА РОБОТА

Тема: ” Обґрунтування вибору напрямків розвитку підприємства”

(на матеріалах ТОВ „Класс-Лайн”)


ЗМІСТ


ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

1.1 Сутність, поняття і характерні риси організаційного розвитку підприємства

1.2 Методологічні основи розвитку підприємства

1.3 Альтернативи розвитку підприємства і формування стратегії

РОЗДІЛ 2. ДІАГНОСТУВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ РОЗВИТКУ ТОВ „КЛАСС-ЛАЙН

2.1 Аналіз фінансової діяльності торгово-посередницького підприємства ТОВ „Класс-Лайн”

2.2 Ідентифікація компетенцій підприємства ТОВ „Класс-Лайн”

2.3 Визначення стратегічного простіру розвитку підприємства ТОВ „Класс-Лайн”

РОЗДІЛ 3. ВИЯВЛЕННЯ АЛЬТЕРНАТИВ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА ТА ОБГРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ

3.1 Концепція та економічне обгрунтування напрямку розвитку ТОВ „Класс-Лайн”

3.2 Оцінка ефективності проекту “Інтернет – Дизайн інтер’єрів” ТОВ „Класс-Лайн”.

3.3 Організаційна та проектна документація мультимедійного проекту “Інтернет – дизайн інтер’єра”

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИВСТУП


Підприємство в узагальному вигляді слід розглядати як організаційно- економічну систему, під якою мається на увазі об’єднання цілей та ресурсів, пов’язаних між собою стремлінням співпродукувати досягнення загальної мети виробничого характеру, позначених новими системними властивостями, а саме – принциповою здатністю до більш ефективної, продуктивної праці, ніж зусилля окремих, не об’єднаних в єдину систему виробників.

Актуальність досліджень дипломного проекту полягає в необхідності стратегічного структурного аналізу розвитку підприємства як циклічного процесу, що складається із п’яти основних блоків та потребує наступних системних досліджень:

1) діагностичний аналіз, під час якого вивчається стан підприємства, та прогноз подій, які його чекають при впливі внутрішніх та зовнішніх, контрольованих та неконтрольованих факторів;

2) підготовка, прийняття та реалізація ділових настанов, цілей діяльності;

3) стратегічне планування, при якому у відповідності з наміченими цілями формується ієрархія стратегій (ділові, функціональні);

4) тактичне планування, яке передбачає розробку та реалізацію оперативних дій;

5) управлінський контроль, який включає в себе збір та оцінку даних щодо діяльності підприємства, рішення про проведення ревізії, а далі діагностичного аналізу.

Об’єкт досліджень дипломного проекту - торгово-посередницьке підприємство по імпорту італійських меблів та обладнання для квартир, готелів, барів, ресторанів - товариство з обмеженою відповідальністю ТОВ “Класс-Лайн”, виявлення основних проблем його економічного становища і шляхів подальшого розвитку на зовнішньоекономічному ринку.

Предмет досліджень дипломного проекту – зовнішньоекономічні торгово-посередницькі операції та їх комплексний цикл взаємозв’язку з перепродажем імпортованих товарів на внутрішньому ринку, ризики взаємовідносин з митними та податковими механізмами та розробка механізмів уникнення втрат для бізнесу підприємства.

Мета досліджень дипломного проекту - вивчення закономірностей та принципів фінансового механізму діяльності підприємств та схем зовнішньоекономічних операцій, побудова та обґрунтування пропозицій по оптимальним схемам організації зовнішньоекономічних операцій діяльності.

Задачами дипломної роботи згідно завдання були наступні:

В 1 розділі необхідно: розкрити поняття підприємства та визначити його характерні ознаки; дослідити підходи і методи вибору напрямків розвитку підприємства; виявити проблеми розвитку вітчизняних підприємств;

У 2 розділі необхідно: дати загальну характеристику функціонування досліджуваного підприємства ТОВ „Класс-Лайн”; ідентифікувати компетенції підприємства ТОВ „Класс-Лайн”; визначити стратегічний простір підприємства ТОВ „Класс-Лайн”;

У 3 розділі необхідно: оцінити можливі види діяльності підприємства ТОВ „Класс- Лайн”; обґрунтувати вибір вектору розвитку підприємства ТОВ „Класс- Лайн”; спрогнозувати перспективи розвитку підприємства ТОВ „Класс-Лайн” у вибраному напрямку;

Методи досліджень дипломного проекту: проведення горизонтального (індексно-хронологічного) та вертикального(структурно-хронологічного) аналізу балансу та фінансової звітності підприємства, аналіз фінансових коефіцієнтів, програмно-математичне моделювання ефективності схем пасивних та активних операцій підприємства, побудування алгоритмів та програм розрахунків на ПЕОМ (EXCEL-програми).

Інформаційно-методологічна база досліджень дипломного проекту — звітні документи ТОВ “Класс-Лайн” за 2002-2004 роки, інформаційні матеріали фірм України та Росії в галузі дизайну інтер”єрів.

РОЗДІЛ 1

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

1.1 Сутність, поняття і характерні риси організаційного розвитку підприємства


Підприємство – це основна організаційна ланка народного господарства держави і, як самостійний господарський статутний суб’єкт, має право юридичної особи та здійснює виробничу, науково-дослідну і комерційну діяльність з метою одержання відповідного результату [1]. Підприємство в узагальному вигляді слід розглядати як організаційно економічну систему, під якою мається на увазі об’єднання цілей та ресурсів, пов’язаних між собою стремлінням співпродукувати досягнення загальної мети вробничого характеру, позначених новими системними властивостями, а саме – принциповою здатністю до більш ефективної, продуктивної праці, ніж зусилля окремих, не об’єднаних в єдину систему виробників [5].

У спеціальній літературі для позначення виробничих систем, якими є підприємства, використовують такі терміни, як „господарські”, „виробничо-господарські”, „організаційні”, „людино-машинні” та інші системи. В подальшому будемо використовувати термін „організація”.

Автори „основ менеджменту”, відповідаючи на запитання „Що таке організація?”, зауважують, що певна група працюючих повинна відповідати декільком обов’язковим вимогам, щоб вважатися організацією. До них відносяться:

1.   Наявність як мінімум двох людей, які вважають себе частиною цієї групи.

2.   Наявність як мінімум однієї цілі (тобто бажаного кінцевого стану або результату), яку сприймають як загальну всі члени даної групи.

3.   Наявність членів групи, які з наміром працюють разом, щоб досягнути значущої для всіх цілі.

З’єднавши в одну ці суттєві характеристики, ми отримуємо важливе визначення: організація – це група людей, чия діяльність свідомо координується для досягнення загальної цілі або цілей [6, с.31].

Більш повно поняття „організація” включає такі взаємопов’язані елементи: 1) ціль, завдання; 2) групування завдання для визначення видів робіт; 3) групування видів робіт у відповідних підпрозділах згідно з цілями організації; 4) делегування повноважень, розподіл відповідальності та визначення числа рівней в ієрархії управління; 5) створення такого організаційного клімату, який спонукає працівників вносити максимальний вклад в досягнення цілей організації; 6) проектування системи комунікацій, що забезпечує ефективність прийняття рішень, контролю та координації; 7) побудова єдиної орнганізаційної системи, що забезпечує внутрішню узгодженість середовища та здатність до них адаптуватися.

Організація створюється для досягнення певних цілей і постійно перебуває не в статичному стані, а в динамиці.

Постає питання: „Підприємство „функціонує”, „вдосконалюється”, „змінюється” чи „розвивається”?” Якщо обмежитися короткою відповіддю, то підприємство і функціонує, і змінюється, і розвивається, і вдосконалюється одночасно. Нема сумнівів у тому, що техніко-технологічні, організаційні, економічні, інші складові господарської системи постійно змінюються. Змінюються у часі, у просторі, причому, це не означає, що лише у позитивному значенні.

Функціонування (від лат:functio – виконання роботи) передбачає здійснення продиктованих або не продиктованих чи запропонованих дій або рішень у досягненні визначеної (продиктованої) цілі. Мається на увазі виконання різного роду організаційно-розпорядчих рішень: законів, постанов, інструкцій, регламентів, директив, програм, планів тощо. Якщо визначитися точніше, то функціонування підприємства включає процеси:

1) виконання окреслених робіт;

2) прийняття рішень;

3) встановлення необхідних комунікацій.

Вдосконалення, як поняття, передбачає досягнення дещо кращого, більш позитивного, більш бажаного, більш прогресивного стану фінансових, інженерних, кадрових, інших характеристик організації проти попереднього чи порівнювального стану. Така вдосконаленість бажана для будь-якого підприємства особливо при формуванні та й досягненні довгострокових та оперативних планів і програм.

Таким чином, логічно дійти висновку, що розвиток організації передбачає зміни, функціонування та вдосконалення керованої та керуючої систем, тобто виробництва і управління як єдиного цілого. [2, c.22]

У.Бенніс вважає, що „Організаційний розвиток спрямований на застосування комплексної створювальної стратегії з метою змінити надії, відношення, цінності та структуру організації таким чином, щоб вони могли краще адаптуватися до нових технологій, ринків та можливостей, а також відповідним чином змінювати й себе”. [7]

Р.Бекхард під поняття „організаційний розвиток” розуміє : „1) планові зусилля, 2) всебічна організація, 3) управління зверху, 4) для підвищення організаційної ефективності та здоров’я, 5) через планове втручання в організаційний процес, використовуючи знання з науки поведінки”. [7]     

Г.Ліппіт пропонує своє бачення даної дефініції, маючи на увазі, що „організаційний розвиток це дія на такі людські процеси в організації, які покращують функціонування організаційної системи таким чином, щоб досягти її цілей”.[7]

Найбільш влучне, вдале визначення поняття, запропоноване В.Френчем та С.Беллом. Так, на їх думку, „організаційний розвиток – це довгострокові зусилля на вдосконалення процесів розв’язання проблем та оновлення в організації шляхом більш ефективного, спільного регулювання організаційною культурою при особливій увазі щодо культури формальних робочих груп через агента змін чи каталізатора, застосовуючи теорію та технологію прикладної науки про поведінку, включаючи дослідження дією”. [7, с.17]

Т.Каммінг та Х.Уорлей в поняття „організаційний розвиток” вкладають такий смисл: організаційний розвиток – широкосистемне застосування знань науки про поведінку до спланованого розвитку та закріплення організаційної стратегії, структури і процесів для вдосконалення ефективності організації. [7, с.2]

Систематизовано, з урахуваннями природи, походження поняття „організаційний розвиток”, характеристиками передбачуваних змін, їх цілями, застосовуваними базовими дисциплінами, а також визначенням ідеалів (цінностей) даного напрямку управлінської теорії, інформаційний масив представлений у табл. 1.1. Коротко зупинимося на цих характеристиках.


Таблиця 1.1

Характеристики управління та розвитку підприємства

Автор

Природа та рамки зусиль

Характеристика змін діяльності

Цілі змін

Базові дисципліни

Ідеали/ цінності

Бенніс У.

Реакція на зміни

Старатегія навчання

Переконання, позиції, цінності та структура

Не специфічні

Пристосовуваність до навколишнього середовища

Бекхард Р.

Заплановані організаційні зміни

Запланована інтервенція в організаційний процес

Організація у цілому

Біхевіоральні науки

Організаційна ефективність та життєздатність

Ліппіт Г.

Процес

Залучений для посилення гуманізації

Ті процеси, що ведуть вперед організаційну систему

Біхевіоральні науки (співучасть)

Життєздатність. Адаптивність розв’язання проблем

Френч В. та Белл С.

Широкомасштаб-ні зусилля

Співробітництва, управління організаційною культурою

Культура в діяльності підпрозділів

Біхевіоральні науки

Розв’язання проблем. Майстерність та процеси оновлення

Каммінг Т. та Уорлей Х.

Широкомасштаб-ність зусиль

Спланований розвиток

Вдосконалення організації, усіх її складових

Біхевіоральні науки

Ефективність організації


По-перше, стосовно суті, природи та рамок зусиль концепції організаційного розвитку. Організаційний розвиток – це широкомаштабний, запланований, систематизований процес на підприємстві, який реагує на зміни, що здійснюються у внутрішньому та зовнішньому середовищі.

По-друге, зміни в діяльності підприємства пов’язуються із запланованим втручанням, інтервенцією в організаційний процес, співробітництвом, які носять освітній, самоконтрольний, самовдосконалюваний характер. Щоб зміни мали довгостроковий характер, учасники системи повинні зростати у своїй компетенції, керуючи своєю власною долею.

По-третє, зміни в організації зорієнтовані на людські, соціальні процеси, особливо індивідуальні переконання, позиції та цінності, процеси діяльності робочих груп, організації в цілому.

По-четверте, бажаний результат організаційний розвиток – це зміни в індивідуумах, групах, організаційних процесах, які примущують підприємство бути більш спроможним до пристосувань, розв’язаннях своїх проблем, самооновлення.

Концепція організаційного розвитку більшою мірою стосується нормативно-перевиховної стратегії, а не раціонально-емпіричної чи примусово-сидової (за Рчіном та К.Д.Бенном). Нормативно-перевиховна стратегія передбачає, що людська мотивація виникає не просто з раціональних зобов’язань до соціально-культурних норм, а що цінності та позиції людей, їх нормативні перспективи підкрілюють ці зобов’язання. Зміни можуть бути здійсненими, коли індивіди вбирають різні нормативні орієнтації. Це означає, що зміни будуть викликані індивідуальними цінностями, позиціями, вміннями, а не лише їхньою інформованістю, обізнаністю, раціональними поясненнями.

Як виявляється, класичний підхід до організаційного розвитку ставить за мету у змінах організаційної діяльності людські процеси в організації (цінності, позиції, переконання груп індивідуумів, організаційні процеси). Зміни в діяльності організації визнають комплексну природу мотивації людей (через використання біхевіоральних наукових знань). Організаційний розвиток робить наголос на демократії безпоседньо на робочих місцях і, звичайно, утримання від примусових, владних, адміністративних методів.

Серед характерних рис організаційного розвитку, які відрізняють його від інших змінних стратегій можна виділити, підкреслити такі [2, с.25]:

1.   Організаційний розвиток надає перевагу груповим та організаційним процесам.

2.   При організаційному розвитку особливого значення набуває робоча група як ключова одиниця вивчення більш ефективних моделей організаційної поведінки.

3.   Організаційний розвиток особливе значення приділяє співпраці, співробітництву в управлінні робочими групами.

4.   Організаційний розвиток підкреслює повноту, глобальність (організованість) системи.

5.   Організаційний розвиток використовує вченого-бухевіораліста, консультанта, агента змін або каталізатора.

6.   Організаційний розвиток пропонує вид зміни зусиль як процесу поведінки.

Очікується, що в результаті вдосконалення соціальних процесів адекватні зміни відбуваються у функціональній та інформаційних підсистемах. У свою чергу ці зміни підвищують пристосовуваність організації до навколишнього середовища. [2, c.25]

1.2 Методологічні основи розвитку підприємства


Аналізуючи суть, природу концепції організаційного розвитку, що дістало відображення у працях вітчизняних та зарубіжних авторів, можна резюмувати: по-перше, головний акцент у дослідженнях зроблено на внутрішні (контрольовані) фактори; по-друге, що випливає з першого, поза увагою залишаються зовнішні (неконтрольовані) фактори; по-третє, назрілі передбачувані та непердбачувані проблеми, які постійно виникають, спричинюються до перегляду системи цілей, функцій, структур; по-четверте, організаційний розвиток потребує кваліфікованих, компетентних, ініціативних адміністраторів, управлінців, організаторів; по-п’яте, здійснювані зусилля організаційного характеру повинні приводити до отримання результату, зрозуміло, що бажано зі знаком „плюс” проти попереднього або того стану системи, що порівнюється; по-шосте, організаційний розвиток – це більш охоплене явище, ніж управлінське консультування чи організаційні зміни.

Зазначене дає підставу запропонувати таке визначення організаційного розвитку: це цілеспрямована діяльність підприємства, пов’язана з вдосконаленням процесів результативного розв’язання проблем соціального, організаційного, економічного, техніко-технологічного, інших напрямків, що виникають під впливом зовнішніх та внутрішніх факторів, через постійний перегляд стратегій, функцій, структур за ініціативи каталізатора змін з застосуванням теорії мотивації, досліджень дією, раціональних та інших методів.

Спробуємо більш докладно розібратися з окремими тезами наведенного формулювання.

По-перше. Процеси розв’язання соціальних, економічних, науково-технічних, організаційних, екологічних та інших проблем прямо залежать від того, яким чином на підприємстві здійснюється оцінка (діагностика) цих проблем, приймаються рішення з урахуванням можливостей підприємства, небезпеки з боку зовнішнього оточення. Вдосконалення процесів оновлення організації узалежнене від процесів розв’язання проблем і в самій організації, тобто від дії внутрішніх факторів (цілі, структури, методи, ефективність).

Причому при розгляді цілей, стратегій слід здійснювати розвиток не лише соціальної системи, хоч якою б важливою вона була, а організації у цілому, всіх її складових, використовуючи системний підхід.

По-друге. Значущим чинником організаційного розвитку виступає атмосфера або соціальний клімат в організації, панівні норми поведінки, почуття, взаємини та цінності людей, що працюють в організації. Визнане трактування поняття „культура” – це спосіб життя, мислення, дії та існування. Багаточисленні дослідження вказують на те, що процвітаючи компанії продуманих зусиль, спрямованих на розвиток духу корпорації на благо всіх зацікавлених сторін. Б.Карлоф наводить такі фактори, що впливають на культуру корпорації: ідеальні цілі, панівні ідеї та цінності, видатні діячі та рольові моделі, прийняті стандарти й правила, неформальні канали комунікації. [2, c.28]

Діловою мовою це звучатиме подібним чином:

- важливість активної діяльності для досягнення успіхів у бізнесі;

- схильність до ризику, заохочення та покарання;

- енергія, стимули та ініціатива;

- інформація та підготовка;

- повага до людини взагалі та до службовців зокрема, тому що вони – запорука успішного розвитку бізнесу;

- визнання того факту, що споживачі та їх потреби перебувають у центрі, довкола якого обертається вся діяльність підприємства.

Культура корпорації може розглядатися як вираження цінностей, втілених в організаційній структурі та кдровій політиці, здійснюючи на них сві вплив [8, с.70-71].

Кожна з організацій характеризується своїм рівнем культури, яка класифікується та окреслюється за різними параметрами: стилем управління, поведінкою з людьми, повагою до клієнта, турботою про якість, увагою до нововведень тощо.

Так, у „Дженерал моторс” прийняті керівні принципи, які відображають нову культуру, філософію управління. Ці принципи мають бути обов’язково взяті на озброєння персоналом у його повсякденній праці. Суть цих принципів зводиться до такого [9, с.103-104]:

1.   Стверджувати й підтримувати загальнокорпоративні обов’язки взірцевого виконання всіх елементів продукції та всієї підприємницької практики. Ці обов’язки пронизують усю діяльність персоналу.

2.   Понад усе ставити розуміння, сприйняття потреб й очікувань клієнтів.

3.   „Дженерал моторс” – це передовсім люди. Успіх компанії залежить від залучення усіх до загальної справи, а також від індивідуальної обов’язковості й виконавчої дисципліни. Кожен зайнятий матиме можливості, умови й стимули для взяття максимальної участі в досягненні наших колективних цілей.

4.   Торгові агенти, споживачі й усі працівники – це партнери в бізнесі. Їх успіх важливий для нашого успіху.

5.   Загальна прихильність до верховенства якості: в продуктах, у виробничих процесах, на робочих місцях. Все це виступає головною складовою успіху.

6.   Всіляко підтримувати зростання, що дасть можливість відігравати провідну роль у світовій економіці.

7.   Продовжувати концентрувати зусилля на транспортній продукції та послугах. Водночас й надалі з необхідною настійливістю знаходити нові можливості для використання ресурсів у бізнесі, що поєднують наші заряддя праці й наші спроможності.

8.   Пропонувати повний набір продукції на півночно-американському ринку й виступати з відповідними продуктами на інших ринках повсюду у світі.

9.   Досягнути потужних промислових рубежів на вищих рівнях технології й бути конкурентоздатним з будь-якою промисловою одиницею.

10.  Діяти з чітко окресленою централізованою політикою разом з децентралізованою оперативною відповідальністю з метою наближення рішень до операцій настільни близько, наскільки це є можливим.

11. Брати учать у будь-якому товаристві, де робиться бізнес, як відповідальні й добропорядні громадяни, віддані постійному соціальному й економічному процесу.

По-третє. Спільне регулювання культури пердбачає визначену ступіль участі в управлінській дії на культуру. Мається на увазі, що формування корпоративної чи організаційної культури – це не лише прерогатива керівництва, вилючне право адміністративної верхівки. Певна частина повноважень передається підлеглим з питань, пов’язаних з діагностикою та складанням рекомендацій стосовно змін у культурі організації.

Викликає інтерес досвід фірми „Мацусіта”, яка в системі цілей своєї діяльності поєднує ділові настанови, принципи, духовні цінності, довгострокові цілі тощо (рис. 1.2).

Ділові настанови декларують місію, тобто призначення, яке компанія хоче відігравати у суспільстві, зумовлюючи тим самим базові цілі й кодекс поведінки співробітників. Свою місію „Мацусіта” вбачає у тому, щоб сприяти покращенню якості життя, постачаючи суспільству „дешеві, як вода, електропобутові прилади”.

Це місія підкріплюється п’ятьма принципами: 1) обопільна вигода для компанії й споживачів, що забезпечує зростання компанії; 2) отримання прибутку на шляху служіння суспільству; 3) чесна конкуренція – умова того, що прибуток буде результатом служіння суспільству; 4) обопільна вигода для компанії й акціонерів; 5) залучення до управління персоналу.

Кодекс поведінки співробітника визначається сімома духовними цінностями, які впливають не лише на внутрішню, але й на зовнішню поведінку фірми.

Довгострокові цілі фірми „Мацусіта” посідають чільне місце в системі її цілей, до яких насамперед відносять: темпи зростання, норма прибутку на одиницю обсягу продаж, доля компанії на ринку.

Підкреслюючи свою соціальну роль при формуванні системи цілей, „Мацусіта” намагається здійснити певний внесок у навколишній світ. З цією метою вона має зважати на дії поведінки корпорації на суспільство. Протилежністю додержання суспільного інтересу виступає не ігнорування, нехтування його, а прагнення до індивідуальних цілей, а також до прибутку в очікуванні, що отримання прибутку підвищить добробут суспільства.[7, с.59]

По-четверте. Формальні робочі групи вважаються головним об’єктом діяльності з організаційного розвитку. Кожна з них складається із керівника та його підлеглих. Увага при проведенні організаційних змін зосереджувалася традиційно на керівникові. Група ж залишалася на другому місці. Концепція організаційного розвитку передбачає посилення ролі в цьому процесі як керівника, так і його підлеглих водночас.

По-п’яте. Ініціатор змін, або каталізатор, використовується для того, щоб спонукати всіх працюючих до участі в організаційному розвитку. Мова йде не лише про констатування фактів неправильної дії керівництва чи іншого відділу, дільниці, а про участь в генерації ідей та їх практичному втіленні. Фактором змін може слугувати як завнішній консультант, так і внутрішній, або представник відділу організаційного розвитку чи людських ресурсів. Теоретичною та методичною базою в організаційному розвитку підприємства, що використовується консультантами, виступають результати досліджень в сфері наук про людську поведінку – психології, соціології, антропології, а також у сфері економіки, управління та організації виробництва [10].

По-шосте. Дослідження дією предбачає:

1.   Проведення діагнозу стану організації чи її підпрозділів за допомогою таких інструментів збору даних, як інтерв’ю, запитальники, наради, спостереження, ознайомлення з документами компанії тощо.

2.   Передача цих даних працівникам організації.

3.   Прийняття рішень, конкретних планів дій з урахуванням отримання даних.

4.   Реалізація планів дій.

5.   Проведення оцінки планів дій за допомогою методів збору даних та повторення цього ж циклу [6, с.538-540].

Серед інших характерних рис організаційного розвитку можна виділити:

1) орієнтацію на системний та цільвий підхід;

2) нормативну спрямованість, що передбачає вдосконалення організації управління;

3) розгляд процесу змін як „інтервенції” у живий соціальний організм;

4) управління змінами з боку вищого керівництва;

5) оформлення процесу змін за чітко визначеною програмою організаційного розвитку [11, с.9].

Розвиток підприємства вимагає системного розгляду і насамперед з позицій процесу, який передбачає наявність змісту та форми .

Процес не може здійснюватися без елементів та зв’язків між ними. Первинним у процесі розвитку є елементи, а зв’язки витупають опосередкованими елементами, хоча елементи та зв’язки між ними утворюють структуру організації.

У процесі розвитку істотну роль відіграє послідовність дій (технологія розвитку) та спосіб взаємодії елементів (механізм розвитку) у відповдності з задумом при створенні та діяльності організації (цілі, функції). Розвиток може здійснюватися шляхом кількісного та якісного росту елементів. Можливий і зворотний шлях, яким йде скорочення чисельності елементів та ланок, втрата певних властивостей. Тобто простежується тенденція, коли розвиток на відміну від функціонування змінює форму діяльності (структуру). Здійснюється це в системі управління циклічно в узгодженості з основними потребами підприємства. Зазначимо, що багато науковців об’єктом свого дослідження обироють циклічність розвитку підприємства. Основними фазами розвитку організації є: 1) створення; 2) становлення; 3) розвиток; 4) занепад (рис.1.4.)

На стадії створення підприємства передбачається з боку ініціатора:

1) встановлення цілей діяльності;

2) вибір технології виробництва;

3) залучення кадрів;

4) встановлення порядку діяльності організації.

Фаза становлення характеризується тим, що у цей період пдприємство налагоджує зв’язки як у виробничій та керуючій системах, так і зовнішнім середовищем – інститутами ринку. Вдало підібраний асортимент товару, його конкурентоздатність, активна маркетингова та збутова діяльність дає змогу закріпитися на ринку.

На стадії розвитку організація досить впевнено себе почуває на ринку завдяки стабільним темпам росту обсягів продаж, отримання прибутку. Супроводується такий процес стабільністю або збільшенням кількості працюючих, виробничих площ, ринків тощо.

Нарешті, на четвертій стадії деякі підприємства з різних причин характеризуються спадом виробництва. Погіршенням показників функціонування, що призводить до ліквідації одних, реорганізації інших. Розвиток підприємства здійснюється за новим циклом.

Загальна криза у діяльності підприємства настає у випадку, коли період занепаду одночасно відбувається і у життєвому циклі товару, і виробничих потужностях, і кадровому потенціалі, інших складових.

Для того щоб уникнути кризових явищ, керівництво підприємства керує процесом розвитку насамперед через систему управління, організаційну структуру, які, у свою чергу, теж постійно перебувають у процесі змін і цей процес відповідає циклічності, включаючи три фази: рівновага, дисгармонія, зміни (рис. 1.5.)

На першій фазі організаційна структура управління відповідає за змістом та за формою потребам підприємства. На другій фазі спочатку непомітно, а далі явно простежується дисбаланс між фактичним і необхідним станом системи під впливом активно діючих внутрішніх та зовнішніх факторів. Застосовуючи відповідний набір методів управління, система на третьому етапі, фазі змін переводиться із розбалансованого стану в стан рівноваги.

Управління розвитком підприємства, здійснюваними змінами теж можна представити як циклічний процес, що складається із п’яти основних блоків:

1) діагностичний аналіз, під час якого вивчається стан підприємства, що його чекає при впливі внутрішніх та зовнішніх, контрольованих та неконтрольованих факторів;

2) підготовка, прийняття та реалізація ділових настанов, цілей діяльності;

3) стратегічне планування, при якому у відповідності з наміченими цілями формується ієрархія стратегій (ділові, функціональні);

4) тактичне планування, яке передбачає розробку та реалізацію оперативних дій;

5) управлінський контроль включає в себе збір та оцінку даних щодо діяльності підприємства, рішення про проведення ревізії, а далі діагностичного аналізу.

Цикл повторюється.

Оскільки організація складається із керованої та керуючої підсистем і існування однієї без другої неможливе, то зміни, здійснюварі в одній, обов’язково пов’язані зі зміною в іншій. Доречно підкреслити, що управління змінами забезпечує одночасно додержання принципів стабільності діяльності виробництва та його змінюваність, тобто забезпечення функціонування та розвиток підприємства. Таке співвідношення дії вказаних принципів стосується взаємодії підприємства та оточуючого середовища, що вказує на необхідність розгляду підприємства як відкритої системи. [2, c. 33-36]


1.3 Альтернативи розвитку підприємства і формування стратегії


Основні стратегічні висновки, отримані в результаті проведеного повномасштабного аналізу становища компанії, повинні містити й основні напрямки подальшого розвитку фірми.

Стратегій у підприємств може бути безліч, але всі вони базуються, в основному, на чотирьох стратегічних альтернативах, це:

1.   Обмежене зростання фірми.

2.   Зростання.

3.   Скорочення.

4.   Поєднання будь-яких трьох явищ.

Розглянемо коротко кожну з них.

1. Обмежене зростання. Такої альтернативи дотримується більшість фірм. Для таких стратегій характерне встановлення цілей від досягнутого рівня, скоригованого з урахуванням рівня інфляції.

Організації часто вибирають цю альтернативу тому, що це найлегший, зручний і найменш ризикований спосіб дії.

Якщо організація працює стабільно і її піднесення неухильно спостерігалося в минулому, то навіщо якісь істотні зміни, ризик?

Дану альтернативу застосовують звичайно в зрілих і стабільних організаціях, а також у фірмах зі статичною технологією.

2. Зростання. Стратегія зростання здійснюється шляхом значного щорічного підвищення рівня короткострокових і довгострокових цілей над рівнем показників попереднього року.

Ця альтернатива також застосовується досить часто, особливо в галузях з великою динамікою і швидко мінливою технологією.

Її можуть дотримуватися керівники, що прагнуть до диверсифікованості своїх фірм, щоб залишити ринки, які перебувають у стагнації.

У хиткій фірмі відсутність зростання може викликати банкрутство, а в статичній галузі відсутність зростання чи невдача диверсифікованості можуть привести до атрофії ринків і втрати прибутків.

Багато керівників помилково вважають благом швидке короткострокове зростання, що може виявитися руйнуванням (спочатку може спостерігатися різкий скачок, потім стагнація і руйнування).

Зростання може бути внутрішнім і зовнішнім. Внутрішнє характеризується розширенням асортименту товарів і обсягом їхнього випуску. Зовнішнє – може бути виражене у суміжних галузях у формі вертикального горизонтального зростання (наприклад: виробник отримує оптову фірму-постачальника чи одна фірма отримує іншу).

Зростання може приводити до утворення конгломератів, тобто до об’єднання фірм у ніяк не пов’язаних галузях виробництва.

Сьогодні найбільш визнаною формою зростання є злиття корпорацій.

3. Скорочення. Цю альтернативу рідше за все вибирають керівники. І найчастіше цю альтернативу називають стратегією останнього засобу.

Рівень цілей тут встановлюється нижчий від досягнутого в минулому. Фактично, скорочення може означати здоровий шлях раціоналізації і переорієнтації виробництва. У рамках цієї альтернативи може бути кілька варіантів:

- ліквідація;

- відсікання зайвого;

- скорочення і переорієнтація.

Розглянемо коротко зміст кожного варіанта розвитку.

Ліквідація. Найбільш раціональним є повний розпродаж матеріальних запасів і активів організації (з метою розрахунку з кредиторами і започаткування нової справи).

Відсікання зайвого. Іноді фірми вважають вигідним відокремити від себе деякі підрозділи чи види діяльності. Можливий варіант продажу фірми з метою погашення борів і одержання грошей для вкладання в більш вигідну справу.

Скорочення і переорієнтація. При застої багато підприємств вважають за необхідне скоротити частину своєї діяльності в спробі збільшити прибуток, тобто спочатку фірма зазнає неминучих втрат, а потім можливе різке зростання прибутку за рахунок скорочення кількості операцій до керованого і прибуткового рівня.

До стратегії скорочення звертаються тоді, коли показники компанії продовжують погіршуватися, при економічному спаді чи просто для порятунку організації.

4. Поєднання. Стратегії поєднання швидше за все будуть дотримуватись великі фірми, що активно діють у кількох галузях.

Стратегія поєднання - об’єднання будь-яких трьох згаданих стратегій.

Після розгляду можливих альтернатив розвитку керівництво підприємства звертається до розгляду стратегій. Стратегічний вибір повинен бути конкретним і однозначним.

Сучасне поняття ділової стратегії ґрунтується на уявленні про неї як про один з процесів управління організацією з урахуванням перспективи розвитку подій і адекватної поведінки самої організації. При цьому мається на увазі, що стратегія повинна:

- відбивати управлінську філософію фірми;

- орієнтувати виробничу діяльність на запити споживачів;

- враховувати впливи зовнішнього і внутрішнього середовища організації;

- складатися з різноманітного етапу розробки й етапу реалізації;

- відповідати виклику оточення і дозволяти домагатися конкурентних переваг;

- спиратися на людський потенціал як основу організації;

- відбивати природоохоронні заходи фірми й екологічні наслідки прийнятих рішень.

Зазначені принципи у своїй сукупності дозволяють підприємству виживати і досягати своєї мети у довгостроковій перспективі.

У той же час стратегія розглядається як довгостроковий якісно визначений напрямок розвитку підприємства, що стосується сфери, засобів і форм його діяльності, системи взаємин усередині організації, а також її позиції в навколишньому середовищі.

Якщо мета визначає те, до чого прагне організація, що вона хоче одержати в результаті своєї діяльності, то стратегія дає відповідь на питання, яким чином, зо допомогою яких дій вона зуміє досягти своєї мети в умовах конкурентного оточення, що змінюється.

Таке розуміння стратегії виключає визначеність у поведінці організації, тому що стратегія, допомагаючи просуватися у бік кінцевого стану, залишає свободу вибору в ситуації, що змінюється.

З іншого боку, таке тлумачення стратегії справедливе тільки при розгляді на верхньому рівні підприємства.

Для більш низького рівня в ієрархії стратегія верхнього рівня перетворюється на мету, хоча для більш високого рівня вона є засобом. Так, наприклад, стратегії поведінки на ринку, розроблені для фірми в цілому, для маркетингової служби цієї фірми виступають у вигляді цільових настанов. Щоб уникнути подвійності даного поняття. Тут буде розглядатися тільки стратегія фірми в цілому, тобто ділова стратегія підприємства.

Необхідно пам’ятати, що по своїй суті будь-які стратегічні заходи, до яких вдається підприємство мають інноваційний характер, оскільки вони так чи інакше базуються на нововведеннях у його економічному виробничому чи збутовому потенціалах. Так, наприклад, одна з характерних для ринкового господарювання стратегій – продуктово-ринкова – спрямована на розвиток нових видів продукції, сфер і методів збуту, тобто ґрунтується винятково на інновації. Це ж стосується й інших типів стратегій. Так стратегія розвитку підприємства передбачає забезпечення стійких темпів його розвитку і функціонування. Вона також ґрунтується на використанні науково-технічних досягнень, тобто на комплексі інновацій. Однак для цілей організації і планування доцільний їхній окремий розгляд у рамках спеціально виділених стратегій нововведення.

У загальному випадку будь-яка економічна стратегія – це довгостроковий план утримання підприємства в такому стані, який би відповідав головному принципу – ефективності.

Після того як керівництво зіставило зовнішні погрози і можливості з внутрішніми силами і слабкостями, тобто виконало управлінське обстеження, вона може приступити до визначення стратегії фірми. Іншими словами можна сказати, що керівництво уже відповіло на питання: „Якою справою ми займаємося?” і „Як ми потрапимо з цієї точки, де ми перебуваємо зараз, у ту точку, де ми хочемо бути?”.

Відповіді на поставлені питання можуть бути дуже складними, тому що необхідно чітко визначитися із суттю проблеми і потенційною можливістю її розв’язання.

Наприклад, активний пошук методів підвищення ефективності роботи якогось підрозділу фірми здійснити досить складно, тому що існує безліч взаємозалежних виробничих факторів. Зокрема, якщо аналітик робить помилку, то особа, що приймає рішення може неусвідомлено збільшити проблему. Існує небезпека і синергетичного ефекту. Правильно обрана проблема – половина успіху. Дійсно, діагноз встановлюється за симптомами, що дають гарантію правильного лікування.

У промисловості цими симптомами можуть бути – низький прибуток, збут, продуктивність і якість, високі витрати, конфлікти в колективі, велика плинність кадрів.

Часто кілька таких факторів доповнюють один одного. Як правило, величезні витрати спричиняють зниження прибутку.

Виявити симптоми виробничих „хвороб” значить визначити проблему в загальному вигляді. Дуже важливо на даному етапі визначити об’єктивні обмеження рішення проблеми (чи досить капіталу, працівників потрібної кваліфікації), етичні міркування і правильно вибрати необхідні альтернативи зі всієї існуючої безлічі.

Відомо, що стратегія в теорії менеджменту – поняття абстрактне, але їй властиві деякі характерні риси.

- По-перше. Найчастіше розробка стратегії не приносить підприємству користі безпосередньо і раптово. Процес її розробки закінчується не негайною дією, а тільки встановленням загальних напрямків. Просування за якими забезпечить зростання і зміцнення позицій компанії.

- По-друге, стратегія використовується для розробки стратегічних проектів методом безупинного пошуку. Вона не може передбачити всіх змін, а дає лише узагальнену інформацію, канву для оперативних дій керівництву підприємства.

Характерна риса стратегії полягає в тому, що її успішне використання передбачає обов’язковий зворотний зв’язок, що дозволяє постійно коригувати стратегічний вибір.

Далеко не кожен керівник підприємства здатний мислити стратегічно.

Для стратегічного мислення необхідна наявність таких п’яти елементів:

- перший – уміння змоделювати ситуацію, зрозуміти закономірності взаємодії між потребами, споживчим попитом, діяльністю і якістю їхньої продукції зі споживачами, як власної компанії так і клієнтів. Таким чином, частиною стратегічного мислення є аналіз;

- другий елемент – здатність виявити необхідність змін, що у даний час відбуваються набагато інтенсивніше, ніж раніше;

- третій елемент – здатність розробляти стратегію змін;

- четвертим елементом є здатність використовувати в ході змін надійні методи. Знання того, з чого будується стратегічне управління, знайомство з питаннями стратегії можуть служити доброю підмогою грамотному менеджеру;

- п’ятий елемент – це здатність втілювати стратегію в життя. Усі розумові і творчі зусилля, що вкладаються в розробку стратегії, можуть виявитися порожнім звуком, якщо підприємство не зможе їх реалізувати. У той же час і дії, не підкріплені думкою, звичайно виявляються марними. Тільки мислення і динамізм його реалізації, що доповнюють один одного, можуть привести до успіху.

Вибір стратегій для підприємств умовно можна розділити на три етапи:

- розробку стратегії;

- доведення;

- аналіз.

На першому етапі, відповідно до постійних цілей й управлінського обстеження, вибирається придатна стратегія. Тут важливо розробити можливо більшу кількість альтернативних стратегій, щоб забезпечити широкий вибір і не пропустити потенційно кращий варіант.

На другому етапі ніби коригується, встановлюється адекватність стратегій цілям організації і з множини стратегій формується загальна.

Третій етап характеризується наповненням загальної стратегії конкретним змістом.

Кінцевим аналітичним завданням є одержання стратегічних висновків для формування менеджерами ефективного стратегічного плану дій. Для цього їм необхідно сформулювати узагальнені висновки за результатами всіх попередніх етапів аналізу, визначити загальну ситуацію компанії на перспективу й установити, на чому варто сфокусувати свою увагу в розвитку чи розробці стратегії.

Вибір стратегії підприємства є найважливішим і відповідальним моментом у житті компанії, тому керівництво повинне приділяти головну увагу ефективним стратегіям бізнесу, що базується на стійкій конкурентній перевазі.

Компанія має конкурентну перевагу, коли вона має вищі за конкурентів можливості у залученні покупців і боротьбі проти конкурентних сил. Існують численні джерела конкурентної переваги:

- володіння найкращим продуктом на ринку;

- розвиток високоякісного обслуговування покупця;

- досягнення низьких витрат у порівнянні з конкурентами;

- наявність зручнішого географічного розташування;

- запатентована технологія;

- особливості продукції і стиль роботи, найбільш привабливі для покупця;

- коротші терміни розробки й випробувань нової продукції;

- добре відома марка і репутація;

- забезпечення покупців кращими споживчими властивостями за ті ж гроші (поєднання доброї якості, доброго сервісу і прийнятної ціни).

Конкурентна стратегія компанії складається з ділових підходів й ініціатив. Спрямованих на залучення покупців, протистояння конкурентним тискам і посилення ринкової позиції. Вдарити по компанії-конкуренту етично і чесно, заробити конкурентну перевагу в ринковій ніші і культивувати клієнтуру лояльних покупців – цілком природні цілі компанії.

Стратегія конкуренції компанії звичайно складається як з наступальних, так і оборонних дій з переходами від одних до інших відповідно до змін ринкових умов. Вона включає короткострокові тактичні маневри, розраховані на теперішні умови, а також дії, розраховані на наступний вплив на довгострокові конкурентні здатності фірми і її ринкову позицію.

Конкурентна стратегія має вужчий розмах, ніж стратегія бізнесу. Бізнес-стратегія містить не тільки пропозиції про те, як змагатися, але також охоплює функціональні сфери стратегії, відбиває, як менеджмент-плани відповідають різним змінним умовам галузі (не тільки пов’язаним з конкуренцією) і як менеджмент має намір формувати повний діапазон стратегічних рекомендацій, що відповідають бізнесу. Конкурентна стратегія має справу винятково з планом дій менеджменту з успішної конкуренції і забезпечення максимального задоволення покупців.

Компанії в усьому світі вишукують будь-які прийнятні підходи для залучення покупців, завойовуючи їхню лояльність на періодичних розпродажах, перемогами над конкурентами і відвойовуванням границь на ринку. І оскільки менеджери будують короткострокові тактики і довгострокові маневри під специфічну ситуацію компанії і ринкові умови, на практиці може виникати безліч варіацій стратегій і різних нюансів. У цьому значенні, скільки конкурентів стільки і стратегій конкуренції. Однак попри всі невловимі зовнішні розходження існує яскраво виражена спільність у будь-яких підходах, тому що кожен з них розглядає:

- ринкову мету компанії;

- вид конкурентної переваги, якої компанія намагається досягти.

Можна вказати п’ять категорій стратегічних підходів до конкуренції:

1.   Стратегія лідерства за низькими витратами. Прагнення до низької вартості серед усіх продавців продукції чи послуг, щоб залучати широке коло покупців.

2.   Стратегія широкої диференціації (розмаїтості). Прагнення диференціювати пропоновану продукцію компанії щодо конкурентів у напрямках, що будуть залучати широке коло покупців.

3.   Стратегія забезпечення оптимальних витрат. Надання покупцям продукту більшої цінності за ті ж гроші, шляхом акцентування уваги на поєднанні низької вартості з одночасною широкомасштабною диференціацією. Метою є досягнення найкращих (найбільш низьких вартостей і цін щодо інших виробників продукції з порівнянною якістю й особливостями.

4.   Стратегія, сфокусована на низьких витратах у ринковій ніші. Концентрація на вузькому купівельному сегменті і подолання конкурентів на основі нижчої вартості.

5.   Стратегія, сфокусована на диференціації у вузькій ринковій ніші. Пропозиція для покупців у ніші продукції чи послуг, що відповідають їхнім смакам і запитам . [4, с.27]ТИП КОНКУРЕНТНОЇ ПЕРЕВАГИ


Низькі витрати

Диференціація


ЦІЛЬОВИЙ РИНОК


Стратегія широкої диференціації

 

Стратегія лідерства за витратами

 

Широке коло покупців на всьому ринку  


Сфокусована стратегія  диференціації

 

Сфокусована стратегія низьких витрат

 

Окремий сегмент покупців чи ринкова ніша


 

Рис. П’ять основних конкурентних стратегій.


На наведеному рисунку (рис. 1.6) показано п’ять основних конкурентних стратегій, що займають різні положення на ринку і передбачають відмінні один від одного підходи до управління бізнесом.

Прагнення забезпечити найнижчу вартість у галузі є ефективним підходом для ринків, де є багато покупців, чутливих до цін. Метою такого підходу є досягнення стійкої вартісної переваги над конкурентами. Що пропонують низькі ціни, і потім використання низького рівня цін компанії як бази для завоювання ринкової ніші чи досягнення більш високої маржі прибутку при торгівлі за сталою ринковою ціною.

Вартісна перевага приводить до високої прибутковості, як що тільки вона не використовується в агресивних спробах зрізання цін, щоб відібрати продаж у конкурентів. Досягнення переваги в низькій вартості означає, що низька вартість не може досягатися надто завзято, щоб пропонований фірмою кінцевий продукт не опинився на спартанському рівні, без всяких особливостей ля залучення покупців.

Для досягнення вартісної переваги загальні витрати фірми по всьому ланцюжку витрат повинні бути нижчі, ніж загальні витрати конкурентів.

Конкурентна перевага і позиція фірми на ринку повинні бути захищені від копіювання конкурентами і бути привабливими для покупців.

Стратегія досягнення лідерства з витрат виправдана в таких випадках:

- вироблена в галузі продукція мало чим відрізняється одна від одної.

- Більшість покупців чутливі до ціни і купують найдешевші товари.

- Існує дуже мало способів досягти диференціації продукції, що задовольнила б покупців.

- Більшість покупців використовують товар однакові, тому вимоги до нього з боку покупців не мають відмінностей.

- Витрати покупця на переключення з одного продавця на іншого низькі.

- Покупців багато, і вони мають значну силу, впливаючи на рівень цін.

Для того щоб одержати перевагу за витратами, компанія повинна бути більш досвідченою, ніж конкуренти, у питанні контролю структури витрат і їхнього руху і /чи знайти шляхи, що знижують витрати у всіх ланках ланцюжка цінностей. Успіх супроводжує ті компанії, чия конкурентна перевага базується на постійному пошуку шляхів економії по всьому ланцюжку цінностей. Вони дуже вмілі у знаходженні шляхів зниження витрат свого бізнесу.

Стратегії диференціації створюють конкурентну перевагу шляхом впровадження додаткових атрибутів і характеристик у продукцію компанії (чи послуги), яких конкуренти не мають. Те що фірма може зробити для створення купівельної цінності, складає основу диференціації. Успіх диференціації полягає в умінні компанії знизити витрати покупця по використанню продукції, більш повно відповідати вимогам покупців чи підсилювати моральне задоволення покупця від продукції компанії.

Стійка диференціація звичайно базується на унікальних внутрішніх навичках і майстерності компанії, до яких конкуренти не можуть легко знайти доступ. Диференціація пов’язана також з унікальними фізичними характеристиками, що не можуть існувати дуже довго, оскільки фінансово стабільні конкуренти можуть клону вати їх, поліпшувати чи знаходити товари-субститути для майже будь-яких характеристик, з метою привернути увагу покупців.

Стратегія оптимальних витрат поєднує стратегічні зусилля, спрямовані на зниження витрат, і стратегічні дії, пов’язані з незначним удосконаленням якості, сервісу, характеристик ч зовнішнього вигляду виробу. Ціль стратегії полягає в надання одержувачу більшої цінності з його гроші; іншими словами, наближення до конкурентів в основних моментах, що визначає параметри „якість – обслуговування – характеристики – зовнішній вигляд”, і перемога над ними за витратами на внесення всіх необхідних змін у товар. Стратегія оптимальних витрат буде успішною, якщо компанія має унікальний досвід у створенні більшого обсягу товару чи послуг з витратами нижчими, ніж у конкурентів. Головне достоїнство компанії в цьому випадку полягає в умінні одночасно знижувати собівартість одиниці продукції і вносити відповідні зміни в товар/послугу.

Конкурентна перевага від фокусування пов’язана як з досягненням низьких витрат при обслуговуванні цільової ринкової ніші, так і з розвитком здатності пропонувати покупцям ніші товар, відмінний від продукції конкурентів. Іншими словами, фокусування може ґрунтуватися на витратах, а може і на диференціації. Ця стратегія добре працює, коли:

- Вимоги покупців до конкретного товару різні.

- Не існує інших конкурентів, що намагаються спеціалізуватися на цьому сегменті.

- У фірми немає можливості працювати на більш широкому сегменті чи ринку в цілому.

- Сегменти покупців значно відрізняються один від одного за розміром, темпами зростання прибутковості і впливу п’яти сил конкуренції, що робить одні сегменти більш привабливими, ніж інші.

Існує велика розмаїтість наступальних дій, що можуть зберегти конкурентну перевагу. Ці дії можуть бути спрямовані на слабкі чи сильні сторони конкурентів, вони можуть сприяти захопленню незайнятих просторів чи масштабному наступу на багатьох фронтах, мати характер „партизанської війни” чи „ударів на випереджання”. Мішенню атаки можуть служити лідери, компанії, що йдуть слідом за лідером, маленькі чи слабкі фірми в галузі.

Стратегічні підходи до оборони позицій компанії можуть бути такими:

- вжиття заходів для зміцнення існуючої позиції компанії;

- постійний розвиток, поновлення продукції, щоб конкуренти „стріляли” по рухомій мішені, що дозволяє уникати також морального старіння виробів;

- спонукання конкурентів відмовлятися навіть від спроб наступальних дій.

Вертикальна інтеграція „уперед” чи „назад” має стратегічний сенс, тільки якщо вона підсилює конкурентну перевагу компанії за рахунок скорочення витрат чи посилення диференціації. Відмова від вертикальної інтеграції, якщо недоліки переважають над достоїнствами, цілком можлива, хоча існують шляхи досягнення переваг від вертикальної інтеграції, що дозволяють уникнути її недоліків.

Велике значення має час здійснення стратегічних кроків.

Першопроходці мають стратегічну перевагу, однак технологія розвивається так швидко, що буває дешевше і простіше випливати за кимсь, а не бути лідером. [3, c.154-159]

В умовах України теорія і практика стратегічного управління ще не знайшли широкого розповсюдження.

Більшість керівників не мають потреби, необхідності у виробленні довгострокових стратегій, помилково вважаючи, що в сучасних умовах неможливо вирішувати перспективні питання. Хоча саме стратегічне мислення і такий інструмент, як стратегічне управління, є найважливішим чинником успішного виживання фірми в конкурентній боротьбі.

Відсутність орієнтирів, місії і цільової спрямованості розвитку організації, можливості розпізнавання поведінки зовнішнього середовища організації й адекватного на неї реагування, а також здатність активно впливати на це середовище роблять фірму безпомічною сьогодні і безперспективною завтра. [3, c.353]

Стратегічний маркетинг є складовою маркетингового менеджменту та стратегічного менеджменту фірми. Його основна мета полягає в розробленні маркетингової стратегії для досягнення маркетингових цілей фірми з урахуванням місцевих ринкових вимог та можливостей фірми [2].

Базова ділова стратегія фірми розробляється на основі корпоративної місії і встановлення цілей фірми та поділяється на функціональні стратегії згідно з організаційною структурою фірми.

Отже, розглядаючи стратегічний маркетинг як складову стратегічного менеджменту, слід виходити з поняття „функціональна стратегія”. Місце стратегічного маркетингу у структурі управління маркетингом фірми (тобто в структурі маркетингового менеджменту) визначається тим, що він охоплює стадію планування маркетингу в аспекті постановки маркетингових цілей і розроблення маркетингових стратегій.

Основні категорії стратегічного маркетингу такі: місія фірми, стратегічний господарський підрозділ, маркетингова ціль, портфель бізнесу фірми, маркетингова стратегія, ринкова частка фірми, відносна ринкова частка фірми.

Місія фірми (або корпоративна місія)- відтворює ті різновиди і різновиди бізнесу, на які орієнтується фірма.

Місію фірми визначають такі основні фактори:

- коло потреб, які задовольняє фірма;

- коло споживачів фірми;

- товари, які виробляє фірма;

- конкурентні переваги фірми;

Із схеми рис.1.7 видно, що головним стратегічним плановим рішенням являється вибір цілей для підприємства - місії та конкретних цілей, що забезпечують їх реалізацію. Оскільки любе підприємство - це відкрита система і існує завдяки тому, що задовольняє якусь потребу своїх споживачів, клієнтів, то й місія його повинна відшукуватись в навколишньому середовищі, а не всередині підприємства. Отже, прибуток не може бути місією підприємства, бо він цілком внутрішня проблема, хоч і дуже суттєва.

Категорія „стратегічний господарський підрозділ” (СГП) –характеризу-ться таким параметрами [10]:

- певний вид продукції, який включає товари або послуги;

- специфічні потреби, які мають бути задоволені;

- певна група споживачів;

- конкурентні переваги фірми;

Порівнюючи складові елементи СГП та місії фірми, можна помітити їхню схожість. Різниця між цими двома категоріями полягає в тому, що СГП – це первинна зона стратегічного планування фірми, а місія – узагальню вальна, об’єднувальна на рівні фірми категорія, яка передбачає визначення певних пріоритетів серед СГП.

Сукупність усіх СГП у межах фірми становить „портфель бізнесу фір-ми”, завдання стратегічного маркетингу щодо управління портфелем:

- зміцнювати становище стійких прибуткових СГП;

- розвивати, інвестувати перспективні СГП;

- виключати з діяльності неприбуткові, безперспективні СГП;

- формувати нові СГП.

Маркетингова ціль встановлюється після формування місії фірми та визначення впливу маркетингового середовища. Маркетингові цілі мають::

- ієрархічність (підпорядкованість);

- кількісну визначеність;

- реальність;

- взаємоузгодженість (сумісність);

- гнучкість.

Ринкова частка фірми – це питома вага товарів фірми в загальній місткості даного ринку збуту. Відносна ринкова частка фірми – визначається як відношення ринкової частки фірми до ринкової частки найсильнішого ринкового конкурента.

Основне призначення маркетингової стратегії полягає в тому, щоб взаємоузгодити маркетингові цілі фірми з її можливостями, вимогами споживачів, використати слабкі позиції конкурентів та свої конкурентні переваги.

У процесі формування маркетингової стратегії можна виділити вхідні та вихідні елементи (рис.1.8).

Маркетингові стратегії класифікують за такими ознаками:

1. Залежно від терміну їх реалізації:

- довгострокові;

- середньострокові;

- короткострокові;

2. Залежно від стратегії життєвого циклу товарів фірми:

- маркетингові стратегії стратегії на стадії впровадження товару на ринок;

- маркетингові стратегії на стадії росту;

- маркетингові стратегії на стадії насичення ринку;

- маркетингові стратегії на стадії спаду;

3. За станом ринкового попиту:

- стратегія конверсійного маркетингу;

- стратегія креативного маркетингу;

- стратегія стимулюючого маркетингу;

- стратегія синхромаркетингу;

- стратегія підтримуючого маркетингу;

- стратегія ремаркетингу;

- стратегія де маркетингу;

4. Залежно від загальноекономічного стану фірми та її маркетингових спрямувань розрізняють три види базових маркетингових стратегій фірми:

- стратегія виживання;

- стратегія стабілізації;

- стратегія росту;

Стратегія виживання – виключно захисна стратегія, яка застосовується в умовах глибокої кризи економічної діяльності фірми, коли фірма перебуває на межі банкрутства. Основна мета цієї стратегії полягає у виході з кризового стану шляхом перегляду і перебудови всього маркетингового комплексу фірми (товарної, цінової політики, системи товароруху та просування товарів).

Стратегія стабілізації використовується за умов швидкого або несподіванного падіння базових показників фірми чи за умов, коли розвиток фірми має коливний характер. Ця стратегія передбачає вирівнювання показників з їхнім наступним підвищенням і перехід до стратегії росту.

Стратегія росту передбачає ріст обсягів продажу, прибутку, капіталу та інших показників фірми.

Маркетингові стратегії росту поділяються на такі різновиди:

- маркетингова стратегія інтенсивного (органічного) росту;

- маркетингова стратегія інтеграційного росту;

- маркетингова стратегія диверсифікації;

5. За елементами маркетингового комплексу:

- товарна стратегія;

- цінова стратегія;

- стратегія товарного руху;

- стратегія просування;

6. За ознакою конкурентних переваг(за М.Портером):

- стратегія цінового лідерства;

- стратегія диференціації;

- стратегія фокусування(концентрації);

7. Залежно від виду диференціації:

- стратегія товарної диференціації;

- стратегія сервісної диференціації;

- стратегія іміджевої диференціації;

- стратегія кадрової диференціації.

8. Залежно від конкурентного становища фірми та її маркетингових спрямувань:

- стратегія ринкового лідера;

- стратегія челенджерів;

- стратегія послідовників;

- стратегія ринкової ніши.

9. Залежно від співвідношення відносної ринкової частки фірми та темпів росту її ринку збуту, або залежно від конкурентоспроможності та привабливості ринку збуту:

- стратегія розвитку;

- стратегія підтримання;

- стратегія збирання урожаю;

- стратегія елімінації;

10. Залежно від методу обрання цільового ринку:

- стратегія товарної спеціалізації;

- стратегія сегментної спеціалізації;

- стратегія одно сегментної концентрації;

- стратегія вибіркової спеціалізації;

- стратегія повного охоплення.

11. Залежно від ступеня сегментації ринків збуту фірми:

- стратегія недиференційованого (агрегованого) маркетингу;

- стратегія диференційованого маркетингу;

- стратегія концентрованого маркетингу.

Стратегічне планування є однією з основних функцій стратегічного управління. Воно представляє собою процес прийняття управлінських рішень відносно стратегічного передбачення (формування стратегій), розподілу ресурсів, адаптації компанії до зовнішнього середовища, внутрішньої організації.

Після формулювання місії на її основі встановлюються конкретні цілі, через які здійснюється місія підприємства. Цілі доводяться до виконавців, керівництво стимулює їх досягнення і тільки в цьому випадку вони становляться значимою частиною стратегічного планування.

Наступний етап стратегічного планування - діагностичний, який включає аналіз навколишнього середовища та внутрішніх можливостей підприємства.

Аналіз навколишнього середовища має на меті виявити потенційні загрози та можливості, з якими підприємство може зустрітись в майбутньому. Звичайно їх виділяють у сім областей: 1) економічні фактори; 2) політичні фактори; 3) ринкові фактори; 4) фактори технології; 5) фактори конкуренції; 6) міжнародні фактори; 7) соціокультурні фактори. Результатом такого аналізу може стати перелік майбутніх загроз та можливостей з урахуванням їх значення і ступеня впливу на підприємство.

Після цього керівництво повинно проаналізувати внутрішній потенціал підприємства для того, щоб виявити його сильні і слабкі сторони. Рекомендується обслідування таких функціональних зон підприємства: маркетинг, фінанси (бухгалтерський облік), операції (виробництво), людські ресурси, культура та імідж корпорації. Таким чином, результатом діагностичного етапу є перелік майбутніх загроз і можливостей в зовнішньому оточенні, а також сильних і слабких сторін підприємства. Тепер перед керівництвом закономірно виникає питання, чи зможе здійснитись місія підприємства та його конкретні цілі при існуючій стратегії в умовах оточення і розвитку підприємства, які прогнозуються в майбутньому. Усвідомлення того, що застосування існуючої стратегії в майбутньому не дозволить більше досягати поставлених цілей, дає картину ‘’стратегічних прогалин’’.

Наступним етапом стратегічного планування являється аналіз життєвого циклу продукту та аналіз експериментальних кривих. Концепція життєвого цикли продукції виходить з тієї гіпотези, що всі продукти слідують одному і тому ж типовому життєвому циклу.

Після аналізу життєвого циклу продукції керівництво повинно проаналізувати експериментальні криві. Концепція використання експериментальних кривих(кривих досвіду) виходить з того, що витрати на одиницю продукції сильно знижуються зі збільшенням кількості продукції (обсягу виробництва та поставки). Причина цього полягає в економії на масштабах виробництва, а також в тому, що зі збільшенням кількості продукції росте і набутий досвід по усуненню помилок та раціоналізації виробничих процесів.

Із концепцій життєвого циклу продукту і експериментальних кривих витікають такі стратегічні вимоги:

- Зрівноваженого поєднання продуктів, які знаходяться в різних фазах життєвого циклу.

- Розширення своєї ринкової долі, оскільки це дозволить збільшити обсяг виробництва і рухатись вниз по експериментальній кривій.

Обидві ці вимоги враховуються на наступному етапі стратегічного планування при визначенні ‘’стратегічних полів бізнесу’’ та формулюванні ’’портфеля’’. Портфель - це сукупність напрямків бізнесу або група господарських підрозділів. Люба фірма являє собою ‘’портфель’’ напрямків бізнесу. Концепція ‘’портфеля ’’ виходить з того, що підприємство на протязі довгого часу є життєздатним і являється прибутковим в тому випадку, якщо його поля бізнесу в фінансовому відношенні залишаються збалансованими, маючи на увазі майбутні можливості і загрози. ‘’Стратегічні поля бізнесу’’ виділяються за такими критеріями:

1.  Очікуваний темп росту ринку(попиту).

2.  Ринкова доля.

На наступному етапі стратегічного планування для кожного із полів бізнесу, в відповідності з концепцією ‘’портфеля’’, вибираються стратегії, тобто визначається стратегія кожного поля бізнесу.

Заключним етапом стратегічного планування являється стратегічне планування структури підприємства. Змістовним результатом стратегічного планування є зміни в організації, а саме: створення нових ринків, диверсифікація виробництва, проектування і створення нових потужностей, ліквідація нерентабельних виробництв, злиття і придбання фірм, розробка нових продуктів, реорганізація і перерозподіл повноважень та відповідальності і таке інше.

Для того, щоб організація була ефективною в довгостроковому аспекті, зазначені зміни повинні бути запланованою реакцією на очікувану в майбутньому динаміку навколишнього середовища, а не вимушеною реакцією на минулі та теперішні події.

РОЗДІЛ 2

ДІАГНОСТУВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ РОЗВИТКУ

ТОВ „КЛАСС-ЛАЙН”

2.1 Аналіз фінансової діяльності торгово-посередницького підприємства ТОВ „Класс-Лайн”


Товариство з обмеженою відповідальністю «Класс-Лайн» створене відповідно до чинного законодавства України [1,3], зареєстроване Печерською районною державною адміністрацією у м.Києві 18.09.2002 року, про що зроблено запис в журналі обліку реєстрації за № 34275, ідентифікаційний код 32161113.

Товариство має колективну форму власності, засновниками товариства є громадяни України Авраменко Вячеслав Валентинович та Сулейманова Олексендра Юріївна.

Основними видами діяльності згідно статуту є:

- 71130 оптова торгівля недержавних організацій;

- 712110 розрібна торгівля недержавних організацій;

- 72200 зовнішня торгівля недержавних організацій.

Статутний фонд /капітал/ товариства, що складається з грошових внесків засновників і становить 16 500 (шістнадцять тисяч п'ятсот) гривень, розподіляється між засновниками наступним чином:

- частка у статутному фонді /капіталі/ Авраменка В'ячеслава Валенти-новича формується за рахунок грошового внеску у розмізі 8 250 (вісім тисяч двісті п'ятдесят) гривень, шо складає 50% статутного фонду /капіталу/, 50% голосів;

- частка у статутному фонді /капіталі/ Сулейманової Олександри Юріївни формується за рахунок грошового внеску у розмірі 8 250 (вісім тисяч двісті п'ятдесят) гривень, що складає 50% статутного фонду /капіталу/, 50% голосів.

Товариство створене з метою здійснення виробничо-господарської, ко-мерційної та інших видів діяльності та отримання на цій основі максимального прибутку Учасниками Товариства.

Основним видом діяльності ТОВ “Класс-Лайн” на сучасному етапі роз-витку є імпортування та поставка устаткування та меблів безпосередньо від італійських фірм-виробників, зокрема:

-   офісні, житлові і банківські меблі (Рис.А.1 Додатку А);

-   торгове устаткування й аксесуари для магазинів різного профілю;

-   холодильне устаткування, вітрини і прилавки;

-   комплексне устаткування і меблі для барів, кафе і ресторанів;

-   професійне кухонне устаткування й аксесуари;

-   посуд і столові прилади для барів, кафе і ресторанів;

-   устаткування для перукарень;

-   пакувальне устаткування;

Враховуючи основний вид торгово-посередницької діяльності ТОВ “Класс-Лайн”, яке не виконує власноруч переробки імпортуємої продукції, його структура побудована за функціональним принципом з інтегрованим сумісниц-твом функцій, характерним для малого підприємства (рис.2.1).

До функціональних обов’язків директора ТОВ “Класс-Лайн” – Авраменка В.В. (він же співзасновник товариства) входить виконання наступних функцій:

- виконавчого директора;

- фінансового директора;

- менеджера по зовнішньоекономічним операціям;

- менеджера по оптовій торгівлі на внутрішньому ринку;

- начальника відділу логістіки при його відсутності;

До функціональних обов’язків головного бухгалтера ТОВ “Класс-Лайн” – Живаліної Н.В. входить виконання наступних функцій:

- загальна бухгалтерія;

- зовнішньоекономічні операції;

- фінансовий аналіз діяльності підприємства та звітність;

- взаємовідносини з банками;

- контроль за роботою операторів складського обліку;

До функціональних обов’язків начальника відділу логістики ТОВ “Класс-Лайн” – Передерія Г.О. входить виконання наступних функцій :

- управління оптовими складами імпортованої продукції;

- планування імпортних товарних потоків та митні операції;

- планування товарних потоків постачання продукції з оптових складів клієнтам;

- юридичне та економічне оформлення імпортних контрактів та контрактів на реалізацію продукції на Україні;

- організація роботи та керівництво роботою працівників оптових складів;

- директора підприємства при його відсутності;

Наймані робітники обслуговування оптових складів ( 5 працівників в

2003 році та 14 працівників у 2004 році) виконують наступні функції:

- водії – грузові оператори;

- охорона складів;

- оператори-бухгалтери комп’ютерного обліку товарів та оформлення товаросупровідних документів;

Аналіз функціонально-штатної структури ТОВ „Класс-Лайн” показує :

- на підприємстві відсутній підрозділ економічного планування та економічного аналізу і прогнозу результатів;

- головний бухгалтер не має заступників, а її функції при відсутності ні на кого не покладені;

- покладення функцій економічного аналізу на головного бухгалтера є недоцільним, оскільки бухгалтерський облік і економічний аналіз – це два паралельних інструмента управління підприємством;

- рішення на підприємстві приймаються одноосібно, що при недостат-ньому рівні інформації та компетенцій може привести до прийняття економічно хибних рішень.

Схеми торгово-посередницьких операцій ТОВ “Класс-Лайн” по імпорту меблевої продукції їз Італії в Україну ґрунтуються на взаємодії з оптовими торгівельними фірмами Європи, які поставляють продукції виробників Європейського Союзу.

Товарна номенклатура меблів [ ], імпортуєма ТОВ “Класс-Лайн” не відноситься до підакцизних, але згідно Закону України “Про податок на додану вартість” [5,с.7] відноситься до груп товарів, які оподатковуються у розмірі 20% від митної вартості податком на додану вартість. При цьому допускається оформлення імпортного податкового векселя зі строком погашення 30 днів.

Типові умови імпортних контрактів фірми ТОВ “Класс-Лайн” з фірмами "VITAGLASS D.O."(Verovska 64, 1000 Ljubljana, Slovenija) та "FENZI TRADE Inc."(г.Рига, Латвія) побудовані за наступними схемами:

- заключення довгострокового (на 2 роки) контракту на поставку імпортної продукції нерезидентом (Італія, Німеччина, Латвія), при цьому нерезидент може бути посередником (Латвія, Словенія);

- поставка продукції частинами за замовленнями на умовах СІР-Київ (автомобільним транспортом);

- сплата імпортного ввізного мита, митних зборів та видача податкового

векселя на 30 днів при розмитненні продукції на митному складі у м.Києві;

- реалізація партії продукції на протязі 30 – 60 днів за схемою комерційного кредиту на 10 – 60 днів (через дебіторську заборгованість);

- погашення податкового векселя через 30 днів за рахунок надходження коштів від дебіторів за реалізовану продукцію;

- оплата за рахунок надходження коштів від дебіторів за реалізовану продукцію кредиторської заборгованості нерезиденту по імпортному контракту з відстрочкою сплати до 60 днів після строку отримання товару;

Основними ризиками та недоліками схем управління розрахунками в зовнішньоекономічних контрактах в ТОВ “Класс-Лайн” є наступні:

а) за рахунок надання нерезидентом комерційного кредиту відстрочкою сплати вартості поставленої продукції на 60 –75 днів після поставки в ціну товару закладаються проценти за надання комерційного кредиту на рівні вищому, ніж банківський кредит (за додатковий ризик);

б) при затримці реалізації отриманої партії за рахунок несвоєчасної спла-ти дебіторами вартості авансово відпущеної продукції виникають проблеми з оплатою імпортного податкового векселя (через 30 днів) та оплатою контракту нерезиденту (через 60 днів);

в) при несплаті нерезиденту вартості поставленої партії продукції через 90 днів законодавство України передбачає штрафні санкції за порушення режиму розрахунків при експортно- імпортних контрактах.

Таким чином, впроваджена схема зовнішньоекономічних розрахунків має негативний ефект „двох боргів” (внутрішнього – дебіторська заборгованість за реалізовані меблі та зовнішнього – оплата вартості імпортованих меблів та імпортного податкового векселя ПДВ), які при можливих затримках в графіках виконання фінансових розрахунків приводять до збитків і неефективності операцій ТОВ „Класс-Лайн”.

Інформаційною базою економічної діагностики діяльності підприємства ТОВ „Класс-Лайн” в дипломному проекті були:

- Форма №1 “Баланс” – звіт про фінансовий стан, що відображає активи, зобов'язання і капітал підприємства на встановлену дату [11,с.3].

- Форма №2 “Звіт про фінансові результати”, що містить дані про доходи, витрати і фінансові результати діяльності підприємства за звітний і попередній періоди [12,с.3].

У додатку Б приведені баланси підприємства ТОВ „Класс-Лайн” за 2002 - 2004 роки, у додатку В приведені звіти про фінансові результати за 2002 - 2004 роки.

У додатку Г представлені результати „вертикального”(внутрішня струк-тура) та „горизонтального”(індексно-хронологічний ріст) аналізу динаміки статей балансів підприємства та звітів про фінансові результати. Розрахунки виконані з використанням ”електронних” таблиць EXCEL - 2000 згідно статис-тичних алгоритмів робот [26,с.13], [28,с.24].

Спільний аналіз результатів первинної статистичної обробки балансових звітів та звітів про фінансові результати діяльності ТОВ “Класс-Лайн” за 2002 –2004 роки ( додатки Б,В,Г, табл.2.1 – 2.2 та графіки рис.2.2 – 2.3) , показує :

- валюта активів балансу у 2003 році зросла на 34,6 % відносно рівня 2002 року, а у 2004 році ще зросла на 329,1 % відносно рівня 2003 року, таким чином валюта балансу за два роки зросла з 602,4 тис.грн. до 3 473, 5 тис.грн.;

- необоротний капітал (основні фонди) підприємства займають незначну частку 0,8 –2,9 % в валюті баланса, тобто підприємство – чисто торгівельне, а основні фонди – це нестаціонарні склади та офісне обладнання.


Аналіз динаміки та структури майна ТОВ “Класс-Лайн”

- динаміка структурної частки грошових коштів характеризується стрімким падінням з рівня 29,3% (2002) до 19, 3% (2003) та до 2,0% у 2004 році;

- динаміка структурної частки запасів характеризується падінням з рівня

13,9 %(2002) до рівня 7,0%(2003) та стрімким нарощуванням до рівня 41,6% у 2004 році;

- динаміка структурної долі дебіторської заборгованості характеризується підвищенням з рівня 55,2%(2002) до 66,9%(2003) та падінням до рівня 54,7% у 2004 році;


Рис.2.2. Динаміка структури майна(активів) ТОВ “Класс-Лайн”


Таким чином, у 2002 - 2004 роках для активів підприємства характерні процеси різкого нарощування запасів за рахунок практично повного використання грошових коштів підприємства, при цьому 54,7% активів займає дебіторська заборгованість за реалізовану продукцію, а 41,6% активів – запаси, тобто циклічне функціонування підприємства залежить від активності надход-ження коштів за реалізовану продукцію для придбання в запаси наступної партії продукції, яка, в основному, імпортується з-за кордону та реалізується оптом на Україні.

Вказане накоплення запасів пов’язане з зростанням обсягів заказів продукції та закупленням і ввезенням(імпортуванням) її ТОВ „Класс-Лайн” на територію України з темпом, який випереджає темп реалізації. Імпортовані комплекти меблів виставляються в колекціях меблевих салонів для залучення покупців, які бачать реальну продукцію та можливість її миттєвої доставки.


Таблиця 2.2

Динаміка джерел ресурсів підприємства ТОВ “Класс-Лайн”    


Як видно із даних табл.2.2 основними джерелами ресурсів підприємства ТОВ “Класс-Лайн” є власний капітал, частка якого у валюті ресурсів займає долю у 14,9% та кредиторська заборгованість, яка займає частку у 80,9%. Структурна частка поточної заборгованості в розрахунках становить всього 4,2%. Динаміка джерел ресурсів у 2002 -2004 роках наступна:

- кредиторська заборгованість у 2003 році зросла на 47,3% відносно рівня 2002 року, а у 2004 році різко зросла на 275,8% відносно рівня 2003 року;

- власний капітал знизився у 2003 році на 39,9% відносно рівня 2002 року, а у 2004 році різко зріс на 825,9% відносно рівня 2003 року за рахунок значного зростання прибутку у 2004 році (з рівня 39,4 тис.грн. у 2003 році до рівня 501,1 тис.грн. у 2004 році);

Процеси зростання обсягів джерел ресурсів ТОВ „Класс-Лайн” пов’язані з ростом обсягів продажу продукції та необхідністю додаткового залучення коштів для нарощування оборотних активів підприємства.

Таким чином, ТОВ “Класс-Лайн”, не залучаючи банківських кредитів, живе за рахунок комерційного кредитування з боку експортерів, які надають підприємству продукцію для реалізації на основі відстрочки платежу, тобто оплати за імпортовану продукцію на умовах банківського переказу через 60 днів після поставки продукції на митний кордон України.

Рис.2.3 Динаміка структурних частин джерел ресурсів ТОВ “Класс-Лайн”


Оскільки частка необоротних кошті займає у 2004 році біля 1% валюти баланса, то для функціонування грошового капіталу використовується власний оборотний капітал підприємства, частка якого становить 14% від валюти балансу (Рис.2.3).

Аналіз динаміки показників звітів про фінансові результати ТОВ “Класс-Лайн” (додатку Г та графіки рис.2.4 –2.5) показує :


Рис. 2.4 Порівняння показників динаміки абсолютного росту валюти балансу та обсягів чистих доходів, витрат, валового прибутку від реалізації продукції ТОВ “Класс-Лайн”


-   обсяги реалізації продукції в 2002 – 2004 році значно нарощуються з рівня 1 635 тис.грн.(2002) до рівня 11 428 тис.грн. у 2003 році та до рівня

20 018 тис.грн. у 2004 році;

-   ланцюговий темп росту обсягів доходів від реалізації становить +598,3% у 2003 році відносно 2002 та +75,32% у 2004 році відносно рівня 2003 року;

- ланцюговий темп росту собівартості випуску та реалізації продукції становить + 600, 96% у 2003 році відносно 2002 та + 75,58% у 2004 році відносно рівня 2003 року, що практично відповідає темпам росту обсягів доходів від реалізації;

- темп росту фінансових результатів діяльності значно перевищує темпи росту валюти балансу, що свідчить про інтенсивний розвиток ділової діяльності підприємства;

- темп росту валового прибутку від реалізації показує, що прибутковість використання активів різко зросла в 4 рази в 2003 році та впала більш ніж в 2 рази в 2004 році.

Таким чином, результати проведеного аналізу показують, що у 2003 році підприємство пройшло стадію різкого зростання життєвого циклу (обсяг реалізації зріс в 6 разів), але у 2004 році при різкому розширенні обсягів реалізації до рівня в 11 разів відносно 2002 року в підприємстві стали відчутні процеси виходу на „горизонтальний” участок життєвого циклу (насичення).

Як показують структурні графіки рис.2.5:

- основна складова частка в структурі собівартості від 92,3% до 93,3% - це витрати на придбання товарної продукції для оптового перепродажу;

- частка інших операційних витрат становить від 6 % до 7,1 %, що, відповідно, залишає незначну частку на оплату праці менеджерів ТОВ “Класс-Лайн” та амортизаційні відрахування на утримання основних фондів офісу.

Для аналізу причин виявлених змін в основних показниках діяльності ТОВ „Класс-Лайн” у 2002 – 2004 роках у дипломному проекті проведений аналіз відносних показників фінансового стану підприємства – ліквідності, платоспроможності, фінансової стійкості та рентабельності роботи.

У додатку Д наведені алгоритми розрахунків показників фінансового стану підприємства [37,с.14] з використанням форм фінансової звітності – Форма 1 “Баланс” [11,с.5] та Форма 2 “Звіт про результати фінансової діяльності” [12,с.6].

У додатку Е наведені результати розрахунків показників фінансового стану підприємства за алгоритмами, наведеними додатку Д, реалізованими в таблично-програмному середовищі „електронних таблиць” EXCEL-2000.

Результати розрахунків показників фінансового стану при вторинній (коефіцієнтній) статистичній обробці балансових звітів та звітів про фінансові результати діяльності ТОВ “Класс-Лайн” за 2002 –2004 роки наведені на графіках рис.2.6 – 2.8.


Рис.2.6 Динаміка показників ліквідності балансу ТОВ „Класс-Лайн”

Аналіз графіків показників ліквідності, наведених на рис.2.6, показує :

- у 2002-2003 роках всі нормативи ліквідності балансу в ТОВ „Класс-Лайн” знаходились в нормативному діапазоні стійкого ліквідного стану під-приємства;

- у 2004 році різко знизився до нуля показник абсолютної ліквідності та став нижче нормативного діапазону показник строкової ліквідності;

- у 2003 – 2004 роках показник відношення короткострокової дебіторської та кредиторської заборгованостей був суттєво нижче значення стійкого діапа-зону (більше 1,0), тому для розрахунків з кредиторами необхідно було не тільки отримати кошти дебіторської заборгованості за відпущені товари, але і розраховуватися частиною власних оборотних коштів (оборотна частина капіталу);

Таким чином, у 2004 році підприємство попало в кризову полосу нелік-відності балансу в короткострокових періодах, що зафіксовано у раніше вказаному факті використання у 2004 році всієї грошової маси на закупівлю товарних запасів.

Аналіз показників ділової активності ( Додаток Е) та рентабельності активів і власного капіталу ТОВ „Класс-Лайн” (рис.2.7) показує:

1. Ресурсовіддача активів в чисту виручку зросла з рівня 2,26 (2002) до 11,76 у 2003 році та зменшилась до рівня 4,8 у 2004 році;

2. Рентабельність активів та власного капіталу по валовому прибутку від реалізації ( різниця між чистим доходом та собівартістю продукції) є позитивною та має високі значення.

3. Витрати на реалізацію та інші статті позареалізаційних витрат, які не входять до виробничої собівартості продукції, у 2003 -2004 році перевищують валовий реалізаційний прибуток (Додаток Г), що приводить до збиткової діяльності по показнику загального операційного прибутку. Тому рентабельність активів та власного капіталу у 2003 - 2004 роках негативна чи близька до нульового рівня.

На рис.2.8 наведена динаміка показників ділової активності (швидкості обороту окремих характерних агрегатів активів та пасивів балансу) ТОВ „Класс-Лайн”.

Як показано на графіках рис.2.9 :

1. У 2003 році відносно 2002 року період обороту характерних агрегатів балансу значно скоротився:

- по періоду 1 обороту обігових коштів на – 81,8%;

- по періоду 1 обороту запасів на –90,4%;

- по періоду 1 обороту(погашення) дебіторської заборгованості на - 77,1%;

- по періоду 1 обороту(погашення) кредиторської заборгованості на – 79%;

- по періоду 1 обороту операційного циклу на – 80%, що свідчить про різке підняття ділової активності підприємства :

2. У 2004 році відносно 2003 року з нарощенням обсягів операцій період обороту характерних агрегатів балансу підвищився:

- по періоду 1 обороту обігових коштів на +158,4 %;

- по періоду 1 обороту запасів на +1 355 %;

- по періоду 1 обороту(погашення) дебіторської заборгованості на +96,6%;

- по періоду 1 обороту редиторської заборгованості на +114%;

- по періоду 1 обороту операційного циклу на +226,8%, що свідчить про зниження темпів ділової активності підприємства при нарощенні обсягів діяльності

- якщо у 2002 році джерел покриття запасів було досить для покриття запасів (абсолютно стійкий фінансовий стан), то у 2003 році джерел покриття запасів стало недоставати (дефіцит = -24 тис.грн.) і підприємство перемістилося в зону нестійкого фінансового стану;

- у 2004 році з різким нарощенням запасів, джерел покриття запасів (власний капітал + довгострокові кошти + банківські кредити) стало недоставати на значно більшу суму(дефіцит = - 955 тис.грн.), перевищуючу власний капітал підприємства, відповідно фінансової стійкості ТОВ “Класс-Лайн” по покриттю запасів характеризується як кризовий;

У закордонній практиці поширення придбала модель прогнозування банкрутства — Альтмана [26,с.68], яка була розроблена в 1968 році і відома також за назвою «розрахунок Z-показника» — інтегрального показника рівня погрози :

 

        (2.1)


де Х1 = (Поточні активи - Поточні пасиви) / Обсяг активу;

Х2 = Нерозподілений прибуток / Обсяг активу;

Х3 = Прибуток до виплати відсотків / Обсяг активу;

Х4 = Ринкова вартість власного капіталу / Позикові засоби;

Х5 = Виторг від реалізації / Обсяг активу;

При Z < 1,8 - імовірність банкрутства дуже висока;

1,8 < Z < 2,7 - імовірність банкрутства середня;

2,7 < Z < 2,99 - імовірність банкрутства невелика;

Z > 2,99 - імовірність банкрутства незначна.

Розрахунок інтегрального показника Альтмана за даними балансу ТОВ «Класс-Лайн» за 2004 рік , дає наступні значення :


Імовірність банкрутства підприємства ТОВ “Класс-Лайн” по Альтману за рахунок високої структурної частки ресурсовіддачі активів практично відсутня.

2.2 Ідентифікація компетенцій підприємства ТОВ „Класс-Лайн”

Непередбачливі умови функціонування господарюючих суб'єктів характеризуються високим ступенем невизначеності та динамічності і зумовлюють необхідність пошуку нових, відповідних сучасним реаліям методологічних підходів до забезпечення успішного довгострокового розвитку підприємства.

Як визнають дослідники, передумовами такого розвитку є:

1) розробка та прийняття внутрішньо несуперечливого набору завдань та функціональних політик;

2) виявлення сильних та слабких сторін у діяльності підприємства шля-хом зіставлення його можливостей з умовами зовнішнього середовища та врахування відповідних результатів при формуванні своєї ринкової поведінки;

3) створення, нарощування та ефективне використання так званих відмітних компетенцій підприємства або його ключових факторів успіху [ ].

Компетенції підприємства набули певного окреслення та залишаються дискусійними, не зважаючи на бурхливий розвиток цього напрямку досліджень у працях зарубіжних стратегів та пильну увагу, що приділяють вивченню даної проблеми вітчизняні вчені.

Термін "компетенції підприємства" доцільно визначати у двох площинах: 1) для позначення наявності навичок (знань) у певній сфері діяльності (або компетентність як така); 2) для позначення відповідності вимогам для виконання певного виду роботи або реалізації певного напрямку діяльності (або конгруентність).

Компетенції підприємства (організації) — це невід'ємна складова його стратегічних активів, яка віддзеркалює комплекс колективного знання, досвіду та здібностей підприємства, що в поєднанні з унікальною технологією дозволяє створювати (підтримувати) конкурентні переваги та забезпечувати неповторну відмітність підприємства у певному ринковому оточенні.

Якщо аналізувати представлені види компетенцій за ступенем їх значущості для розвитку підприємства можна визначити два їх рівні — індивідуумів та організації.

Рівень особистих компетенцій включає професійні компетенції людини, під якими розуміються базові знання, вміння та здібності особистості, "що являють собою інваріантний компонент особистості сучасного фахівця та сприяє успіху в його професійній діяльності" [7], а також рольові компетенції як особисті характеристики, що визначають соціальну активність індивідуума у процесі організації та здійснення спільної діяльності людей у групах під час виконання певних виробничих завдань.

Якісно інший рівень утворюють компетенції підприємства (організації). Своєю чергою цей рівень представлений економічними, стратегічними та ключовими компетенціями.

Функціональні компетенції визначаються характерними здатностями підсистем підприємства здійснювати виробничі та комерційні функції оптимальним (максимально ефективним) способом.

Cтратегічні компетенції означають відмітні характеристики ділової стратегії у контексті її відповідності зовнішньому конкурентному середовищу на рівні підприємства (а не його підрозділу).

Нарешті ті з компетенцій, які можуть забезпечувати потенційний доступ підприємства на різні ринки, означають відмітні характеристики кінцевого продукту та практично не можуть бути відтвореними конкурентами, оскільки (за визначенням К.К. Прахалада і Г. Хамела) являють собою складну взаємодію окремих індивідуальних технологій та навичок, створюють групу ключових компетенцій підприємства [10].

Таке уявлення про сутність та ієрархію компетенцій підприємства створює теоретичне підґрунтя для подальшого розвитку методології стратегічного управління та методичного інструментарію дослідження необхідних передумов успішного довгострокового розвитку сучасного підприємства.

В табл.2.3 наведена оцінка компетенцій підприємства ТОВ „Класс-Лайн”.Таблиця 2.3

Ідентифікація фактично розвинених компетенцій ТОВ „Класс-Лайн”

Група компетенцій

Вид компетенції в групі

Результати ідентифікації компетенцій в ТОВ „Класс-Лайн”

Компетенції організації

Ключові компетенції

1. Ключовим фактором успіху (конкурентної переваги)підприємства є спеціалізація в області поставки вишуканих зразків італійських меблів для формування унікальних задумок фірм – розробників інтер”єрів

2. Фактори успіху є тимчасовими, оскільки базуються на заказах фірм – розробників інтер”єрів, тобто немає прямого виходу на замовників.

Стратегічні компетенції

1. Стратегія підприємства (стратегія концентрації по М.Портеру) формується на тимчасовій унікальності поставок меблів з Італії з можливістю вироблення унікальних комплектів меблів виробниками в Італії (по індивідуальним заказам)

Функціональні компетенції

1. Підприємство досконально володіє знаннями в сфері виробництва меблів в Італії та планує разом з виробниками в Італії програми перспективного випуску комплектів меблів за результатами маркетингу ринку попиту в Україні

Особисті компетенції

Рольові компетенції

1. Створений професійний колектив керівників, який вміють організовувати та виконувати цикл зовнішньоекономічних операцій по імпорту меблів з Італії.

2. Створений професійний колектив виконавців, який вміє працювати з різними видами клієнтури, зацікавлений у результатах загальної справи

Професійні компетенції

1. Керівні працівники фірми набули знання та стали компетентним консультантами по асортименту, якості та виробникам меблів в Італії (ринок пропозицій)

2. Керівні працівники фірми накопичили базу маркетингових досліджень та стали компетентними консультантами ринку попиту на італійські меблі в Україні

3. Керівні працвіники фірми стали надавати професійні консультації по дизайну розташування відповідних комплектів меблів (участь в плануванні дизайну інтер”єрів)


Оскільки досліджуєме підприємство ТОВ „Класс-Лайн” на етапі дослідження 2002 – 2004 років є класичним торгово - посередницьким підприємством по імпорту та торгівлі вишуканими італійськими меблями, відповідно основний розвиток компетенцій підприємства накопичувався на ієрархічних стадіях особистих компетенцій.

Компетенції підприємства розвинені відносно слабо, оскільки ключові фактори успіху підприємства є тимчасовими, а стратегія концентрації на ринку потребує виходу на прямих замовників, оскільки орієнтація тільки на виконання заказів фірм – дизайнерів інтер”єрів має зовнішні загрози з боку конкурентів – послідовників чи з боку самих фірм-дизайнерів інтер”єрів, які мають можливість організації самостійної поставки меблів з-за кордону .

ТОВ „Класс-Лайн”, накопичивши великий обсяг особистих компетенцій, має перспективну можливість реалізації їх у розвитку компетенцій підприємства, тобто формування нового стратегічного плану розвитку – формування власного підрозділу дизайну інтер”єрів та надання прямим замовникам повного комплексу послуг не тільки по поставці меблів, а і по формування архітектури та дизайну приміщень, в яких ці меблі будуть розташовані.

2.3 Визначення стратегічного простіру розвитку підприємства

ТОВ „Класс-Лайн”

Сьогоднішнім загальноприйнятим підходом встановлено, що конкурентні переваги фірми забезпечуються в процесі конкурентної боротьби з так називаними п'ятьма силами (напрямками) конкуренції, тобто з іншими продавцями аналогічної продукції, фірмами – потенційними конкурентами, виробниками замінників, постачальниками ресурсів, покупцями її продукції. Їх можна розглядати як основні ринкові сили.

Представляючи свою концепцію аналізу галузі (рис.2.10) М.Porter [7] проник у сутність структури в різноманітних конкурентних середовищах. Його концепція називає п'ять конкурентних сил, які визначають привабливість певної галузі. Цими рисами є:

- вхідні бар'єри при проникненні в галузь нових конкурентів;

- загроза продуктів-замінників;

- вплив покупців, що дозволяє їм відстоювати свої інтереси;

- вплив постачальників, що дозволяє їм відстоювати їх інтереси;

- суперництво між існуючими конкурентами в галузі.

Модель п'яти сил (напрямків) конкуренції – це ефективний метод аналізу основних конкурентних сил, що впливають на положення фірми на ринку. Ця модель дає можливість більш цілеспрямовано оцінити конкурентну обстановку на ринку і на цій основі розробити такий варіант довгострокової стратегії фірми, що у найбільшій мері забезпечить її захист від впливу конкурентних сил і одночасно буде сприяти створенню додаткових конкурентних переваг.

В табл.2.4 наведені позитивні та негативні прояви впровадження маркетингових конкурентних стратегій за М.Портером.


Порівняльна характеристика стратегій Портера

Стратегія

Шляхи реалізації

Переваги

Недоліки
Цінове

лідерство

1. Економія на масштабах виробництва

2. Спрощення дизайну

3. Підвищення ефективності процесу виробництва

1. Створюються високі вхідні бар’єри на ринок збуту фірми

1. Можливість звуження ринку збуту

2. Можливість цінової війни

3. складність підтримання низьких витрат протягом тривалого часу

Диференціація

1. Надання товару таких якостей, які відрізнятимуть його від конкурентних товарів та будуть важливими для споживача

1. Створюється певний високий імідж товару і фірми

1. Можливість функціональної конкуренції

2. Великі витрати

3. Більш висока ціна на диференційований товар може бути несприйнятною для споживачів
Концентрація

1. Зосередження на одному сегменті

2. Створення іміджу високого професіоналізму

1. Більше розуміння потреб

сегменту

2. Імідж

3. Можливість концентрації зусиль

1. Можливість скорочення цільового сегменту

2. Можливість видової конкуренції

Характеристика окремих сил ринкової конкуренції складена на основі експертних оцінок спеціалістів ТОВ “Класс-Лайн” і наведена в таблиці 2.4. Як бачимо, використання методу М. Портера показує, що в цілому становище підприємства в своїй „ніші” на ринку досить стабільне. Найбільший ризик цьому становищу можуть надати поява конкурентів та підвищення цін постачальниками меблів в Італії.


Таблиця 2.4

Характеристика окремих сил для ТОВ “Класс-Лайн”

Сила

Характеристика дії

Експертна оцінка за 5-ти бальною шкалою

1

Ризик входу потенційних конкурентів

Досить обмежений

3

2

Можливості “торгуватися” (знижувати ціни) покупців

Покупці мають обмежені можливості впливати на ціни.

4

3

Загрози товарів, що заміщують основний асортимент

Практично немає

5

4

Можливості “торгуватися” (підвищувати ціни) постачальників

Досить високі

2

5

Конкуренція серед існуючих фірм-продавців

Невисока

5


Сукупна дія сил

Досить стабільне становище

4,0


Основні методи, які використовує ТОВ “Класс-Лайн” у конкурентній боротьбі, наступні: більш низькі ціни, ніж у конкурентів, більш високий рівень обслуговування споживачів. Особливо виграє підприємство за рахунок швидкості доставки: якщо клієнт замовляє меблі з виставки в салоні на території України, то на другий день він їх одержує. Якщо меблі замовлені за каталогом, то строк доставки їх клієнту не перевищує 5 днів.

Обгрунтування перспектив розвитку ТОВ „Класс-Лайн”, визначення можливих ризиків та напрямів проведення інвестиційної політики можна здійснити за результатами проведення SWOT-аналізу. На першому етапі вирішення завдань з оцінювання поточного стану підприємства та перспектив його розвитку проведений аналіз ситуації всередині підприємства і зовнішній аналіз, результати наведені в табл.2.5.


Таблиця 2.5

Перший етап SWOT- аналізу ТОВ “Класс-лайн”

Запитання

Відповідь


Чи сумісна можливість, що відкривається на ринку, з місією та цілями фірми?

Так, в повному ступені

Чи має фірма необхідні фінансові ресурси?

Ні не має.

Чи належне матеріально-технічне оснащення фірми?

Не в повному ступені. Необхідно закінчити реконструкцію складів та системи автоматизованого управління складами. Необхідно закупити програмне забезпечення АРМ „Дизайну приміщень” та провести навчання нового підрозділу роботі з ним.

Чи має фірма необхідні маркетингові «ноу-хау», які дозволяють досягти конкурентних переваг?

Так, фірма має власну технологію імпортування меблів та прогнозування необхідного виробництва у нерезидентів - виробників. .

Чи можливо організувати діяльність з помірними витратами, що дасть можливість одержати бажаний прибуток?

Так, хоча фірма і отримує досить прийнятний прибуток, його розмір може бути збільшено за рахунок зменшення витрат при оптимізації схеми витрат на зовнішньоекономічні розрахунки.

Чи дозволяє кадровий потенціал здійснити поставлені задачі?

Не зовсім, питома вага дизайнерів у штаті фірми від загальній кількості співробітників – всього 6,9%

Який імідж і стаж роботи на ринку має фірма?

Підприємство має високий позитивний імідж. Стаж роботи – 8 років


Друга частина SWOT-аналізу [35] являє собою дослідження зовнішнього середовища. Основне призначення зовнішнього аналізу - виявити та усвідомити можливості й загрози, що можуть впливати на діяльність підприємства сьогодні або в майбутньому.

Оцінювання сильних і слабких сторін, маркетингових можливостей та загроз ТОВ “Класс-лайн” проведено за допомогою матриці SWOT-аналізу (табл. 2.6).

SWOT-аналіз ТОВ “Класс-лайн” показав, що підприємство має ряд сильних сторін і можливостей на концентрованому сегменті ринку імпортних вишуканих меблів, займає досить стабільне становище на ньому та має можливості для свого подальшого розвитку. В табл.2.6 показані конкретні напрями з потенціювання сильних сторін і можливостей за умови врахування й обмеження впливу слабких сторін і загроз, що забезпечить підприємству конкурентні переваги.

Щоб розглянути місце різних стратегічних напрямків діяльності ТОВ “Класс-Лайн” на ринку імпортних вишуканих меблів, побудуємо матрицю БКГ [32], використавши при цьому дані підприємства про обсяги продажів у 2004 році та матеріали аналітичних оглядів журналу “Світ меблів”. На цьому ринку основним конкурентом для ТОВ “Класс-Лайн” за обсягами продажу є приватна дизайнерська фірма “Anna Glorius”.

Виділимо такі основні стратегічні напрями діяльності ТОВ “Класс-лайн”: імпорт вишуканих італійских меблів в Україну; імпорт меблів для обладнання барів та кафе; імпорт кухонної техніки для ресторанів та кафе; комплексний дизайн та будівництво інтер”єра приміщень з імпортних меблів та обладнання. В табл. 2.7 зроблено розрахунок показників для побудови матриці БКГ.

 

Таблиця 2.6

Матриця SWOT-аналізу ТОВ “Класс-лайн”


Сильні сторони (S)

1.Досвід роботи на ринку

2. Висока швидкість доставки

3.Наявність електронної пошти, зв’язок через Web-вузли

4. Наявність на фірмі власного програмного забезпечення (програма комплексного обліку процесів імпортних поставок)

Слабкі сторони (W)

1. Відсутність підрозділу економічного аналізу

2.Відсутність спеціального маркетингового підрозділу

3. Відсутність підрозділу дизайнерів інтер”єрів в структурі штату

4. Відсутність власного Веб-сайту

Можливості (О)

1.Зниження вартості меблів при комплексному дизайні та обладнані приміщень

2.Поява необхідних фінансових ресурсів при авансуванні імпорту

3.Наявність тісних контактів з виробниками меблів

SO-стратегія

1.Розширення участі на ринку

2.Привернення уваги можливих клієнтів за домомогою Інтернет – послуг дизайну

3.Автоматизація системи збуту на основі встановлення модулів у постійних партнерів

WO-стратегія

1.Створення маркетингової, економічної та дизайнерської груп на підприємстві

2. Придбання техніки та програмного забезпечення „Дизайн інтер”єрів”

3. Навчання персоналу


Загрози (Т)

1.Низька купівельна спроможність населення для впровадження дизайну інтер”єрів

2. Нестача обігових коштів у основних груп клієнтів-юридичних осіб

ST-стратегія

1.Формування асортиментної політики, тісно пов’язаної із диверсифікацією в напрямку розширення асортименту послуг

2.Використання принципів цінової дискримінації клієнтів

3.Перегляд системи надання товарних кредитів і політики встановлення відсотків за ними

WT-стратегія

1.Надання відстрочок у платежах для надійних клієнтів

2.Привернення уваги нових клієнтів шляхом формування оптимального ассортименту послуг, доступних за ціною для різних сегментів споживачів


Таблиця 2.7

Розрахунок показників для побудови матриці БКГ


Частка ринку ТОВ «Класс-лайн»

Частка ринку головного конкурента (фірма фірма “Anna Glorius”)

Відносна частка на ринку

Темп росту ринку

Імпорт вишу-каних італійских меблів в Україну

0,3

0,24

1,27

1,1

Комплексний ди-зайн та будівниц-тво інтер”єра приміщень з імпортних меблів та обладнання

0,1

0,12

0,80

1,25

Імпорт меблів для обладнання барів та кафе

0,2

0,15

1,32

1,0

Імпорт кухонної техніки для ресторанів та кафе

0,02

0,03

0,74

0,7


Отже, матриця БКГ для ТОВ “Класс-Лайн” має вигляд, зображений на рис.2.11. З цього рисунка видно, які місця в матриці зайняли різні напрямки діяльності підприємства. Згідно цих місць підприємству необхідно застосувати такі стратегії [33]:

-   стратегію підсилювання комплексного дизайну та будівництва інтер”єра приміщень з імпортних меблів та обладнання (квадрант „Знаки питання”);

- стратегію втримування для імпорту вишуканих італійских меблів в Україну(Квадрант „Зірки” - активізація реклами, зниження цін, модифіку-вання);

-   стратегію підтримування для імпорту меблів для обладнання барів та кафе (Квадрант „Дійні корови” - стимулювання збуту, реклама-нагадування);

-   стратегію скорочування для імпорту кухонної техніки для ресторанів та кафе (Квадрант „Собаки”).

Для визначення оцінки привабливості різних напрямків діяльності використана також багатофакторну матрицю компаній “Мак Кінсі” та “Дженерал Електрик” [24].

Для розрахунку та побудови цієї матриці був застосований метод експертних оцінок. Експертами виступили провідні спеціалісти ТОВ “Класс-Лайн”. В табл. 2.8 та 2.9 наведені вихідні дані оцінок привабливості ринків та конкурентних позицій підприємства.


Таблиця 2.8

Експертні оцінки привабливості ринків

Характеристика привабливості

Вага

Комплекс-ний дизайн та будівництво інтер”єра приміщень з імпортних меблів та обладнання

Імпорт вишуканих італійских меблів в Україну

Імпорт меблів для обладнання барів та кафе

Імпорт кухонної техніки для ресторанів та кафе

Розмір і темп росту ринку

0,2

9

6

5

4

Якість ринку

0,1

7

5

6

2

Конкурентна ситуація

0,4

7

4

3

3

Вплив зовніш-нього середовища

0,3

8

7

5

5

 

Таблиця 2.9

Експертні оцінки конкурентних позицій

Характеристика привабливості

Вага

Комплексний дизайн та будівництво інтер”єра приміщень з імпортних меблів та обладнання

Імпорт вишуканих італійских меблів в Україну

Імпорт меблів для обладнання барів та кафе

Імпорт кухонної техніки для ресторанів та кафе

Відносна позиція на ринку

0,2

7

6

3

2

Відносний потенціал виробництва

0,25

8

6

2

2

Відносний потенціал НДДКР

0,35

7

7

4

3

Відносний потенціал персоналу

0,2

9

8

3

3


В табл. 2.10 наведено розрахунок показників для побудови матриці Мак Кінсі.


Таблиця 2.10 Оцінка привабливості ринку та конкурентних позицій ТОВ «Класс-Лайн»


Комплексний дизайн та будівництво інтер”єра приміщень з імпортних меблів та обладнання

Імпорт вишуканих італійских меблів в Україну

Імпорт меблів для обладнання барів та кафе

Імпорт кухонної техніки для ресторанів та кафе

Оцінка привабливості ринку

7,7

7,7

4,3

3,7

Оцінка конкурентних позицій

7,65

6,75

3,1

2,55


Як показують результати розрахунків, наведені в табл.2.10, для ТОВ “Класс-Лайн” стратегічно найбільш привабливим є комплексний дизайн інтер”єрів, середню ступінь привабливості має імпорт вишуканих італійських меблів та імпорт меблів для барів, ресторанів, а низьку – імпорт обладнання для кухонь барів, ресторанів.

Відповідно, матриця Мак-Кінсі має для ТОВ “Класс-лайн” наступний вигляд (див. рис. 2.12).

Таким чином, для ТОВ „Класс-Лайн” доцільно впроваджувати стратегію концентрації, яка передбачає спеціалізацію діяльності підприємства на одному сегменті ринку (або небагатьох сегментах) і завоювання на них цінового лідерства або дифференціації.

Основними перевагами стратегії концентрації є:

-   її використання не вимагає значних фінансових витрат і великих розмірів підприємства;

-   навіть займаючи незначну ринкову частку, підприємство може отримати великі прибутки;

РОЗДІЛ 3

ВИЯВЛЕННЯ АЛЬТЕРНАТИВ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА ТА ОБГРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ


3.1 Концепція та економічне обгрунтування напрямку розвитку ТОВ „Класс-Лайн”

Основну стратегічна концепцію розвитку підприємства ТОВ „Класс-Лайн” побудуємо на основі маркетингової стратегії „нішерів”, яка є однією з провідних маркетингових стратегій та за класифікацією М.Портера називається стратегією фокусування, яка впроваджує маркетингові інструменти „ринкової ніші”, „цінового лідерства в ніші” та „диференціації послуг в ніші” [ ].

Діагностика фінансово-господарської діяльності ТОВ “Класс-Лайн” за 2002 – 2004 роки виявила наступні проблеми в його розвитку та основні напрямки для управління оптимізацією діяльності підприємства:

- підприємство стрімко розвивається, нарощує обсяги операцій та доходів у темпах, які перевищують темпи зростання валюти балансу, при цьому статті балансу розвиваються в напрямку створення фінансово-нестійкої структури, необхідно прийняття заходів по реорганізації форм розрахунків та створення стійких джерел фінансування оборотних активів балансу;

- в структурі джерел фінансування активів балансу присутні тільки 2 составні частини – власний капітал (14,9 %) та кредиторська заборгованість (81,0%), що веде до порушення нормативного коефіцієнта фінансової незалежності(автономії), який дорівнює 0,149 при нормативі не менше 0,5;

- вказана структура кредиторської заборгованості характерна тільки для підприємств, спеціалізованих на імпорті сировини чи продукції та її оптової реалізації на внутрішньому ринку України, при цьому в зовнішньо-економічних договорах с постійними іноземними партнерами встановлюється строк оплати 60 – 80 днів з моменту перетину імпортованою продукцією митного кордону України з внесенням в підвищену ціну імпортованої продукції процентів за комерційний кредит та ризик експортера;

- власного капіталу, як єдиного джерела покриття запасів в активах, катастрофічно недостає, а інші форми довгострокових джерел фінансування підприємство не використовує;

- оскільки поточна дебіторська заборгованість за відпущену продукцію не покриває зобов”язання підприємства по кредиторській заборгованості, то для регулювання стійкістю підприємства повинен бути чіткий графік реалізації запасів продукції для покриття кредиторської заборгованості, що досягається вимогами авансової передоплати партій реалізуємої продукції до моменту її поставки в запаси;

Основні ризики та недоліки проаналізованих схем управління розрахунками в зовнішньоекономічних контрактах в ТОВ “Класс-Лайн” є наступними:

- за рахунок надання нерезидентом комерційного кредиту відстрочкою сплати вартості поставленої продукції на 60 –75 днів після поставки в ціну товару закладаються проценти за надання комерційного кредиту на рівні вищому, ніж банківський кредит (за додатковий ризик);

- при затримці реалізації отриманої партії за рахунок несвоєчасної сплати дебіторами вартості авансово відпущеної продукції виникають проблеми з оплатою імпортного податкового векселя (через 30 днів) та оплатою контракту нерезиденту (через 60 днів);

- при несплаті нерезиденту вартості поставленої партії продукції через 90 днів законодавство України передбачає штрафні санкції за порушення режиму розрахунків при експортно- імпортних контрактах;

Для вирішення вишевизначених проблем є дві альтернативні пропозиції (рішення):

1) імпортування та продаж продукції вести тільки при 75 % схемі авансової передоплати майбутніми заказниками вартості заказу, що дозволить при прогнозній рентабельності в 20% провести розрахунки з італійськими експортерами, митною та податковою службою України за рахунок аванса.

Сплата залишку 25% буде проведена покупцем при фактичній поставці продукції та після її митного та податкового очищення. При такій схемі повернення 75% авансу заказнику при відказі від заказу буде проведене тільки після продажу партії продукції на території України іншому покупцю, тобто не буде кризовим для імпортера – ТОВ “Класс-Лайн”.

Недоліком такої схеми є дуже високий ризик клієнта – покупця і це може відхилити його рішення купівлі товару через ТОВ “Класс-Лайн” і зверненню до інших фірм –імпортерів.

2) Другим шляхом є пропонування клієнтам нової для торгово-посеред-ицького підприємства ТОВ “Класс-лайн” комплексної послуги – “дизайн інтер’єрів з поставкою заказ “під ключ” ”. Такий підхід дозволить:

- залучити клієнта вагомістю комплексного рішення проблеми;

- знизити авансову суму за комплексний заказ до 40 - 45 %, при цьому сума аванса буде витрачена на поставку імпортної продукції для створення “дизайну інтер’єру”(меблі, люстри, матеріалу драпування і т.і.). При цьому всі митні та податкові проблеми будуть вирішені за рахунок авансу.

Для здійснення розвитку ТОВ “Класс-Лайн” в пропонуємому напрямку необхідно:

а) створення підрозділу професійних архітекторів, художників та дизайнерів;

б) придбання комп’ютерної техніки та спеціалізованих програм для роботи підрозділу;

в) впровадження послуги – побудова реальних трьовимірних кольорових картин дизайну інтерьєру, який буде погоджуватися заказчиком до придбання матеріальних елементів побудови вибраного інтер’єру.

Викладена пропозиція є найбільш сучасною, оскільки проведений маркетинговий аналіз ринку діяльності підприємств в галузі “Дизайн інтер’єрів” показав, що цей вид підприємництва має великі потенційні можливості розвитку.

Враховуючі наведене, в дипломному проекті виконана розробка та обґрунтування доцільності створення на базі ТОВ “Класс-Лайн” нового підрозділу дизайну інтер’єрів, яке буде працювати в двох напрямках :

- професійний підрозділ буде надавати послуги дизайну інтер’єру на внутрішньому програмному забезпеченні (повна комп’ютерна деталізація реальних фірмових зразків меблів, архітектурних форм, оздоблювальних матеріалів та деталей інтер’єру по каталогу фірм Італії) при зверненні клієнта до офіса фірми;

- з метою реклами та залучення клієнтів на етапі предпроектного погодження ідеї дизайну інтер’єра майбутнім клієнтам надається доступ до Інтернет - сайту ТОВ “Класс-Лайн”, на якому він:

а) ознайомиться з фірмою та образцами виконаних робіт по дизайну інтер’єра;

б) зможе самостійно виконати формування первинної ідеї дизайну інтер’єру при діалоговому режимі роботи з програмою “VISICON 1.1” (стилізована деталізація);

в) зможе ознайомитися з фотокаталогами меблів, архітектурних форм, оздоблювальних матеріалів та деталей інтер’єру по каталогу фірм Італії;

Програма «Візікон» (компанія GRANDSOFT м. Москва) призначена для простого й оперативного дизайну і проектування приміщень і розрахована на людей, що не має спеціальної технічної підготовки. Завдяки цьому, у даний програмний продукт були включені тільки самі необхідні функції, що дозволило максимально спростити процес освоєння програми, а роботу зробити інтуїтивно зрозумілої і доступний (Рис.А.2 –А.4 Додатку А).

Програма «Візікон» може ефективно застосовуватися в наступних областях:

- Первинне проектування і перепланування квартири (оперативне пророблення ідеології майбутніх приміщень без докладної деталізації проекту).

- Підбор найкращих варіантів організації простору і розміщення меблів у режимі реального часу на основі вже готових бібліотек тривимірних об'єктів.

- Підбор найкращих колірних рішень і використовуваних матеріалів.

Інтуїтивно зрозуміле меню, підказки, приступність всіх основних функцій з панелей, ергономічний дизайн головного екрана програми – усе це сприяє вивченню програми в режимі реального часу, а «Майстер проектів» дозволить у лічені секунди створити план приміщення по заданих розмірах.

Базова версія програми призначена для рішення наступних основних задач:

· Створення проекту приміщення (одна кімната, кілька кімнат).

· Розміщення меблів і предметів інтер'єра в заданому просторі, у т.ч. проектування кухні, ванної, кабінету й інших функціональних приміщень на основі спеціалізованих бібліотек елементів максимально наближених до реальних форм.

· Перегляд отриманих результатів у кольоровому об'ємному зображенні і внесення всіх необхідних змін у проект.

· Одержання кількісної статистичної інформації з проекту (найменування і кількість використаних елементів, розміри, площі проектованого приміщення і т.п.).

· Одержання різних роздруківок проекту і збереження тривимірних зображень приміщення в різних ракурсах у файлах графічного формату.

Так, за допомогою програма "VisiCon" можна швидко створити дизайни-проекти власної квартири, різних чи приміщень проектувати простір окремих кімнат.

Впроваджуємі в дипломному проекті пропозиції по розробці мультимедійного проекту “Інтернет – Дизайн інтер’єрів” надання послуг діалогового сервісу від ТОВ “Класс-Лайн” мають наступну сутність:

1. Цілями інноваційного проекту “Інтернет – Дизайн інтер’єрів” надання послуг ТОВ “Класс-Лайн” є створення прикладного програмного продукту, телекомунікаційного та прикладного Інтернет-серверів, шлюзів та внутрішніх Інтранет-серверів в підрозділі дизайну інтер’єрів ТОВ “Класс-Лайн” для надання можливості:

- використання розвитку Інтернет – мережі телекомунікаційного спілкування для створення нової технології надання послуг віддаленим клієнтам, яка на базі взаємодії комп'ютерних програм дозволять готувати, перевіряти, подавати замовлення для дизайну в реальному режимі взаємодії з серверами центру;

- отримувати клієнтам довідкову інформацію про хід та ефективність роботи з їх дизайн-проектами та інформацію про стан і своєчасність розрахунків їх фірм з офісу;

- в автоматичному режимі мати самі останні версії програм та форм діалогових програм створення та дизайну інтерьєрів, які клієнт бажає створити самостійно при наявності в офісі тільки стандартної програми – редактора Інтернет , все програмне забезпечення та його актуалізація проводиться на сервері рекламного агентства розробниками центру телекомунікаційної технології і реклами (ЦТТР)ТОВ “Класс-Лайн”;

- створення високоприбуткового посередницького бізнесу основаного на наданні консультативної підтримки зареєстрованих клієнтів в області існуючих та перспективних видів Інтернет-дизайну інтерьєрів, оперативний заказ та макетування клієнтом зовнішніх видів дизайну інтерьєрів, надання можливості просмотра на сайті ЦТТР ТОВ “Класс-Лайн” результатів дизайну виконаних замовлень;

2. Головною економічною фабулою стратегії інноваційного проекту є наступне:

- створення програмно-телекомунікаційного центру проводиться за рахунок інвестування коштів на зворотній основі ;

- повернення інвестованих коштів та фінансування існування центру забезпечується невеликою щомісячною абонентною платою - сумою внеску (12 $) кожним учасником телекомунікаційної системи “Інтернет-дизайну інтер’єрів”, що за рахунок новітніх телекомунікаційних технологій дозволяє колективу з 10 –12 працівників обслуговувати до 15000 клієнтів по Україні одночасно (Додаток Ж);

3. По­дія, яка свідчить про закінчення проекту, кінцевий продукт:

- впровадження центру транзит - прийому Інтернет/Інтранет заказів на діалоговий сервер (front-server) в ТОВ “Класс-Лайн”;

- впровадження центру обробки заказів на аналітичному сервері (back-up server) в ТОВ “Класс-Лайн”;

4. Прогнозований час виконання проекту – 9 місяців

5. Погнозний бюджет проекту – 590 000 $

6. Характеристика сторін, які беруть участь у проекті :

- заказчик – створюванний ЦТТР ТОВ “Класс-Лайн”;

- виконавець - приватне підприємство “Інформаційні та технологічні системи”

а) Передінвестиційна фаза проекту – бізнес-план проекту та оцінка  інвестиційної привабливості

Економічне обґрунтування обраної інноваційної стратегії або Бізнес-план інноваційного проекту – це план розвитку нового підрозділу ЦТТР ТОВ “Класс-Лайн”, необхідного для освоєння нових сфер діяльності фірми. Основними цілями бізнес-плану є :

1) визначення ступеня життєздатності і майбутньої стійкості нового центру, зниження ризику підприємницької діяльності;

2) конкретизація перспектив бізнесу;

3) залучення уваги й інтересу потенційних інвесторів фірми, а також споживачів і постачальників;

Бізнес-план складається, якщо підприємство має недолік власних фінансо-вих ресурсів для виконання того чи іншого проекту, і це змушує його звертатися до інвесторів чи у банк за кредитом. Якість, обґрунтованість, переконливість матеріалів і розрахунків, що містяться в бізнес-плані, мають першочергове значення для рішення питання про джерела фінансування.

Головним інструментом розробки бізнес-плану є кошторисне планування. Кошторис – це форма планового розрахунку, що визначає докладну програму дій підприємства на майбутній період і включає розрахунок обсягів витрат і потреби в ресурсах шляхом множення норм витрати ресурсів на планований обсяг економічного показника (продаж, випуск продукції, обсяг послуг і т.п.).

 У Додатку Ж наведені матеріали кошторисних розрахунків бізнес-плану ТОВ “Класс-Лайн” зі створення комп'ютерного центру ЦТТР по забезпеченню приймання та передачі заказів і діалоговому макетуванню дизайну проект-заказів клієнтами по мережі Інтернет .

Розраховані кошториси витрат та планових доходів, планова ціна за послуги центра, як посередника розрахована як функція кількості клієнтів, що приймають участь у проекті.

 б)Змістовний опис вхідних умов інноваційного проекту

1. Інвестиції в інноваційний проект та умови їх оплати:

1.1 Отриманий довгостроковий кредит у комерційному банку на 5 років на суму 680 000 доларів США під 20 % щорічних. Повернення валютного кредиту рівними долями з кінця 3-го року, сплата процентів (в валюті) – щорічно;

1.2 Випущені та куплені облігації на суму 1 000 000 грн. ( 25 % від статутного фонду) з купонним доходом по 25 % щорічних, починаючи з кінця другого року, та викупом облігацій наприкінці 5 року;

1.3 Власнику повинні бути виплачені дивіденди з прибутку від інноваційного проекту у розмірах - за 4 рік впровадження 1 000 000 грн., за 5 рік впровадження – 2 000 000 грн., як компенсація за авансові витрати у 2003-2004 р. на розробку дослідної системи у сумі 1 200 000 грн.;

1.4 Розрахункова девальвація національної валюти відносно долара США становить 5 % на рік.

2. Норма доходу на інвестований капітал становить 25 % річних ( 20 % - річний процент за кредит + 5 % девальвація національної валюти).

3. Додаткові умови :

5.1 Тривалість життєвого циклу інноваційного проекту – 5 років ;

5.2 Амортизація обчислюється рівними частками протягом терміну служби(щорічними порціями);

4. Планові обсяги реалізації (кількість клієнтів, які приймають участь у експлуатації системи та оплачують абонентні послуги):


Таблиця 3.1

Показники планових обсягів реалізації послуг проекту

 Рік експлуатації

Середня кількість клієнтів

Ціна участі в проекті

Сума в

грн. / місяць

1 рік

1 000

15 $ / місяць

81,49

2 рік

5 000

12 $ / місяць

68,45

3 рік

8 000

12 $ / місяць

71,87

4 рік

10 000

12 $ / місяць

75,47

5 рік

15 000

12 $ / місяць

79,24


5. Витрати (згідно кошторисним розрахункам бізнес-проекту):


Таблиця 3.2

Планові витрати проекту ЦТТР ТОВ “Класс-Лайн”

Капітальні витрати на початку інноваційного проекту(0 рік)

Щорічні експлуатаційні витрати

Назва витрат

Сума

Назва витрат

Сума

1.

Купівля офісу та ремонт

51 000 $

1.

Щорічна абонплата за телекомунікації

75 540 $

2.

Кондиціонери

3600 $

2.

Щорічні витратні матеріали

800 $

3.

Офісні меблі

2800 $

3.

Зарплата з подат-ками та зборами

137 760 $

4.

Комп'ютерне обладнання

170 326 $

4.

Утримання офісу

8400 $

5.

Телекомунікаційне облад-ня

68 900 $

5.

Абонплата за канал Інтернет

60 000 $

6.

Монтаж комп' ютерної мережі

7 296 $

6.

Експлуатаційні витрати

24 000 $

7.

Ліцензійне ПО

(НМА)

32 882 $
8.

Прикладне ПО

246 000 $

Разом

капітальних витрат

582 800 $


Разом щорічних витрат експлуатації

306 500 $

3.2 Оцінка ефективності проекту “Інтернет – Дизайн інтер’єрів”

ТОВ „Класс-Лайн”

 

Результати розрахунків з інвесторами інноваційного проекту наведені в табл.3.3 – “Результати інвестиційної діяльності”, в якій занесені результати інвестиційних потоків на підприємство (із знаком “–“), та результати повернення інвестицій на протязі 5 років .

Таблиця 3.3

1 Результати інвестицій в інноваційний проект ЦТТР ТОВ “Класс-Лайн”
Значення показників на t - кроку діяльності

п/п

Показники

0 рік

1 рік

2 рік

3 рік

4 рік

5 рік

Сума

1

Земля

0

0

0

0

0

0

0

2

Будинки, споруди

-270 300

0

0

0

0

0

0

3

Обладнання

-1 557 787

0

0

0

0

0

0

4

Нематеріальні активи

-1 478 075

0

0

0

0

0

0

5

Разом: вкладення в основний капітал(кредит)

-3 306 161

0

0

1 390 694

1 460 228

1 533 240

0

6

Приріст власного оборотного капіталу за рахунок облігацій(-)

-1 000 000

0

0

0

0

1 000 000

0

7

Приріст власного оборотного капіталу за рахунок кредиту(-)

-297 839

0

0

0

0

0

0

8

Усього інвестицій ( "-" - вкладено, " +" - повер- нуто інвесторам)

-4 604 000

0

0

0

0

0

5 384 161 (+ курсова різниця)

9

Дивідендні доходи акціонерам за авансові витрати на іннов. проект ( 1 200 000 грн.)

0

0

0

0

1 000 000

2 000 000

3 000 000
Таблиця 3.4

Результати розрахунків амортизації в інноваційному проекті ТОВ “Класс-лайн”

Показники

Сума

Річ. %


Розрахункові суми амортизації, грн.


Грн.

аморт.

1 рік

2 рік

3 рік

4 рік

5 рік

Інвестиції в ОФ та НМА,

3 306 161


698 577

600 539

526 876

471 500

429 846

 Група 1

270 300

5

13 515

12 839

12 197

11 587

11 008

 Група 2

1 557 787

25

389 447

292 085

219 064

164 298

123 223

 Група НМА

1 478 075

20

295 615

295 615

295 615

295 615

295 615


Таблиця 3.5

Результати операційної діяльності проекту ЦТТР “Класс-Лайн”

Показники


Значення показників на t - кроку діяльності


п/п

0 рік

1 рік

2 рік

3 рік

4 рік

5 рік

Сума 5 років


Розрахунок валового доходу( курс валюти на 0 рік = 5,3 грн./ 1 $)
Курс валюти, грн./ 1 $

5,3

5,57

5,84

6,14

6,44

6,76


1

Обсяг продажу, один.


1000

5000

8000

10000

15000

0

2

Ціна продажу(без ПДВ) грн./один.(в місяць)


81,49

68,45

71,87

75,47

79,24

0

3

Виручка от продажу, грн.(за 12 місяців)


977850

4106970

6899710

9055868,9

14262993

0Розрахунок валових витрат ( для оподаткування)


5

Виробничі валові витрати, грн.


-1665045

-1748297

-1835712

-1927498

-2023873

0

6

Проценти по облігаціях, грн.


0

-250000

-250000

-250000

-250000

0

8

Амортизація ОФ та НМА, грн.


-698577

-600539

-526876

-471500,1

-429846

0

9

Відсотки по кредитах ,грн.


-756840

-794682

-834416

-584091,3

-306648

0Розрахунок балансового прибутку для оподаткування

10

Балансовий прибуток, грн.


-2142612

713451,6

3452705

5822779,8

11252627

19098952

11

Податки (30%) на прибуток, грн.


0

-214035

-1035812

-1746834

-3375788

-6372469,1

12

Проектований чистий прибуток(для нарахування дивідендів), грн.


-2142612

499416,1

2416894

4075945,8

7876839

12726483Розрахунок чистого операційного доходу ( + фонд амортизації)

13

Чистий доход від опе-рацій (чистий прибу-ток + амортизація),грн.


-1444035

1099955

2943770

4547446

8306685

15453821,1


В табл. 3.5 приведені результати розрахунку операційної діяльності підприємства на основі вхідних даних та Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” у розділі віднесення до валових затрат [4]:

- сум виплачених процентів за кредити та процентний дохід по облігаціях ((вихідний грошовий потік);


Таблиця 3.6

Результати фінансової діяльності проекту ЦТТР ТОВ “Класс-Лайн"Значення показників на t - кроку діяльності

п/п

Показники

0 рік

1 рік

2 рік

3 рік

4 рік

5 рікРозрахунки динаміки капіталізованого власного капіталу

1

Інвестиції оборотного капіталу, грн.

1297839

0

0

0

0

0

2

Прибуток до капіталізації, грн.

0

-2142612

499416

2416894

4075946

7876839

3

Виплата дивідендів, грн.

0

0

0

0

-1000000

-2000000

4

Власний капітал з капіталізацією прибутку, грн.

1297839

-844773

-345357

2071537

5147483

11024322

Розрахунки динаміки запозичення та амортизаційного повернення коштів


6

Довгострокові кредити+облігац, грн.

4604000

0

0

0

0

0

7

Амортизація, грн.

0

698577

600539

526876

471500

429846

8

Погашення заборгова-ності по кредитах, грн.

0

0

0

-1390694

-1460228

-2533240Результати фінансової діяльності10

Потік реальних грошей, грн.

1297839

-1444035

1099955

1553076

2087218

3773445

11

Сальдо реальних грошей, грн.

0

-146196

953759

2506835

4594053

8367499

12

Сальдо накопичених реальних грошей, грн.

0

-1444035

-344080

1208997

3296214

8367499


За результатами розрахунків інвестиційної та операційної діяльностей підприємства (табл. 3.4 – 3.5) розраховуємо результати фінансової діяльності підприємства та грошові потоки.     

При розрахунках показників табл. 3.6 прийнята методологія [36]:

1) Потік реальних грошей за кожний рік (п.10) розраховується як різниця сум чистого прибутку (п.2) – сум виплачених дивідендів акціонерам (п.3), та враховуючи, що виплата повернення кредиту(п.8) виконується за рахунок фонду амортизації (п.7) та, частково, чистого прибутку.

2) Сальдо реальних грошей (п.11) розраховується як початковий інвестований оборотний капітал + потік реальних грошей (п.10) – приведено наростаючою сумою.

3) Сальдо накопичених реальних грошей (п.12) розраховується як сума накопиченого реального потоку грошей (п.10) – приведено наростаючою сумою.

Ефективність проекту характеризується низкою показників, що відбивають співвідношення витрат і результатів з огляду на інтереси сторін - учасників.

Показники оцінки ефективності інвестиційного проекту щодо ефективності [15], [22], [39]:

- комерційної (фінансової) – враховують фінансові наслідки реалізації проекту для його безпосередніх учасників;

- бюджетної – враховують і відбивають фінансові наслідки проекту для державного, регіонального або місцевого бюджету;

- економічної – враховують витрати і результати, пов’язані з реалізацією проекту; виходять за межі прямих фінансових інтересів безпосередніх учасників інвестиційного проекту і допускають вартісний вимір.

Порівняння різноманітних інвестиційних проектів (або варіантів того самого проекту) і вибір кращого з них проводять з урахуванням таких показників:

- чистий дисконтований доход (ЧДД) та інтегральний ефект;

- індекс доходності (ІД);

- внутрішня норма доходності (ВНД);

- строк окупності (СО);

В табл. 3.7 – 3.8 наведені результати розрахунку фінансових показників проекту для прийнятих умов бізнес-плану. В табл. 3.9 наведені розрахунки послідовними приближеннями значення ВНД – внутрішньої норми доходності, тобто такого значення % виплати дивідендів акціонерам від чистого прибутку, яка дозволяє вирівняти дисконтовані інвестиції та чистий дисконтований доход підприємства, тобто ВНД – досягнута фактична рентабельність капіталу.
Таблиця 3.7

Показники ефективності інноваційного проекту ЦТТР ТОВ “Класс-Лайн”( прямий розрахунок за вхідними даними)
Значення показників на t - кроку діяльності


Сума

п/п

Показники

1 рік

2 рік

3 рік

4 рік

5 рік

5 років

1.

Ефект від інвестиційної діяльності(капітальні витрати) (табл.3.1)

-4 604 000

0

1 390 694

1 460 228

2 533 240

780 161

2.

Ефект від операційної діяльності (табл.3.3)

-1 444 035

1 099 955

2 943 770

4 547 446

8 306 685

15 453 821

3.

Потік реальних грошей (табл.3.4)

-146 196

1 099 955

1 553 076

2 087 218

3 773 445

8 367 499

4.

Чистий прибуток (табл.3.4)

-2 142 612

499 416

2 416 894

4 075 946

7 876 839

12 726 483

5.

Значення комплекса ( 1+d)t = D при коефіцієн-ті дисконтування d= 25%

0,80

0,64

0,51

0,41

0,33


6.

Дисконтований потік реальних грошей (п.3/D)

-146 196

703 971

795 175

854 924

1 236 483

3 444 357

7.

Дисконтований потік чистого прибутку (п.4/D)

-2 142 612

319 626

1 237 450

1 669 507

2 581 082

3 665 054

8.

Дисконтовані капітальні витрати (п.1/D)

-4 604 000

0

712 035

598 109

830 092

-2 463 764

9.

Дисконтований доход від операційної діяльності (п.2/D)

-1 444 035

703 971

1 507 210

1 862 634

2 721 935

5 351 715

 

Таблиця 3.8

 

Результати розрахунків коефіцієнтів ефективності

 за даними табл. 2.7

Значення

Розмірність

 

 

1

ЧДД =(сума пункт 9) –

(сума пунктів 8)

Чистий дисконтований дохід

2 887 951,47

грн.

 

 

 

 

2

КЕІ = (сума п.4)/ (суму п.1) *100

Коефіцієнт ефективності інвестицій

293,37

%

 

 

3

ДКЕІ = (сума п.7)/ (суму п.8) *100

Дисконтований коеф-т ефективності інвестицій

148,76

%

 

 

4

СО = (сума п.1)/(сума п.2/5)

Строк окупності інвестицій

1,74

Років

 

 

5

ДСО = (сума п.8)/(сума п.9/5)

Дисконтований строк окупності інвестицій

2,30

Років

 

 

 

 

6

ІД = (сума пункт 2)/

(суму п.1)

Індекс доходності

3,53


 

 

 

 

7

ІДД = (сума пункт 9)/

(суму п.8)

Індекс дисконтованої доходності

2,17


 

 

 

 

8

NPV = (сума пункт 6)

Сумарний дисконтований потік грошей за 5 років

3 444 357,31

грн.

 

 

 

 

9

ВНД =(приближення № 0)

Норма дисконту в розрахунках

25

%

 


Показники ефективності проекту ЦТТР ТОВ “Класс-Лайн”

(розрахунки значення ВНД за результатами варіаційних розрахунків)Таблиця 3.9

2 Результати варіаційних розрахунків коефіцієнтів для оптимуму ВНД

1

 ЧДД

-27 701,21

355 311,99

2 887 951,47

грн.

 

2

ВНД = r

( i- наближення)

55,00

50,00

25,00

%

 

 


Далі застосовують формулу розрахунку точного значення ВНД за найближчими приближеннями (мінімум абсолютного значення ЧДД) :


 


де r1 - значення табульованого коефіцієнта дисконтування, при якому f(r1)>0 (f(r1)<0)); r2 - значення табульованого коефіцієнта дисконтування, при якому f(r2)<0 (f(r2)>0)).


Як видно із аналізу результатів розрахунків (банківська норма доходу на інвестований капітал – 25 %) для алгоритмів прийняття проектного рішення - [6], [8], [10], [36]:

- приведений чистий дисконтований дохід ЧДД ( мінус дисконтована сума інвестиції) = 2 887 951 грн. ( > 0);

- Коефіцієнт ефективності інвестицій КЕІ = 293,37 %

(більше норми банківського проценту 25%);

- Дисконтований коефіцієнт ефективності інвестицій КЕІ = 148,76 % (більше норми банківського проценту 25%);

- Індекс доходності ІД = 3,53 ( > 1);

- Індекс дисконтованої доходності ІДД = 2,17 ( > 1)

- Строк окупності затрат СО = 1,74 років

(менше життєвого циклу інноваційного проекту – 5 років);

- Дисконтований строк окупності затрат СО = 2,30 роки

(менше життєвого циклу інноваційного проекту – 5 років);

- Внутрішня норма доходності ВНД = 54, 638 % ( що значно вище норми дисконту = банківського проценту 25 % з врахуванням 5% девальвації національної валюти);

- Сумарний NPV-потік дисконтованих грошей від інноваційного проекту = 3 444 357 грн. ;

Таким чином інноваційний проект ТОВ “Класс-Лайн” для вхідних умов бізнес-проекту – є фінансово ефективним, одночасно альтернативно ефективним у порівнянні з вкладенням інвестицій під банківську норму проценту та повинен бути прийнятим.

3.3 Організаційна та проектна документація мультимедійного проекту “Інтернет – дизайн інтер’єра”

На рис.3.1 наведена зведена схема організації управління виконавцями проекту. Для зовнішньої організації виконання проекту “Інтернет/Інтранет технологія дизайна інтер’єра” створюється комітет тор-менеджерів по керівництву координацією робіт в проекті, який включає вищих керівників ПП “ІТС” та замовника – створюваний ЦТТР ТОВ “Класс-Лайн”. Комітет тор-менеджерів за поданням менеджерів проекту виконує функції лінійного функціонального управління своїми підрозділами для злагодженої роботи тимчасових матричних структур проекту.

Внутрішня організація виконання проекту в ПП “ІТС” складається з двох матричних структур, які виконують функції (рис.3.1):

- розробка програмного забезпечення на WWW – серверах front-site та back-site;

- побудова приймально-транзитного центру надання провайдерских послуг Інтернет для клієнтів ЦТТР по виділеним та комутованим каналам зв’язку та через транзитні лінії інших провайдерів глобальної мережі Інтернет;

Внутрішня організація виконання робіт в ЦТТР ТОВ “Класс-Лайн” складається з створення двох матричних підрозділів , які виконують функції :

- методологічної розробки технічних завдань для програмістів ПП “ІТС”, оцінки роботи створених алгоритмів та видачі доповнень до технічного завдання;

- побудови та експлуатації аналітичного центру ;

- побудова мережі операторних місць по роботі з back-сервером заказів;

Внутрішня організація робіт в групі менеджерів по реалізації ТОВ “Класс-Лайн” складається з створення двох функціональних підрозділів :

- заключення договорів з клієнтами та видачі криптопаролів входу до системи;

- оперативної групи консультацій з клієнтами з питань методології функціонування системи та порядків заповнення заказів;

На рис.3.1 наведені зв’язки в додаткових матричних групах фахових виконавців, які працюють на постійному горизонтальному рівні взаємодії.


Рис. 3.1 Структура функціонального та матричного управління менеджерами та виконавцями проекту “Інтернет/Інтранет дизайн інтер’єру ” ТОВ “Класс-Лайн”


Робоча структура проекту формується на основі наступної логіки та послідовності виконання робіт :

1. На передінвестиційній фазі проекту ТОВ “Класс-Лайн” виконує розробку бізнес-плану та оцінку інвестиційної привабливості проекта як для інвесторів так і для ТОВ “Класс-Лайн”

2. На основі пропозицій бізнес – плану ТОВ “Класс-Лайн” мобілізує кошти для проектування та розробки документації , а також для побудови центру провайдерських послуг, придбання комп’ютерного обладнання та розробки прикладного програмного забезпечення.

3. ТОВ “Класс-Лайн” спільно з ПП “ІТС” розробляють технічні завдання на:

- структуру, розташування та состав обладнання і телекомунікацій проекту;

- перелік форм реклами, методологію та алгоритми її заповнення та перехресної перевірки;

- алгоритми програмної реалізації та типи застосовуємих баз даних;

- режими роботи системи, захисту та конфіденційності інформації клієнтів в системі

В таблиці 3.10 наведений перелік основних робіт, СТR –словник робіт та матриця відповідальності сторін в проекті.


Таблиця 3.10
Матриця відповідальності проекту ЦТТР ТОВ “Класс-Лайн”

Назва роботи


СТR – словник

(індекс роботи)

ПП ”ІТС”

ЦТТР ТОВ “Класс-Лайн”

Група менеджерів по реалізації ТОВ “Класс-Лайн”

Розробка бізнес плану на передінвестиційній фазі та організація інвестиційного фінансування

1-2


+


Розробка ТЗ на обладнання центру

2-3

+

+


Розробка ТЗ на структуру серверів WWW

2-4

+

+


Розробка ТЗ на форми реклами

2-5

+

+


Розробка документації на обладнання центру

3-6

+Розробка документації на будівництво центру

4-7

+Розробка документації на бази дизайну інтер’єру

5-8

+


Проведення тендеру на поставку обладнання центру та монтаж

6-9

+Проведення тендеру на будівельні роботи по центру

7-10

+Проведення тендеру на лінії телекомунікації (провайдер ліній виділеного та комутованого зв”язку)

6-11

+Проведення тендеру на поставку ліцензійного системного забезпечення операційних систем, баз даних та активного обладнання

6-12

+Формування (прийом на роботу) професійних програмістів (матрична група) та їх підготовка

8-13

+Виконання будівельних робіт

10-13

+Поставку обладнання центру та монтаж

9-13

+


Монтаж ліній виділеного та комутованого зв”язку

11-13

+Інсталяція системного ПО, початок дослідної роботи центру

12-13

+Програмування системи та її відладка

13-14

+Встановлення системи в ЦТТР , проведення контрольних випробувань

14-15

+

+


Прийняття рішення про впровадження

15-16

+

+

+

Проведення рекламної компанії та семінарів по системі Інтернет-дизайну інтер’єрів

16-17


+

+

Заключення договорів з клієнтами на участь в системі

17-18

+

+

Розгортання в ЦТТР відділу обслуговування клієнтів (обслуговування серверних груп)

16-19

+

+

Розгортання в ЦТТР робочих місць “Менеджер по дизайну інтер’єрів ”

19-18


+

+

Кінець проекту – початок експлуатаційної фази

18


+

+


В таблиці 3.11 визначається послідовність та взаємозв'язок робіт, їх тривалість, на основі її будується сітьовий графік та обчислюються його параметри: ранні та пізні строки початку і закінчення, тривалість критичного шляху, запаси часу по некритичних роботах [17,c.35].

Таблиця 3.11

Вихідні дані до розробки мережевого графіка проекту

Код робо-ти (індекс по-чаткової та кінцевої „по-дії”) – СТR - словник

Назва роботи


Маточі-кування часу виконання роботи

( в тижнях)

Ймовірне відхилення строків виконання робіт

(в тижнях)

Прогнозна вартість етапу робіт ( в тис.грн..)

1-2

Розробка бізнес плану на передінвестиційній фазі та організація інвестиційного фінансування

2,0

0,2

5,0

2-3

Розробка ТЗ на обладнання центру

1,0

0,2

2,0

2-4

Розробка ТЗ на структуру серверів WWW

1,0

0,2

1,0

2-5

Розробка ТЗ на форми реклами

2,0

0,2

3,0

3-6

Розробка документації на обладнання центру

1,0

0,3

4,0

4-7

Розробка документації на будівництво центру

1,0

0,3

5,0

5-8

Розробка документації на бази дизайну інтер’єру

1,0

0,3

3,0

6-9

Проведення тендеру на поставку обладнання центру та монтаж

2,0

0,1

0,3

7-10

Проведення тендеру на будівельні роботи по центру

2,0

0,1

0,3

6-11

Проведення тендеру на лінії телекомунікації (провайдер ліній виділеного та комутованого зв”язку)

2,0

0,1

0,3

6-12

Проведення тендеру на поставку ліцензійного системного забезпечення операційних систем, баз даних та активного обладнання

2,0

0,2

2,5

8-13

Формування (прийом на роботу) професійних програмістів (матрична група) та їх підготовка

4,0

0,5

5,0

10-13

Виконання будівельних робіт

3,0

0,2

250,0

9-13

Поставку обладнання центру та монтаж

3,0

0,2

1 250,0

11-13

Монтаж ліній виділеного та комутованого зв”язку

1,0

0,3

40,0

12-13

Інсталяція системного ПО, початок дослідної роботи центру

4,0

0,3

160,0

13-14

Програмування системи та її відладка

16,0

2,0

170,0

14-15

Встановлення системи в ЦТТР , проведення контрольних випробувань

2,0

0,4

5,0

15-16

Прийняття рішення про впровадження

1,0

0,2

3,0

16-17

Проведення рекламної компанії та семінарів по системі Інтернет-дизайну інтер’єрів

4,0

0,3

30,0

17-18

Заключення договорів з клієнтами на участь в системі

4,0

0,2

7,0

16-19

Розгортання в ЦТТР відділу обслуговування клієнтів (обслуговування серверних груп)

1,0

0,2

12,0

19-18

Розгортання в ЦТТР робочих місць “Менеджер по дизайну інтер’єрів ”

2,0

0,2

40,0

Разом

Кінець проекту – початок експлуатаційної фази

Рис.3.2. Логічний мережевий графік інноваційного проекта ТОВ “Класс-Лайн” у термінах робіт та подій

В табл.3.12 на основі логічної схеми рис.3.2 наведені розрахунки ранніх та пізніх строків звершення події, тривалості критичного шляху та резервів часу виконання робіт (в календарних датах, якщо проект розпочався 01.09.2005).


Таблиця 3.12

Розрахунок часових параметрів мережевого графіка

Но-мер події

Ранній строк звершення події, тижнів

Пізній строк звершення події, тижнів

Ранній строк завершення події (дата)


Пізній строк звер-шення події (дата)


Події критичного путі

Резерв часу подій, тижнів

1

0

0

01.09.2005

01.09.2005

Крит.шлях

0

2

2

2

15.09.2005

15.09.2005

 Крит.шлях

0

3

3

6

22.09.2005

13.10.2005


3,0

4

3

3

22.09.2005

22.09.2005

Крит.шлях

0

5

4

5

29.09.2005

06.10.2005


1,0

6

4

7

29.09.2005

20.10.2005


3,0

7

4

4

29.09.2005

29.09.2005

Крит.шлях

0

8

5

6

06.10.2005

13.10.2005


1,0

9

6

9

13.10.2005

03.11.2005


3,0

10

6

6

13.10.2005

13.10.2005

Крит.шлях

0

11

6

9

13.10.2005

03.11.2005


3,0

12

6

9

13.10.2005

03.11.2005


3,0

13

10

10

10.11.2005

10.11.2005

Крит.шлях

0

14

26

26

02.03.2006

02.03.2006

Крит.шлях

0

15

28

28

16.03.2006

16.03.2006

Крит.шлях

0

16

29

29

23.03.2006

23.03.2006

Крит.шлях

0

17

33

33

20.04.2006

20.04.2006

Крит.шлях

0

18

37

37

16.05.2006

16.05.2006

Крит.шлях

0

19

30

35

28.04.2006

02.05.2006


5,0

На основі сітьового графіка (рис.3.2) будується діаграма Ганта з наведенням усіх необхідних параметрів і логічних зв'язків. Формуються за необхідності можливі шляхи скорочення тривалості окремих робіт і проекту в цілому. Розглядається потреба в ресурсах з наведенням ресурсних гістограм. На основі визначення потреби в ресурсах визначаються витрати по роботах за основними елементами. Будується бюджет з розподілом у часі по ранніх та пізніх строках, наводяться відповідні (бананоподібні) графіки [30,c.57].

На рис.3.3 наведена календарна шкала ранніх та пізніх строків настання подій проекту та критичний шлях тривалістю 37,0 тижнів ( з 01.09.2005 по 16.05.2006 року) - діаграма Гантта. На рис.3.4 наведена ресурсна календарна діаграма потреби у грошових ресурсах для виконання поточних робіт проекту (за даними табл.3.11).

Рис.3.4. Ресурсна календарна діаграма потреби в грошових ресурсах для номінальних строків виконання робіт
Рис.3.3. Календарна шкала подій (ранні та пізні строки звершення подій) – діаграма Гантта проекта


Таблиця 3.13

Характеристики фінансування проекту для номінальних, ранніх та пізніх строків звершення подій

Рис.3.5 Бананоподібна крива розподілу необхідних ресурсів проекту в календарному часі

У загальному виді, проектний ризик в інноваційній діяльності можна визначити як імовірність утрат, що виникають при вкладенні організацією засобів у виробництво нових товарів і послуг, у розробку нової техніки і технологій, що, можливо, не знайдуть очікуваного попиту на ринку, а також при вкладенні засобів у розробку управлінських інновацій, що не принесуть очікуваного ефекту [15,c.79].

У цілому, ризик, що виникає в інноваційній діяльності, містить у собі наступні основні види ризиків:

- ризики помилкового вибору інноваційного проекту. Однієї з причин виникнення даного ризику є необґрунтоване визначення пріоритетів економічної і ринкової стратегій організації, а також відповідних пріоритетів різних видів інновацій, здатних внести вклад у досягнення цілей організації.

- ризики незабезпечення інноваційного проекту достатнім рівнем фінансування містять у собі:

а) ризик неотримання засобів, необхідних для розробки інноваційного проекту (організація не може залучити інвесторів через неможливість переконати їх у достатній ефективності інноваційного проекту)

б) ризик при використанні самофінансування проекту (проект може виявитися без достатніх фінансових засобів у силу невиконання організацією фінансового плану по прибутку і позареалізаційних доходах, а також при зменшенні відрахувань засобів у бюджет інноваційного проекту)

в) ризик при використанні зовнішніх джерел фінансування (бюджет проекту може виявитися дефіцитним через ліквідацію, банкрутства, або накладення арешту на майно кредиторів, закриття кредитної чи лінії призупинення платежів по ній у результаті погіршення платоспроможності кредиторів)

г) ризик при використанні комбінованого методу фінансування проекту, тобто організація використовує одночасно кілька джерел (може не вистачити джерел фінансування на визначених етапах реалізації проекту через складність комбінування цих джерел);

- маркетингові ризики поточного постачання ресурсами, необхідними для реалізації інноваційного проекту, і збуту результатів інноваційного проекту. Маркетингові ризики збуту розробленого інноваційного проекту включають наступні види:

а) ризик недостатньої сегментації ринку, що найчастіше виникає при розробці і впровадженні нових товарів і послуг високого якості і високій вартості, у результаті чого передбачувані споживачі не зможуть їх купити, а це у свою чергу впливає на обсяги реалізації нових виробів

б) ризик помилкового вибору цільового сегмента ринку, що виникає коли попит на нововведення на обраному сегменті виявляється нестабільним чи на даному сегменті ринку потреба в нововведенні недостатньо сформувалася, якщо обраний сегмент ринку, де потреба в нововведенні оцінена чи невірно потреба в нововведенні обмежена й ін.

б) ризик помилкового вибору стратегії продажів нововведення через невдалу організацію мережі збуту і системи просування нововведення до споживача

в) ризик проведення неефективної реклами нових товарів і послуг або товарів з удосконаленими характеристиками;

- ризики невиконання господарських договорів (контрактів) бувають:

а) ризик відмовлення партнера від висновку договору після проведення переговорів (у разі потреби зміни попередніх умов контракту й у випадку несумлінності партнера)

б) ризик висновку організацією договорів на умовах або відрізняючихся від найбільш прийнятних, або звичайних для організацій даної галузі (у разі потреби для виконання проекту унікальної сировини, чи матеріалів комплектуючих виробів, кількість постачальників яких обмежено, і у випадку, коли організація не має достатнього досвіду, постійних і перевірених партнерів і достатньої гнучкості, що дозволяють їй укладати більш складні контракти на вигідних умовах)

в) ризик висновку договорів (контрактів) з недієздатними чи неплатоспроможними партнерами (контрагентами)

г) ризик невиконання партнерами договірних зобов'язань у встановлений термін, у результаті чого виникають втрати організації, зв'язані з порушенням графіків постачань, невиконання партнерами робіт, необхідних для здійснення інноваційного проекту

- ризик нанесення збитку третім обличчям, що містить у собі ризик забруднення навколишнього середовища і ризик заподіяння морального і матеріального збитку громадянам при здійсненні інноваційного проекту;

- ризики виникнення непередбачених витрат і зниження доходів;

- ризики посилення конкуренції за наступних причин:

1) витік конфіденційної інформації або з вини співробітників організації, або в результаті промислового шпигунства, початого конкурентами

2) недосконалість маркетингової політики, тобто неправильний вибір ринків збуту і неповна інформація про чи конкурентів відсутність достовірної інформації про конкурентів

3) уповільнене впровадження нововведень у порівнянні з конкурентами через відсутність необхідних засобів для проведення НИР, упровадження нових технологій, освоєння виробництва нових високоякісних і конкурентних товарів

4) несумлінність конкурентів (використання методів несумлінної конкуренції)

5) поява на ринку виробників з інших галузей, що пропонують однотипні, взаємозамінні товари, здатні задовольнити попит споживачів

6) виявлення непередбачених функціональне однорідних замінників вироблених товарів у галузі, у якій діє дана організація, поява нових місцевих організацій-конкурентів;

7) експансія на місцевий ринок виробленого продукту чи його аналогів з боку закордонних експортерів;

8) ризики, зв'язані з недостатнім рівнем кадрового забезпечення;

- ризики, зв'язані з забезпеченням прав власності на інноваційний проект, виникають по різних причинах:

1) ризик незабезпечення умов патентування технічних, дизайнерських і маркетингових рішень виникає в результаті недостатньо «щільної» патентного захисту винаходів, технологій

2) ризик опротестування патентів, що захищають принципові технічні та інші подібні рішення – це імовірність втрат у випадку оголошення недійсними патентних прав, на основі яких організація вже здійснює інноваційний проект і розраховує дістати монопольний прибуток.

3) ризики легальної і нелегальної імітації конкурентами запатентованих організацією інновацій .

Уникнути цілком ризику в інноваційній діяльності неможливо, тому що інновації і ризик – дві взаємозалежних категорії. В табл.3.16 наведені основні ризики аналізуємого проекту та заходи щодо їх зменшення.

Прийоми ризик- менеджменту являють собою прийоми керування ризиком. Вони складаються з засобів дозволу ризиків і прийомів зниження ступеня ризику. Засобами дозволу ризиків є запобігання їх, утримання, передача, зниження ризику. Запобігання ризику означає просте відхилення від заходу, зв'язаного з ризиком. Однак запобігання ризику для інвестора часто означає відмовлення від прибутку. Утримання ризику – це залишення ризику за інвестором, тобто на його відповідальності. Передача ризику – означає, що інвестор передає відповідальність за ризик комусь іншому, наприклад, страхової компанії., тобто шляхом страхуван-ня ризику. Зниження ступеня ризику – це скорочення імовірності й обсягу втрат.

Для зниження ступеня ризику застосовують різні прийоми : диверсифікованість; придбання додаткової інформації про виборки та результати; лімітування; самострахування; страхування.


Таблиця 3.14

Основні ризики проекту ТОВ „Класс-Лайн” та заходи по їх зменшенню

Найменування ризику

Заходи зменшення ризику

1. Кредитний ризик – відсутність достатньої кількості клієнтів для формування доходів по погашенню кредитів

1.   Поступове нарощення придбаної техніки в центрі (модульна структура) по фактичному прогнозу кількості платників

2.   Прийняття організаційних заходів з боку замовника про перехід клієнтів до роботи з системою (впровадження довідок, інформаційних баз в розширений сервіс)

3.   Можливість подання заявок та макетування дизайну інтер’єрів цілодобово та сервіси автоперевірок

2. Ризик конфіденційності – недовіра клієнтів про недоступність до їх інформації

1.   Впровадження “електронного” підпису в системі

2.   Впровадження криптозахисту трафіка

3. Технічний ризик – сбої в каналах доступу клієнтів до сервера побудови та макетування заказів та відказ від роботи з системою

1. Нарощення центру до власного провайдерства в мережі Інтернет, підключення до волоконнооптичних ліній (10 Мбіт/сек.) при зростанні кількості клієнтівВИСНОВКИ

Стратегічне планування розвитку підприємства є однією з основних функцій стратегічного управління. Воно представляє собою процес прийняття управлінських рішень відносно стратегічного передбачення (формування стратегій), розподілу ресурсів, адаптації компанії до зовнішнього середовища, внутрішньої організації.

Управління розвитком підприємства та проектами здійснюваних змін можна представити як циклічний процес, що складається із п’яти основних блоків:

1) діагностичний аналіз, під час якого вивчається стан підприємства, та прогноз подій, які його чекають при впливі внутрішніх та зовнішніх, контрольованих та неконтрольованих факторів;

2) підготовка, прийняття та реалізація ділових настанов, цілей діяльності;

3) стратегічне планування, при якому у відповідності з наміченими цілями формується ієрархія стратегій (ділові, функціональні);

4) тактичне планування, яке передбачає розробку та реалізацію оперативних дій;

5) управлінський контроль, який включає в себе збір та оцінку даних щодо діяльності підприємства, рішення про проведення ревізії, а далі діагностичного аналізу.

В дипломній роботі розглянуті процеси управління розвитком торгово-посередницької фірми ТОВ “Класс-Лайн” по імпорту італійських меблів та обладнання для квартир, кафе, ресторанів та запропоновані управлінські рішення по виходу з ситуації “двох боргів” за допомогою впровадження авансової передоплати за поставку імпорту з боку клієнта, яка є 40% частиною вартості нової комплексної послуги – “Дизайн інтер’єрів”, в якій 60 % є роботами ТОВ “Класс-Лайн” по проектуванню та монтажу поставленого імпортного обладнання у заказчика на території України.

Аналіз фінансово-господарської діяльності ТОВ “Класс-Лайн” за 2002 – 2004 роки виявив наступні проблеми в його розвитку та основні напрямки для управління оптимізацією діяльності підприємства:

- підприємство стрімко розвивається, нарощує обсяги операцій та доходів у темпах, які перевищують темпи зростання валюти балансу, при цьому статті балансу розвиваються в напрямку створення фінансово-нестійкої структури, необхідно прийняття заходів по реорганізації форм розрахунків та створення стійких джерел фінансування оборотних активів балансу;

- в структурі джерел фінансування активів балансу присутні тільки 2 составні частини – власний капітал (14,9 %) та кредиторська заборгованість (81,0%), що веде до порушення нормативного коефіцієнта фінансової незалежності(автономії), який дорівнює 0,149 при нормативі не менше 0,5;

- вказана структура кредиторської заборгованості характерна тільки для підприємств, спеціалізованих на імпорті продукції та її оптової реалізації на внутрішньому ринку України, при цьому в зовнішньо-економічних договорах с постійними іноземними партнерами встановлюється строк оплати 60 – 80 днів з моменту перетину імпортованою продукцією митного кордону України з внесенням в підвищену ціну імпортованої продукції процентів за комерційний кредит та ризик експортера;

- власного капіталу, як єдиного джерела покриття запасів в активах, катастрофічно недостає, а інші форми довгострокових джерел фінансування підприємство не використовує;

- оскільки поточна дебіторська заборгованість за відпущену продукцію не покриває зобов”язання підприємства по кредиторській заборгованості, то для регулювання стійкістю підприємства повинен бути чіткий графік реалізації запасів продукції для покриття кредиторської заборгованості, що досягається вимогами авансової передоплати партій реалізуємої продукції до моменту її поставки в запаси;

Типові умови імпортних контрактів, застосовуємі менеджером (директором) фірми ТОВ “Класс-Лайн”, характеризуються наступною схемою управління :

- заключення довгострокового ( на 2 роки) контракту на поставку імпортної продукції нерезидентом (Італія, Німеччина, Латвія), при цьому нерезидент може бути посередником (Латвія, Словенія);

- поставка продукції частинами за заказами на умовах СІР-Київ (автомобільним транспортом);

- сплата імпортного ввізного мита, митних зборів та видача податкового векселя на 30 днів при розмитненні продукції на митному складі у м.Києві;

         - реалізація партії продукції на протязі 30 – 60 днів за схемою комерційного кредиту на 10 – 60 днів (через дебіторську заборгованість);

- погашення податкового векселя через 30 днів за рахунок надходження коштів від дебіторів за реалізовану продукцію;

- оплата за рахунок надходження коштів від дебіторів за реалізовану продукцію кредиторської заборгованості нерезиденту по імпортному контракту з відстрочкою сплати до 60 днів після строку отримання товару;

Основні ризики та недоліки проаналізованих схем управління розрахунками в зовнішньоекономічних контрактах в ТОВ “Класс-Лайн”:

а) за рахунок надання нерезидентом комерційного кредиту відстрочкою сплати вартості поставленої продукції на 60 –75 днів після поставки в ціну товару закладаються проценти за надання комерційного кредиту на рівні вищому, ніж банківський кредит (за додатковий ризик);

б) при затримці реалізації отриманої партії за рахунок несвоєчасної сплати дебіторами вартості авансово відпущеної продукції виникають проблеми з оплатою імпортного податкового векселя (через 30 днів) та оплатою контракту нерезиденту (через 60 днів);

в) при несплаті нерезиденту вартості поставленої партії продукції через 90 днів законодавство України передбачає штрафні санкції за порушення режиму розрахунків при експортно- імпортних контрактах;

В дипломному проекті запропоноване рішення по впровадженню в ТОВ “Класс-Лайн” нового підрозділу по дизайну інтер’єрів та впровадження проекту “Інтернет –дизайн інтер’єрів” для залучення клієнтів на базі новітньої реклами – можливості самостійного проведення дизайнерських дій (макетування ідеї заказу) в діалоговому режимі на WEB-сайті ТОВ “Класс-Лайн” в програмі “Візіон 1.1”.

Аналіз розрахунків (банківська норма доходу на інвестований капітал – 25 %) ефективності дипломної пропозиції по організації проекта “Інтер-нет - дизайн інтер’єрів” в ТОВ “Класс-Лайн” зафіксував наступні результати:

- приведений чистий дисконтований дохід ЧДД ( мінус дисконтована сума інвестиції) = 2 887 951 грн. ( > 0);

- коефіцієнт ефективності інвестицій КЕІ = 293,37 % (більше норми банківського проценту 25%);

- дисконтований коефіцієнт ефективності інвестицій КЕІ = 148,76 % (більше норми банківського проценту 25%);

- індекс доходності ІД = 3,53 ( > 1);

- індекс дисконтованої доходності ІДД = 2,17 ( > 1)

- строк окупності затрат СО = 1,74 років

(менше життєвого циклу інноваційного проекту – 5 років);

- дисконтований строк окупності затрат СО = 2,30 роки

(менше життєвого циклу інноваційного проекту – 5 років);

- внутрішня норма доходності ВНД = 54, 638 % ( що значно вище норми дисконту = банківського проценту 25 % з врахуванням 5% девальвації національної валюти);

- сумарний NPV-потік дисконтованих грошей від інноваційного проекту = 3 444 357 грн. ;

Таким чином інвестиційний проект для ТОВ “Класс-Лайн” при вхідних умовах бізнес-проекту – є фінансово ефективним, одночасно альтернативно ефективним у порівнянні з вкладенням інвестицій під банківську норму про-центу та повинен бути прийнятим.

Впровадження запропонованих в дипломному проекті заходів розвитку підприємства в рамках стратегії концентрації в стратегічній „ніші” ринку вирішує основну проблему для підприємства “Класс-Лайн” – природнє авансування клієнтами в рамках комплексного проекту імпортних закупок меблів та обладнання, що повністю знімає комерційні ризики у ТОВ “Класс-Лайн” з митними та податковими органами України при імпортних операціях, а також проблеми з реалізацією “очищеного” від таможених та митних зборів обладнання та меблів іншому клієнту на території України при відказі заказчика від виконання комплексного проекту дизайна інтер’єру.


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Господарський кодекс України // від 16 січня 2003 року N 436-IV(діє з 01.01.2004) 

2. Декрет Кабміну України “ Про систему валютного регулювання і валютного контролю” ( № 15-93 від 19.02.1993 в редакції змін від 14.07.1999);

3. ЗАКОН УКРАЇНИ «Про господарські товариства» // від 19 вересня 1991 року N 1576-XII (Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом від 19 лютого 2004 року N 1519-IV)

4. Закон України „Про оподаткування прибутку підприємств” // від 22 травня 1997 року N 283/97-ВР (станом змін від 1 липня 2004 року N 1957-IV)

5. ЗАКОН УКРАЇНИ “Про податок на додану вартість “ // від 3 квітня 1997 року N 168/97-ВР ( Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом на 17 червня 2004 року N 1801-IV)

6. Закон України “ Про зовнішньоекономічну діяльність” // від 16 квітня 1991 року N 959-XII (від 8 червня 2000 року N 1807-III).

7. Закон України “Про порядок виконання розрахунків в іноземній валюті”// № 185/94-ВР від 23.09.1994 (Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом на 5 лютого 2004 року N 1454-IV)

8. ЗАКОН УКРАЇНИ «Про Митний тариф України» // від 5 квітня 2001 року N 2371-III (Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом на 7 березня 2002 року N 3114-III)

9. МИТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ // від 11 липня 2002 року N 92-IV (Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом на 17 лютого 2004 року N 1495-IV, ОВУ, 2004 р., N 11, ст. 649)

10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", Наказ Мінфіна України № 87 від 31.03.1999 + № 304 від 30.11.2000.

11. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", Наказ Мінфіна України № 87 від 31.03.1999 + № 304 від 30.11.2000.

12. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 " Звіт про фінансові результати «, Наказ Мінфіна України № 87 від 31.03.1999 + № 304 від 30.11.2000.

13. “Про типові платіжні умови зовнішньоекономічних договорів (контрактів) і типові форми захисних застережень до зовнішньоекономічних договорів (контрактів), які передбачають розрахунки в іноземній валюті” // КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ І НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 21 червня 1995 р. N 444

14. ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ // 16 січня 2003 року N 435-IV (Із змінами і доповненнями, внесеними законами України станом на 12 травня 2004 року N 1713-IV, ОВУ, 2004 р., N 25, ст. 1629)

15. Аакер Д. Стратегическое рыночное управление / Пер. с англ. под ред. Ю.Н. Каптуревского. — СПб.: Питер, 2002. — 544 с.

16. Ансофф И. Стратегическое управление: Сокр.пер. с англ. – М.: Экономика, 1989. – 519 с.

17. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа: учеб­ник. – М.: Финансы и статистика, 1996.

18. Батра Р., Майерс ДЖ.,Аакер Д. Рекламний менеджмент. – М.:Спб.К., 1999

19. Батенко Л.П., Завгородніх О.А.Ліщинська В.В. Управління проектами: навч. посібник.- К., КНЕУ,2003.- 231 с.

20. Бойчук І.М. Харів П.С., Хопчан М.І. Економіка підприємств. – Львів: В-во “Сполом”, 1998.

21. Василенко В.О., Ткаченко Т.І. Стратегічне управління підприємством. Навчальний посібник. Вид.2-ге, виправл. І доп. За ред.Василенка В.О. – К.:Центр навчальної літератури, 2004.-400 с.

22. Верба В.А., Решетняк Т.І. Організація консалтингової діяльності: Навч.посібник. – К.,КНЕУ, 2000. – 244 с.

23. В. А. Верба, О. М. Гребешкова Проблеми ідентифікації компетенцій підприємства // Київський національний економічний університет, 2004,

HTTP://WWW.MANAGEMENT.COM.UA

24. Вернет Дж,, Мориарти С. Маркетинговые коммуникации. Интегрированный подход: Пер. с англ./ Под ред. С.Г. Божук. -СПб.: Питер, 2001.-864с.

25. Войчак А.В. Маркетинговый менеджмент. – К.:Изд-во КНЭУ, 1998

26. Гаркавенко С.С. Маркетинг. – К.: Лібра, 1998

27. Герасимчук В.Г. Розвиток підприємства: діагностика, стратегія, ефективність: Монографія. – К.:Вища шк., 1995. – 265 с.

28. Глазунов В.М. Финансовый анализ и оценка риска реальных инвестиций.– М.: «Финстат-Информ», 1997.

29. Голубков Е.П. Маркетинг: стратегия, планы, структура. – М.: Дело лтд, 1995

30. Гончаров В.В. В поисках совершенства управления: руководство для высшего управленческого персонала (опыт лучних промышленных фирм

 США, Японии и стран западной Европы). – М.: МП „Сувенір”, 1993. – 488 с.

31. Дэй Д. Стратегический маркетинг. – М. Изд-во: Эксмо-Пресс, 2002

32. Задорожня Н.В. Мікроекономічна теорія виробництва і витрат: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2003

33. Економіка підприємств / За ред. Покропивного С. Ф.– К.: Хвиля-Прес, 1995.

34. Ефимова М.Р., Ганченко О.И., Петрова Е.В. Практикум по общей теории статистики: Учебное пособие. – Москва: Финансы и статистика, 2000.

35. Єршов А.Д. Міжнародні митні відносини - Товариство “Знання”,Санкт-Петербург, 2000

36. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навч. посібник – К.: МАУП,2000.

37. Каніщенко О.Л. Міжнародний маркетинг:Навч.посібник. – Київ, ІВЦ Вид-во „Політехніка”, 2003. – 152 с.

38. Карлоф Б. Деловая стратегия: Пер. С англ.. – М.: Экономика, 1991. – 239 с.

39. Кобиляцкий Л.С. Управління проектами – МАУП, К.,2002, 198 с.

40. Козик В.В., Панкова Л.А., Даниленко Н.Б. Міжнародні економічні відносини: навч. посібник – Київ, “Знання Прес-2000”, 2000.

41. Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчётности. - М.: Финансы и статистика, 1996г.

42. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. - СПб.: Питер Ком, 1998. - 896 с.

43. Крейнина М.Н. Финансовое состояние предприятия. Методы оценки.- М.: ИКЦ «Дис», 1997.

44. Куденко Н.В. Стратегічний маркетинг: Навч.посібник. – К.: КНЕУ,1998 – 202 с.

45. Куденко Н.В. Маркетингові стратегії фірми – Київ, КНЕУ, 2002. – 245 с.

46. Луцій О.П. Міжнародний маркетинг : Конспект лекцій – Київ, Вид-во Європейського університету, 2000 -45 с.

47. Мазур И.И., Шапиро В.Д., Ольдерогге Н.Г. Управление проектами – М. “Экономика», 2001 – 574 с.

48. Маскон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. С анл. – М.: Дело, 1992. – 701 с.

49. Методы управления развитием производственных систем (И.А. Церевко, В.Б. Войцеховский, А.Ф. Франко и др..).- Киев:Наукова думка, 1980. – 211 с.

50. Москвін С.О., Бевз С.М., Дідик В.Г. Проектний аналіз. – К.: Лібра, 1998. 51.Минцберг Г., Куинн Дж. Б., Гошал С. Стратегический процесс / Пер. с англ. под ред. Ю.Н. Каптуревского. — СПб.: Питер, 2001. — 688 с.

52. Наливайко А.П. Теорія стратегії підприємства. Сучасний стан та напрямки розвитку: Монографія. — К.: КНЕУ, 2001. — 227 с.

53. Новошинська В.В. Міжнародний маркетинг: навчальний посібник. – Київ, Центр навчальної літератури, 2004. – 176 с.

54. Покропивний С. Ф., Новак А.П. Ефективність інноваційно-інвестиційної діяльності. – К. 1997.

55. Полторак В.А. Маркетинговые исследования: Методы и технологии. – Днепропетровск, Арт-Пресс, 1997.

56. Портер М. Конкуренция. - М., 2000.

57. Портер М. Конкурентные силы и формирование стратегии //Класика маркетинга /Сост. Б. М. Энис, К. Т. Кокс і ін. Спб., 2001.

58. Попов А.В. Теорія и организация американського менеджмента. – М.: Изд-во МГУ, 1991. – 152 с.

59. Прахалад К.К., Хэмел Г. Стержневые компетенции корпорации (в книге Минцберг Г., Куинн Дж. Б., Гошал С. Стратегический процесс / Пер. с англ. под ред. Ю.Н. Каптуревского. — СПб: Питер, 2001. — с. 112-123)

60. Робер М. А., Тильман Ф. Психология индивида и группы: Пер. С фр. – М.: Прогресс, 1988. – 256 с.

61.Тян Р.Б., Холод Б.І., Ткаченко В.А. Управління проектами.– Д.: ДАУБП, 2000

62. Федонін О.С., Рєпіна І.М.,Олексик О.І. Потенціал підприємства : формування і оцінка : Навч.посібник. – К.: КНЕУ, 2004. – 316 с.

63. Финансовый менеджмент. Учебник для вузов/ под.ред. Г.Поляка. – Москва, “Финансы”,1997

64. Фінанси підприємств.Підручник /За ред.А.М.Поддєрьогіна – К.:КНЕУ,2000

65. Циганкова Т.М. Міжнародний маркетинг: теоретичні моделі та бізнес-технології – К.: КНЕУ, 2004.- 400 с.

66. Уткин Э.А., Морозова Г.И., Морозова Н.И. Инновационный менеджмент. – М.: АКАЛИС,1996.

67. Управление проектами / под ред. Дж.К.Пинто – СПб: Питер, 2004 – 464 с.Додаток
Додаток

Додаток Д


Алгоритми розрахунків фінансових показників діяльності

№ п/п

Показник

Умовн

поз-ня

Формула

для розрахунку

Джерела інформації з форм фін звітності


ПОКАЗНИКИ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ

1

Рентабельність активів за прибутком від

звичайної діяльності

Rзв

Прибуток від звичайної діяльності / Валюта активів

Форма 2(190) / Форма1 (280)

2

Рентабельність капіталу (активів) за чистим прибутком

Чистий Прибуток / Валюта активів

Форма 2(220) / Форма1 (280)

3

Рентабельність власного капіталу

Rвк

Чистий Прибуток / Власний капітал

Форма 2(220) / Форма1 (380)

4

Рентабельність виробничих фондів

Rвф

Чистий Прибуток / Виробничі фонди

Форма 2(220) /Фор-ма1 (030+100+120)

5

Рентабельність реалізо-ваної продукції за прибутком від реалізації

Rq

Прибуток від реалізації / Виручка

Форма 2(050-070-080) /Форма 2 (035)

6

Рентабельність реалізованої продукції за прибутком від операційної діяльності

Rqоп

Прибуток від операційної діяльності / Виручка

Форма 2(100) /

Форма 2 (035)

7

Рентабельність реал. продукції за прибутком

Rqч

Чистий прибуток / Виручка

Форма 2(220) /

Форма 2 (035)

.8

Коефіцієнт стійкості економічного зростання

Ксез

Реінвестований прибуток / Власний капітал

Форма 2(100 - 335)* Ф.2(220)/100 /Форма 1 (380)

9

Коефіцієнт реінвестування

Кр

Реінвестований прибуток / Чистий прибуток

Форма 2(100 - 335)* Ф.2(220)/100 /Форма 2 (220)

10

Період окупності капіталу

Тк

Активи/Чистий прибуток

Форма 1(280) /

Форма 2 (220)

11

Період окупності власного капіталу

Твк

Власний капітал / Чистий прибуток

Форма 1(380) /

Форма 2 (220)

 

№ п/п


Показник


Умовне

позначення

Формула

для розрахунку

Джерела інформації з форм фін звітності


ПОКАЗНИКИ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ


1

Коефіцієнт трансформації

Кт

Чиста виручка від реалізації / Валюта активів

Форма 2(035) /Форма1 (280)

2

Фондовіддача

Фоф

Чиста виручка від реалізації / Основні виробничі фонди

Форма 2(035) /Форма1 (030)

3

Коефіцієнт оборотності обігових коштів (обороти)

Ко

Чиста виручка від реалізації / Обігові кошти

Форма 2(035) /Форма1 (260+270)

4

Період одного обороту обігових коштів (днів)

Чо

365/ Ко

365 / Ко

5

Коефіцієнт оборотності запасів ( обороти)

Коз

Собівартість реалізації / Середні запаси

Форма 2(040) /Форма1 (100+120+130+140 +150)

6

Період одного обороту запасів(днів)

Чз

365 / Коз

 365 / Коз

7

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборго-ваності(обороти)

Кдз

Чиста виручка від реалізації / Середня дебіторська заборгованість

Форма 2(035) /Форма1 (050+170+180+190+200+210)

8

Період погашення дебіторської заборгованості (днів)

Чдз

 365 / Кдз

 365 / Кдз

9

Коефіцієнт оборотності готової продукції

Кгп

Чиста виручка від реалізації / Готова продукція

Форма 2(035) /Форма1 (130)

10

Період погашення кредиторської заборгованості (днів)

Чкз

Середня кредиторська заборгованість *360/ Собівартість реалізації

Форма 1(500+520+530 +550+580) /Форма 2 (040)

11

Період фінансового циклу (днів) - період обороту коштів

Чфц

Чфц= Чоц - Чкз

Чфц= Чоц – Чкз

12

Коефіцієнт оборотності власного капіталу(оборотність)

Квк

Чиста виручка від реалізації / Власний капітал

Форма 2(035) /Форма1 (380+430+630)

 

№ п/п

Показник

Умовне

позначення

Формула

для розрахунку

Джерела інформації з форм фін звітності


 ПОКАЗНИКИ МАЙНОВОГО СТАНУ

1.

Частка оборотних виробничих фондів в обігових коштах

Ч овф

Оборотні виробничі фонди/ Оборотні активи

Форма 1 (100+120+270) /Форма1 (260+270)

2

Частка основних засобів в активах

Ч оз

Залишкова вартість основних засобів / Валюта активів

Форма 1(030) / Форма1 (280)

3

Коефіцієнт зносу основних засобів

К зн

Знос основних засобів/ Первісна вартість основних засобів

Форма 1(032) / Форма1 (031)

4

Коефіцієнт оновлення основних засобів

К он

Збільшення за звітний період первісної вар-тості основних засобів/ Первісну вартість основних засобів

Форма 1((031к)-(031п)) / Форма1 (031п)

5

Частка довгострокових фінансових інвестицій в активах

Ч дф

Довгострокові фінансові інвестиції / валюта активів

Форма 1(040+045) /Форма1 (280)

6

Частка оборотних виробничих активів

Ч ова

Оборотні виробничі фонди/ Валюта активів

Форма 1(100+120+270) /Форма1 (280)

7

Коефіцієнт мобільності активів

К моб

Мобільні активи / Немобільні активи

Форма 1(260+270) /Форма1 (080)
Показник

Умов.

позн.

Формула

для розрахунку

Джерела інформації з форм фін звітності


ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ

1

Власні обігові кошти

(робочий, функціонуючий капітал)

Рк

Оборотні активи – короткострокові

зобов ' язання

Форма 1(260+270-620-630)

2

Коефіцієнт забезпечення оборотних активів власними коштами

Кзвк

Власні обігові кошти / оборотні кошти

Форма 1(380+430-080) /Форма1 (260+270)

3

Маневреність робочого капіталу

Мрк

Запаси / Робочий капітал

Форма 1(100+120 +130+140+150) /Форма1 (260+270-620-630)

4

Маневреність власних обігових коштів

Мвок

Грошові Кошти / Власні обігові кошти

Форма 1(230+240) /Форма1 (380+430-080)

5

Коефіцієнт забезпечення власними обіговими коштами запасів

Кзап

Власні обігові кошти / Запаси

Форма 1(380+430-080) /Форма1 (100+120 +130+140+150)

6

Коефіцієнт покриття запасів

Кпз

"Нормальні" джерела покриття запасів / Запаси

Форма 1(380+430 +480-080+ 500+520+530+540) /Форма1 (100+120 +130+140+150)

7

Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії)

Кавт

Власний капітал / Валюта Пасивівбалансу

Форма 1(380+430+630) /Форма1 (640)

8

Коефіцієнт маневреності власного капіталу

Км

Власні обігові кошти / Власний капітал

Форма 1(380+430+630-080) /Форма1 (380+430+630)

9

Коефіцієнт концентрації позикового капіталу

Кпк

Позиковий капітал/Валюта пасивів

Форма 1(480+620) /Форма1 (640)

10

Коефіцієнт фінансової стабільності (коефіцієнт фінансування)

Кфс

Власні кошти / позикові кошти

Форма 1(380+430+630) /Форма1 (480+620)

12

Коефіцієнт фінансової стійкості

Кфст

Власний капітал + довгострокові зобов ' язання / Валюта пасивів

Форма 1(380+430+480+630) /Форма1 (640)Додаток
Додаток

Бізнес-план створення та функціонування ЦТТР ТОВ “Класс-Лайн”

Кошторис доходів провайдера прикладних послуг на протязі року


п.п

Найменування

Кіль-кість

Ціна
з ПДВ
за місяць

Ціна
з ПДВ
за рік

Сума
з ПДВ
за рік

Примітка

1.

Абон. плата плательщиков налогов за пользование КИС ГНА

5000

 $ 12,00

 $ 144,00

 $ 720 000,00

Нет аналогов

2.

Предоставление Dial-Up соединения пользователям не подключенным к Internet (доступна только в сеть ISP региона)

2500

 $ 3,00

 $ 36,00

 $ 90 000,00

Цены ниже существующих на 100%

3.

Предоставление Internet услуг всем категориям пользователей

900

 $ 6,00

 $ 432,00

 $ 388 800,00

Цены ниже существующих на 40%

4.

Поддержание почтового ящика POP3/IMAP c адресом любое_имя@имя_пользователя.dp.ua, доступ к коммерческим и некоммерческим телеконференциям

200

 $ 4,00

 $ 48,00

 $ 9 600,00

Цены ниже существующих на 20%

5.

Поддержание почтового ящика POP3/IMAP c адресом имя_пользователя@Email.dp.ua, доступ к коммерческим и некоммерческим телеконференциям

300

 $ 2,00

 $ 24,00

 $ 7 200,00

Цены ниже существующих на 20%

6.

Доходы от хостинга
 $ 2 500,00

Цены ниже существующих на 20%

7.

Доходы от создание прикладногго ПО корпоративныым пользователям
 $ 25 000,00

Цены ниже существующих на 20%

8.

Доходы от электронной коммерции
 $ 16 000,00

Цены ниже существующих на 20%

9.

Доходы от рекламы
 $ 12 500,00

Цены ниже существующих на 20%

Разом доходов от системы сдачи налоговой отчетности

 $ 720 00

 

Разом доходов от других сервисов

 $ 551 600

 

Загалом

 $ 1 271 600
Кошторис витрат на створення розрахункового центру провайдера прикладних послуг та його експлуатаційні витрати на протязі року


% - по кредиту в год

20


% - амортизации в год

20


п.п

Наименование

К-во

Цена

Сумма

 % по кредиту
в год

Аморти-
зация
в год

Разом

1

Затраты на приобретение оборудования, общесистемного ПО и помещений (офиса)

1

 $ 268 698,55

$ 268 698,55

 $53739,71

$53739,71

 $ 376 177,97

2

Затраты на приобретение (создание) прикладного ПО
(как пользовательского так и внутреннего ГНАУ)

1

 $ 246 000,00

$ 246 000,00

 $49200,00


 $ 295 200,00

3

Затраты на телекоммуникации

1

 $ 68 900,00

$ 68 900,00

 $13780,00


 $ 82 680,00

4

Возврат кредита, в год 33%

1

 $ 192 587,52

$ 192 587,52 $ 192 587,52

5

Абон. плата за телекоммуникации, в год

1

 $ 75 540,00

$ 75 540,00 $ 75 540,00

5

Абон. плата за Internet, в год

1

 $ 60 000,00

 $ 60 000,00 $ 60 000,00

6

Содержание помещения, в год

1

 $ 8 400,00

$ 8 400,00 $ 8 400,00

7

Заработная плата, в год (вкл. налоги)

16

 $ 8 610,00

 $ 137 760,00 $ 137 760,00

8

Другие затраты, в год

1

 $ 24 000,00

 $ 24 000,00 $ 24 000,00

Загалом $1 252345,49

Сумма необходимого кредита


 $ 583 598,55

Сумма % по кредиту в год


 $ 116 719,71


Абонементна плата за користування системою “Діалог-дизайн” при річному обороті $ 1 271 600,00

                                                                                                                      

Кількість
користу-вачів

Абон. плата
за місяць з ПДВ

500

 $ 120,00

1000

 $ 70,00

1500

 $ 50,00

2000

 $ 40,00

2500

 $ 34,00

3000

 $ 30,00

3500

 $ 27,14

4000

 $ 25,00

4500

 $ 23,33

5000

 $ 20,00

5500

 $ 18,91

6000

 $ 18,00

6500

 $ 17,23

7000

 $ 16,57

7500

 $ 16,00

8000

 $ 15,50

8500

 $ 15,06

9000

 $ 14,67

9500

 $ 14,32

10000

 $ 14,00

10500

 $ 13,71

11000

 $ 13,45

11500

 $ 13,22

Реальна ціна

 
12000

 $ 13,00

12500

 $ 12,80

13000

 $ 12,62

13500

 $ 12,44

14000

 $ 12,29

14500

 $ 12,14

Конкурентно-переможна ціна

 
15000

 $ 12,00 

Кошторис витрат на придбання обладнання, загальносистемного ПЗ та приміщень (офіса) розрахункового центра провайдера прикладних послуг


п/п

P/N

Найменування

Кіл-сть

3 ЦЦіна

Сума


Сервера1.

WEB №1

Server Intel® ISP4400

1

 $ 16 621,00

 $ 16 621,00Intel Internet Server Platform 4U, SKA4 + D'lberville, 4xCPU PIII Xeon, 5x1" SCA 80pin HDD, Ultra 160, 2+1 350W, 3+3 e-bay fans, FDD, 1 slimline CDROM drive


4xP-III Xeon 700/1MB


RAM 4 Gb SDRAM ECC 100MHz


ST320420A 20,0GB 7200rpm Barracuda


5 x ST318404LC 18,1GB 10,033rpm Cheetah


Intel SRCU31 PCI64 128MB ( Ultra160 1-channel)


EtherExpress™ PRO/100 Intelligent Server (PILA8480)


15" (0.24) Monitor 1024x768-85Hz


Keyboard Win 95 PS/2


Mouse 2-button PS/2


Mouse Pad
2.

WEB №2

Server INTEL SC5000 Hudson

1

 $ 7 548,00

 $ 7 548,00Server board Intel L440GX+, Dual Pentium-III , SDRAM PC/100,ECC, Cirrus Logic* GD 5480 2 Мб, Adaptec* AIC*-7896, EtherExpress Pro+ 10/100 , Retail


2 x P III 850/512 box


RAM 1 Gb - SDRAM ECC 100MHz


FDD 3,5"


ST320420A 20,0GB 7200rpm Barracuda


5 x ST318404LC 18,1GB 10,033rpm Cheetah


SONY CD-ROM 48x


Intel SRCU31 PCI64 128MB ( Ultra160 1-channel)


SC5000 (Hudson) Chassis Knockdown Kit with Hot Swap drives and 2x 350W HS redundant power supplies.


Hudson pdestal-to-rack conversion kit. Contains: rack bezel, rails, handles, & necessary hardware
3.

PDC, BDC

Server INTEL ISP1100

4

 $ 1 590,00

 $ 6 360,00


Router/Firewall №1
Router/Firewall №2

Intel Internet Server Platform Chardonnay 1U, Socket 370, 2xHDD (IDE or Ultra2 SCSI),
1xfull-length PCI (32/33) card & 1xLow Profile PCI (32/33) card
4xDIMM SDRAM PC-100 (Registered: 64/128/256MB; Unbuffered: 16/32/64/128/256MB),
Dual Pro/100+ Server Adap


Celeron 600/128 FCPGA


RAM 128MB 1 х DIMM 128 MB SDRAM ECC 100MHz


ISP1100 accessory. Slimline CD + Slimline floppy +набор крепежа


ST320420A 20,0GB 7200rpm Barracuda


ISP1100 accessory.Салаки
4.

Рабочие станции

Компьютер Intel D865EAL, в составе:


MB Intel Easton D815EAAL, ATX, S370 (Celeron, PIII - 66/100/133), 3xDIMM PC-100/133, 5xPCI, DMA100, 2+2 USB, AGP-video + 4X AGP-port, AC-97, Ethernet PRO/100+

3

 $ 885,00

 $ 2 655,00Celeron 700/128 FCPGA


DIMM 128 MB SDRAM PC-133 TRANSCEND


FDD 3,5"


ST310212A 10,2GB 5400rpm


SONY CD-ROM 48x


Корпус MINI Tower ATX Enlight 230W


17" (0.24) 1024x768-85Hz

п/п

P/N

Наименование

Кол-во

4 Цена

СуммаKeyboard Win 95 PS/2


Mouse 2-button PS/2


Mouse Pad
5.

Модемы


GVC F-1156/R21 ext K56

2

 $ 79,00

 $ 158,00

6.

Принтеры


Stylus Photo 700 color A4 1440x720dpi

1

 $ 321,20

 $ 321,20


HP LaserJet 1100A A4 600dpi 2MB 8ст/м + Copier + Scaner

1

 $ 506,50

 $ 506,50

7.

Сканеры


HP ScanJet 5300 A4

1

 $ 234,00

 $ 234,00

8.

Системы хранения архивной информации

TEAC CD-RW 12x10x32 IDE

1

 $ 260,00

 $ 260,00

9.

Источники безперебойного питання
APC Back Pro 650, 410W, 160-286V, 13.9min for 1/2 load

3

 $ 235,00

 $ 705,00


Smart RM 3000VA 3U (2250W)

3

 $ 2 178,00

 $ 6 534,00

10.

Коммутационное оборудование (активное)

Конвертор интерфейса Inter Link G-703/G.704 - V.35(Nx64)/10 BaseT (2Mbps)

4

 $ 1 260,00

 $ 5 040,00


Pipeline 75 P75-1SBRI with IP/IPX/AppleTalk Routing, Compression, Ethernet, (AUI or 10Base-T), ISDN BRI S/T Interfaces (RJ-45C), 2 Analog (RJ-11) Ports and Console Port (DB-9)
with P50, 75 & 85 and SuperPipe 95 & 155 after-market upgrade for 56-bit IPSec Encryption (also includes 128-bit & AH only encryption). Includes SecureConnect Manager, instructions for upgrading & documentation. Shrink-wrapped separate box.

9

 $ 1 126,00

 $ 10 134,00


Сервер удаленного доступа Ascend MAX6060 ,4E1, Ethernet, (2) 30-mod Series 56 Digital Modem Modules and GDA (IX version) IXR2, 30 ISDN BRI) , R2 Signaling for E1 Countries, DSS1 Signaling for ISDN PRI Countries, SecureConnect Firewall and 128-bit IPSec Encryption

1

 $ 21 652,00

 $ 21 652,00


Сервер удаленного доступа Ascend MAX6120 ,4E1, Ethernet, (4) 30-mod Series 56 Digital Modem Modules and GDA (IX version) IXR2, 30 ISDN BRI) , R2 Signaling for E1 Countries, DSS1 Signaling for ISDN PRI Countries, SecureConnect Firewall and 128-bit IPSec Encryption

3

 $ 29 913,00

 $ 89 739,00

11

Коммутационное оборудование (пассивное)
Желоб DLPlus 75х20

30

 $ 10,16

 $ 304,92

 

Угол внутренний DLPlus 75х20

6

 $ 5,60

 $ 33,59

 

Угол внешний DLPlus 75х20

4

 $ 7,52

 $ 30,10

 

Угол плоский DLPlus 75х20

6

 $ 7,60

 $ 45,61

 

Отвод DLPlus 75х20

1

 $ 9,68

 $ 9,68

 

Заглушка DLPlus 75х20

4

 $ 1,13

 $ 4,53

 

Рамка в профиль 75х20

30

 $ 4,17

 $ 125,07


Вилка RJ-45

30

 $ 0,60

 $ 18,00


Розетка RJ-45 cat.5

12

 $ 19,18

 $ 230,21


Розетка 220 В с заземлением (2К+1)

18

 $ 6,79

 $ 122,17


MOD-TAP 19' панель для RG-45 KATT Patch Panel 2U12*RJ45 cat 5

2

 $ 378,00

 $ 756,00


19' панель для RG-45 KATT Patch Panel 2U12*RJ45

2

 $ 340,00

 $ 680,00


MOD-TAP Шнур UTP Stranded CAT-5 Cord RJ-45 1м

10

 $ 9,55

 $ 95,48


MOD-TAP Шнур UTP Stranded CAT-5 Cord RJ-45 3м

10

 $ 11,42

 $ 114,18


Ritall 19' шкаф напольный Rack High Cabinet Set 42U (в комплекте)

2

 $ 2 196,00

 $ 4 392,00

 

Кабель UTP CAT 5 PVS 4pr

150

 $ 0,68

 $ 102,30

 

Кабель телефонный ,м

200

 $ 0,52

 $ 103,40

 

Кабель силовой 3х2,5 в двойной изоляции

30

 $ 0,94

 $ 28,05

 

Щиток предохранительный 220В/380В,3Ф

1

 $ 17,33

 $ 17,33

 

Авт. выключатель 40А 1п

3

 $ 13,20

 $ 39,60

 

Дюбели для бетона (кирпича) 6 х 70

120

 $ 0,25

 $ 30,00


Стяжка н.150 уп. (50 шт.)

1

 $ 2,20

 $ 2,20


Стяжка н.200 уп. (50 шт.)

1

 $ 2,64

 $ 2,64


п/п

P/N

Наименование

Кол-во

5 Цена

Сумма


Маркеры самоклеющиеся, уп.

1

 $ 6,60

 $ 6,60

12

Телефоны и факсимильные аппараты
Facsimile with telephone FX-F680RS

1

 $ 314,60

 $ 314,60


Telephone Single line KX-T2365MX

10

 $ 61,60

 $ 616,00

13

Копировальное оборудование
XEROX XC822 A4 8cpm

1

 $ 926,20

 $ 926,20

14

Расходные материалы
CD-R Teflon

50

 $ 3,00

 $ 150,00


CD-RW Teflon

10

 $ 27,50

 $ 275,00


DataLife Plus 1.44MB Plastic Box Teflon 10pcs

100

 $ 0,42

 $ 42,00


Cartridge for HP LJ 1100/1100A (2500 p)

2

 $ 54,52

 $ 109,03


Cartridge Stylus Photo 750 color

5

 $ 17,20

 $ 86,02


Cartridge Stylus Photo 750 color

5

 $ 15,10

 $ 75,50


Epson Photo Paper, 20sht, A4

2

 $ 12,02

$ 24,05


Epson 720/14400dpi, 100sht, A4

2

 $ 18,40

 $ 36,81


15

Лицензионное системное программное обеспечение321-00732

Back Office 4.5 (Server Licence) BackOffice Svr 4.5 English OLP A

1

 $ 2 981,00

$ 2 981,00

377-00957

Client License BackOffice CAL 4.5 English OLP A

150

 $ 149,00

 $ 22 350,00

321-00700

Back Office 4.5 disk kit

Windows NT server 4.0 Entrprise Edition eng Intel, Service Pack 4, Option Pac 6a

Microsoft® Internet Information Server 4.0

Microsoft Index Server 2.0

Microsoft Certificate Server

Microsoft® Transaction Server 2.0

Microsoft Message Queue Server

Microsoft Internet Connection Services for Remote Access Service

Microsoft® Exchange Server 5.5

Microsoft® Proxy Server 2.0 (Proxy Svr 2.0 English Intl CD)

Microsoft® SNA Server 4.0 (SNA Svr 4.0 English Intl CD 5 Clt SP2)

Microsoft® SQL Server™ 7.0

Microsoft® Site Server 3.0

Microsoft® Systems Management Server 2.0, 10 users (Sys Mgmt Svr 2.0 English Intl CD 10 Clt)

Seagate Software Crystal Info 5.0 (для 5 пользователей)

Интегрированная процедура установки для одного сервера

Инструменты администрирования на базе Web

Intranet Starter Site

BackOffice Svr 4.5 English Intl Disk Kit CD Com

Servers

Internet

Microsoft® FrontPage® 2000 (FrontPage 2000 Win32 English Intl CD)

1

 $ 138,00

 $ 138,00


Microsoft® Commercial Internet System (Com Internt Sys 2.5 English NFR CD)

1

 $ 120,00

 $ 120,00


Developer

Microsoft® Visual Studio 6.0 Entrprise Edition (Полная, максимально локализованная версия, вкл. MSDN)

1

 $ 5 205,00

 $ 5 205,00

 

Visual Basic 6.0 Russian (VB Ent 6.0 Win32 Russian CD)

Visual FoxPro 6.0 Russian (VFoxPro Pro 6.0 Win32 Russian CD)

Visual J++ 6.0 Russian (VJ++ Pro 6.0 Win32 Russian CD)

Visual C++ (VC++ Ent 6.0 Win32 English Intl CD)

Visual InterDev (VInterDev 6.0 Win32 English Intl CD Pro)

Visual Database Tools

Visual Studio Analyzer

Visual Modeler

Component Manager

Microsoft Repository

п/п

P/N

Наименование

Кол-во

6 Цена

Сумма


Visual SourceSafe (VsourceSafe 6.0 Win32 English Intl CD)
 

Microsoft® PhotoDraw 2000 English CD

1

 $ 138,00

$ 138,00


Clients

OEM ХР Windows Pro Russian CD

3

 $ 60,00

$ 180,00


OEM ХР Office Pro 2004 russian

6

 $ 295,00

$ 1770,00

16.

Приобретение офиса + ремонт офиса

1

 $ 51 000,00

$ 51 000,00

17.

Кондиционеры

3

 $ 1 200,00

 $ 3 600,00

18.

Офисная мебель, комплект

1

 $ 2 800,00

 $ 2 800,00

Загалом

 $ 268 698,55

Кошторис витрат на телекомунікації для розрахункового центра провайдера прикладних послуг


п/п

Стаття витрат

Кіл-кість

Ціна

Сума

1

Телекомунікації

1.1.

Канал ISDN PRI (Е1) 2,048 Mbit

20

 $ 3 000,00

 $ 60 000,00 - создание 420-ти Dial-Up подключений для пользователей (районные ГНИ по области, налогоплательщики, пользователи Internet и т.д.)

14

 $ 3 000,00

 $ 42 000,00 - создание 30-ти ISDN BRI (128 Kbit) подключений для пользователей (ГНИ, центры приема отчётности, органы Государственной власти и управления и т.д.)

2

 $ 3 000,00

 $ 6 000,00 - создание канала связи ISDN PRI (Е1) 2,048 Mbit ГНАУ с ЦКТ региона

2

 $ 3 000,00

 $ 6 000,00 - создание канала связи ISDN PRI (Е1) 2,048 Mbit с ISP региона

2

 $ 3 000,00

 $ 6 000,00

 

1.2.

Канал ISDN BRI 128 Kbit

9

 $ 600,00

 $ 5 400,00

 

1.3.

Коммутируемые телефонные линии

10

 $ 350,00

 $ 3 500,00

Разом

 $ 68 900,00

2

Абон. плата за телекомунікації
 

2.1.

Абон. плата за канал ISDN PRI (Е1) 2,048 Mbit, в год

20

 $ 3 600,00

 $ 72 000,00

 

2.2.

Абон. плата за канал ISDN BRI 128 Kbit

9

 $ 300,00

 $ 2 700,00

 

2.3.

Абон. плата за ком. тел. Линии, в год

10

 $ 84,00

 $ 840,00

Разом

 $ 75 540,00

Загалом

 $144440,00Магістерська програма „МЕНЕДЖМЕНТ ПРОЕКТІВ І КОНСАЛТИНГ” ДИПЛОМНА РОБОТА Тема: ” Обґрунтування вибору напрямків роз

Больше работ по теме:

Предмет: Менеджмент

Тип работы: Диплом

Новости образования

КОНТАКТНЫЙ EMAIL: MAIL@SKACHAT-REFERATY.RU

Скачать реферат © 2020 | Пользовательское соглашение

Скачать      Реферат

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ СТУДЕНТАМ